Anda di halaman 1dari 17

!

"##$ %&'
(

)*
56 278

+, -.$

/01 2 34

29

:;< %=-

2@3A - BC:

/ 2E

> ?

2007
@#

:JK%
# L
M" N O %=- M
:-P % Q;
R#:
S
Q
S1B
TUV# W (University of Mainz) 3# :g7 # hiL # 2000 N
j 2001 g=- .l/ M"
! > ? N
mL +, -.
g &A
S56 /01 7 n3 278 Sg=- o :pB" ;

2
;
N
N

&q rs0
tM S2h 2 7 Sg+ $uL %M
K5 L
v
)*
wx x N
)*
y z{J l%!
+:
: S /
M
N =
"
J
|L
}
B
> ?
m
x x
: S
%Mgp
g=- %
:;< ~# (preliminary report) ;
N; L
#$
"#
)*
N
'

B
! > ? (research) R#: S
Q
S1B
TUV# W (University
of Mainz) 3# :g7 # .1 2?
N
L/ $ % 7 M x x
#
u#%
%=#
R#:
L#L# 4
} Sg=!
> ? +|
gp L L 3
N M
N 3|
5) B
> ? L @3A
"
M
$
L# (Ulrich
Brankmper Brankmper 1983) g@3R
0% N
&B .l
+0-J g9 > ? |L po
5) & Q;
SNP
2Mg L
>
g>9
% Q '
> 4
po
56
o&
y 5; 2;3 # (pronouncation) r > 7B ML/ BL
}
% K5 L gp": 7'M
&+
2 0

BL & :M
;
; x x
;
m +, -.
#'
x x 7 % :J > N r)*
x x

g: Sg + " ;
S
2 ? ML
+, -.
N
x x 2po +'
L
N = : M
B %M B L > ? +, -.E 29
:;< +0-J
m
B FM

B L
q
m
# #

+, -.
-.

S2h 2 7
g=E$ L/ $ 2"| 150/1 # #

M Sg+ u#% 2 7K 5; p + 5; 2 7K B) q
1994 .2
g=$
p
W
7 M| :-P
+ -.$
$O 35000 ;
qL N ML NL; gS B '
gL/ $ M
M
Sg+
#E
: =
+, -.$
27&
B)*7'M
g.1
-E
M
%1
"
{
S )*
: =#
% '
5
g=E$ M
g<J
' % 'M
S )*
g=E$ L " M N +, -.$
% 'M .gL " M
+, -.$ :)#% B yM

S )*;
2 7K 0 # &B .9* "
C w=: }wN
@;7#"
7q
+, -.
)*
L
BL
o%M
%
M
%1
B
oM @;7# S M
gL " 25 /1 #
B yM FL
2
J$B
=-J
.l
%L ;
"1
2 7K
)*
SNOwS{wN S
:v .
B %T M
y x x
S? +
S )*
SL " W
x x 3#
O:0/ g.$ ;

x x
g.$
56
x x
=J
2&7w0%wSL7 wrK N
pL7
'
x x
g.$ S5;
} x x
y
?M :56
N#Jp;
(exact classification)
rp
2Mgt L (According to Korhonen et al.1986;17)
0
g7
2 M ; - N
#

nl (Hudson 1976;233)
S% :
| :56

9
> ? &B
B MM

p 7

> ? (According to Korhonen et al.1986;17)

"SL7 L
2&7L %M5;(N ).. L7
"
M 2 L M 2
L 7=-J;
3# "#$ L0 %
2&7 :56 2
M
x x
: #
} $t K' * N z : # N =
:p S?gy ;

BL 0% +B7M
N -3 ;
S
x x g 3
2&7
q N
:J77 ' L

# w F F L(1986) N

M #/
g9
%p
M

&
$
> ? SNy J

;# (1962)
2&7 o& N
3#
:F.M B
F$

+, -.$
: S
x x'
N
'
r% -
q
g.* > ?

|L
'
;x x
y x x 2 0

t
x x
BL L "
+, -.
S
* x x
g.$/2 M 5; ;
=E$ >% S ; *
x x
"#?
"#
(Sub branch)
B ggM S
y x x 3# |L "#
%
M y ( g .6 MT;8
N =gp 5;
M7 J) N
2@#;
# '
mL x x
y w M y N 2@#;
# g:FFB;
K) ' L :p6L K5 MT;
&&'
F'
tq g %T x x
g=#
B:=7q
&
L "
M
OB x x K5 L S m x x
N
1997w509) N =
2 mL
x x
=-J;
r:=$
+JQ

+, -.
|L g

*
;

x x
g=#

x x
:=
(s
w1972w119w

"##$/g:FFB;
%&'
N
F'
5;
K TL L07'
" M y x x ?M"
:;F
L .p
2 g%%
y x x
N =
M 5 B
F$ r%p #
M
5;
2MtM L

> ? +-
7
%1
%: g
S; * 2+#y x x g 3
r$
g.p
2 7K
N S "#$ 0+# L#
$O
;
# :7M
5
2
"
3
5;
Bp q

" +, -.$
)*
L
)*

%&'
56 2@#;

g T 56
;
NyL
S
x x
+ -P J

2 7 K
;
L %1 :;<

; - :56

N;# :7M
"
%1 Bp q S2@#
3#
# :7M 3
:p#%L

+, -.$
$O
180000 5
'
$u
56 + -.E
g &
2h
2 7 Sg+ :L|
:# 8
J0
:
Bg= q

)*
2 7K S?gy
(high |and) 5; :56
2 *
L =3+ ;
+, -.$ 2 g=# +/SM
A+ g$
"
&B
#w =7)w
@#
- 5

:5
=L ;
N
- 5
2
Q L 7&L7 &B ;

"

+, -.$ S J
.1 L/ $ N .1 L " 2F
.9* 5
gL " =7) =E$
$
(krib river)
gL/ $
@;7# N
U (Znbnnr and wutny) B. q
2 7
56
L/ $ M
w .1 N .1 L " M { N
g=E$ M .7
:7M

NO N L # + -.
56 g+ L : o N
+, -. L % 'M
N
2F 0 # O 7# :7M
" 2" K%
&B
. .
L 5; 2B
$ + :MS L0# B yM
L S
g
+ :M L0#
M
: =# .?B yq

=J g
2 /S? 7
:
M (2L7 &B) B) q
+, -.$ S
RL
%T

% JM
%'
56 J$Bm
s0
. N
%
L
A+ 5
@;7#
7M
N
@# 2 7K 2-
% &B J$B

% +/SM :5
g %T '
-E/ N N 0
% sq

2 7 +, -.
3#
%T
. .
L
%
E A 2" $%
K
% N
2 7K
)* g %T + -.
Sg %
:L|
/ Nw : oMw 2 rMw #w
N
{
+, -. /
%T
2"7M N ! (Aqebl and wingi)
7M

%
2q

+, -.$

S; 29

=L
+, -.E 278
! 2:||'
g# SrK%
| E
7M S
" Sg+ :v :56
B Mq S
:;F
=
2-K% & :s0 :
&M
:
BgM S : L
: pM FB&
M % 1
" +M% =$ M = C>%
:J7
PL N
} <
+0-J : pM
= -# Sg+ g:
:5 '
B Mq
= C>%
E
" L 0%
%1 =
: 4 / 2
. gS4?
p* +, -.
+ L 2&7 0%wSL7
0%wrK
0%w
0% N
L7 0%/ 3
Bp*
; # 2
"
S&B
gp
=L 2:||'
%FB %1
g
5
$u #
p* +, -.
=E$ C>%
=L
%1%'
:%

p* 0% :7M
+, -. L 2q N = 29
-# Sg+
2 # :
T 5
: pM # # (crcr) :s0 LF :
T 5 S L : pM 7
}#
=$
=
7M
+0-J 2
0%
:7M
+, -.
=
)*
:L|
.7 :
N =T N
:-<L
= :
y C>%
:L|
2 7K
2#$8 20#; B)* ; * +, -.
+JQ NO
2 # :
N =g :v B Mq
'
L
: pM SL7
N
&B
(Gera) =
7M
.?-M
A+
g
;
;
=$
g ;7/J $
S{ +, -.$
S.7
B;

&

%1 A+
Q
oM
#
%:
M
g%%@ 0 #

S
Q
27A4# Sg:.-g
Sg+
=7)
%1 # L N = Sg
.
+
5 2)
oM =J

=7) +
2 7K
2F S56
g ;7 J 7 /J $ +
%:
M

3# N#Jp;
x xL 5;
! 2:|
+, -.$ ;
( # 1983 .2 2Iff)

L L

0%
0%
"m
+ -.

2 7K/
7M
S:v
0%
:7M S
"
NO
: 9#
*
S $O
+
$ g7q
7
:M "
'
pq
0%
2
5FN
:7M
"
:0- S: 9 '
l
2
2:
g :v
;
5FN L 2 0 2:
$t T
5 t =J
L7 :7M
" +, -.$ S 0% :7M
S p*
:
.9;
"m 0% :7M Bp* S; *
+, -.
m +, -.
9J0 = &
:s0 : 0
.?S; *
:s'
F% '
* /S; &'
&
& .
"pL7 2B8
+
Sp
%
g-LL
s? +
-E
% :;F
g. : %1 ;
"
'
L : pM .9*
""
7M
N 2&7 g %g
.9;
2&7 = "gy :MS L0# = 5;
:s0 .95
=J
: pM
= .7
:L| N;{#
2 7K +l (Mafet)
7M
.?-M S2
2L
2: B
&L
S:v
2 E0 " L$"
M %1
NO
:"2
L
NO
SN; g MA M
5
+, -.E
27& :)#%'
: # = ' zL 2@-M
= ' :L|
S.9* & 2-4 2M (0 2M 20) S+ # 3#
g%%@
B)* S; *
& NL; gS 3# 2 : ++ /J
g9 ; #
+, -.$
= 0 &?8
=
7M
N h:
%=#; L g; 8 ; #
"mL S% :M " + L %M.9; @;7 #
7M
"
/ "m
z M 2:
5;
/
.?-M @;7 #
oM
y oM 5
g. : L 2 0
7+

=
:L|
= 2 7K
:|
{
.4
::
7
;
u#% J
B;FM @;7 # + L
"F & /F p L
L $
2#.;M/@#g
M"
+
;
:S S#% F$ :| 5
g=#; {

+;?
S
2
g'
mL FB.?*
g
; # " ; #


=
:L|
.9*
+, -.$L
: 9#
N
:|p#/ &B;
+JQ
m L +;?
&B 370 :
)M
2
:7M
" 5
vL
%
:7M
" +, -.E J$B
% s0
; -/ 5;
%
2
"
= 2 7K
Sg %
.
:L|
B %T
; - ;
SN; L
- C>%
)*
:) wSS4
:v
. w2M w Jw N + M B:v ; * ;3' 56
J0
B #E
; * L N|) w#o #"/0#
+Jw g %T $$-8 w N = : % ; % JM ; - 2 N
"m SP R (2
LF)
:7M S
" 2 7KwS 4wS+ N
S &B
:v .
7#%
J0 % s
; #
%
L
B9p* ; *
# /J8
:Q
2 7K

%
B
; #
= / $O

)*
L " = 2 7K N
L/ $ N S
02 4
L S F'
| +, -.E
% g0# " "
:7M
p
2 g
:. L B)* ; #
; / : ;
2 7K
/+, -.E
% g=* 2
2
5
:-< L 2
2 gy
;
2
2 gy
g:-p
; N &
+L|
2 7K
. N P ;
20# ; # .
:56
= 2h
M : :

+, -.E
g:-p
+, -.E 2 g
N h5
2 7K
5;
p
2 7K
0
&B g ; p
N ML N " oi :M
&B;
2J8 $
g| % g0# ; NL S
Ur II
"m 2 7K
:p " #;
N P SA+ 27A4# 3# |L
* J6;
; 2 7
:v
N
= :v
:
"
%FM ; #

12
/@:
%Mg:t'
:R:# N S 2
N )* B yq

+, -.$
B &i : # RL ; * B L
+, -.E 27&
= A+ N
27MW :s0 6
0- NO
: Q
; '
x x N 7 M :p "

+, -.$ @# -J :;<
"+ i)" (Mancenu) :7M B
oM
+ i) =L
0% :7M
.4 + L L " qL
27 " ;
MjL "E " 7M MA MjL ". " :7M B oM S.
ML 2 "h"
7
N
2&7 +, -.$ :
27
;
l
E0) gS? "
N
" +
Bp
; 5 2
J 37 @# -J "#
%u 2L

+, -.E
:
56/ %q 5
N;L 27 w2$ Bw2Pw2)w7 +h
'
2 0 29
g 3 N =; * 2&7 wrmw N
L7 2
=L 0% ?M :5
= :v :56 B Mq
2$ S:|
S L7
:
N #% (Ineria)
.?-M

L 2 0
"m =
7M

+, -.E 29

S
L RL N S 2
0 rL +, -.$ N =56
%L q S )*
g=E$ M S
'
S.7
N SN;
$uL FB# =E$ L/ $ M S '
#
NL;
gS B
S56
SL # +, -.
3# L L B;
3
5; 7 M L M
(traditional practice) &' L
S
+, -.$ u#% S )* +, -.
+ -P;
#$
+, -.$ 2
N ML
NL;
:+#% +/SM
?
g:.-g +, -.$
:5 '
B; M
S M
:=
2@#;
9
> ? &B N = Sg

#
M M

29
:5
M > ?

;
%

JM

; # N
2 7K
S; -

:8 1984

> 40

" 16y /@: S{ ?M.


&
2 7 2 7K N ML NL;
: 44 RL ; # L L %
5;
"m
'
$u 56
B+) /
%&'
. S
:;F
=
r
=
g=* 2 7K
:s0 B+)m
+p S# N
+ 49
B.*
; - ;
"

"m
S )*
N ML
%=#3'
%=#

-AL @: /S
L RL rL +, -.$ :5 '
gL " 2F 5;
@;7 #
&B 2h Sg+ :: NL;
N 2 gL
+ 4?% +/SM +0-J . N P
; * N " oi
L L
%L 7% #$L N
03?
; #

B
N z B; 2L& @:; : J
" +#
7q
B+)
gS B
C>% {#8
g # W%
#
NL;
% gL* ; #

+#
L # :7M
" 2 7K 40 :

: : +0-J
= g %T
2 7K
:s0 NL;m
+ 44
N
$u
g
# W%) L 2.#gM SN; L
+#%L
:7M
" g # W%
B yM ( # 1983 .2 41f)
=L
+, -.$
C>%
S
S}
Trimingham 1965:31)

"
3#

; S56 N S L 7< #
|L $" 5; J6; 2
(cf

N =
+, -.$
&&" 278
15
56 278
56
rL
.4
"M
'
@p @p (99)
56 .
%@ E0 S:
Sg+ :v :R:#% :
:M " " :s0 .7
2:
B
=& = :
:s0
:
M '
+0-J = >%
N = E B Mq : =#.
= >% :v J
'
44m
$t 3 : ; >% : gM }#
=$ M +0-J -# Sg+
=#.M

.7
#
.7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

> ? N .9(1983.2 26fi)


g$
gm S
gp

:5

'

' ( :#
O:0(Sub division of gumer)))
N
L # ( 2 rM
O:0(Sub division of Aklil)))
N;# (S+3# N ;#
O:0 (Sub division of Magar & Enr)))
8
+### (Mrqorqor) N
N =3 '

S&B :R:#% 2L m (S1 N S 5 .9* )


:.-m Su%L
m : pM : & M .7
@: 2|p# %&'
2|p# 3# 2B:F.ML
>%
B&M
.L #
0- %

44 S :

@:

"0

% 2L
: #gM

2|p '

>% @:

@: 2||# .7 / L
:
SJ #% 2||#
= &
C>% 2h : : S-L 2 0
RLJ #% 2|p#
11 ( BL .L # 12 1 6 L ) 5 N S%
L MT;
L
:
BL S%
& .7 : ;

:v

=L

44 S :
:v
r
"0%" :7M
5
# L
" 2& M :v
BL 2& 7M g=- ; # " B MM B L
=
-# Sg+ :L|
g=SA 2||# 408 2:
& ;
-# Sg+
.B0 270# :g
S-# Sg+ :;F L
= g %T
2?
0 2 7K
s=M SN; L -# Sg+ S:v
44m
12m 2
+, -.$
=
)*
:L|
.?-M =
2 7K
S:v
L .B0 SK# 0wz P/4#w N .B0 ; -&
B
M

.B0 ; K
:7M
L 7M
: pM s=M SN;L 3# 2$
2 (B:# 2 ) B7&M

.9* 5

:5 & .
:| 5

'
L

+, -.E g &A
56 2 0
/01 2 34
56 27
N = M
Mw2= N
2 0; -#
B)* N =; # ; # J 2=
-# *
mL Sg+
:M " = 2&7 rm Ss & = g %

'
= g %%
M z 2MC
M : (
N S%
M) :5 N .B0 SK# 0
:
:5 2
=
)*
:L| .?-M
L "
+, -.
S-
3#
1983.2) > ? &B .? B yM &
L &B
J g
=
g$
"
MM (1983.2 12w13)

# N &'
( #
56 2 :0
N =g :v

2
=
)*
:v
0:
.?S; * .
3#
% 20- M =L
B)*
; * ;
(Origional
inhibitants) #1
" #/:
BL :)#%
" 5; " "
7M %1
Bp'M
2 0 29
N =
Mn
" "
M
%1 g.|'
:R:#%
.4
; *
+, -.$ :
278
12
; /F
% gg N =; # B Mq
N;L 2 =#+
(Anderman)w 2&7 (Albabo)w|) (Tnno)w-
(Dargot)w < (Shndo)wS 9
(Knfbin)w #7) (Kurbano)wPA
(Ejaj)w
2
(Adabo)w
(Somonny) '

2$P

(Abjahil)w

SL' M

;7# ; (Origional people )


N;L N;L - w 9 w#7)wPA w2
2 0
;
29

(Kamchachll)w
+, -.$ :
N U '

5;M

+, -.E
)# J .$L S
+, -.E =L
:
2 2 7K
.9* { L N q
K M>L 2$Oy
;3
56 +, -.E 278
M 2 :56
MnM

+, -.$
|L "#$ 56 278
pB" z 2MC N MP'
0M 27w0&7w6-h w.:-h w2 N 2 N
+ CwM| N
h :7M
5
3+;C ' +, -.$ 27
w2
+, -.$ 27 w g *
M
M +, -.$
B yq
M
%1L :|
M| S 7M L ;
N =
12 ; /F

1..B0 SK#

+, -.E =L
%1 12
g$

:
B

278t'
oq N;L

56

2.2
3.:#
4.

BL (2 /+#)-

2 0 .

#S

5.
6.S

(PN4#)

7. 8l"
8.2
9. 70
10.LA
11.| h ( BL 2BK
12.2 4h

'

2
.
g %T @# : :# /"#

@# J 0

#0 67

B yq

&
29
&B
z
2MC
0
M
M| w2 w.:-h w2 w ) ( BL 6-h )wFEWw|?
N
i
MA M3 :7M L
" 5 m :-< M :R:#% 29
&B S.9*

g T S:5
g+ L i MP'
L ::#
%F
'
B
MT;
+
-"( 2@#;
#
M > ?

2L
M|
%

0 M N &' ( .:-h w2 w2 w0&7 BL 0M 27 N


BL M +
+'
S
Mn ) 3# = 2 0 +L|
M
% ++ 2 0 F$ +JQ 2Mgt L ( :8 1984 6)

+, -.$ %1 :;<
2 0
"
2 7K % g0#
=
; @#%N$ @:
B
= M
"m #;
g; 8
; - 5
2 7K
g=- #;
@#%/$ 2 7K
:|g# S; ?&
:;F 2 7K
:|g# 2 7K
S
#
NL;
gS B S56
L # +, -.$ 3# $$- +0-J
&B
#
NL;
+ 44 ; #
"mL .7
N rL
+, -.

N
%:|7'
2h
NL;
:o L
#
gJgM
"
# S
mL (S L 5; S
) #
3# $$# 2&=- L B
+
2 7K B
($ 56)
+
Sg JJ# :| :56 B Mq
SR$ #;
&
L0# N
=E$ C>% ?
"m
2+ +, -.$ :
; LUr II q q g||*
"
L
2 7K
N q
+, -.
#;m
2; B

# #
2 7K
:|p#
% g0* : : +/S&'
A+
7M
+0-J +, -.E J$# : ?M N hRL# g="mL
2 7K
2 7K
+ g=# S
M
+JQ
% g0* ; *
.
"=L gSgM (chronological order) S
7
:M #M 7< w 3mwl
@ w MO#7# wl
-hw=P +
$*w=P +
2% $*wl
F
# wl
M
gy w|M%)
g .; w+L @ Mwl
Fw y + 2:#3 N
M '
"mL S
l %M; - 2h
J$#/
?% +, -.E &B :|M
N hS?M g=#M
?%
B; w N M ( $ w w"
@g)
; - 5
g+ L
?
:
w +; #
J$#
?%/
:+-#
g .6
+, -.$ 27&
:)#% %'
:g
2 LPB g$ =
" :MS L0# 2 +:v "gy = 5;
g.=

S M
&
N h # N N h

=#J
g=-

:L|

2 7K

2 g=#

References /K :>?
Braukmper,Ulrich. 1980. Geschichte der Hadiya sr-Athiopien:Von
den Anfangen bis zur Revolution 1974. Wiesbaden :Steiner.
Braukmper,Ulrich. 1983.Die Kembata: Geschichte und Geschichft
eines
Sudanthiopischen
Bauernvolkes.Wiesbaden:Steiner.Central
statistical Authority.1998.
The 1994 population and housing Census of Ethiopia:Results at
country level .vol. 1:Statistical Report Addis Ababa: Federal
Democratic Republic oa Ethiopia.Office of Popullation and housing
Census Commission.
Gutt, E.A. 1997. The Silti group (East Gurage).Hetzron,Routledge
,509-534.Hetzron,R.1972.Ethiopian semetic ;studies in classification
.(Journal of semetic studies monograph 2).Manchester:Manchester
University press.Hudson,GRrover.1976.High land East cushetic.
In:Bender,M.Lionel(ed).The Non semetic Language of Ethiopia.East
Lansing,232-277.Korhonen,Eisa,Mirja saksa und Ronald Jemes
Sim.1986a. A Dilectic study of Kambaata Hadyia(Ethiopia).In
Afrikanistische Arbeitspapiere 5:5-41.Korehonen ,Erisa,Mirja Saksa
und Ronald James Sim.1986b.
A Dilectic study of Kambaata Hadyia(Ethiopia).In: Afrikanistische
Arbeitspapiere 6 71-121.Nurye Melaku.2000 Welene phonology .B.A
thesis,AAU