Anda di halaman 1dari 14

2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

SMK CYBERJAYA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN &


PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
PBS 2016
GEOGRAFI TINGKATAN 2
Disediakan Oleh :

PN.MAHANI BINTI ABU SEMAN


GURU GEOGRAFI
SMK CYBERJAYA
SEPANG, SELANGOR
(mahaniazmi@gmail.com)

2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI


Kurikulum Geografi membolehkan murid memahami fenomena geografi berfokus kepada negara Malaysia dan hubungannya dengan negara-negara lain supaya dapat
melahirkan murid yang berilmu, bertanggungjawab, bersyukur dan mengenali serta mencintai negara Malaysia.

OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI


Kurikulum Geografi Sekolah Menengah membolehkan murid:
1.

Menghubungkaitkan aspek kedudukan, arah, skala, dan jarak dalam organisasi ruangan.

2.

Mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

3.

Memberi pendapat secara kreatif dan kritis, mengenal pasti dan mengkaji masalah semasa daripada aspek geografi serta membuat keputusan dengan bertanggungjawab.

4.

Menjelaskan fenomena alam dan saling kaitannya dengan manusia berasaskan taburan dan pola-pola yang wujud di negara Malaysia dan negara-negara lain

5.

Mengenal pasti cara hidup dan budaya pelbagai komuniti di negara lain serta menghargai ciri-ciri persamaan dan kelainannya dengan negara Malaysia.

6.

Memerihalkan keadaan saling memerlukan dalam sistem alam, kegiatan ekonomi, sosial dan politik antara satu negara dengan negara lain.

7.

Menerangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar serta penting menguruskan alam dan sumber dengan bertanggungjawab dan bijaksana.

8.

Mengenali, menghargai dan berbangga terhadap ciri-ciri geografi negara Malaysia yang istimewa dan unik.

9.

Menggabungjalin pelbagai fakta geografi dan dapat membuat kesimpulan yang rasional.

10. Mensyukuri dan mencintai alam, bersederhana dan bertanggungjawab ke atas sebarang tindakan dan peka terhadap perasaan serta keperluan orang lain.

2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan
pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.
Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap
pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.
Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan
modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
TAFSIRAN
o

Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.

Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.

Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam
perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan
menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil
pembelajaran.

Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.

Evidens
Murid
Instrumen

:
:

Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor.
Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto,
grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

TAFSIRAN BAND GEOGRAFI TINGKATAN 2

BAND

PERNYATAAN BAND

PERNYATAAN STANDARD / TAFSIRAN

TAHU

Mengetahui konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

TAHU DAN FAHAM

Mengetahui dan memahami konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

TAHU, FAHAM DAN


BOLEH BUAT

Memahami dan mengapplikasikan konsep, prinsip geografi dan kemahiran geografi.

TAHU, FAHAM DAN


BOLEH BUAT
DENGAN BERADAB

Mengaplikasikan pengetahuan geografi dan kemahiran geografi


menilai maklumat geografi.

TAHU, FAHAM
DAN BOLEH BUAT DENGAN
BERADAB TERPUJI

Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat penilaian / kesimpulan yang
rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan
penjagaannya secara bijaksana.

TAHU, FAHAM
DAN BOLEH BUAT DENGAN
BERADAB MITHALI

Mengkaji dengan mengumpul, menyusun, menganalisis dan menyampaikan data dan maklumat geografi
berbentuk kuantitatif dan kualitatif.

Minggu/
Tarikh

Tajuk/
Tema

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Unsur
Patriotisme

Band

untuk menganalisis, mensintesis dan

Deskriptor / Evidens

BBM/KBAT/
i-THINK

2016

M1 M2

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

1. kedudukan

4 - 15
Jan. 2016

Kedudukan
Garisan
Tarikh
Antarabangsa
(GTA)
Garisan
Meredian
Pangkal
(GMP)

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud


dan longitud serta mengenal zon waktu.
-Mengenal latitud dan longitud
-Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud
dan longitud.
-Mengenal zon waktu di atas peta dunia.
-Mentakrifkan waktu tempatan dan waktu piawai.
-Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan
menggunakan latitud dan longitud.
-Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud.

Band
1
Band
2

U/PATRIOTISME
Mencintai negara
NILAI
Ketepatan

M3

2. Arah

Arah

18-22
Jan. 2016

M4

3. Skala dan
Jarak

Jarak
Skala lurus

25-29
Jan 2016

Menentukan arah dengan menggunakan bearing sudutan.


-Menyatakan bearing sudutan.
-Mengukur bearing sudutan.

Mengenal skala dan jarak.


-Mengukur jarak di antara dua tempat di atas peta dengan
menggunakan skala lurus.
-Menukar jarak di atas peta kepada jarak sebenar dengan
menggunakan skala lurus.
-Menukar jarak dilapangan kepada jarak di atas peta dengan
menggunakan skala lurus.

24 Jan

Minggu/
Tarikh

U/PATRIOTISME
Mencintai negara
NILAI
Ketepatan

Band
3
Band
3

Menyatakan asas kemahiran geografi yang


berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud
dan longitud dengan betul.
Menjelaskan asas kemahiran geografi yang
berkaitan dengan kedudukan berdasarkan latitud
dan longitud dengan betul.
Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan
menentukan kedudukan berdasarkan latitud dan
longitud dengan tepat.
Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan
menentukan kedudukan berdasarkan mengira
waktu tempatan dengan tepat.

Band
2

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang


berkaitan dengan kedudukan berdasarkan bearing
sudutan dengan betul.

Band
3

Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan


mengukur bearing dengan tepat.

Band
1

Menyatakan asas kemahiran geografi yang


berkaitan dengan kedudukan berdasarkan . skala
dan jarak dengan betul .

Band
2

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang


berkaitan dengan kedudukan berdasarkan skala
dan jarak dengan betul.
Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan
menukar jarak menggunakan skala dengan tepat.

Band
3

Glob
Peta Dunia
Peta
Malaysia
Buku teks
KBAT
- Aplikasi
i-THINK
- Peta pokok
-Peta Alir

P.topografi
Jangka
sudut
KBAT
-Aplikasi
i-THINK
-Peta Alir
P.topografi
Alatan
geometri
Benang
Jalur kertas
KBAT
-Aplikasi
i-THINK
-Peta Pokok

Cuti Thaipusam

Tajuk/
Tema

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Unsur
Patriotisme

Band

Deskriptor / Evidens

BBM/KBAT/
i-THINK

2016

M5-M6

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

6. Peta

Pola
Saling kaitan

1 - 12
Feb
2016

8-9 Feb

Cuti Tahun Baru Cina

M7 M8

4. Graf

Pola taburan

15-26
Feb
2016

Mengenal ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta


bergambar (peta pelancongan).
-Mengenal pasti ciri-ciri fizikal dan budaya berdasarkan peta
bergambar (peta pelancongan):
tempat bersejarah
tempat rekreasi
pusat membeli-belah
kemudahan penginapan
kemudahan pengangkutan
-Mengelaskan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan
budaya dalam peta bergambar
-Mentafsir peta bergambar

Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual dan


melukis graf berganda.
-Mengumpul dan merekod maklumat dan data.
-Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual.
-Melukis graf bar berganda dan graf garisan berganda
berdasarkan jadual dengan menggunakan label dan petunjuk
yang betul.
-Mentafsir jadual, graf bar berganda dan graf garisan
berganda.

M9

5. Rajah

Mengaplikasi maklumat dalam bentuk rajah.


-Mengumpul maklumat.
-Melukis dan melabel rajah berdasarkan maklumat.
-Mentafsir rajah.

29 Feb 4 Mac
2016

Menyatakan kedudukan dan taburan ciri-ciri geografi yang


diperhatikan dalam peta bergambar.
M10
M11

Minggu/

Mencintai
negara
Malaysia
-berbangga
terhadap
kepelbagaian
pandang darat
fizikal dan
budaya negara
Malaysia

U/Patriotisme
Berusaha
membangunkan
negara
Bersatu padu
NILAI
Ketepatan
kekemasan

U/Patriotisme
Berusaha
membangunkan
negara
Bersatu padu

Band
2

Menjelaskan asas kemahiran geografi yang


berkaitan dengan kedudukan berdasarkan simbol
peta bergambar dengan betul.

Band
4

Mentafsir peta bergambar dengan tepat .

Band
1

Menyatakan asas kemahiran geografi yang


berkaitan dengan kedudukan berdasarkan . graf
dengan betul.

Band
3

Mengaplikasikan kemahiran geografi dengan


membina graf dengan tepat.

Band
4

Mentafsir bahan grafik dengan tepat berdasarkan


maklumat dan data yang disediakan.

Band
5

Mempersembahkan maklumat geografi daripada


pelbagai sumber yang relevan/sesuai dan dapat
membuat keputusan yang rasional berdasarkan
maklumat tersebut
Mengemukakan dan mempersembahkan
idea/pendapat/cadangan yang bernas tentang
kesejahteraan persekitaran dengan menggunakan
kemahiran geografi yang sesuai

Band
6

NILAI
Ketepatan
kekemasan

Peta
pelancongan
Pamplet
Peta
topografi
Buku teks
KBAT
-Analisis
i-THINK
-peta pokok
-peta alir
Buku teks
Excell
internet
Kertas graf
Alatan
geometri
KBAT
-Analisis
-Menilai
i-THINK
-peta alir
Internet
Lem. Kerja
grafik
S/akhbar
Buku teks
KBAT
-Analisis
i-THINK
-peta alir

UJIAN BULAN MAC : 7-11 MAC 2016


CUTI PENGGAL PERTENGAHAN PENGGAL 1 : 12 MAC 20 MAC 2016

Tajuk/

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Unsur

Band

Deskriptor / Evidens

BBM/KBAT/

2016

Tarikh
M12-M13
21 Mac
2 April
2016

M14-M15
4 - 15
Apr. 2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

Tema
4.1
Taburan
penduduk

4.2:
Perubahan
penduduk

Patriotisme
Kepadatan
Taburan

Kadar
kelahiran
Kadar
kematian
Migrasi

M16
18-22
Apr 2016

4.3: Migrasi

Mengenalpasti taburan penduduk Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya.


-Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia.
Padat
Sederhana
Jarang
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan
penduduk Malaysia.
-Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan
penduduk Malaysia.
Memahami pertumbuhan penduduk negara Malaysia &
faktor-faktor yang mempengaruhinya
-Mentakrifkan pertumbuhan penduduk.
-Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi:
kadar kelahiran
kadar kematian
migrasi
-Mengira kadar pertumbuhan penduduk.
-Menjelaskan dengan contoh faktor-faktor yang
mempengaruhi: kadar kelahiran, kadar kematian dan
Migrasi
Memahami migrasi penduduk negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya.
Menerangkan migrasi penduduk
Menerangkan pola migrasi penduduk
Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi jenisjenis migrasi.
- Luar bandar ke bandar
- Luar bandar ke luar Bandar
Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi
penduduk.

Penduduk
sebagai
tindakbalas
terhadap
faktor
ekonomi,
politiik,
sosial dan
fizikal

Bersatu
Berbangga
Perpaduan
penduduk
negara
Malaysia &
bertangungjawab untuk
mengekalkannya

Mencintai
negara
Malaysia dan
berbangga
kerana
keamanan
negara
Malaysia.

Brusaha
membangunkan
negara
Malaysia
Bertanggungjawab

i-THINK
Band
1

Menyatakan jenis taburan penduduk di Malaysia


dengan contoh yang betul.

Band
2

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi


taburan pendiuduk dengan terperinci

Band
2

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi


perubahan penduduk, dengan terperinci.

Band
2

Band
5

Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi


migrasi penduduk dengan terperinci.

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota
Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta
Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-Menilai
-Menilai
-mencipta
-analisis

i-THINK
-peta
bulatan
-peta buih
Peta pokok
Mengkaji dan menilai faktor yang mempengaruhi -peta titi
migrasi penduduk secara berkesan di kawasan
kajian dengan jelas / tepat.

Cuti Hari Pekerja

Minggu/
Tarikh

Tajuk/
Tema

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Unsur
Patriotisme

Band

Deskriptor / Evidens

BBM/KBAT/
i-THINK

2016

M17-M18
25 apr
6 Mei
2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

4.4:
Kesan
perubahan
penduduk
terhadap
alam
sekitar

Memahami kesan-kesan perubahan penduduk terhadap


alam sekitar
-Menyenaraikan kesan-kesan penduduk terhadap penerokaan
sumber tanih, hutan dan air
-Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk terhadap
penerokaan sumber

Mencintai
sumber alam
sekitar negara
Malaysia

Band
4

Menghuraikan kesan-kesan perubahan penduduk


terhadap penerokaan sumber dengan jelas.

Band
3

Mengenal pasti ciri penduduk berlebihan dan


kurang penduduk dengan betul.

-Mencadangkan langkah-langkah penerokaan sumber secara


terancang
1 Mei
M18-M20
9-20
Mei 2016

Cuti Hari Pekerja


4.5
Hubungan
kependuduk
an dengan
sumber

Penduduk
berlebihan
Kurang
penduduk
Penduduk
optimum

Memahami hubungan kependudukan dengan sumber


serta implikasinya
-Mentakrifkan konsep penduduk berlebihan, kurang penduduk
dan penduduk optimum.
-Menyenaraikan ciri dan contoh penduduk berlebihan dan
kurang penduduk
Menyatakan kesan penduduk berlebihan dan kurang penduduk
terhadap sumber untuk memenuhi keperluan penduduk
makanan, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, perubatan
dan kemudahan asas.

M21
M22-M23

Minggu/

KBAT
-analisis
-Mencipta

Mencintai
negara
Malaysia

-Menghuraikan ciri-ciri berserta contoh


penduduk berlebihan
(Bangladesh)
Kurang penduduk (Kanada)
-Menjelaskan kesan penduduk berlebihan dan kurang
penduduk terhadap sumber untuk memenuhi keperluan
kependudukan.

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta
Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja

Band
6

Mengemukakan dan mempersembahkan idea /


pendapat / cadangan yang sesuai dan boleh
dilaksanakan untuk mengatasi masalah
kependudukan :
Penduduk berlebihan
Kurang Penduduk

i-THINK
-peta bulatan
-Peta pokok
-Peta buih

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


CUTI PENGGAL PERTENGAHAN : 28 MEI 12 JUN 2015

Tajuk/

Konsep

Hasil Pembelajaran/Objektif

Unsur

Band

Deskriptor / Evidens

BBM/KBAT/

2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

Tarikh

Tema

M24-M25

Petempatan
Dan
Perkembangannya

13-24Jun
2016

Patriotisme
Kedudukan

5.1:
Petempatan
awal

Memahami petempatan awal dan faktor-faktor yang


mempengaruhinya.
-Menyatakan lokasi petempatan awal :
pinggir pantai, delta dan muara sungai.
pinggir sungai
bukit/ gua
tanah pamah
-Menyenaraikan faktor-faktor yg mempengaruhi petempatan
awal.
-Menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan
awal;
fizikal
keperluan asas

22 Jun
M26
27 Jun- 1
Julai
2016

Cuti Nuzul Al-Quraan


5.2
Faktor-faktor
yang
mempengaruh
petempatan

M28
11-22
Julai
2016

4-8 Julai

Berusaha
membangunkan
negara
Malaysia.
menghargai
usaha-usaha
kerajaan untuk
membangun
dan
memajukan
petempatan

Cuti Hari Raya Puasa

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan


negara Malaysia
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan
negara Malaysia:
Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan
Politik (governan)
-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan di
negara Malaysia:
Sejarah ,Fizikal, Ekonomi, Sosial dan
Politik (governan)
-Merumus tentang peranan kerajaan mempengaruhi
petempatan negara Malaysia seperti;
projek perumahan
bandar baru
rancangan kemajuan tanah

Berusaha
membangunkan
negara
Malaysia.
menghargai
usaha-usaha
kerajaan untuk
membangun
dan
mempengaruhi
petempatan
negara
Malaysia

i-THINK

Band
1

Menyatakan lokasi petempatan awal di Malaysia


dengan tepat

Band
2

Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemilihan


tapak petempatan awal di Malaysia dengan betul.

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota
Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta
Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Mencipta
i-THINK
-peta
bulatan
-Peta pokok
-Peta buih

2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

Minggu/
Tarikh

Tajuk/
Tema

M29-

5.3:
Pola-pola
petempatan

27 Jun -1
Julai 2016

M28
11-15
Julai
2016

5.4 fungsi
petempatan
luar bandar
dan bandar

Konsep
Pola :
berselerak,
berjajar,
berpusat,
berkelompok

Hasil Pembelajaran/Objektif

Unsur
Patriotisme

Memahami pelbagai pola petempatan negara Malaysia


-Menyenaraikan pelbagai pola petempatan negara
Malaysia ;
-Menyatakan ciri-ciri pola petempatan negara Malaysia
-Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri pola petempatan negara
Malaysia
-Membanding dan membezakan pola petempatan negara
Malaysia
Memahami fungsi petempatan negara malaysia
-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi
ekonomi seperti ;
Perniagaan; perdagangan; pelabuhan;
Perindustrian; pertanian; pelancongan
-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi
sosial seperti ;pendidikan ; perhubungan dan pengangkutan
-Menyenaraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi
politik ( governan) seperti ;pusat pentadbiran
-Menghuraikan fungsi petempatan negara malaysia dari segi
:ekonomi; sosial ; politik (governan)
-Menjelaskan dengan contoh fungsi :
petempatan luar bandar
petempatan Bandar
-Membanding dan membezakan fungsi-fungsi petempatan luar
bandar dan Bandar

Berusaha dan
membangunka
n negara
Malaysia.
Bertanggung
jawab dan
berkeupayaan
membangunkan
petempatan
negara
Malaysia

Band

Deskriptor / Evidens

Band
2

Menjelaskan pelbagai pola petempatan di Malaysia


dengan betul.

Band
3

Mengenalpasti fungsi petempatan luar bandar di


Malaysia dengan tepat

MBM/KBAT/
i-THINK

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota
Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta
Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
i-THINK
-peta
bulatan

2016

Minggu/
Tarikh
M29-M30
18-29
Julai 2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

Tajuk/
Tema

Konsep

5.5 :
Pembandaran
Pembandaran
Negara
membangun
Negara maju

Hasil Pembelajaran/Objektif

Unsur
Patriotisme

Memahami proses pembandaran negara malaysia

Band
Band
3

Deskriptor / Evidens
Mengenalpasti fungsi petempatan bandar di
Malaysia dengan tepat

-Menerangkan proses pembandaran: saiz penduduk;


kegiatan ekonomi; kemudahan
-Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi
perbandaran negara Malaysia: dasar kerajaan;
peluang pekerjaan; migrasi
-Menyatakan kesan perbandaran negara Malaysia
-Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengurangkan
masalah pembandaran negara Malaysia
-Menghuraikan ciri-ciri perbandaran negara Malaysia :
saiz penduduk; kegiatan ekonomi;kemudahan asas
-Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perbandaran
negara Malaysia : dasar kerajaan; peluang pekerjaan; migrasi
-Menghuraikan kesan perbandaran negara Malaysia .
Positif dan negative

Berusaha
membangunkan
negara
Malaysia
Berbangga dan
bersyukur
terhadap tahap
kemajuan
perbandaran
negara
Malaysia

MBM/KBAT/
i-THINK

Band
4

Menghuraikan kesan-kesan pembandaran di


Malaysia dengan mengemukakan contoh yang
sesuai

Band
5

Menggabungjalinkan fakta dan merumus kesan


pembandaran terhadap alam sekitar dengan
memberi contoh yang sesuai

Band
6

Mengkaji kesan pembandaran terhadap alam


sekitar dan mempersembahkan
idea/cadangan/pendapat yang sesuai dan boleh
dilaksanakan untuk mewujudkan bandar lestari

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota
Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta
Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja

-Menyenaraikan langkah-langkah untuk mengatasi masalah


pembandaran negara Malaysia.

KBAT
-analisis
-Menilai
-mencipta

-Menghuraikan kesan-kesan perbandaran di negara lain :


Bangkok ( Thailand );
Tokyo ( Jepun )

i-THINK
-peta
bulatan
-Peta pokok

2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

Minggu/
Tarikh

Tajuk/
Tema

M31

Pengangkutan Dan
Perhubungan
6.1: keperluan
pengangkutan
dan
perhubungan
awal

1-5
Ogos
2016

M32-M33
8-19
Ogos
2016

M34
22-26
Ogos
2016

6.2 :
Perkembangan
pengangkutan
dan
perhubungan

6.3 : Faktor
yang
mempengaruhi
jaringan
pengangkutan
dan
perhubungan
Jaringan

Konsep
Interaksi
Ketersampaian

Hasil Pembelajaran/Objektif
Memahami keperluan pengangkutan dan perhubungan
awal negara Malaysia
-Menyatakan cara pengangkutan dan perhubungan awal
negara Malaysia
-Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan
awal negara Malaysia
-Menghuraikan keperluan pengangkutan dan perhubungan
awal negara Malaysia
Memahami perkembangan pengangkutan dan
perhubungan negara Malaysia
-Menyatakan perkembangan pengangkutan dan
perhubungan negara Malaysia
Darat;
air;
udara;
telekomunikasi
-Menghuraikan sistem perkembangan pengangkutan negara
Malaysia
-Menghuraikan perkembangan sistem perhubungan negara
Malaysia
Memahami 12faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan perhubungan 12ystem Malaysia.
-Menyenaraikan 12faktor-faktor yang mempengaruhi
jaringan pengangkutan dan perhubungan di Malaysia: bentuk
muka bumi; ekonomi;dasar kerajaan; kemajuan teknologi
-Menjelaskan 12faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan
pengangkutan dan perhubungan 12ystem Malaysia: bentuk
muka bumi; ekonomi; dasar kerajaan dan kemajuan
teknologi

Unsur
Patriotisme

Band

Deskriptor / Evidens

Band
1

Menyenaraikan cara pengangkutan awal di


Malaysia dengan betul

Band
2

Menjelaskan perkembangan jaringan


pengangkutan di Malaysia dengan contoh yang
sesuai

Mencintai
negara
Malaysia
Berbangga
dengan tahap
kemajuan
sistem
perhubungan
dan
pengankutan
negara
Malaysia

Mencintai 12
Malaysia
Menghargai
peranan
kerajaan
dalam
mempengaruhi
kemajuan
pengangkutan
dan
perhubungan
12ystem
Malaysia

Band
2

Band
3

Menjelaskan perkembangan sistem perhubungan


di Malaysia dengan contoh yang sesuai

Mengenal pasti 12ystem-faktor yang


mempengaruhi perkembangan 12ystem
perhubungan di Malaysia dengan tepat.

MBM/KBAT/
i-THINK

Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota
Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta
Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Menilai
i-THINK
-peta
bulatan
-Peta pokok
-peta dakap
-peta alir

2016

Minggu/
Tarikh

M35
29 Ogos 2 Sept
2016

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA

Tajuk/
Tema
6.4 :
Kepentingan
jaringan
pengangkutan
dan
perhubungan

Konsep
Integrasi
Lingkungan
pengaruh

Hasil Pembelajaran/Objektif
Memahami kepentingan jaringan pengangkutan dan
perhubungan.
-Menyatakan kepentingan jaringan pengangkutan dan
perhubungan terhadap pembangunan Malaysia
-Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan dan
perhubungan terhadap pembangunan Malaysia.

Unsur
Patriotisme
Mempertahankan
13ystem
Malaysia
bertanggungjawab menjaga
kemudahan
yang ada.

Band

Deskriptor / Evidens

Band
4

Menghuraikan kepentingan jaringan pengangkutan


dan perhubungan terhadap pembangunan
Malaysia.

-Membuat rumusan tentang kepentingan pengangkutan &


perhubungan Malaysia dan Kanada.
M37
M36
5-9 Sept
2016
M38
19-23
Sept
2016

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 : 10-18 SEPT 2016


6.5 : Kesan
Memahami kesan perkembangan pengangkutan dan
Perkembanperhubungan terhadap alam sekitar 13ystem Malaysia.
gan
-Menyenaraikan kesan-kesan perkembangan pengangkutan
pengangkutan
dan perhubungan terhadap alam sekitar
dan
perhubungan
-Menyatakan langkah-langkah mengurangkan kesan
terhadap alam
perkembangan pengangkutan dan perhubungan ke atas alam
sekitar
sekitar 13
-Menjelaskan dengan contoh kesan perkembangan
pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar
-Menghuraikan contoh langkah-langkah
mengurangkan kesan perkembangan pengangkutan dan
perhubungan ke atas alam sekitar di Malaysia.

M39
M40
M41
M42
M43
M44
M45
29 Okt
M46
M47

Ulangkaji Persediaan PAT : 26 Sept 7 Okt 2016


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN : 10-21 OKT 2016
Semakan semua pelajar menguasai daripada Band 1 6
Menerangkan Sukatan Pelajaran Tingkatan 3 untuk tahun 2017 : 24 Okt 11 Nov 2016
Cuti Hari Deepavali
Pembetulan Penilaian Akhir Tahun Tingkatan 1 : 14-25 Nov 2016

Mencintai 13
Malaysia
bertanggung
jawab
memelihara
alam sekitar.

Band
3

Mengenal pasti kesan perkembangan


pengangkutan terhadap alam sekitar di Malaysia
dengan tepat.

Band
4

Menghuraikan langkah-langkah yang sesuai dan


boleh dilaksanakan bagi mengurangkan kesan
perkembangan pengangkutan ke atas alam sekitar
13

Band
5

Menggabungjalin fakta dan merumus kesan


perkembangan 13sistem pengangkutan terhadap
alam sekitar dengan baik.

Band
6

Mengkaji kesan perkembangan 13sistem


pengangkutan dan mencadangkan.

MBM/KBAT/
i-THINK
Atlas
Buku teks
Internet
Power point
Frog VLE
DST
GEOTV
Nota
Animasi
Akhbar
Majalah
Peta dunia
Peta
Malaysia
Rajah
Foto
Lembaran
kerja
KBAT
-analisis
-Menilai
-mencipta
i-THINK
-peta
bulatan
-Peta pokok

2016

CUTI AKHIR TAHUN : 26 NOVEMBER 2016 1 JANUARI 2017


*** Tarikh Pelaksanaan Tertakluk perubahan.

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI KBSM TINGKATAN DUA