Anda di halaman 1dari 12

material grfic

per treballar amb nois


conductes dalt risc
relacionades amb les drogues

Quines drogues sacostumen


a prendre al carrer?

Qu drogas se suelen
tomar en la calle?

La multa de 300 , depn de la


quantitat de droga illegal?

La multa de 300 , depende


de la cantidad de droga ilegal?

Si sen t poca quantitat, es considera


que s per al consum propi?

Si se lleva poca cantidad, se considera


que es para consumo propio?

Quines drogues afavoreixen


la mala llet?

Estan agressius
per les drogues?

Qu drogas favorecen
la mala leche?

Estn agresivos
por las drogas?

Quines conseqncies pot tenir


la violncia a ms de les fsiques?

Qu consecuencias puede tener


la violencia adems de las fsicas?

Quan els fills prenen drogues,


els pares ho saben?

Cuando los hijos toman drogas,


los padres lo saben?

Una mare o un pare pateix


quan el seu fill pren drogues?

Una madre o un padre sufre


cuando su hijo toma drogas?

El consum pot influenciar


els germans?

El consumo puede influenciar


a los hermanos?

Per qu pren
medicaci psiquitrica?

Qu passa si es barreja
amb drogues?

Por qu toma
medicacin pisquitrica?

Qu pasa si se mezcla
con drogas?

Com poden repercutir


les drogues en el tractament?

Cmo pueden repercutir


las drogas en el tratamiento?

Qu implica no voler-se posar


el cond en una relaci nova?

Qu implica no querer ponerse


el condn en una relacin nueva?

Hi ha drogues que afavoreixen


tractar malament la parella?

Hay drogas que favorecen


tratar mal a la pareja?

Qu suposa tenir una parella


que pren moltes drogues?

Qu supone tener una pareja


que toma muchas drogas?

Quina droga
prenen?

Qu droga
toman?

Qu pot passar si desprs desnifar


cocana volen agafar el cotxe?

Qu diu la llei sobre


conduir collocat?

Qu puede pasar si despus de esnifar


cocana quieren coger el coche?

Qu dice la ley de
conducir colocado?

Hi ha diferncies entre vendre


cnnabis i altres drogues?

Qu li passar a qui en ven


si s menor?

Qu li pot passar a un
immigrant que trafica?

Hay diferencia entre vender


cannabis y otras drogas?

Qu le pasar a quien vende


si es menor?

Qu le puede pasar a un
inmigrante que trafica?

Quins efectes tenen


els tranquillitzants?

Qu efectos tienen
los tranquilizantes?

Si es barregen amb alcohol


qu pot passar?

Si se mezclan con alcohol,


qu puede pasar?

Com es veu des de fora


la persona que nha pres?

Cmo se ve desde fuera


a la persona que ha tomado?

Quines drogues estan ms


presents en el treball?

Qu drogas estn ms
presentes en el trabajo?

Es pot perdre la feina per


consumir drogues?

Se puede puede perder


el trabajo por consumir drogas?

En quines feines te la jugues


ms consumint-ne?

En qu trabajos te la juegas
ms consumiendo?

Quins efectes poden tenir


els inhalants?

Qu efectos pueden tener


los inhalantes?

Qu pot passar si es fa a prop


de landana dun tren o en un lloc perills?

Hi ha ms risc si es fa en
una bossa de plstic?

Qu puede pasar si se hace cerca


del andn de un tren o en un sitio peligroso?

Hay ms riesgo si se hace


en una bolsa de plstico?

10

Quina diferncia hi ha
entre fumar-la i esnifar-la?

Qu passa amb
aquest consum?

Qu diferencia hay
entre fumarla y esnifarla?

Qu pasa con
este consumo?

Noms es fumaran
el mig gram de base que tenen?

Slo se fumaran
el medio gramo que tienen?

11