Anda di halaman 1dari 20

15 PENYAKIT TERBANYAK

JANUARI 2015

250
200

PENY. SAL.PERDM
150

197

165

HT

ISPA

163

PENY.OTOT

136

133

GASTRITIS

130

TYPHUS

RUDA PAKSA TONSILITIS

130

90

DERMATITIS

85

70

P E N Y. M ATA

D E RM ATITIS

TO N S IL ITIS

RU D A PA K S A

TYP H U S

G A S TRITIS

P E N Y.O TO T

IS PA

HT

DM

50

P E N Y. S A L .P E R ATA S

100

JANUARI 2015
15 PENYAKIT TERBANYAK

JANUARI 2015

CACAR AIR

53

45

V E RTIG O

57

D IA RE

S C A B IE S

P E N Y. M ATA

D E RM ATITIS

62

DIARE

C AC A R A IR

PENY. MATA SCABIES

VERTIGO

36

Row 4
Row 5
Row 6

15 PENYAKIT TERBANYAK
FEBRUARI 2015
DM

187

PENY.OTOT

200
180
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

PENY. SAL.PERHT

178

175

GASTRITIS

170

ISPA

169

TYPHUS

143

RUDA PAKSA TONSILITIS

108

89

PENYAKIT TERBANYAK
FEBRUARI 2015
DERMATITIS PENY.PULPA VERTIGO

74

65

57

PENY. MATA DIARE

46

43

ISK

42

84

68

65

TYPHUS

64

DM

62

RU DA PA KS A

87

DIARE

TYP H U S

95

80
60
40
20
0

G A N G . G IG I

109

140

120
PENY.OTOT
100 GANG.GIGI

G A S T R IT IS

118

PENY. SAL.PE PENY.PULPA GASTRITIS

P E N Y. S A L . P E R A TA S

ISPA

15 PENYAKIT TERBANYAK
MARET 2015

MARET 201
15 PENYAKIT TERBANYAK

RUDA PAKSA DEF.VIT

DERMATITIS HT

MARET 2015
15 PENYAKIT TERBANYAK

49
T O N S IL IT IS

52

D E R M A T IT IS

RU DA PA KS A

60
TYP H U S

G A N G . G IG I

ERBANYAK
TONSILITIS

46
Row 4

41

VERTIGO

36

109

105

104

HT

100

TYPHUS

84

LU KA B A KA R

116

PENY.OTOT

HT

128

DIARE

RU D A PA KS A

169

DM

DM

184

PENY. SAL.PER ATAGASTRITIS

P E N Y. S A L .P E R A TA S

ISPA

200
180
160
140
120
100PAKSA
RUDA
80
60
40
20
0

15 PENYAKIT TERBANYAK
Apr-15

42095
15 PENYAKIT TERBANYAK

IT TERBANYAK
pr-15

42095
15 PENYAKIT TERBANYAK

CACAR AIR

62

60
IS K

66

DISENTRI

C A C A R A IR

69

TONSILITIS

T O N S IL IT IS

HERPES

LU KA B A KA R

70
HT

RU D A PA KS A

LUKA BAKAR

AMBIEN

60

ISK

55

15 PENYAKIT TERBANYAK
MEI 2015
148

143

118

250
200
150
100
50
0

112

TONSILITIS

106

85

T O N S IL IT IS

151

TYPHUS

HT

157

HT

DM

161

DIARE

P E N Y. S A L .P E R A TA S

225

PENY.OTOTGASTRITIPENY. SARUDA PAKSA DM

P E N Y.O T O T

ISPA

MEI 2
15 PENYAKIT TERBANYAK

AK
DERMATITIS DISENTRI SCABIES VERTIGO

MEI 2015
15 PENYAKIT TERBANYAK

57

56

V E RT IG O

58

D IS E N T R I

T O N S IL IT IS

HT

DM

74

ISK

55

15 PENYAKIT TERBANYAK
JUNI 2015
123

120

100

87

JUNI 2015
15 PENYAKIT TERBANYAK

P E N Y. M A TA

250
200
150
100
50
0

140

TONSILITIS

D E R M A T IT IS

148

DIARE

T O N S IL IT IS

155

TYPHUS

TYP H U S

169

HT

DM

219

DM

RU D A PA K S A

226

PENY. S PENY.O RUDA PGASTRITIS

P E N Y. S A L . P E R A TA S

ISPA

AK
ISK

DERMATITIVERTIGO PENY. MASCABIES

JUNI 2015
BANYAK

P E N Y. M A TA

D E R M A T IT IS

T O N S IL IT IS

73

68

64

Row 4
Row 5
Row 6

64

56

79
D IA R E

96

TYP H U S

88

HT

111

TYPHUSDIARE

DM

111

HT

RU DA PA KS A

114

RUDA PAKSA DM

G A S T R IT IS

120

150
100
50
0

T O N S IL IT IS

138

250

200
GASTRITIS

P E N Y.O T O T

215

TONSILITIS

IS P A

223

PENY.OTOT

P E N Y. S A L .P E R A TA S

PENY. SAL.PERISPA

15 PENYAKIT TERBANYAK
JULI 2015

JULI 2015
15 PENYAKIT TERBANYAK

JULI 2015
15 PENYAKIT TERBANYAK

47
S C A B IE S

P E N Y. M A TA

DERMATITIS BRONKITI ISK

C A C A R A IR

61
IS K

68

B R O N K IT IS

D E R M A T IT IS

D IA R E

TYP H U S

HT

DM

NYAK
CACAR AIR
PENY. MATA SCABIES

45
43
39

RUDA PAKSA DM

114

111

111

TYPHUS

96

HT

88
D IA R E

120

150
100
50
0

TYP H U S

138

250

GASTRITIS
200

RU D A PA K S A

215

TONSILITIS

T O N S IL IT IS

223

PENY.OTOT

IS P A

PENY. SAL.PERISPA

15 PENYAKIT TERBANYAK
AGUSTUS 2015

AGUSTUS 2015
15 PENYAKIT TERBANYAK

68
D IA R E

79

AGUSTUS 2015
5 PENYAKIT TERBANYAK

BRONKITIS

61
IS K

DERMATITIS

B R O N K IT IS

DIARE

TYP H U S

RU D A PA K S A

RBANYAK
015
SCABIES

ISK

57
Row 4
Row 5

PENY. MATA

47

43

108

HT

100

TYPHUS

93

DERMATITI

89

70

K A TA R A K

115

100
80
60
40
20
0

TYP H U S

122

180
160

140 DM
PENY.OTOT
120

DM

131

GASTRITIS

G A S T R IT IS

166

PENY.SALPER TONSILITIS

P E N Y. S A L P E R

ISPA

15 PENYAKIT TERBANYAK
SEPTEMBER tahun 2015

SEPTEMBER tahun 2015


15 PENYAKIT TERBANYAK

SEPTEMBER tahun 2015


15 PENYAKIT TERBANYAK

60
D IA R E

K A TA R A K

63

50

ISK

P E N Y. P U L P A

KATARAK RUDA PAKSADIARE

TYP H U S

DM

ANYAK
2015
PENY. PULPA DHD

37

36
Row 4

32

15 PENYAKIT TERBANYAK
OKTOBER tahun 2015
95

76

TONSILITISRUDA PAKSA TYPHUS

67

57

39

37
120
100
80
60
40
20
0

TB PARU

34

ANOMALI REF

28

T O N S IL IT IS

95

GASTRITIS HT

G A S T R IT IS

106

PENY. SAL.PERDM

P E N Y. S A L . P E R A T A S

ISPA

OKTOBER
15 PENYAK

NYAK
15
DERMATITIS GINGGIVITIS GANGG.GIGIPENY.PULPA

OKTOBER tahun 2015


15 PENYAKIT TERBANYAK

25

G A N G G . G IG I

25

D E R M A T IT IS

25

TYP H U S

T O N S IL IT IS

G A S T R IT IS

27

A N O M A L I R E F RA K S I

PENY.OTOT

23

Row 4