Anda di halaman 1dari 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama
: Qisti Rahmawati Husna
NIM
: I21111028
Jurusan/Prodi : Farmasi
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya
bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut.
Pontianak, 25 September 2015
Yang membuat pernyataan

Qisti Rahmawati Husna


NIM. I21111028