Anda di halaman 1dari 13

PENGGUNAAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM

MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN SEPAK SILA


DALAM KALANGAN
MURID-MURID TAHUN LIMA

AHMAD AKIRA BIN CHE AZIZ

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
MELAKA

2015

PENGGUNAAN KAEDAH ANSUR MAJU DALAM


MENINGKATKAN PENGUASAAN KEMAHIRAN SEPAK SILA
DALAM KALANGAN MURID-MURID TAHUN LIMA

AHMAD AKIRA BIN CHE AZIZ

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada


syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan
Jasmani Pendidikan Sekolah Rendah

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU
MELAKA
2015

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini


dan pada pandangan saya karya ini telah memadai dari segi
skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan
Ijazah Sarjana Muda Perguruan
Pendidikan Jasmani Sekolah Rendah

Tandatangan

.........................................................................

Nama Penyelia

TUAN HAJI ZULHISHAM BIN MOHD. ALI

Tarikh

PENGAKUAN

Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan
dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan

...............................................................

Nama Penulis

AHMAD AKIRA BIN CHE AZIZ

Tarikh

ii

DEDIKASI

Terlebih dahulu,
sejuta kasih saya utuskan buat ibu dan ayah tercinta
Baharizah Binti Ahmad dan Che Aziz Bin Mat.
sekalung penghargaan diucapkan di atas segala sokongan,
semangat dan nasihat yang dititipkan.

Tidak dilupakan buat anak-anak tersayang,


Faris Danial dan Farezi Dayyan,
terima kasih kerana memberi inspirasi.

Khas buat pensyarah-pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani yang saya hormati,


terima kasih tidak terhingga atas segala bantuan dan curahan idea
yang menjadi pembakar semangat untuk meneruskan perjuangan ini.

Buat sahabat-sahabat, Khasnya PPG Unit PJK Ambilan Feb 2012,


terima kasih kerana menjadi teman setia, memahami dan menceriakan hidup ini,
sesungguhnya memori yang tercipta akan abadi
di dalam sanubariku buat selama-lamanya..

iii

PENGHARGAAN

Saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan kurniaan-Nya, laporan


kajian tindakan ini dapat disempurnakan sebagaimana adanya. Dalam proses
pelaksanaannya, saya sangat terhutang budi dan ingin merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan kepada pihak-pihak yang telah memberi kerjasama dan sumbangan
yang tidak terhingga.
Penghargaan ini, saya tujukan khusus buat Tuan Haji Zulhisham Bin Mohd.
Ali selaku Pensyarah Penyelia saya yang banyak memberi panduan dan tidak jemujemu memberi bimbingan dan tunjuk ajar dalam menyiapkan laporan kajian ini.
Seterusnya, saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada
murid-murid yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan kajian
tindakan ini. Akhirnya, dikesempatan ini saya ingin rakamkan ucapan ribuan terima
kasih buat ahli keluarga tersayang yang banyak memberi inspirasi kepada saya.
Begitu juga buat rakan-rakan seperjuangan yang banyak memberi sokongan
moral dalam saya menyiapkan hasil laporan kajian tindakan ini. Allah jualah yang
mampu membalas jasa dan sumbangan kalian. Semoga hasil kajian ini memberi
manfaat kepada semua.

iv

ABSTRAK

Kajian tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran sepak sila
dalam permainan sepak takraw. Responden kajian terdiri daripada 6 orang murid
lelaki Tahun 5 dari SK, Taman Bukit Rambai, Melaka di daerah Melaka Tengah.
Tinjauan awal mendapati murid tidak menguasai sepak sila dalam permainan sepak
takraw. Salah satu kemahiran yang perlu dikuasai adalah penguasaan sepak sila
dalam permainan sepak takraw. Intervensi atau latihan rawatan dalam kajian ini
adalah kaedah latihan ansur maju. Instrumen yang digunakan adalah Ujian Sepak
Sila sebelum dan selepas tindakan dengan menggunakan pemerhatian mengikut
senarai semak yang mengandungi item-item yang mewakili teknik lakuan dalam
sepak untuk mengumpul data bagi menilai tahap penguasaan murid dalam
kemahiran sepak sila. Hasil dapatan kajian ini murid dapat meningkatkan
penguasaan kemahiran sepak sila dengan teknik yang baik dalam permainan sepak
takraw. Kesimpulannya, Penggunaan ansur maju dapat meningkatkan penguasaan
teknik kemahiran sepak sila dalam permainan sepak takraw.

ABSTRACT

This action research aims to improve the mastery of sepak sila skills just in sepak
takraw. The respondents consisted of 6 boys Year 5 of SK Taman Bukit Rambai,
Melaka in Melaka Tengah. The initial review found that students do not master the
game of sepak sila in sepak takraw. Therefore, this study based on Kurt Lewin's
Model (1946), using observations carried out in accordance checklist containing
items representing the acting technique in sepak sila and interviews to collect data
about the problems and test instruments sepak sila before and after the action. This
study meant to collect data as to assess the level of student mastery of sepak sila
skills please. The method measures used in this study is progression training. The
findings of this study students can improve their sepak sila skills with a good
technique in sepak takraw. In conclusion, the use of progression may increase the
technical mastery of skills while playing sepak sila in sepak takraw.

vi

KANDUNGAN
PENGESAHAN PENYELIA
PENGAKUAN PENGKAJI
DEDIKASI
PENGHARGAAN
ABSTRAK
ABSTRACT
SENARAI JADUAL
SENARAI RAJAH
SENARAI LAMPIRAN
1.0

PENGENALAN
1.1 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
1.2 Refleksi Nilai Pendidikan

2.0

FOKUS KAJIAN
2.1 Isu Kajian
2.2 Tinjauan Literatur berkaitan dengan Isu Kajian

3.0

OBJEKTIF KAJIAN

4.0

KUMPULAN SASARAN
4.1 Senarai Peserta Kajian

5.0

TINDAKAN
5.1 Refleksi
5.2 Perancangan
5.3 Tindakan
5.4 Instrumen Kajian

6.0

CARA PENGUMPULAN DATA


6.1 Ujian Pra
6.2 Ujian Pasca

7.0

KEPUTUSAN KAJIAN
7.1 Ujian Pra
7.2 Ujian Pasca
7.3 Perbezaan Bagi Ujian Pra dan Ujian Pasca

8.0

RUMUSAN

9.0

CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

RUJUKAN

I
Ii
Iii
Iv
V
Vi
Vii
Viii
Ix

SENARAI JADUAL
Jadual
1
2
3

Muka Surat
Model Penyelidikan Tindakan Kurt Lewin
Jadual sesi Latihan Pelaksanaan Kajian
Jadual Borang Pemerhatian Keseluruhan Sebelum

Tindakan
Jadual Borang

Tindakan
Jadual Skor Ujian Kemahiran Sepak Sila Sebelum

Tindakan
Jadual Skor Ujian Kemahiran Sepak Sila Selepas

Pemerhatian

Keseluruhan

Selepas

Tindakan

vii

SENARAI GRAF

Rajah
1

Muka Surat
Graf Peratus Peserta Kajian Yang Menguasai

Teknik Lakuan Sepak Sila Sebelum Tindakan


Graf Peratusan Peserta Kajian Yang Menguasai Teknik

Lakuan Sepak Sila Selepas Tindakan


Graf Peratus Pemerhatian Peningkatan Penguasaan
Kemahiran lakuan Sepak Sila Peserta sebelum dan

Selepas Tindakan
Graf Jumlah Skor Ujian Sebelum Tindakan antara

Peserta Kajian
Graf Jumlah Skor Ujian Selepas Tindakan antara Peserta

Kajian
Graf Peningkatan Jumlah Skor Ujian Peserta Kajian
Sebelum dan Selepas Tindakan

viii

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran
Borang Senarai Semak Pemerhatian
1

Muka Surat

Senarai semak Hasil Pemerhatian Keseluruhan

Sebelum dan selepas Tindakan Lakuan Kemahiran


Sepak Sila
Borang hasil Skor Ujian Kemahiran Sepak Sila

Sebelum Dan Selepas Tindakan

ix