Anda di halaman 1dari 12

JADWAL PELAJARAN

SMA ISLAM USWATUN HASANAH


TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEMESTER GANJIL
Sabtu

Hari / Kelas / Jam


Ke

II

III

Ahad
IV

VI

VII

II

III

IV

XI IPA

Istirahat

XI BAHASA 2

Santapan Rohani

XI BAHASA 1

Istirahat

X INTI 2

Santapan Rohani

X INTI 1

XII BAHASA
XII IPA

Hari / Kelas / Jam Senin


Ke

Selasa
I

II

III

IV

VI

VII

II

III

IV

XI IPA

Istirahat

XI BAHASA 2

Santapan Rohani

XI BAHASA 1

Istirahat

X INTI 2

Upacara Bendera

X INTI 1

XII BAHASA
XII IPA

Rabu

Hari / Kelas / Jam


Ke

II

III

Kamis
IV

VI

VII

II

III

IV

XI BAHASA 2
XI IPA

Santapan Rohani

XI BAHASA 1

Istirahat

X INTI 2

Santapan Rohani

X INTI 1

XII BAHASA
XII IPA

Nama Mata Pelajaran

Kode

Nama Mata Pelajaran

Kode

JAM KE -

Pend. Agama Islam

Sosiologi

08.0

PPKN

Ekonomi/Akuntansi

II

08.4

Bahasa Indonesia

Geografi

III

09.3

Matematika

Sejarah

Bahasa Inggris

Seni Budaya

IV

10.3

Fisika

Mulok (Nahwu Shorf)

11.1

Istirahat

Kimia

Penjasorkes

VI

12.0

Biologi

Tek. Informasi & Kom.

VII

12.4

Antropologi

Ketrampilan/Bahasa Asing

Sastra Indonesia

BP/BK

Bahasa Arab

PELAJARAN

WATUN HASANAH

ARAN 2015/2016
ER GANJIL
Ahad

Kode
IV

VI

VII

Selasa
IV

VI

WAKTU

VII

Nama Guru Mata Pelajaran

01

Lalu Syarif Tamjidillah, S.Pd.I

02

Anang Safi'uddin, S. Pd.

03

Ahmad Fathoni, SPd.I

04

Khairudin, S.Pd.I

05

Jumahir Al-Gazali, S.Pd.

06

Bq. Hayatun Thoyyibah, S. Pd. I

07

Muhamad Amin S. Pd. I.

08

H. Sahwan, S. Pd.

09

M. Alwani, S. Pd.

10

Tohrizal, S.Si

11

Zaenuddin, S.Pd.

12

Isniah, S. Pd.

13

Hakimah, S. Pd.

14

Bq. Yuyun Aprianti, S. Pd.

15

Nurlaela Ardani, S.Pd.

16

Januardi, S.Pd.I

17

Nurul Aini, S. Pd.

18

Gatot Suherman

19

M. Abdurrahim, S. Pd.

20

Dra. Bq. Fauziah

21

Ahmad Jalaluddin

22

Bq. Hindun HS

23

Nurul Wahyuni, S. Pd.

24

M. Zaeni

25

Lalu Ahmad Saeful Hadi, S. Pd.

26

Syamsul Jaelani, S.Pd.I

27

Dinar Chandraningsih, S.Pd.

28

Sirnawati, S.Pd.

29

Sri Maryati, S. Pd.

30

Haelani, S. Pd.

08.00

08.45

31

Rina Muslihatin, S. Pd.

08.45

09.30

32

Deni Satriawan, S.Pd.

09.30

10.15

Istirahat ( 15 Menit )
10.30

11.15

Cempaka Putih, 25 Juli 2015

11.15

12.00

Kepala Sekolah

12.00

12.45

12.45

13.30

LALU SYARIF TAMJIDILLAH, S. Pd.I

DISTRIBUSI JAM PELAJARAN


SMA ISLAM USWATUN HASANAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEMESTER GANJIL
NO

NAMA

GURU MATA PELAJARAN / TUGAS

KELAS / D
X INTI 1

X INTI 2

XI BHS 1

01 Lalu Syarif Tamjidillah, S.Pd.I

Kepala Sekolah

02 Anang Safi'uddin, S. Pd.

Bahasa Inggris

03 Ahmad Fathoni, SPd.I

Antropologi / Sejarah Budaya

04 Khaerudin, S.Pd.I

Bahasa Arab

05 Jumahir Al-Gazali, S.Pd.

Biologi
Tek. Informasi & Kom.

06 Bq. Hayatun Thoyyibah, S. Pd. I

Mulok (Nahwu Shorf)

07 Muhamad Amin S. Pd. I.

Matematika

08 H. Sahwan, S. Pd.

Sejarah

09 M. Alwani, S. Pd.

Penjasorkes

10 Tohrizal, S.Si

Kimia

11 Zainuddin, S.Pd.

Bahasa Indonesia

Sastra Indonesia

12 Isniah, S. Pd.

Matematika

13 Hakimah, S. Pd.

Biologi

14 Bq. Yuyun Aprianti, S. Pd.

Bahasa Inggris

15 Nurlaela Ardani, S.Pd.

Biologi

16 Januardi, S.Pd.I

Pend. Agama Islam

17 Nurul Aini, S. Pd.

Kimia

18 Gatot Suherman

19 M. Abdurrahim, S. Pd.

Kewarganegaraan

20 Dra. Bq. Fauziah

Seni Budaya

21 Ahmad Jalaluddin

Tek. Informasi & Kom.

22 Bq. Hindun HS

Mulok (Nahwu Shorf)

23 Nurul Wahyuni, S. Pd.

Fisika

24 M. Zaeni

Kewarganegaraan

25 Lalu Ahmad Saeful Hadi, S. Pd.

Fisika

26 Syamsul Jaelani, S.Pd.I

Pend. Agama Islam

27 Dinar Chandraningsih, S.Pd.

Bahasa Indonesia

2
2

Sastra Indonesia
28 Sirnawati, S.Pd.

Matematika

29 Sri Maryati, S. Pd.

Bahasa Indonesia

30 Haelani, S. Pd.

Sosiologi

Geografi

Ekonomi / Akuntansi

31 Rina Muslihatin, S. Pd.

Bahasa Inggris

32 Deni Satriawan, S.Pd.

Ketrampilan / Bahasa Asing

39

39

39

JUMLAH

JAM PELAJARAN

SWATUN HASANAH

AJARAN 2015/2016
STER GANJIL
KELAS / DISTRIBUSI JAM
XI BHS 2

XI IPA

XII BHS

XII IPA

JAM / MAPEL JUMLAH JAM


0

12

12

10

14

14

14

14

14

12

8
4

12

12

14

14

4
2

20

2
4
4
4

8
4

12

12

12

12

4
6

14

14

39

39

39

39

273

273

Cempaka Putih, 9 Juli 2015


Kepala Sekolah

LALU SYARIF TAMJIDILLAH, S. Pd.I

Lampiran 1
TUGAS TAMBAHAN GURU
SMA ISLAM USWATUN HASANAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEMESTER GANJIL
NO

NAMA

TUGAS TAMBAHAN

01

Lalu Syarif Tamjidillah, S. Pd.I

Kepala Sekolah

02

Anang Safi'uddin, S. Pd.

Waka Kurikulum

03

Khairudin, S.Pd.I

Waka Sarpras

04

Jumahir Al-Gazali, S. Pd.

Waka Kesiswaan

05

Ahmad Fathoni, S.Pd.I

BP/BK

06

Nurul Aini, S. Pd.

Kepala Lab. IPA

07

Saefuddin

Kepala Perpustakaan
Cempaka Putih, 9 Juli 2015
Kepala Sekolah

LALU SYARIF TAMJIDILLAH, S. Pd.I

DAFTAR WALI KELAS


SMA ISLAM USWATUN HASANAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEMESTER GANJIL

NO

NAMA

WALI KELAS

01

Deni Satriawan, S. Pd.

X Inti 1

02

Haelani, S. Pd.

X Inti 2

03

Khaerudin, S. Pd.I

XI Bahasa 1

04

Zaenuddin, S. Pd.

XI Bahasa 2

05

Jumahir Al-Gazali, S.Pd.

XI IPA

06

Ahmad Fathoni, S. Pd.I

XII Bahasa

07

Lalu Ahmad Syaeful Hadi, S. Pd.

XII IPA
Cempaka Putih, 9 Juli 2015
Kepala Sekolah

LALU SYARIF TAMJIDILLAH, S. Pd.I

STRUKTUR TATA USAHA


SMA ISLAM USWATUN HASANAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEMESTER GANJIL
NO

NAMA

TUGAS TAMBAHAN

01

Ahmad Jalaluddin

Kepala Tata Usaha

02

Saefuddin

Staf Tata Usaha

03

Salmah

Bendahara

Cempaka Putih, 9 Juli 2015


Kepala Sekolah

LALU SYARIF TAMJIDILLAH, S. Pd.I

PEMBINA / KOORDINATOR & EKTRAKURIKULER


SMA ISLAM USWATUN HASANAH
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
SEMESTER GANJIL
NO

NAMA

TUGAS TAMBAHAN

01

Zaenuddin, S. Pd.

Pembina OSIS

02

Jumahir Al-Gazali, S.Pd.

Pembina Pramuka

03

Khaeruddin, S. Pd.I

Koord. Kelompok Bahasa

04

Lalu Ahmad Saeful Hadi, S.Pd.

Koord. Kelompok Sains

05

Yuhanis Purwadi, S.Pd.I

Koord. Seni Baca Al-Qur'an

06

Ahmad Jalaluddin

Jurnalistik

07

Lalu Syarif Hidayaturrasul

Koord. Drumband

Cempaka Putih, 9 Juli 2015


Kepala Sekolah

LALU SYARIF TAMJIDILLAH, S. Pd.I