Anda di halaman 1dari 2

BORANG SOAL SELIDIK

Kerja Kursus Pengajian Am


Makluman kepada responden :

Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)
untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4. Soal selidik untuk mengenal pasti adat
perkahwinan masyarakat Melayu dan kesan-kesan adat perkahwinan masyarakat
Melayu yang diamalkan oleh penduduk tempatan di Chemor, Perak. Segala maklumat
yang akan diberikan akan dirahsiakan dan ia akan hanya digunakan bagi kepentingan
kajian sahaja.
Bahagian A : Data Demografi Responden
Tandakan ( ) dalam ruang di bawah.
1. Jantina
Lelaki
Perempuan
2. Umur
18-28 tahun

40-50 tahun

29-39 tahun

51 tahun ke atas

3. Pekerjaan
Swasta

Belajar

Awam
4. Pendapatan
RM 1, 000 ke bawah

RM 4,000 ke atas

RM 2, 000 - RM 3, 000
Sambungan di sebelah.

Bahagian B :
Berdasarkan pada kenyataan yang diberikan, jawab soalan berikut dengan jujur dan
telus. Baca dengan teliti setiap kenyataan. Pilih satu jawapan dengan menandakan (

) dalam ruang berkenaan berdasarkan skala yang berikut.


Skala : 1 = Sangat tidak setuju
2 = Tidak setuju
3 = Kurang Setuju
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

Anda mungkin juga menyukai