Anda di halaman 1dari 21

Yaa siin(Hanya Allah yang mengetahui MAknanya)

Demi Alquraan yang penuh hikmah.

Sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul.

(yang berada) diatas jalan yang lurus.

(sebagai wahyu) yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang.

Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringtan,karena itu
mereka lalai.

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan(ketentuan Allah)terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak
beriman.

Sesungguhnya kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka
karena itu mereka tertengadah.

Dan kami adakan dihadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding(pula) dan kami tutup (mata) mereka
sehingga tidak dapat melihat.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan
orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim,
sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan
orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim,
sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Ya allah, wahai Dzat yang cahaya-nya berada dalam kerahasiaan nya, sembunyikanlah kami dari pandangan
orang-orang jahat, orang-orang yang melampui batas, dan dari kalbu orang-orang dengki dan orang-orang zalim,
sebagai mana engkau senyumbuyikan roh didalam tubuh. Sesungguhnya Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu.

dan kami tutup (mata) mereka sehingga tidak dapat melihat.

Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka atukah kamu tidak memberi peringatan
kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan pada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang
takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira
dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan otang-orang mati dan kami menuliskn apa yang telah mereka kerjakan dan
bekas-bekas mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata(lauh mahfud).

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu Penduduk suatu negeri ktika utusan-utusan datang kepada
mereka.

(Yaitu)ketika kami mengutus kepda merka kedua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya;kemudian
kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ktiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orangorang yang diutus kepadamu.

Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Alllah yang maha pemurah tidak
menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain pendusta belaka,

Mereka berkata,Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.

Kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (Perintah Allah) dengan jelas.

Mereka menjawab,sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti
(menyeru kami),niscahaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utuasn-Utusan itu berkata,Kemalangan kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan
(Kamu mengamcam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah seorang laki-laki (Habib An-Najjar) dari ujung kota, dengan bergegas-gegas ia berkata,Hai
kaumku, ikutilah utsan-utusan itu.

Ikutilah orang-orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk.

Mengapa aku tidak menyembah (tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nyalah kamu (semua)
akan di kembalikan?

Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika(Allah) yang maha pemurah menghendaki
kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka
tidak(pula) dapat menyelamatkanku?

Sesunggguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

Sesungguhnya aku telah beriman kepada tuhanmu maka dengarkanlah(pengakuan keimanan)ku

Dikatakan(Kepadanya),masuklah kesurga . ia berkata,Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetauhi.

Tentang ampunan yang telah diberikan padaku oleh Tuhanku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang
dimuliakan.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan
akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Yaa Allah, muliakanlah kami dengan kepandaian, hafalan, dan terpenuhnya semua kebutuhan di dunia dan
akhirat. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang di muliakan.

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukan pun dari langit dan tidak
layak kami menurunkannya.

Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja ; maka tiba-tiba mereka semua mati.

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada seorang rasul pun kepada mereka melainkan
mereka selalu memperolok-olok kannya.

Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya ummat-ummat sebelum mereka yang telah kami binasakan,
bahwasanya orang-orang(yang telah kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka.

Dan setiap mereka semuanya akan dikumplakan lagi kepada kami.

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami
keluarkan darinya biji-bijian, maka darnya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa air.

Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka
mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh
bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan suatu tanda ( kekuasaan Allah yang besar ) bagi mereka adalah malam : kami tanggalkan siang dari malam
itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.

Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah keteapan yang Maha Perkasa lagi Maha
Mengetahui.

.
.


.
.


.
.
demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. 10x.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas lagi berlimpah ruah
guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
sesuatu .

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Yaa Allah sesungguhnya kami memohon kepada Engkau dari karunia-Mu yang merata, luas lagi berlimpah ruah
guna mencukupi kami agar tidak menjadi beban bagi semua makhluk-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
sesuatu .

demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga ( setelah dia sampai ke manzilah terakhir )
kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masingmasing beredar pada garis edarnya.

Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam
bahtera yang penuh muatan.

Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tidaklah bagi mereka penolong dan tdak
pula mereka diselamatkan.

Tetapi (Kam selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberi kesenangan hidup
sampai suatu ketika.

Dan apa bila dikatakan kepada mereka,Takutlah kamu akan siksa yang di hadapmu dan sisa yamg akan datang
supaya kamu dapat rahmat,(niscaya mereka berpaling).

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan tuhan mereka, melainkan
selalu berpaling darinya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagaian dari rizeqi yang diberikan Allah kepadamu,
maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman apakah kami akan memberi makan
kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan
dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata,Bilakah(Terjadinya) janji ini (hari berbangkit) jika kamu orang-orang yang benar?

Mereka tidak menunggu melainkan suatu teriakan saja yang membinasakan mereka ketika mereka sedang
bertengkar.

Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tadak(pula) dapat kembali pada kkeluarganya.

Dan ditiuplah sangkala, Maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya(Menuju) kepada tuhan
mereka.

Mereka berkata,Aduh, celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (Kubur)?
inilah yang dijanjikan (Tuhan) yang maha pemurah dan benarlah rasul-rasul-(Nya).

Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami.

Maka pada har itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibala, kecuali dengan apa yang
telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (Mereka).

Mereka an istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atass dipan-dipan.

Disurga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka pinta.

.
. .
.

. . .

(kepada mereka dikatakan),Salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya, Sesungguhnya Engkau maha
kuasa aatas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad

Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya, Sesungguhnya Engkau maha
kuasa aatas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Ya Allah,Selamatkanlah kami daei bencana dunia dan akhirat serta cobaan keduanya, Sesungguhnya Engkau maha
kuasa aatas segala sesuatu.

Dan (dikatakan kepada orang-orang yang kafir),berpisalah kamu(Dari orang-orang mukmin) pada hari ini, hai
orang-orang yang jahat.

Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai bani Adam, supaya kamu tidak meyembah setan?
Sesungguhnya setan itu dalah musuh yang nyata bagi kamu.

Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

Seunggunya setan itu menyeastkan sebagian besar di antaramu.maka apakah kamu tidak memikirkan?

Inilah jahannam yang duhulu kamu diancam (dengannya nya.)

Masuklah kedalamnya pada hari ini disebabkan kamu duhulu mengingkarinya.

Pada hari ini kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan beri kesaksianlah kaki
mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

Dan jikalau kami menghedaki,pastilah hapuskan penglihatan mereka;lalu mreka berlomba-lomba (mencari)jalan.
Maka betapakah mereka dapat melihat (Nya).

Dan jikalau kami menghendaki,pastilah kami ubah mereka di tempat mereka berada; mak mereka tidak sanggup
berjalan lagi dan tidak (pu la) sanggup kembali.

Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya,niscaya kami kembalikan dia kepada kejadian (nya). Maka
apakah mereka tidak memikirkan.

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan ber syair itu tidaklah layak baginya. ALQuran itu
tidak lain hanyalah pelajaran da kitab yang memberi peneranagan.

Supaya dia(Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah
ketetapan (Azab) terhadap orang-orang kafir.

Dan apakah mreka tidak melihat bqhwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka,
Yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kaimi sendiri, lalu mereka menguasainya.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad.

Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi kami rintanganrintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua
keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad

Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dunia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi kami rintanganrintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua
keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad

Ya allah, limpahkanlah kepda kami dari kebaikan dnia dan akhirat, dan mudahkanlah bagi kami rintanganrintangan keduanya berkat kebenaran surat yang mulia ini dan berkat kebenaran Nabi Muhammad dan semua
keluarganya. sesungguhnya Engkau maha kuasa tats segala sesuatu.

Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untk mereka; maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan
sebagiannya mereka makan.

Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minumman. Maka mengapakah tidak bersyukur?

Mereka meengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan
untuk menjaga mereka.

Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu.sesungguhnya kami mengetauhi apa yang mereka rahasiakan
dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apaka manusia tidak memperhatikan bawa kami ciptakannya dari setitik air(mani), maka tiba-tiba ia menjadi
penangtang yang nyata?

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami;dan dia lupa kepada kejadiannya;ia berkata,Siapakah yang dapat
menghidupkan tulang belulang,yang telah hancur luluh?

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad

Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa
kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad

Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa
kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad

Ya Allah,Ya allah, wahai tuhan yang menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh, hidupkankanlah jiwa
kami dan hati semua makhluk-Mu utntuk mencintai kami. Sesumgguhnya Ekauu maha kuasa atas segala sesuatu.

Katakanlah,ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali. Dan dia maha mengetahui tentang
segala makhluk.

Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah
hancur?

Benar bahwa dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan, keselamatan, dan menghirdarkan kami dari
segala cobaan dan bencana serta memenuhi segala kebutuhan kami di dunia dan akhirat, Ya Allah Ya Allah, Ya
Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah
hancur?

Benar, bahkan dia berkuasa pula memberikan kepada kami pemaafan, keselamatan, dan memenuhi segala
kebutuhan kami di dunia dan akhirat.

Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan lanit da bumi itu berkuasa menciptakan jasad-jasad mereka yang sudah
hancur? Benar, dia mahakuasa. Dan dialah Maha pecipta lagi Maha mengetahui.

Sesungguhnya perintah-Nya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya,jadilah! maka
terjadilah.

Maka Maha suci (Allah) yang ditangan kekuasaan-Nya segala sesuatu berada dan kepada-Nyalah kamu
dikembalikan.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup kekal lagi terusmenerus mengurus makhluk-Nya.

Dengan menyebut nama Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang memiliki kebesaran dan
kemuliaan.

Dengan menyebut Nama Allah yang dengan menyebut nama-Nya tiada sesuatupun yang membahayakan, baik si
bumi maupun di langit; dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui.

Ya allah , limpakanlah rahmat, berkah, dan salam kepada nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi
Muhammad

Wahai yang melepaskan semua kesusahan, lepaskanlah kami segala kesusahan. Wahai penolong orang-orang
yang meminta pertolongann, tolanglah kami, tolonglah kami, tolonglah kami.

Wahai yang msha pemurah, Wahai yang maha pemurah, kasihanilah kami, Wahai yang maha pemurah,
Sayangilah kami.

Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan surat Yaa siin sebagai penawar bagi orang yang membacanya
dan kesembuhan bagi orang yang ia di bacaka kepadanya, dengan seribu kesembuhan, seribu pengobatan, seribu
berkah, seribu rahmat, dan seribu nikmat.

Dan Engkau namakan surat ini melalui lisan Nabi-Mu Muhammad Saw. Dengan sebutan Al-Muimmah karena ia
dapat melimpahkan kepada pembacanya kebaikan dunia dan akhirat.

Dan juga berNama Dafiah kaerena dapat menolak semua kejahatan, bencana, dan kesedihan serta
menghindarkan kita darinya, dan juga dapat memenuhi semua keperluan kita. Peliharalah kami (Ya Allah) dari dua
perkara yang memalukan, yaitu kemiskinan dan hutang.

Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua beban utang, Maha suci Tuhan yang dapat melepas semua
kesedihan. Maha sci Tuhan yang menjadikan pendarahan-Nya di antara Kaf dan Nun (Yakni lafaz kun).

Maha suci dia yang menetapkan suatu perkara maka tiada lain hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka
jadilah ia. Maka Maha suci Tuhan yang di dalam genggaman kekuasaa-Nya kamu akan dikembalikan.

Maha suci Tuhanmu, Yang memiliki keperkasaan, dari apa yang mereka (orang-orang Kafir) gambarkan, dan
semoga salam dari semua rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan semests Alam.

Wahai Tuhan pelepas duka, bebaskanlah kami dari segala kesusahan. Wahai Tuhan pelepas semua duka,
bebaskanlah kami dari segala kesusahan dengan segera berkat dan rahamat Engkau. Wahai yang Maha
penyayang di antara para penyayang.

Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan segenap keluarga dan
para sahabatnya.

Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan, Wahai Tuhahn yang maha penyayang dinantara para
penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta Alam.

SURAT YASIN menjadi surat khusus bagi masyarakat kita, Indonesia. Sehingga muncul di mana-mana kegiatan
Yasinan, karena didalamnya dibaca surat Yasin secara bersama-sama. Hal ini tidak lepas dari adanya pemahaman
tentang keistimewaan membaca surat ini atas surat lainnya, khususnya berkaitan dengan faidah dan fadhilahnya.
Lebih khusus lagi pada malam Jumat, selepas Maghrib maka rumah-rumah, masjid, dan mushalla ramai dengan
lantunan surat Yasin baik dengan sendiri-sendiri maupun berjamaah. Terekam dalam benak, bahwa ini adalah amal
yang benar-benar disyariatkan dan memiliki pahala besar.
Pada sebagian masyarakat, surat Yasin sengaja dibaca karena ada hajat atau kebutuhan yang ingin terpenuhi.
Pembacanya sengaja membaca surat ini dengan bilangan tertentu agar hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa Taala. Ringkasnya, mereka menjadikan surat ini sebagai wasilah agar terkabul doa, yakni dengan membacanya
dalam jumlah tertentu.
Barang siapa membaca Surat Yassin dengan khusyuk,Niscaya Allah SWT akan menulis pahala kepadanya seperti
pahalanya orang yang membaca Al Quran 10x.
Pada masa 1000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi para malaikat sering mendengar Allah SWT
membaca Surat Yassin dan Surat Thoha. Berarti 1000 tahun sebelum kejadian penciptaan langit dan bumi Allah
SWT telah menciptakan kedua surat tersebut dan sering dibaca olehNya.
Para malaikat berkata : bagus benar susunan ayat demi ayat itu, Ya Allah kepada siapa akan diturunkan kedua
surat itu..? Allah berfirman Untuk umat Nabi akhir zaman (yakni umat Nabi Muhamad SAW).
Yassin lamaa quriat lahu, artinya Yassin itu menurut tujuan hajat pembacanya (surat yassin itu dibaca menurut
tujuan (hajat) orang yang membacanya. Jadi kalau ada hajat yang ingin diraih dengan baca surat ini sebanyakbanyaknya insya Allah degan izin Allah SWT akan terkabul).
Sebagai bukti sudah sering terjadi,contoh sesorang menyatakan pernah membaca surat yassin sebanyak 47x pas
malam hari Subhanallah segala hajatnya terkabul dan segala kesusahan hilang.

Surah Yasin merupakan surat yang di turunkan di Makkah, surah ini merupakan surat ke 36 dengan jumlah 83 ayat,
dinamai yasin karena di mulai dengan huruf y_a_s_i_n
ISI
- Kandungan Keimanan
- Keimanan akan Allah dengan mensucikannya dengan sifat-sifatnya, Keimanan akan Alquran yang merupakan
ilmu, kekuasaan dan rahmat Allah, keimanan akan surga dan sifat-sipatnya, keimanan akan hari akhir.
- Kisah-Kisah
Kisah utusan-utusan nabi isa a.s dengan penduduk anthakiyah.
- salah satu ayatnya menjelaskan adanya bukti ilmu pengetahuan Astronomi: semua bintang di cakrawala berjalan
pada garis edarnya .
Fadhilah Surah Yasin
- dibacakan pada orang sakaratul maut maka akan memepermudah keluarnya ruh.
- Membaca Surah Yasin = Membaca Alquran 10 kali
- Dapat memberi syafaat bagi pembacanya
- Dimudahkan hajatnya
- Meringankan siksa kubur
- Menolak kejahatan

- Di baca pada malam jumat mendapatkan ampunan


- Jika belum menikah akan dapat jodoh.
- Jika ketakutan,Allah akan menghilangkan rasa takutnya itu.
- Jika dipenjara,niscaya akan bebas.
- Orang tersesat akan mendapat jalan lagi.
- Orang haus akan hilang hausnya.
- Orang sakit akan hilang sakitnya.
- Ada lagi Namanya Surat Yassin Fadhilah, Membaca 1 kali Yassin Fadhilah setara dengan membaca Surat Yasin
biasa 7 kali.
BEBERAPA MANFAAT
1. Menurut sabda Nabi Muhammad saw, siapa membaca surah Yaasiin(Yasin) satu kali, sama dengan membaca
Alquran sampai khatam(selesai)sepuluh kali, siapa membiasakan membaca surah Yaasiin setiap malam sampai
mati, maka termasuk mati syahid.
2. Jika dibaca pada waktu pagi, maka memperoleh kegembiraan sampai sore, dan jika dibaca disore hari maka
dapat gembira sampai pagi.
3. Jika anda ada maksud kepada pembesar supaya berhasil, maka bacalah surah yaasiin dari rumah sebanyak 25
kali, maka insya Allah berhasil.
4. Jika dibacakan untuk orang yang akan meninggal dunia, maka tidak akan dicabut nyawanya selagi ia belum
didatangi malaikat Ridwan dengan maksud memberi kegembiraan kepada orang yang akan meninggal tersebut.
5. Jika dibacakan pada mayat di dalam kubur maka diringankan siksanya, jika ditulis dan dilebur air, lalu diminum,
sama dengan meminum seribu obat.
6. Khasiatnya lagi adalah dapat dipergunakan sebagai obat sakit panas, caranya dibaca sekali, setiap sampai pada
lafadz MUBIIN dengan mengikat benang sekali sampai tujuh, kemudian diikatkan pada bahu kanannya orang
yang sakit panas, maka insya Allah sehat kembali.
Rasulullah saww bersabda, Barang siapa yang membaca surat Yasin maka Allah Azza Wa Jalla akan
mengampuninya dan ia akan diberi pahala seperti membaca Al-Quran dua belas kali. Kemudian apabila dibacakan
surat Yasin pada orang sakit maka setiap huruf yang dibacanya akan datang padanya (si sakit) sepuluh malaikat
yang berbaris di hadapannya,

memintakan ampun untuknya dan menyaksikan pencabutan ruhnya serta mereka mengiringi jenazahnya sampai
ke penguburannya. Apabila orang sakit sendiri yang membaca dan dia dalam keadaan sakaratul maut, ataupun
seseorang membacakan untuknya maka akan datang Ridwan (malaikat penjaga surga) dengan membawa
minuman dari surga dan dia akan meninggal dalam keadaan kenyang dan dibangkitkan tidak kehausan, serta ia
tidak membutuhkan telaga-telaga para Nabi as sampai ia memasuki surga tanpa rasa haus.
Diriwayatkan dari Rasulullah saw: Sesungguhnya surat Yasin akan menaungi pembacanya dengan sebaik-baik
kehidupan dunia dan akherat, ia akan mencegahnya dari bala dunia dan akherat dan akan melindunginya dari
perasaan takut di akherat dan akan mencegahnya dari segala bentuk kekejian serta akan mencukupinya dari segala
kebutuhan. Pembaca surat Yasin akan dikabulkan hajatnya dua puluh hari, dan barang siapa yang mendengarkan
surat Yasin maka Allah swt akan memberinya seribu nur (cahaya), seribu keyakinan dan seribu berkah serta seribu
rahmat yang melindunginya dari segala rasa dengki dan penyakit lainnya.
Imam Shodiq as berkata: Barang siapa yang membaca surat Yasin pada siang hari maka ia termasuk orang-orang
yang terjaga dan menerima rizki hingga sore hari, dan barang siapa yang membacanya pada malam hari sebelum
tidur maka Allah mengutus seribu malaikat untuk menjaganya dari kejahatan semua syaithan dan apabila dia
meninggal pada hari itu maka Allah akan memasukkannya ke surga.
YASIN FADHILAH
yakni surat Yasin yang di dalamnya disisipi kalimat-kalimat yang berisi doa atu bacaan tertentu selain al-Quran.
Yasin Fadhilah itu tidak ada dalam Kitab Suci Al-Quran. Yasin Fadhilah itu adalah Surat Yasin yang sudah diberi lima
macam tambahan sbb:
1. Di antara ayat Surat Yasin ada yang diulang sampai tiga kali atau lebih.
Mengulang-ulang satu ayat ada contoh dari Rasulullah Saww sebagaimana disampaikan oleh Abu Dzarrin ra beliau
berkata:
Nabi Saww pernah bangun malam dengan membaca sebuah ayat dan mengulang-ulang ayat itu, sehingga sampai
pada pagi hari. Ayat tersebut adalah:
In tuadzdzibhum fa innahum ibaaduka (Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah
hamba-hamba-Mu).
(HR.Imam NasaI dan Ibnu Majah).
2. Di antara beberapa ayat yang satu dan yang lain diselingi dzikir dan doa. Isinya selalu disesuaikan atau berkaitan
dengan isi kandungan ayat tersebut.
Berdzikir dan berdoa yang demikian, sangat sesuai dengan sebuah hadits yang bersumber dari sahabat Hudzaifah
bin Al-Yaman ra beliau berkata:
Pada malam hari saya pernah shalat bersama Nabi Saww, lalu beliau membuka Surat Al-Baqarah, Surat Ali
Imraan, dan Surat An-Nisaa kemudian membacanya dengan tartil. Apabila beliau melewati ayat yang didalamnya
terdapat tentang mensucikan Allah, maka beliau membaca Sumhaanallaah. Apabila beliau melewati (ayat)
tentang permohonan, maka beliau memohon (berdoa) dan apabila beliau melewati (ayat) tentang permohonan
perlindungan, maka beliau memohon perlindungan kepada Allah.
(HR. Imam Muslim).
3. Setiap dzikir dan doa yang mengiringi ayat itu, selalu dibuka dengan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad
Saww, keluarganya, dan para sahabatnya. Kemudian dzikir dan doa tersebut selalu ditutup dengan sebuah dzikir
yang sangat popular yang menyatakan: Bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dari Fudhalah bin Ubaid ra berkata, bahwa Nabi Saww sungguh telah mengajar umatnya bagaimana cara mereka
berdoa. Kemudian beliau bersabda:
Apabila salah satu di antara kamu berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah Taala dan memuji-Nya pula
dengan berulang-ulang. Kemudian bacalah shalawat kepada Nabi Saww. Kemudian berdoalah dengan sesuka hati
!
(HR. Abu Dawud, Tirmdzi, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi).

4. Dzikir dan doa yang mengiringi ayat, selalu diulang sampai tiga kali. Demikian pada umumnya.
Dzikir dan doa yang selalu diulang sampai tiga kali merupakan Adab berdoa yang sering dilakukan oleh Rasulullah
Saww. Hal yang demikian diriwayatkan oleh Ibn Masud ra berkata:
Rasulullah Saww apabila berdoa, beliau berdoa tiga kali dan apabila memohon kemada Allah, maka beliau
memohon tiga kali juga.
(HR. Imam Muslim).
5. Setelah Surat Yasin itu tamat, kemudian ditutup dengan doa khusus.
Rasulullah Saw menegaskan tentang hal tersebut berdasarkan hadits yang bersumber dari Ibnu Imran ra sebagai
berikut:.Barangsiapa yang selesai membaca Al-Quran, maka memohonlah kepada Allah dengan Al-Quran itu.
Maka sesunggugnya akan dating beberapa kaum, membaca Al-Quran, kemudian mereka meminta minta kepada
manusia dengan Al-Quran itu.. (HR. Imam Tirmidzi).
Berdasarkan analisa KH. Muhammad Zain Muallif, maka kelima tambahan yang ada pada Yasin Fadhilah
merupakan bagian dari Adab Membaca Al-Quran dan Adab Berdoa yang sesuai dengan apa yang telah
digariskan Islam. Selain itu, kelima tambahan tersebut merupakan hal yang mustahab (dipandang baik dalam
Islam). Adab Membaca Al-Quran dan Adab Berdoa bisa juga diaplikasikan pada surat-surat Al-Quran yang
lainnya. Dengan bantuan KH. Muhammad Zain Muallif, tersingkaplah rahasia Yasin fadhilah. Sehingga umat islam
yang ingin mendawamkan Yasin Fadhilah tidak perlu ragu dan takut bidah. Sebab adab membaca Al-Quran dan
adab berdoa telah diamalkan oleh Rasulullah Saww, para sahabat, dan ulama Salaf.

Anda mungkin juga menyukai