Anda di halaman 1dari 15

Cabaran Orang Kurang Upaya (OKU)

Bermasalah Pembelajaran
Memperoleh Pekerjaan

NAMA

: FARA HAIRANI BT SAHAR


(HB130044)

NAMA PENYELIA
NAMA

: PN ANIZAM BT MOHAMED YUSOF

PENILAI : - PROF. MADYA DR. MOHD YUSOP


BIN AB. HADI (K)
- PN NURFIRDAWATI MOHD HANAFI

LATAR BELAKANG KAJIAN

Malaysia telah menandatangani Konvensyen Mengenai Hak Orang Kurang Upaya 2006.
Akta Orang Kurang Upaya 2008
- asas kesaksamaan hak dan peluang kepada OKU.
- merangkumi 15 bidang termasuklah aksesibiliti, pemulihan, pendidikan, pekerjaan dan
pembangunan sumber manusia.
Pekeliling Perkhidmatan Bil.6/2010
- satu peratus peluang pekerjaan di sektor awam kepada OKU.
- pelantikan tetap, sementara, kontrak atau apa-apa kaedah pelantikan yang berkuat kuasa.

Pekeliling Ikhitisas Bil.16/2002


- sekurang-kurangnya enam tahun persekolahan di sekolah rendah dan
lima tahun di sekolah menengah bagi pelajar OKU.
Kemudahan dan Keistimewaan bagi OKU.
- Elaun Pekerja Cacat (EPC), Geran Pelancaran, dll.
Pendidikan dan Latihan Vokasional
- Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV)
- Pusat Latihan Perindustrian & Pemulihan Bangi
- Program Buying Seats
TETAPI
Kadar pengambilan kalangan orang kurang upaya untuk bekerja masih rendah.
(Abdullah et.al. 2011).
MENGAPA
Wujud cabaran-cabaran yang menyebabkan OKU sukar mendapat pekerjaan.

PENYATAAN MASALAH
Banyak kajian lepas mengenai cabaran OKU dalam memperoleh
* Pendengaran

- Yusof, Ali, & Salleh (2015), Halim (2013)

* Penglihatan

- Abdullah, M. N. L. Y., & Mey, S. C. (2011)

* Cacat Anggota

- Khoo, Tiun & Lee (2013)

pekerjaan:

* Masalah Pembelajaran - ______________________?

Maka, satu kajian perlu dijalankan untuk meneroka cabaran OKU Bermasalah Pembelajaran
dalam memperoleh pekerjaan.

OBJEKTIF KAJIAN
1. Meneroka halangan OKU Bermasalah Pembelajaran untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Meneroka langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan pengambilan
pekerja OKU Bermasalah Pembelajaran.

PERSOALAN KAJIAN
1. Apakah cabaran pekerja OKU Bermasalah Pembelajaran untuk mendapatkan
pekerjaan?
2. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan pengambilan
pekerja OKU Bermasalah Pembelajaran?

KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN


Cabaran

Peningkatan

Pekerja OKU

Langkah bagi

peluang

Bermasalah

meningkatkan

pekerjaan OKU

Pembelajaran

pengambilan
pekerja OKU

bermasalah
pembelajaran

BATASAN KAJIAN
Terhad kepada pekerja OKU bermasalah pembelajaran
OKU bermasalah pembelajaran kategori lembam (slow learner) di
daerah Batu Pahat, Johor yang boleh berkomunikasi secara berkesan.
Bekerja sekurang-kurangnya enam bulan dalam sektor perkhidmatan.
Tidak melibatkan semua golongan OKU bermasalah pembelajaran di
Malaysia akibat kekangan masa dan sumber.
Dapatan kajian tidak boleh digeneralisasikan bagi semua golongan
OKU bermasalah pembelajaran seluruh Malaysia memandangkan
tempat dan persekitaran yang berbeza.

METODOLOGI KAJIAN
Reka bentuk Kajian
Kajian kes

Pendekatan
Kualitatif

Lokasi Kajian
Batu Pahat, Johor

Peserta Kajian
OKU bermasalah pembelajaran kategori lembam (slow learner) di
daerah Batu Pahat, Johor yang boleh berkomunikasi secara berkesan.
Bekerja sekurang-kurangnya enam bulan dalam sektor perkhidmatan.
Instrumen Kajian
pengkaji sebagai instrumen utama.
menggunakan kaedah temu bual separa struktur.

METODOLOGI KAJIAN
Prosedur Pengumpulan Data

Dapatkan
Hubungi
Edarkan
Sesi
Tembual
temupeserta
surat
kebenaran
latar
kebenaran
belakang
kajian
daripada
menerusi
pelajarpihak
lepasan
panggilan
sekolah
sekolah
telefon
menengah

METODOLOGI KAJIAN
Kaedah Analisis Data
Mengkodkanteks
teksuntuk
untuktujuan
tujuanpenerangan
penerangan
Mengkodkan
dalampenulisan
penulisanlaporan
laporan
dalam

Mengkodkan
Mengkodkanteks
teksuntuk
untuktujuan
tujuantema
temayang
yang
digunakan
dalam
penulisan
laporan
digunakan dalam penulisan laporan

Mengkodkan
Mengkodkan Data
Data
(Membahagikan
(Membahagikan segmen-segmen
segmen-segmen teks
teks dan
dan
melabelkan
melabelkan kod-kod
kod-kod yang
yang berkaitan)
berkaitan)

Boleh diulang

Membaca/Membiasakan
Membaca/Membiasakan Dengan
Dengan Data
Data
(Dapatkan
(Dapatkan kefahaman
kefahaman umum)
umum)

Berlaku
serentak

Persediaan
Persediaan Data
Data untuk
untuk Analisis
Analisis
(Transkrip,
(Transkrip, nota
nota lapangan)
lapangan)
Pengumpulan
Pengumpulan Data
Data
(Nota
(Nota lapangan,
lapangan, transkrip)
transkrip)

Cresswell (1988)

METODOLOGI KAJIAN
Kaedah Analisis Data

Data dikumpul
melalui perakam
suara atau video

Ditukar ke
dalam bentuk
transkrip secara
verbatim

Membaca dan
membiasakan diri
dengan data
untuk
memudahkan
pemahaman
mengkodkan data
membahagikan
segmen-segmen
teks, melabelkan
kod-kod yang
berkaitan.

Mengkodkan
teks untuk:
penerangan
tema

Penulisan
laporan

METODOLOGI KAJIAN
Kesahan Kajian
Penggunaan bahasa tempatan - temubual dalam Bahasa Melayu.
Pengesahan daripada peserta kajian terhadap penafsiran, laporan dan
sebagainya.
Tempoh masa pengutipan data yang panjang iaitu selama lima bulan.

Kebolehpercayaan Kajian
Semua perbualan dan transkrip yang direkodkan secara verbatim
Semua data direkod secara elektronik dan digital.

METODOLOGI KAJIAN
Jangkaan Dapatan Kajian
Kajian ini dijangka dapat mengupas dengan lebih mendalam mengenai
cabaran-cabaran pekerja OKU Bermasalah Pembelajaran yang dihadapi
oleh mereka pada masa kini. Para peserta kajian juga diharap dapat
memberikan cadangan mengenai langkah-langkah yang boleh diambil
bagi meningkatkan kadar pengambilan pekerja OKU Bermasalah
Pembelajaran.

Sekian, terima kasih.