Anda di halaman 1dari 15

Skema Jawapan Kertas 2

Bahasa Melayu
Soalan 1 : Rumusan
Pendahuluan: Petikan membincangkan kepentingan air kepada manusia (2 m)
Isi-isi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tersurat:
Kekalkan bentuk badan yang cantik 2m
Membantu meningkatkan tenaga 2m
Air juga mengurangkan stress 2m
Air juga dapat mengelakkan kekejangan otot dan melicinkan pergerakan otot 2m
Air dapat juga menjadikan kulit lebih bersinar dan bersinar 2m
Air juga penting untuk proses penghadaman 2m
Air juga membantu melarutkan garam dan mineral dalam air kencing 2m

Isi-isi
1.
2.
3.

tersirat
Mudah mendapat penyakit 2m
Tidak aktif untuk bersenam 2m
Jantung perlu bekerja keras untuk mengepam darah ke seluruh jantung 2m

Kesimpulan
Kesimpulanya, masyarakat perlu mengamalkan tabiat minum air suam ini supaya masyarakat sihat dan
hidup dalam keadaan harmoni 2m
Soalan 2 (a) pemahaman
i) Maksud mengalami dehidrasi ialah kekurangan air 2m
ii) Air penting kerana
-menjamin kesihatan yang baik 1m

-membantu meningkatkan tenaga 1m


iii)Langkah untuk menggalakan minum air suam
-pendedahan bermula dari rumah/amalkan minum air suam 1m
-menggunakan media massa untuk menerangkan kebaikan minum air suam 1m
-pihak sekolah juga memulakan kempen Minum Air Suam 1m
Soalan 2 (b) Prosa moden
i) - Masnah mengerang kesakitan 1m
-masnah bersungut tidak tentu hujung pangkal 1m
-mukanya terlalu pucat 1m
-nadi maznah berdenyut dengan lebih cepat 1m
-badanya sejuk dan berpeluh 1m
ii) -mendapat tempat tinggal yang sesuai 1m
_mendapatkan pekerjaan bagi menanggung anak-anaknya 1m
-menyesuaikan diri di kampung 1m
iii) Satu nilai kemanusian dalam petikan:
-Baik hati -contohnya Kapten Mamat dan isterunya membantu Maznaj yang sedang kesakitan. 2m
-Tanggunjawab - contohnya Kapten Mamat berjanji untuk menjaga Maznah dan anak-anaknya
Satu nilai kemanusian dalam keseluruhan cerpen
-keberanian - contohnyaa Kapten Mamat dan anak-anak kapal berani merentas lautan demi menjalankan
tanggungjawab mereka 2m
-kasih sayang - contohnya Maznah amat menyayangi anak-anaknya kerana dia tidak sanggup berpisah
dengan anak-anaknya walaupun hidupnya susah 2m
Soalan (c) petikan prosa klasik
i) menjatuhkan hukuman atas kekhilafan aku 2m

ii)
- segera bertaubat 1m
-mencukur rambutnya 1m
-mencukur bulu keningnya 1m
iii)
- supaya BiBi Zainab tidak mempunyai peluang untuk berlaku curang terhadap suaminya. 1m
- Supaya Bibi Zainab sedar akan kesilapanya 1m
-Supaya Bibi Zainab segera bertaubat di atas perbuatannya khianatnya. 1m
Soalan (d) Sajak
i)
-suasana dingin
-suasana yang sepi
-semua pengunjung tekun membaca buku
ii)
-menyediakn pelbagai bahan bacaan yang menarik bagi setiap peringkat umur. 1m
-mempertingkatkan keselesaan di perpustakaan dengan menyediakan kemudahan internet 1m
-kecerian perpustakaan perlu ditingkatkan bagi menarik golongan pelajar terutamanya 1m

iii)- kita hendaklah rajin menuntut ilmu (penjelasan) 2 m


-kita hendaklah menghormati pengunjung lain ketika berada di perpustakaan (penjelasan) 2m
-kita hendaklah tekun dalam menuntut ilmu (penjelasan ) 2m
-kita hendaklah bertanggunjawab terhadap diri sendiri dengan mengisi ilmu di dada (penjelasan) 2m
-jangankita leka dengan keindahan dunia sehingga melupakan akan ilmu (penjelasan) 2m
Soalan 3 ; Pengetahuan dan kemahiran bahasa

a) I) memangkah jawapan 1m
ii) memangkas dahan 1m
iii)menyiram pokok 1m
iv) menjurus kepada soal-soal memajukan perniagaan 1m
v) menjelang sambutan 1m
vi) menjulang piala 1m
b) i) Husai menyatakan perasaan kagumya kepada Daniel tentang kehebatan permainan Datuk Lee Su
Pian sewaktu bertanding dalam kejohanan Badminton Asia. 2m
ii) Zurai bertanya kepada ibunya yang sedang sibuk mengoreng pisang tentang orang yang akan
membantunya dikedai. 2m
iii) Puan Tini mengucapkan tahniah kepada Schaminah kerana dia telah berjya meraih kemenangan yang
besar dalam kejohanan itu.
c) i) pengitar - mengitar
ii) digalakan - digalakkan
iii) pengstrukturan - penstrukturan
iv) sharikat - syarikat
v) penggajianya - pengajiannya
vi) bio teknoligi - bioteknologi
d)i) tempoh - tempuh
ii) bersimpang -siur - berliku-liku
iii) penghawa dingin - pendingan hawa
iv) diperbaik - diperbaiki
v) daripada - dari
vi) lebuhraya - lebuh raya
e)

i) yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang
ii) bersatu teguh bercerai roboh
iii) kerana nila setitik rosak susu sebelanga

PERATURAN PEMARKAHAN BM KERTAS 1


PERATURAN PEMARKAHAN BAHASA MELAYU SPM
KERTAS 1

Bahagian A: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan


[30 markah]
KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA

Karangan menepati tema bahan rangsangan.


26 30
Cemerlang

atas
(28 30)
(26 27)
bawah

Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca betul
dan tepat. Ejaan mengikut Sistem
Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas dan
tepat.
Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi dan
menggunakan ungkapan yang
menarik (peribahasa, slogan, kata-kata ucapan)
Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan
jelas dan matang.

Karangan menepati tema bahan rangsangan.


20 25

Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat. Tanda baca betul dan tepat.

Ejaan mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru. Penggunaan kosa kata luas.
Kepujian

atas
(23 25)
(20 22)
bawah

PERINGKAT

MARKAH

Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi.


Idea relevan dengan tema bahan rangsangan dan dihuraikan dengan
jelas.

KRITERIA

Karangan masih menepati tema bahan rangsangan.


15 19
Memuaskan

atas
(17 19)
(15 16)
bawah

Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca
masih betul dan tepat.
Ejaan masih mengikut Sistem Ejaan Rumi Baru.
Penggunaan kosa kata umum.
Wacananya masih lengkap. Unsur bahasa masih bervariasi.
Idea masih relevan dengan tema bahan rangsangan. Huraian idea
masih jelas.

Karangan kurang menepati tema bahan rangsangan.


10 14
Kurang

Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat. Kesalahankesalahan tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut Sistem

Memuaskan
atas
(12 14)

Ejaan Rumi Baru tetapi terdapat kesalahan ejaan yang ketara.


Penggunaan kosa kata terhad.
Wacana kurang lengkap. Unsur bahasa kurang bervariasi.

(10 11)
bawah

Pencapaian
Minimun

Idea kurang relevan dengan tema bahan rangsangan


dan huraiannya kurang jelas.

01 09

Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis.

atas
(06 09)

Banyak kesalahan bahasa dari segi kata dan ayat.


Idea tidak menepati tema bahan rangsangan.

(01 05)
bawah

Bahagian B: Karangan Respons Terbuka


[100 markah]
PERINCIAN PEMARKAHAN

Cara Pemeriksaan
1.
2.
a.
b.
3.
4.
5.

Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan.
Jika karangan:
Kurang daripada 350 perkataan, periksa seperti biasa
Terlalu panjang periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan
Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah.
Kesalahan ejaan hendaklah ditolak markah dan pemotongan maksimum 3 markah. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan
ejaan yang berulang.
Cara menanda kesalahan isi, ejaan dan tanda baca:
(
)
_____
/
//

1103/1(PP)
KRITERIA

= Kesalahan isi
= Kesalahan bahasa, rangkai kata dan perkataan
= Kesalahan ejaan dan huruf besar (nama khas)
= Kesalahan ejaan yang berulang
= Kesalahan tanda baca

SULIT

KRITERIA

1. BAHASA
(Mekanis)

DESKRIPSI

Kegramatisan

kata (morfologi)
ayat (sintaksis)

Tanda baca
Ejaan
2. LARAS
(Dinamis)

3. IDEA (ISI)

Pemilihan kosa kata

Tema
Isi utama
Pengembangan (huraian/ bahasa/hujahan/ contoh)
Kerelevenan

4. PENGOLAHAN

Wacana
Logik
Pemerengganan
Format

5. GAYA BAHASA

Keindahan bahasa

Ungkapan
Peribahasa

1103/1(PP)

SULIT

KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT

CEMERLANG

MARKAH

80 100
(90 100)
(80 89)

KRITERIA

Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat.


Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis.
Ejaan dan tanda baca betul
Laras bahasa sesuai dengan tugasan
Penggunaan kosa kata luas dan tepat
Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas dan
matang, disertakan dengan contoh yang sesuai
Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas
antara perenggan.
Penggunaan unsur bahasa bervariasi
Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata
atau frasa.

KEPUJIAN

66 79
(73 79)
(66 72)

PERINGKAT

BAIK

MARKAH

51 - 65
(58 65)

Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat.


Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi
terdapat kesalahan yang minimum
Ejaan dan tanda baca betul
Laras bahasa sesuai dengan tugasan.
Penggunaan kosa kata luas dan tepat
Idea relevan mengikut tugasan, dihuraikan dengan jelas, diserta
dengan contoh yang sesuai.
Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai.
Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas
antara perenggan.
Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan seperti peribahasa, pantun, cogan kata
atau frasa.

KRITERIA

Penggunaan pelbagai jenis kata sesuai.


Penggunaan ayat majmuk gramatis tetapi terdapat kesalahan
yang minimum.
Ejaan dan tanda baca masih betul.
Laras bahasa sesuai mengikut tugasan.
Penggunaan kosa kata umum.
Idea masih relevan mengikut tugasan, huraian isi masih jelas
dan contoh masih sesuai.

(51 57)

MEMUASKAN

36 50
(43 50)
(36 42)

PERINGKAT

MARKAH

Pengolahan masih menarik, dan pemerengganan masih sesuai.


Wacana masih lengkap
Penggunaan unsur bahasa masih bervariasi.
Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan kurang berkesan.

Penggunaan pelbagai jenis kata terhad.


Ayat kurang gramatis.
Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang
minimum.
Laras bahasa kurang sesuai.
Penggunaan kosa kata umum dan terhad.
Idea masih relevan mengikut tugasan,
huraian isi kurang jelas dan contoh kurang
sesuai.
Pengolahan kurang menarik, pemerengganan kurang sesuai.
Wacana masih / kurang lengkap
Penggunaan unsur bahasa kurang bervariasi.
Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan
penggunaan ungkapan kurang berkesan

KRITERIA

KURANG
MEMUASKAN

21 35
(28 35)

Penggunaan kata kurang tepat.


Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami.
Terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
Idea masih relevan / idea bercampur aduk dan huraian tidak
jelas / tidak berkembang dan contoh tidak sesuai.
Pengolahan tidak menarik.
Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang.
Unsur bahasa tidak bervariasi.
Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan
ungkapan lemah.

(21 27)

PENCAPAIAN
MINIMUM

01 20
(11 20)
(01 10)

Cara menulis

K
- E

Keseluruhan menunjukkan penggunaan kata dan ayat yang


tidak gramatis.
Kesalahan ejaan dan tanda baca yang ketara.
Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/ tidak
berkembang dan contoh tidak sesuai.
Pengolahan tidak menarik.
Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan
tidak sesuai.
Gaya bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan
ungkapan lemah serta tidak menarik.
Keseluruhan karangan sukar / tidak difahami.

Peringkat markah
Mak 3 markah

Contoh

K
-E

75
03

- F

Jumlah

Mak 2 makah
-

Markah bersih

-F

02
-

70