Anda di halaman 1dari 28

,

.


.


Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.Dengan menyebut nama Allah; Allah
Maha Besar. Aku berkata atas diriku, agamaku, keluargaku, anak-anakku, hartaku, dan sahabat-sahabatku beserta
agama mereka dan harta benda mereka, seribu laa haula walaa quwwata illaa billaahil aliyyilazhiim (Tiada daya
dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)..

.


Dengan menyebut nama Allah; Allah Maha Besar; Allah Maha Besar. Aku berkata atas diriku, agamaku, keluargaku,
anak-anakku, hartaku, dan sahabat-sahabatku beserta agama mereka dan harta benda mereka, sejuta laa haula
walaa quwwata illaa billaahil aliyyilazhiim.

.


.


Dengan menyebut nama Allah; Allah Maha Besar; Allah Maha Besar; Allah Maha Besar; Aku berkata atas diriku,
agamaku, keluargaku, anak-anakku, hartaku, dan sahabat-sahabatku beserta agama mereka dan harta benda
mereka, semilyar laa haula walaa quwwata illaa billaahil aliyyilazhiim.

,
,
,
,
,
,

Dengan menyebut nama Allah; dengan Allah; dari Allah; kepada Allah; atas Allah; dan didalam Allah; serta tiada
daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Dengan menyebut nama Allah atas agamaku dan diriku. Dengan menyebut nama Allah atas harta bendaku,
keluargaku, anak-anakku dan para saha-batku. Dengan menyebut nama Allah atas segala sesuatu yang diberikan
Tuhanku kepadaku. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan Penguasa langit tujuh lapis, Tuhan Penguasa bumi lapis
tujuh, Tuhan Penguasa arasy yang agung.

Dengan menyebut nama Allah Yang tidak akan berbahaya bersama Nama-Nya sesuatu pun di bumi dan tidak pula
di langit. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.


Dengan menyebut nama Allah, sebaik-baik Asma di bumi dan di langit. Dengan menyebut nama Allah aku memulai,
dan Dengan menyebut nama Allah aku mengakhiri. Allah, Allah, Allah, Tuhanku, tiada sekutu bagi-Nya. Allah, Allah,
Allah, tiada tuhan selain Dia. Allah, Allah, Allah,Yang Maha Mulia, Maha Agung dan Maha Besar dari apa saja yang
aku takuti dan aku khawatiri.

Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan diriku, keburukan selainku, keburukan apa saja yang diciptakan
Tuhanku. Dengan-Mu, Ya Allah, aku memohon perlindungan dari mereka. Dengan-Mu, Ya Allah, aku menolak pada
leher mereka. Dengan-Mu, Ya Allah, aku berlindung dari kejahatan mereka, aku memohon kiranya Engkau
mengatasi mereka, aku haturkan di hadapanku, di hadapan mereka, di hadapan orang yang diliputi oleh
pertolonganku.

)

.
(

Dan seperti itu dari arah kananku dan kanan mereka; seperti itu dari arah kiriku dan kiri mereka; seperti itu dari arah
depanku dan depan mereka; seperti itu dari arah belakangku dan belakang mereka; seperti itu dari arah atasku dan
atas mereka; seperti itu dari arah bawahku dan bawah mereka. Dan seperti itu yang akrab denganku, dengan
mereka, dan dengan apa saja yang aku akrab dengannya.

Ya Allah! Aku memohon kepada-Mu, untukku dan untuk mereka, kebaikan-Mu dengan kebaikan-Mu yang tiada
mampu melikinya selain Engkau.
Ya Allah! Jadikanlah aku dan mereka selalu dalam pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu, keluar besar-Mu, tetanggaMu, keamanan-Mu, amanah-Mu, golo-ngan-Mu, benteng perlindungan-Mu, naungan perlindungan-Mu, tirai-Mu
dan sifat lemah lembut-Mu, dari semua syetan dan penguasa (zhalim), dari manusia dan jin, dari orang yang durjana
dan hasud, binatang buas dan ular serta kalajengking, dan dari kejahatan semua yang melata di bumi yang ubunubunnya berada didalam genggaman-Mu. Sesung-guhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus.

Cukuplah bagiku Al-Khaliq (Tuhan Maha Pen-cipta) sebagai penolongku daripada semua makhluk. Cukuplah bagiku
Al-Razzaq (TuhanMaha Pemberi rizki) sebagai penolongku daripada semua makhluk yang diberi rizki. Cukuplah
bagiku As-Satir (Tuhan Yang Menutupi) sebagai penolongku daripada semua makhluk yang ditutupi-Nya. Cukuplah
bagiku Al-Nashir (Tuhan Penolong) yang menolongku daripada semua makhluk yang diberi pertolongan. Cukuplah
bagiku Al-Qahir (Tuhan Yang Perkasa) sebagai penolongku daripada semua makhluk yang ditaklukkan-Nya.
Cukuplah bagiku Tuhan sebagai penolongku Yang Dia adalah Pencukupku. Cukuplah bagiku Tuhan sebagai
Penolongku Yang Dia senantiasa mencukupiku. Cukuplah Allah menjadi Penolongku dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung. Cukuplah Allah menjadi Penolongku dari seluruh makhluk-Nya

Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia melindungi orang-orang
yang saleh.(QS a-Araf : 196)
Dan apabila kamu membaca Al Qur'an niscaya Kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman
kepada kehidupan akhirat, suatu dinding yang tertutup. dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan
di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al
Qur'an, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya.(QS al-Isra : 45-56)

Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya
kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki `Arsy yang agung" (QS at-Taubah : 129).

.
Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Semoga
Allah melimpahkan rahmat tazhim dan kesejahteraan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, Nabi yang Ummi
(buta huruf), beserta keluarga dan para sahabatnya.

.
Aku sembunyikan diriku didalam gudang simpanan Bismillaahirrah-maanirrahiim. Grendel (kuncinya) adalah
Kepercayaanku pada Allah. Kunci pembu-kanya adalah Laa haula walaa quwwata illaa billaah. Aku melindungi
diriku dengan perantaran-Mu, Ya Allah, apa yang aku mampu dan apa yang aku tidak mampu. Tiada kemampuan
bagi makhluk berha-dapan dengan kekuasaan Al-Khaliq. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Dia sebaik-baik
Pelindung. Berkat rahasia kelemahlembutan Allah, berkat kelemahlembutan penciptaan Allah, dan berkat keindahan tirai Allah, aku masuk kedalam perlindungan / naungan Allah; aku memohon syafaat junjungan kita
Rasulullah; aku berlindung dengan Asma Allah; aku beriman kepada Allah; aku bertawakkal kepada Allah, dan aku
memohon perlindungan Allah setiap menga-lami kesempitan.

Ya Allah, wahai Tuhan yang Nama-Nya dicintai dan Wajah-Nya selalu dicari, cukupilah aku (dari) sesuatu yang
darinya menakutkan hatiku. Engkau Tuhan Yang Mengalahkan, tana pernah terkalahkan. Semoga Allah
melimpahkan rahmat tazhim dan kesejahteraan kepada junjungan kita, Nabi Muham-mad, beserta keluarga dan
para sahabatnya. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Dia sebaik-baik Pelindung.
Kemudian membaca

...

...

...


...

...

...

...


...
, , , , ,
...
, , ,


, ,,

......

...

)
(...

PANGERAN KAMARASO -- JURUS KAMARASO


PANGERAN KAWARASO -- JURUS TENDET
DEWI WUNGKUS INTISARI -- JURUS JEBLAK
PANGERAN SITALIARI -- JURUS TENDET
PANGERAN PANGLENCER PUTIH -- JURUS PAT POTONG
SUNAN AMANGKURAT -- JURUS POTONG
NABIYULAH KHIDIR -- JURUS GILES
SUNAN KALI JAGA -- JURUS LEWAT
SAYYIDINA ALI KW -- JURUS COLOK


...

...

...

...


...

...


...
...

.
.
. . . .

, ,

,
,

,

,

Dengan kesamaran kelembutan Allah dan dengan kelembutan bikinan Allah / pembuatan Allah dan dengan
bagusnya tutup Allah, saya masuk dalam gedung Allah dan saya minta syafa at kepada rasullullah SAW, Dengan
kekalnya kerajaan Allah dan dengan kalimat la Haw la wa la quwwata illa billahil aliyyil azhim
Dan dengan nama Bi Yaahin Bi Yaahin, U haylin U haylin, Ah yaasin Ah yaasin Kubentengi diriku dengan benteng
Allah dan kucegah diriku dengan ayat-ayat Allah dan serta ayat-ayat yang jelas, dengan haknya zat yang
menghidupkan tulang yang sudah rapuh
Malikat Jibril dari kanan ku, Malaikat Mikail dari kiri ku, Malaikat Israfil dari belakang ku, Dan nabi Muhammad
saw dari depanku

Tongkat Musa berada dalam tanganku, barang siapa melihat padaku maka takut padaku, Cincin Sulaiman berada
di lisan ku, barang siapa berbicara padaku maka memenuhi hajatku, Cahaya Yusuf berada di wajahku, barang siapa
melihat padaku maka cinta padaku, Allah dari belakangku dan meliputi padaku, Dia adalah penolongku,
mengalahkan musuh-musuhku
Tiada Tuhan kecuali Allah yang maha besar, luhur, tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah yang maha
agung , semoga salawat dan salam tercurah kepada nabi Muhammad saw dan yang menghilangkan kesusahan dan
kepada keluarga dan sahabatnya, Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.
...

...


...

...

...

...


,

,

Kutangkal dengan-Mu Ya Allah, beberapa musuh dari segala penjuru dan dengan isim/nama Allah ku lempar mereka
dari kejauhan dengan cerai berai. Ya Allah Engkau adalah harapanku dan Tuhanku junjunganku, cerai beraikanlah
perkumpulan pasukan jika mereka bertujuan padaku.

. .

.
.
.

Artinya :
Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang dikalahkan, maka tolonglah aku, tamballah hatiku yang sudah
retak. Kumpulkanlah barang-barangku yang terpisah lagi tertutup. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang Maha
Pengasih, Yang Maha Kuasa, cukupilah aku Wahai Dzat Yang Maha Mencukupi, karena aku adalah hamba yang
sangat membutuhkan. Allah telah cukup kasih-Nya dan Maha Cukup Pertolonggan-Nya. Sesungguhnya
menyekutukan Allah adalah penganiayaan yang besar, Allah tidak menghendaki aniaya terhadap hamba-Nya. Maka
diputuslah kelanjutan orang-orang yang berbuat aniaya, Dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.


Saefi Itishom

...

...

...

...


,

,
,
,

,

, ,
, ,

.
,
,
,


,

,
,
,

.

.

,
.
,.
,

...

...

...


...

...
...


Surat Al Ikhlas

Surat Al Falaq

Surat An Naas

.
,.

.

.


.

,.

,.

(Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang. Hathin Bathin Kaslafin Toha Thoha Ahya
Syarohiya Bismustirin Barqilin Lasyyon Hathon. Telah turun kemarahan Tuhanku dan membakar dirinya jin dan
syaithon dengan sebab keutamaan Bismillahiromanirrohim.
Dan jika kamu menghitung nikmat Allah maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Tuhan telah menentukan
supaya kamu tidak menyembah kecuali kepada-NYA(Allah). Allah telah menjadikan bumi dan langit yang tinggi,
Allah yang berdiri dihari dimana harta dan ketutunan tidak bermanfaat kecuali terhadap orang yang Allah
datangkan kepadanya hati yang selamat. Allah mendatangkan kepada keduanya penyakit kolera dan penyakit
kebencian dimana keduanya telah berkata.. datangkanlah kepada kami penyakit kolera. Dan dari langit Allah telah
memberikan rezki kepadamu dan sesuatu yang telah dijanjikan kepadamu.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithon yang terkutuk .. 10 x
Yaa tuhanku , aku berlindung kepada-MU dari rekayasa syaithon dan aku berlindung kepada-MU yaa Tuhanku dari
kedatangan mereka.. 3 x
Yaa Allah limpahkanlah rakhmat Mu kepada junjungan kami Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami
Muhammad. Yaa Allah ..sesungguhnya Engkau memberi kuasa Syaithon sebagai musuh kami yang melihat kami dan
kejelekan kami sedangkan kami tidak dapat melihat mereka. Yaa Allah putuskanlah syaithon dari kami sebagaimana
Engkau memutus asakan syaithhon dari-MU. Dan jauhkanlah syaithon sebagaimana Engkau menjauhkan syaithon
dari Surga-MU. Putus asakanlah syaithon sebagaimana Engkau memutuskan syaithon dari ampunan-MU dengan
rakhmad-MU wahai Tuhan yang maha Penyayang. Yaa Allah limpahkanlah rakhmat pada junjungan kami
Muhammad dan keluarganya dan dilimpahkan keselamatan kepada keluarganya dan pada para sahabatnya. Yaa
Allah wahai Dzat yang menjadi tanda bagi orang yang bingung dan wahai Dzat yangmenolong orang yang hadir
dan Dzat yang menjadi penolong dengan hak Iyyakanabudu wa iyyakanastain Dengan rahmad-MU wahai Tuhan
yang Maha Penyayang , semoga Allah menyampaikan rakhmad pada junjungan kami Muhammad beserta keluarga
dan sahabatnya.

...
,

...

...

...

,

,
, ,.
,

,
,
,
,,


.
.


.

.

.

. . . .

.


.

.
. ...

,
.
.
.

. ..

.

Artinya
Wahai Allah, Sebagaimana Engkau telah berlemah lembut dalam Keagungan Mu melebih segenap kelembutan, dan
Engkau Maha Luhur dan Keagungan Mu melebihi semua Keagungan, Dan Engkau Maha Mengetahui terhadapa apa
apa yg terjadi di Bumi sebagaimana Engkau Maha Mengetahui apa apa yg terjadi Arsy Mu, dan semua yg telah
terpendam merisaukan hati adalah jelas terlihat dihadapan Mu, dan segala yg terang terangan diucapkan adalah
Rahasia Yang terpendam dalam Pengetahuan Mu, dan patuhlah segala sesuatu pada Keagungan Mu, dan tunduk
segala penguasa dibawah Kekuasaan Mu, maka jadilah segenap permasalahan dunia dan akhirat dalam
Genggaman Mu, Maka jadikanlah segala permasalahanku dan kesulitanku segera terselesaikan dan termudahkan
pada pagiku atau soreku ini, Wahai Allah kumohon maaf Mu atas dosa dosaku, dan kumohon pengampunan Mu
atas kesalahan kesalahanku, dan kumohon tabir penutup Mu dari keburukan amal amalku, berilah aku dan puaskan
aku dari permohonanku yg sebenarnya tidak pantas diberikan pada Ku karena kehinaanku, kumohon pada Mu
keamanan, dan kumohon pada Mu Kedamaian bersama Mu, Sungguh selalu berbuat baik padaku, sedangkan aku
selalu berbuat buruk terhadap diriku atas hubunganku dengan Mu, Kau Ulurkan Cinta kasih sayang lembut Mu
padaku dengan kenikmatan kenikmatan Mu, sedangkan aku selalu memancing kemurkaan Mu dg perbuatan dosa,
namun kuatnya kepercayaanku pada Mu membawaku untuk memberanikan diri lancang memohon pada Mu, maka
kembalikanlah dengan Anugerah Mud an Kebaikan Mu padaku, Sungguh Engkau Maha Menerima hamba hamba
yg menyesal dan Engkau Maha Berkasih sayang,
Dan shalawat serta salam atas Sayyidina Muhammad serta keluarga dan limpahan salam, dan segala puji bagi Allah
Pemilik Alam semesta. 41x

Anda mungkin juga menyukai