Anda di halaman 1dari 1

RINCIAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN

PROPOSAL PENDIRIAN SMK-TI GARUDA NUSANTARA BANDUNG


No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tanggal
16/4/2015
16/4/2015
16/4/2015
16/4/2015
16/4/2015
16/4/2015
16/4/2015
17/4/2015
17/4/2015
17/4/2015
18/4/2015
19/4/2015
19/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
20/4/2015
21/4/2015
21/4/2015
21/4/2015
21/4/2015
21/4/2015
21/4/2015
21/4/2015
21/4/2015

Uraian
Print Wana
Print Hitam
HVS A4
A4 Warna
Photo Copy
Photo Copy
Photo Copy
Photo Copy
Jilid Ring
Print
Photo Copy
Photo Copy
Print Wana
Photo Copy
Print Wana
Photo Copy
A4 Warna
Photo Copy
Photo Copy
Jilid Kawat
Scan + Print corel
Lem
Bupen Balliner
Transport
Buah Tangan

Qty
Satuan
44 Lmbr
38 Lmbr
1 Rim
1 Pack
4 Lmbr
30 Lmbr
129 Lmbr
53 Lmbr
2 Buah
1 Pack
55 Lmbr
19 Lmbr
15 Lmbr
155 Lmbr
6 Lmbr
20 Lmbr
1 Lmbr
296 Lmbr
92 Lmbr
3 Buah
1
1
1
20.27 Liter
1

Mengetahui,
Kepala SMK - TI Garuda Nusantara

YUYUN RAHAYU NURYUSUF, S.Pd.


NIP.19640529 198903 1 007

Besaran
Rp
2,000
Rp
200
Rp
33,000
Rp
5,000
Rp
250
Rp
200
Rp
200
Rp
200
Rp
12,000
Rp
24,000
Rp
200
Rp
300
Rp
2,000
Rp
200
Rp
2,000
Rp
125
Rp
5,000
Rp
150
Rp
125
Rp
14,000
Rp
18,000
Rp
8,000
Rp
15,000
Rp
7,400
Rp 211,102
JUMLAH

Bandung, April 2015


Bendahara,

HENI APRILIANI

Menyetujui,
Komite SMK-TI Garuda Nusantara

H.RISWIN LUBIS, S.Sos.

Jumlah
Rp 88,000
Rp
7,600
Rp 33,000
Rp
5,000
Rp
1,000
Rp
6,000
Rp 25,800
Rp 10,600
Rp 24,000
Rp 24,000
Rp 11,000
Rp
5,700
Rp 30,000
Rp 31,000
Rp 12,000
Rp
2,500
Rp
5,000
Rp 44,400
Rp 11,500
Rp 42,000
Rp 18,000
Rp
8,000
Rp 15,000
Rp 149,998
Rp 211,102
Rp822,200