Anda di halaman 1dari 14

,

Yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami
mohon pertolongan ( Al Faatihah 4-5 )

Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar). ( Al Baqarah 18 )

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosadosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ( Ali Imran 31 )

Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta`ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari
keta`atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (An Nisaa 80 )

Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ( Al Maaidah 98 )

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah Yang
Maha Halus lagi Maha Mengetahui. ( Al Anam 103 )

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni
kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi". ( Al Araf 23 )

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allahlah yang membunuh mereka, dan
bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk
membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mu'min, dengan kemenangan yang
baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ( Al Anfal 17 )

Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah
Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakkal." ( At Taubah 51 )

Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali
Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia
memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang. ( Yunus 107 )

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda (kekuasaan) Kami dan mu`jizat yang nyata, (
Huud 96 )

(Ingatlah), ketika Yusuf berkata kepada ayahnya: "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas
bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya sujud kepadaku." ( Yusuf 4 )

(sambil mengucapkan): "Salamun `alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. ( Ar
Rad 24 )

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan
tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji
bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benarbenar Maha Mendengar (memperkenankan) do`a. ( Ibrahim 38-39 )

Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang, ( Al Hijr 49 )

Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka
mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. ( An Nahl 22 )

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu
diberi pengetahuan melainkan sedikit". ( Al Israa 85 )

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih
baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. ( Al Kahfi 46 )

Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka, kisah) Idris (yang tersebut) di dalam Al Qur'an. Sesungguhnya ia
adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan Kami telah mengangkatnya ke martabat yang
tinggi. ( Maryam 56-57 )

Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, ( Thaahaa 25-26
)

Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah". ( Al Anbiyaa 69 )

Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surgasurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. ( Al Hajj 14
)

Nuh berdo`a: "Ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." ( Al Muminuun 26 )

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh
bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orangorang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan
menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan
Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. ( An Nuur
55 )

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami
sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. ( Al Furqaan 74 )


,
,Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian
sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. ( Asy Syuaraa 119-121 )

Sesungguhnya surat itu, dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi) nya: "Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. ( An Naml 30 )

Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. BagiNyalah segala penentuan, dan hanya
kepada-Nyalah kamu dikembalikan. ( Al Qashash 88 )

Luth berdo`a: "Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu". ( Al
Ankabuut 30 )

Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa`at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka mengingkari
berhala mereka itu. ( Ar Ruum 13 )

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha
Terpuji. ( Luqman 26 )

Dan (alangkah ngerinya), jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya
di hadapan Tuhannya, (mereka berkata): "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah
kami (ke dunia), kami akan mengerjakan amal saleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin". ( As
Sajdah 12 )

Dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara. ( Al Ahzab 3 )

Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan
burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu)
buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya
Aku melihat apa yang kamu kerjakan. ( Saba 10-11 )

Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui
segala isi hati. ( Fathiir 38 )

(Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang. ( Yaa Siin 58 )

Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ( Ash Shaaffaat 159 )

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya. ( Shaad 73 )

Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. ( Az Zumar 62 )

Dan Sesungguhnya telah Kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat Kami dan keterangan yang nyata, ( Al Mumin
23 )

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh
dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri?" ( Fush Shilat 33 )

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Dialah
Yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. ( Asy Syuura 19 )

Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan." ( Al Zukhruf 70 )

Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, ( Ad Dukhaan
6)

Ini (Al Qur'an) adalah petunjuk. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Tuhannya bagi mereka azab yaitu
siksaan yang sangat pedih. ( Al Jaatsiyah 11 )

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Dia
tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya (bahkan) sesungguhnya
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. ( Al Ahqaaf 33 )

Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. ( Muhammad 36 )

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. \x
Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji
itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya
pahala yang besar. ( Al Fath 10 )

Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamar (mu) kebanyakan mereka tidak mengerti. (Al
Hujuraat 4 )

(Yaitu) orang yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah sedang Dia tidak kelihatan (olehnya) dan dia datang
dengan hati yang bertaubat, ( Qaaf 33 )

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. ( Adz Dzaariyat 56 )

Katakanlah: "Tunggulah, maka sesungguhnya akupun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu". ( Ath
Thuur 31 )

Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka, ( An
Najm 52 )

Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah. ( Al Qamar 11 )

Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Dan tetap kekal Wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan
kemuliaan. ( Ar Rahman 26-27 )

Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezki serta surga keni`matan. ( Al Waaqiah 89 )

Dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
( Al Haadid 20 )

Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka
kerjakan. ( Al Mujaadilah 15 )

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri
ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya
Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". ( Al Hasyr 10 )

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya
Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". ( Al Mumtahanah 5 )

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu
dari azab yang pedih? ( Ash Shaff 10 )

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum`at, maka bersegeralah
kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui. ( Al Jumuah 9 )

Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak
akan mengampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. ( Al
Munaafiquun 6 )

(Dia-lah) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mu'min bertawakkal
kepada Allah saja. ( At Taghabuun 13 )

Maka mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan adalah akibat perbuatan mereka kerugian yang
besar. ( At Thalaaq 9 )

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima
kebaikan); dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah
Pelindungnya dan (begitu pula) Jibril dan orang-orang mu'min yang baik; dan selain dari itu malaikat-malaikat
adalah penolongnya pula. ( At Tahriim 4 )

Mereka menjawab: "Benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, ( Al Mulk 9
)

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh keni'matan di sisi Tuhannya.
( Al Qalam 34 )

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, ( Al Haaqqah 13 )

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. ( Al Maaarij 19 )

Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, ( Nuh 11 )

Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula)
sesuatu kemanfa`atan". ( Al Jin 21 )

Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. ( Al Muzzammil
10 )

Dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya, ( Al Muddatstsir 14 )

Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannyalah mereka melihat. ( Qiyaamah 2223 )

Apabila kamu melihat mereka kamu akan mengira mereka, mutiara yang bertaburan. (Al Insaan 19 )

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?, ( Al Mursalaat 20 )

Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak, ( An Naba 36 )

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
( An Naaziaat 40 )

Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. ( Abasa 18-19 )

Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, ( At Takwiir 27 )

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
( Al Infithaar 6 )

(yaitu) mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. ( Al Muthaffifiin 28 )

Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya). (Bukan demikian), yang benar,
sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. ( Al Insyiqaaq 14-15 )

Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. ( Al Buruj 16 )

Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. ( Ath Thaariq 7 )

Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. ( Al Alaa 15 )

Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? ( Al Ghaasyiyah 19 )

Dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris. ( Al Fajr 22 )

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. ( Al Balad 10 )

Lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya". ( Asy Syams 13
)

Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. ( Al Lail 11 )

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. ( Adh Dhuhaa 8 )

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu. ( Alam Nasyrah 4 )

Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), ( At Tiin 5 )

Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? ( Al Alaq 14 )

Lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril (Al Qadr 3-4 )

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam
(menjalankan) agama ( Al Bayyinah 5 )

Supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka. ( Al Zalzalah 6 )

Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. ( Al Aadiyaat 8 )

Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka dia berada dalam kehidupan yang
memuaskan. ( Al Qaariah 6-7 )

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), ( At Takatsur 3 )

Supaya mentaati kebenaran ( Al Ashr 3 )

Dan tahukah kamu apa Huthamah itu? ( Al Humazah 5 )

Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, ( Al Fiil 3 )

Mengamankan mereka dari ketakutan. ( Quraisy 4 )

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, ( Al Maauun 4-5
)

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. ( Al Kautsar 2 )

Dan kamu bukan penyembah.( Al Kaafiruun 3 )

Masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, ( An Nashr 2 )

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. ( Al Lahab 3 )

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. ( Al Ikhlash 2 )

Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, ( Al Falaq 3 )

Sembahan manusia. ( An Naas 3 )

Anda mungkin juga menyukai