Anda di halaman 1dari 3

Armimi i soletave me traveta

Soleta S-5
Skema llogaritese

lx
500
=
ly
560 =1.12<2 =>llogaritet si solete kesone
x=22.122
y=34.764
Seksion llogarites

h= 25 lsh= 25 500=20 cm pranoj h=30

pranoj d=15 cm
Ngarkesat

1. PLLAKA 1.5 CM
2. LLAC 2 CM
3. IZOLBETON
4. SOLETA
5. SUVA

8 CM

30 CM

2 CM

Prej
shtresave te soletes
Pllaka
0.015 * 1 * 1 * 2700 = 40.5 daN/m
Llac
0.02 * 1 * 1 * 2000 = 40 daN/m
Izolbetoni
0.08 * 1 * 1 * 600 = 48 daN/m
Soleta (pjesa e betonit)
[0.05 * 1 * 1 + (0.2 * 1 * 0.25) * 2] * 2500 = 375
daN/m
Soleta (pjesa e polistirenit) 0.8 * 0.8 * 0.25 * 50 = 8 daN/m
Rrjete teli
(20 * 1) * 2 * 0.0000126 * 7850 = 4 daN/m
Suva
0.02 * 1 * 1 * 2000 = 40 daN/m2

200 daN/m2

Prej mureve

Ngarkesa e perhereshme e normuar: g n = 40.5 + 40 + 48 + 375 + 8 + 4 + 40 + 200=


755.5 daN/m
Gjejme ngarkesat per travet
755.5 * 0.5= 377.75 daN/tv
Ngarkesa e perkohshme pn=200 * 0.5 = 100 daN/tv
Ngarkesa totale

q = 1.35*g + 1.5*p = 1.35*377.75 + 1.5*100 = 660 daN/tv

Llogaritja e momenteve
Mx=

ql x
6605
= 22.122 =745 daNxm
x

ql y
6605.6
My=
= 34,764 = 595 daNxm
y

Llogaritja e armatures
Krahasojme momentin e jashtem me momentin qe mban pllaka
Mpll=bf*hf*0.567*fck(d-0.4hf)=50*30*0.567*300(28-0.4*5)=6633900 daNxcm
Sipas x

Mx=74586 daNxcm < Mpll=6633900 daNxcm => seksioni (bf*h)=(50*30)

K x=

Z=

M
74582
b d f cd = 5028167 =0.01139<0.167

0.5+

0.25

k
1.134

] [

*d= 0.5+

0.25

0.01139
1.134

] 28
*

=27.716

cm

74586

As= 0.87f yz = 0.87500027.716 =0.6186cm2

pranoj 2 10/tv => As=1.57

cm2

Sipas y

Mx= 59537daNxcm < Mpll=6633900 daNxcm => seksioni (bf*h)=(50*30)

K y=

Z=

M
59534
b d f cd = 5028167 =0.00909<0.167

0.5+

0.25

k
1.134

] [

*d= 0.5+

0.25

0.00909
1.134

=27.774

cm

59537

As= 0.87f yz = 0.87500027.774 =0.4927 cm2


cm2

] 28

pranoj 2 10/tv => As=1.57