Anda di halaman 1dari 25

i. Contoh JPP seperti dalam jadual di bawah.

MATRIKS KURSUS LAWAN JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (SLT)


ii. Contoh: Matrik Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) (Student Learning Time - SLT).
iii. Pengiraan JPP adalah seperti dalam Para 1.6.1.
iv. Pengiraan perlu mengambil kira semua aktiviti pembelajaran dan pengajaran sesuatu kursus
v. Contoh: Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (JPP) Mengikuti Aktiviti Pengajaran Pembelajaran seperti dalam Lampiran 3.8.
Pembelajaran Bersemuka (PB)

Bil

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

Pembelajaran
Berpusatkan
Pensyarah
Syarahan

Komponen Mata Pelajaran Umum


1 MPU3012
Bahasa Melayu Komunikatif
2 MPU3022
English Language Proficiency
3 MPU3031
Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum
4 MPU3041
Kokurikulum - Permainan
5 MPU3052
Tamadun Islam dan Tamadun Asia
6 MPU3062
Kokurikulum - Unit Beruniform
7 MPU3071
Kokurikulum - Olahraga
8 MPU3081
Kokurikulum - Persatuan
9 MPU3092
Pendidikan Islam
10 MPU3102
Pendidikan Moral
11 MPU3112
Bina Insan Guru
12 MPU3122
Hubungan Etnik
Komponen Asas Pendidikan
13 EDUP3013
Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
14 EDUP3023
Perkembangan Kanak-Kanak
15 EDUP3033
Murid dan Pembelajaran
16 EDUP3043
Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran
17 EDUP3053
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
18 EDUP3063
Pentaksiran dalam Pendidikan
19 EDUP3073
Budaya dan Pembelajaran
20 EDUP3083
Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru
Komponen Amalan Profesional
21

PRKA3012

Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2

Pembelajaran Berpusatkan
Pelajar

Amali

Tutorial

Aktiviti SCL

22 PRKA3026
23 PRKA3036
24 PRKA3042
Komponen Teras
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

SJHK3013
SJHK3023
SJHK3033
SJHK3043
SJHK3052
SJHK3063
SJHK3073
SJHK3083
SJHK3093
SJHK3103
SJHK3113
SJHK3123
SJHK3132
SJHK3143
SJHK3152
SJHK3163

Praktikum 1
Praktikum 2
Internship

6
6
2

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

30

15

Malaysia dan Hubungan Antarabangsa


Pensejarahan Malaysia
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
Kursus 5: Seni dalam Pendidikan
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

3
3
3
2
3

30
30
30

15
15
15

30

15

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)

30

15

Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah (CK)


Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)
Penulisan Sejarah (CK)
Sejarah Sabah dan Sarawak, 1941-1963(CK)
Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad ke-20(CK)
Kursus 13: Pendidikan Inklusif
Kursus 14: Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

3
3
3
3
3
2
3

30
30
30
30
30

15
15
15
15
15

Kursus 15: Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran

2
30

15

Perkembangan Perlembagaan Malaysia(CK)


Kursus 17 (TPCK) - Penyelidikan dalam Pendidikan - Kertas
41
SJHK3173 Projek
Komponen Elektif Teras
40

42
43
44
45
46

SJHK3013
SJHK3023
SJHK3033
SJHK3043
SJHK3063

30

15

Malaysia dan Hubungan Antarabangsa (CK)


Pensejarahan Malaysia (CK)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (CK)
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

3
3
3
3

30
30
30
30

15
15
15
15

30

15

15

15

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)


SJHK3073
48
SJHK3182 Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)
Komponen Elektif Terbuka
YYYY3XX3
YYYY3XX3
YYYY3XX3

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

47

49
50
51

Kursus 1
Kursus 2
Kursus 3

3
3
3
Jumlah JPP

i. Komponen Mata Pelajaran Umum


ii. Komponen Asas Pendidikan

iii. Komponen Amalan Profesional


iv. Komponen Teras

v. Komponen Elektif Teras

vi.Komponen Elektif Terbuka


Kredit Notional

jam

Lampiran 3.5a

ARAN PELAJAR (SLT)

ran 3.8.
Aktiviti Pembelajaran Kendiri
Pembelajaran Tak
Bersemuka (PTB) atau
SCL spt. manual,
tugasan, modul, dll.

Ulangkaji

Persediaan
Penilaian

Penilaian Formal

Penilaian
Berterusan

Peperiksaan Akhir

Jumlah JPP

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

64.3

7.5

0.45

0.25

2.5

120

64.3
64.3
60

7.5
7.5
7.5

0.45
0.45
3.75

0.25
0.25
1.25

2.5
2.5
2.5

60

7.5

3.75

1.25

2.5

120
120
120
0
120

75

7.5

1.5

0.5

2.5

132

59
59
63
59
59

7.5
7.5
7.5
7.5
7.5

4.5
4.5
1.5
4.5
4.5

1.5
1.5
0.5
1.5
1.5

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

120
120
120
120
120
0
0
0

61

7.5

2.5

120
0

64.3

7.5

0.45

0.25

2.5

120

64.3
64.3
60
60

7.5
7.5
7.5
7.5

0.45
0.45
3.75
3.75

0.25
0.25
1.25
1.25

2.5
2.5
2.5
2.5

120
120
120
120

75

7.5

1.5

0.5

2.5

132

36

7.5

2.5

80
0
0
0
2264

0
0
0
1452
812
0
/ 40 =
(minimum 120)

i. Mesti merangkumi domain kognitif, psikomotor dan afektif.


MATRIKS KURSUS LAWAN TAKSONOMI PEMBELAJARAN
ii. Setiap domain dipecahkan mengikut aras domain masing-masing:
Kognitif : C1 - C6
Psikomotor : P1 P7
Afektif : A1- A5
iii. Tandakan/pilih domain dengan merujuk kepada penulisan hasil pembelajaran kursus dalam rangka kursus
iv. Setiap kursus mesti ada ketiga-tiga domain
v. Jika penulisan hasil pembelajaran keseluruhan kursus memerlukan C6, P3, A4. Pastikan tanda (/) matriks yang perlu dipamerkan dalam jadual mat
C1, C2, C3, C4, C5,C6
P1,P2,P3
A1,A2, A3,A4
vi. Jumlahkan semua tanda (/) matriks untuk semua lajur dan kursus.
vii. Taburan jumlah kursus yang ditawarkan mengikut Aras Taksonomi perlu dipamerkan dalam bentuk graf.

DOMAIN KOGNITIF

C3

Penilaian

C2

Sintesis

C1

Analisis

Aplikasi

KURSUS
Pemahaman

Kod Kursus

Pengetahuan

BIL

C4

C5

C6

Komponen Mata Pelajaran Umum


1

MPU3012

Bahasa Melayu Komunikatif

MPU3022

English Language Proficiency

MPU3031

Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum

MPU3041

Kokurikulum - Permainan

MPU3052

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

MPU3062

Kokurikulum - Unit Beruniform

MPU3071

Kokurikulum - Olahraga

MPU3081

Kokurikulum - Persatuan

MPU3092

Pendidikan Islam

10

MPU3102

Pendidikan Moral

11

MPU3112

Bina Insan Guru

12

MPU3122

Hubungan Etnik

Komponen Asas Pendidikan


13

EDUP3013

Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

14

EDUP3023

Perkembangan Kanak-Kanak

15

EDUP3033

Murid dan Pembelajaran

16

EDUP3043

Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran

17

EDUP3053

Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku

18

EDUP3063

Pentaksiran dalam Pendidikan

19

EDUP3073

Budaya dan Pembelajaran

20

EDUP3083

Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru

Komponen Amalan Profesional


21

PRKA3012

Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

22

PRKA3026

Praktikum 1

23

PRKA3036

Praktikum 2

24

PRKA3042

Internship

Komponen Teras
25
26
27

SJHK3013

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

SJHK3023

Malaysia dan Hubungan Antarabangsa

SJHK3033

Pensejarahan Malaysia

28

SJHK3043

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian

29

SJHK3052

Kursus 5: Seni dalam Pendidikan

30

SJHK3063

Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

31

SJHK3073

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)

32

SJHK3083

Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah (CK)

33

SJHK3093

Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)

34

SJHK3103

Penulisan Sejarah (CK)

35

SJHK3113

Sejarah Sabah dan Sarawak, 1941-1963(CK)

36

SJHK3123

Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad ke-20(CK)

37

SJHK3132

Kursus 13: Pendidikan Inklusif

38

SJHK3143

Kursus 14: Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

39

SJHK3152

Kursus 15: Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran

40

SJHK3163

41

SJHK3173

Perkembangan Perlembagaan Malaysia(CK)

Kursus 17 (TPCK) - Penyelidikan dalam Pendidikan - Kertas Projek

Komponen Elektif Teras


42

SJHK3013

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

43

SJHK3023

Malaysia dan Hubungan Antarabangsa (CK)

44

SJHK3033

Pensejarahan Malaysia (CK)

SJHK3043

Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (CK)

SJHK3063

Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

SJHK3073

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)

SJHK3182

Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)

45
46
47
48

Komponen Elektif Terbuka


49

YYYY3XX3

Kursus 1

50

YYYY3XX3

Kursus 2

51

YYYY3XX3

Kursus 3

JUMLAH

Persepsi

Set

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

EMBELAJARAN
Lampiran 3.3

am jadual matriks ialah:

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

DOMAIN PSIKOMOTOR

DOMAIN AFEKTIF

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
A1
A2
A3
A4
A5

MATRIKS KURSUS LAWAN KEMAHIRAN INSA

i. Perlu ada 7 domain KI.


ii. Setiap domain ada sub-domain di mana sebahagian daripadanya adalah sub-domain mesti ada yang ditanda sebagai KIM.
iii. Setiap kursus mesti ada KI.
iv. KI setiap kursus mestilah merujuk kepada domain hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dalam matriks Hasil Pembelajaran Program.
Contoh:
Kursus ABC 3210 3
LO Program: menandakan P2, P3, P8
Jadual Matriks KI: CS1 - CS3 (KIM) sekiranya perlu lebih daripada CS3, contoh perlukan CS6, tandakan matriks CS1, CS2, CS3 dan CS6
v. Ketetapan KI untuk sesuatu kursus mestilah diterjemahkan dalam penulisan hasil pembelajaran (LO) kursus
vi. Dalam penulisan LO kursus, KI ditulis sebagai domain yang diperlukan sahaja.
Contoh:
Kursus ABC 3210 3
LO Program: menandakan P2, P3, P8
Penulisan KI kursus: CS (tetapi yang diperlukan dalam kursus ialah CS1, CS2, CS3 dan CS6. Tandakan dalam jadual matrik CS1, CS2, CS3 d
vii. Tidak perlu jumlahkan keseluruhan domain KI

Bil

Kod
Kursus

Kursus

CS

CTPS

Kemahiran Komunikasi

Pemikiran Kritis dan


Penyelesaian Masalah

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CS

CTPS

CTPS

CTPS

CTPS

Komponen Mata Pelajaran Umum


1

MPU3012

Bahasa Melayu Komunikatif

MPU3022

English Language Proficiency

MPU3031

Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum

MPU3041

Kokurikulum - Permainan

MPU3052

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

MPU3062

Kokurikulum - Unit Beruniform

MPU3071

Kokurikulum - Olahraga

MPU3081

Kokurikulum - Persatuan

MPU3092

Pendidikan Islam

10 MPU3102

Pendidikan Moral

11 MPU3112

Bina Insan Guru

12 MPU3122

Hubungan Etnik

JUMLAH
Komponen Asas Pendidikan
13 EDUP3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia
14 EDUP3023 Perkembangan Kanak-Kanak
15 EDUP3033 Murid dan Pembelajaran
16 EDUP3043 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran
17 EDUP3053 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
18 EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan
19 EDUP3073 Budaya dan Pembelajaran
20 EDUP3083 Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru
JUMLAH

Komponen Amalan Profesional


21 PRKA3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran
22 PRKA3026 Praktikum 1
23 PRKA3036 Praktikum 2
24 PRKA3042 Internship
JUMLAH

Komponen Teras
25

SJHK3013

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

26

SJHK3023 Malaysia dan Hubungan Antarabangsa

27

SJHK3033 Pensejarahan Malaysia

28

SJHK3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian

29

SJHK3052 Kursus 5: Seni dalam Pendidikan

30

SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

31

SJHK3073

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)

32

SJHK3083 Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah (CK)

33

SJHK3093 Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)

34

SJHK3103 Penulisan Sejarah (CK)

35

SJHK3113 Sejarah Sabah dan Sarawak, 1941-1963(CK)

36

SJHK3123 Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad ke-20(CK)

37

SJHK3132 Kursus 13: Pendidikan Inklusif

38

SJHK3143 Kursus 14: Asas Penyelidikan dalam Pendidikan


Kursus 15: Inovasi Digital dalam Pengajaran dan
SJHK3152 Pembelajaran

39
40
41

SJHK3163 Perkembangan Perlembagaan Malaysia(CK)


Kursus 17 (TPCK) - Penyelidikan dalam Pendidikan - Kertas
SJHK3173 Projek

JUMLAH
Komponen Elektif Teras
42

SJHK3013

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

43

SJHK3023 Malaysia dan Hubungan Antarabangsa (CK)

44

SJHK3033 Pensejarahan Malaysia (CK)

45

SJHK3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (CK)

46

SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

47
48

SJHK3073

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)

SJHK3182 Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)

JUMLAH
Komponen Elektif Terbuka
49 YYYY3XX3 Kursus 1
50 YYYY3XX3 Kursus 2
51 YYYY3XX3 Kursus 3

JUMLAH

AWAN KEMAHIRAN INSANIAH

i KIM.

mbelajaran Program.

, CS2, CS3 dan CS6

matrik CS1, CS2, CS3 dan CS6 sahaja. Tidak perlu menanda CS4 dan CS5)

CTPS

TS

emikiran Kritis dan


enyelesaian Masalah

Kerja Berpasukan

LL

KK

EM

LS

Pembelajaran
Berterusan dan
pengurusan
maklumat

Kemahiran Keusahawanan

Etika Profesional dan


Moral

Kemahiran Kepemimpinan

CTPS

CTPS

CTPS

TS

TS

TS

TS

TS

LL

LL

LL

KK

KK

KK

KK

EM

EM

EM

LS

LS
2

LS

LS

MATRIKS KURSUS LAWAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


i. Perlu ada 8 elemen mengikut MQF + 1 elemen kemahiran kepimpinan.
ii. Tandakan (/) dan pilih sekurang-kurangnya 3 elemen terpenting mengikut keperluan kursus.
iii. Jumlahkan keseluruhan elemen-elemen tersebut (jumlah minimum setiap elemen sekurang-kurangnya 2 dari kursus teras)
iv. Jumlah keseluruhan elemen perlu merangkumi kursus universiti + kursus teras + kursus elektif

Kemahiran
berkomunikasi

Kemahiran sosial dan


bertanggungjawab
Pasukan

KURSUS

Pendekatan kemahiran
berfikir dan saintifik

Kod
Kursus

Kemahiran teknikal/
praktikal/ psikomotor

BIL

Pengetahuan

Hasil Pembelajaran Program

P1

P2

P3

P4

P5

Komponen Mata Pelajaran Umum


1

MPU3012

Bahasa Melayu Komunikatif

MPU3022

English Language Proficiency

MPU3031

Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum

MPU3041

Kokurikulum - Permainan

MPU3052

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

MPU3062

Kokurikulum - Unit Beruniform

MPU3071

Kokurikulum - Olahraga

MPU3081

Kokurikulum - Persatuan

MPU3092

Pendidikan Islam

10

MPU3102

Pendidikan Moral

11

MPU3112

Bina Insan Guru

12

MPU3122

Hubungan Etnik

Komponen Asas Pendidikan

13

EDUP3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia

14

EDUP3023 Perkembangan Kanak-Kanak

15

EDUP3033 Murid dan Pembelajaran

16

EDUP3043 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran

17

EDUP3053 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku

18

EDUP3063 Pentaksiran dalam Pendidikan

19

EDUP3073 Budaya dan Pembelajaran

20

EDUP3083 Asas Kepimpinan dan Pembangunan Profesionalisme Guru

Komponen Amalan Profesional


21

PRKA3012 Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran

22

PRKA3026 Praktikum 1

23

PRKA3036 Praktikum 2

24

PRKA3042 Internship

Komponen Teras
25

SJHK3013

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

26

SJHK3023 Malaysia dan Hubungan Antarabangsa

27

SJHK3033 Pensejarahan Malaysia

28

SJHK3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian

29

SJHK3052 Kursus 5: Seni dalam Pendidikan

30

SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

31

SJHK3073

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)

32

SJHK3083 Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah (CK)

33

SJHK3093 Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)

34

SJHK3103 Penulisan Sejarah (CK)

35

SJHK3113 Sejarah Sabah dan Sarawak, 1941-1963(CK)

36

SJHK3123 Sejarah Eropah Sehingga Awal Abad ke-20(CK)

37

SJHK3132 Kursus 13: Pendidikan Inklusif

38

SJHK3143 Kursus 14: Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

39

SJHK3152

Kursus 15: Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran

40

SJHK3163 Perkembangan Perlembagaan Malaysia(CK)

41

SJHK3173

Kursus 17 (TPCK) - Penyelidikan dalam Pendidikan - Kertas Projek

Komponen Elektif Teras


42

SJHK3013

Sejarah Politik Tanah Melayu Sehingga Awal Abad ke 20

43

SJHK3023 Malaysia dan Hubungan Antarabangsa (CK)

44

SJHK3033 Pensejarahan Malaysia (CK)

45

SJHK3043 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (CK)

46

SJHK3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah (TPCK)

47

SJHK3073

48

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran MP Sejarah (TPCK)

SJHK3182 Kaedah Pengajaran Sejarah(TPCK)

Komponen Elektif Terbuka


49

YYYY3XX3

Kursus 1

50

YYYY3XX3

Kursus 2

51

YYYY3XX3

Kursus 3

JUMLAH

Pendidikan sepanjang
hayat dan pengurusan
informasi

Kemahiran
pengurusan dan
keusahawanan

Nilai
Profesionalisme,sikap,
etika

Kemahiran
Kepemimpinan

s teras)

belajaran Program

P6
P7
P8
P9

1
2
2
2
2
1
2
1