Anda di halaman 1dari 4
PAUUAN UNG RA yo RUNG s8 6 “Cea et Hu A FRaee a TTI 1 PS 5 FS als oad] eo 55 565 5 34 Ka: gh mor -kah, menghi = as fo-na-o-na _keshidup- an Veni s tah hae terin-dah hae rT 09 0 oO 00 oo aoo9 fot BI. 0 0 00 00 00 0000 3 ade gb 0 0 00 00 00 oo00 tls) mel Hu oes a Te 73 2 TES PS i Seja- tah ki-nimenca- tat, janji_ yang tah di u-cap-kan, untuk| . 0536 Te Wasa |3 533 Seja- rah men-ca-tal, jan-| ji u.cap - k 0 i imal 3 2 441 So - ja - rah u cap - kan, untuk| 0 4 44 39 |1 453 6 3 0 4 404 32 [1 v3 603 Se - ja - tah janji yang di u-cap-kan, unluk vie 4 s. Gepi...¢3. 773,336 SHE 7 iT? se: U2 datam suka du = ka. © kamimen- do - a-kan _ Feba Jhagia-an dalam rumah tang A Ta 25543... oistsl[6. « P%l6 6 5 7 se-ti-a datemsukgdy 5 ka WO kami {do | askan ba cha - gia da- fam r Siv777li... fois |vy@sa fi a Z datam suka du | ka. © ka -|mi do-a- kan fru - ech tang- au4 da 5 33] 4. 147i t2i%6 73 |e 4 5 5 se-H-a dalam suka du - ka. © ka-mi —men-do kan ba - ha - gia da- lam z ar) 3 43 578 27 - ga. ° Tuhan meng -ha--rap-kan, terang hidup-mu ber-sinar sa-ma - nya, A O38 54 as)/oi7es 5 eAHM TR [6 FBT sal s ol, ru-mal tang: ga. 0 Tu - [han harapkan te - rang hi-dup sla-ma- nya nr! 213 735 3 Kok? 04 332 sala 0 ya. 0 Tu-hanmerg -| ha -rap-kan le - rang hidup sta-ma; nya B i 7 67)i 531 “4 |23 4 F 45 5 | fa ws tus frah tanga. © Tu-hun meng ha-rap-kan lerang hidup-miv sla - ma = nya ESm__ Bes Esm Asm ChE Inlerude : 4 PS eae AT TEES | 7 53/4, a3) 4 W yang se-tu ada nya. Cinta oer e es 5556 5 3 oT? 333 3 sea a 55 a8 se-jo - So.T. EI 0 0 O90 00 o 0 5 o 0 oo oo 0 3333733 .73 lah hati terin-dah, hast a4 754 774 ry 0 0 0 0 22 TS2 .24 q ) 0 oo ka-sih me -ro-kah, menghi ~ ke: hl up - an, 0 0 0 0 fooodeeye ai 73 4753 821 55] Soja - rah Kini men-ca- tal, janji yang lloh di u-cap-kan, untuk sii jad 2 le. .o 6 5 5 7 4 3395555 5B\6..0 6 4 3 5 6 per-ni-kah: an ke- du-a in-| san, Jane ji u cap + kan 0 0 0 o |9000 i a | 1 2 3 0 0 0° 0 J|oo000 4 ge id 36 Jan ji u cap = kan = aS SLATE4 S76) i...J0 090 Joo oo Jo 0 o 90 | eTiied Shelia... Ga TELS 6 TILT Te 7a eG se-ti-a ddamsukadu- ka? | 0 kamime-ngu- cap-kan, slamal] menda-yung bahia rumah tang 6 1. 75 5... 11 ESTE ATH. 66 555 | su kady - {ka kami mongu-cap-kan slo-mal bahlera | i 7i24 Das w 15 5 | #6132 4 44 222 ee <7 so - Gasukedy - [ka ka -| miucep-kan s2- _lamat batera 454 573 Ja... [0m 2 Tm 472 55 so - tia sukady - ka, 0 kami > capkan slamal_ mendayung bah-le 5 3. 35 94,38 Te 2 HHT Lie 73 Te 9a. ° Tu-hanmeng-ha - — rap-kan, ka-sih| se-tiamd~ a-ba-di sla-ma 0354 3 5/01 £ 6 5 rumah tangga, rapken ja; oma 34 42 663 2 449223 ru-niahtang-ga| Tu_- |hanmengha-rap-kan, | seviama”~ a-ba-di 11345 1 Af 2022 4 a3 rarumeh tangge. O Tuhan —meng-ha = rap-kan, se + tamu sla ma % » 495 i... Gen poog3 71 73,3 Be 87 yiF 76 74 PF nya 1 Jo men-do - akan kebo-hagisan alam rumah tan i ti=7) |} 00 58.6 055i] 6 Sx 7° a 555 nya, Sela- mat kavmimen-do » akan bahagia ——_bahagia i... den foofii vio o | R763 4 arid OFF nya. mat kami do- 2 kan, bahagia_—bahagia 1... Gen Pooett 40 0 | 22.84% 2a0]4 cats 088 nya, Sola- mal kami do- & kan ba-ha-yia behagia baha= & 5 1 3 31376 267 iTi_i6 43 To ® Tu-han meng-ha- rap-kan, ferang | hidypma bor - siner slama A 3545 8 ley Fa | oes 5 5 tusmah tanga. | OTuhan Than meng- ha rapkan texrang | hidupmy sia ma- E Ol7es.jity.. of [22 32 oii 444 7773 tu-mah tanga | OTuhan mangha - rap- kan lerang hicupmu ber-sinar sedama Be ed Bat w|i Oe ™% 74 58 573 Garumah tanga, © Tuhan mengha -rap- kan te-rang dupmu sla- ma- sor. 008513 . Ti T3)3 73 6 3 ° ka -mime-] ngu_ - cap -kan — slamaim & liso || 08 4a 5 |04 56.2 6 ‘4 nya, la lala la la lala la la ‘se-ta-mal selamal-lah A 3 fata es | ae ae ea ep age tipi eee nya lala falala a | tata _ alata ta la = mal se-tamat m do..)08 2s #8 (wer tiz 3.02 i114 7772 nya, La lala la la lalala lavala la la la selamal-leh _ se-lamatiah Bea T29shs f§ |e 2 Thearel 6 786 5585 nya. + Lalala lalala ta ta la la lalatalala la selamal selamat Sot. 5 : 3 34313 6 2 TV/MpemeNILZ « a 9 __ Tuan mengha = rap- kan, _tetang_hidupma betsi-na trang DE a 52 Ts 03 ® is | ere ré ja 2 2 Bes rumah tangga feta | hidupmu bere si = nar 2 Mme = A #6 is. 35 |¢ 5 3 age rumah tangga la lalalala te - fang - hat oe t i 4 Titles Fi ss Ie 7 fu - mah rumahtangga La lela la te - fang - nar B14 FE Tel TIT 5 i 6 45 leh fumah tangga Lalala falala la la la si + nar sor, TE 5 71 Bs BBs $ hidupma ber-si-nar terang hidupmi’” ber-st= nar| sla ma- aya—"~ & 0 o 0 0 0 0 0 0 TS i Ao ee 0 Or &4 T. o 0 0 0 0 0 0 0 Bo oO 7 0 0 0 0 0 0 o Copyright @d-Riedee 15 Apriti999