Anda di halaman 1dari 3

Konsep Dan Takrifan Kegiatan Ekonomi Tugasan PT3 Geografi

Kegiatan Ekonomi boleh didefinisikan sebagai aktiviti individu yang boleh mendatangkan hasil
pendapatan serta menjana sumber kewangan. Dalam erti kata lain, Kegiatan ekonomi boleh
didefinisikan sebagai kegiatan manusia yang boleh mendatangkan nilai dan pendapatan (1 Markah).
Kegiatan ekonomi utama di Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga sektor antaranya adalah sektor
Primer, Sekunder dan Sektor Tertier (1 Markah). Contoh Sektor sekunder meliputi aktiviti pertanian,
perikanan, perhutanan/ pembalakan dan perlombongan (1 Markah). Manakala sektor sekunder
merangkumi perindustrian seperti aktiviti pengeluaran atau pengilangan (1 Markah). Sektor tertier
pula merangkumi Pelancongan, Pendidikan, Perdagangan, Pengangkutan dan kewangan (1 Markah).
http://www.melvister.com/2015/06/konsep-dan-takrifan-kegiatan-ekonomi-tugasan-pt3-geografi.html

Action that involve the production, distribution and consumption of goods and services at all levels
within a society. Gross domestic product or GDP is one way of assessing economic activity, and the
degree of current economic activity and forecasts for its future level can significantly impact business
activity and profits, as well as inflation and interest rates.
http://www.businessdictionary.com/definition/economic-activity.html
Contoh Takrifan, Definisi dan Konsep Kegiatan Ekonomi Tugasan Geografi PT3
Maksud, definisi dan konsep kegiatan ekonomi adalah kegiatan dan aktiviti yang mendatangkan nilai,
pulangan pendapatan sekaligus membantu menjana sumber kewangan dan membuka peluang
pekerjaan. (1markah) Terdapat tiga pecahan sektor melibatkan kegiatan ekonomi utama di Malaysia,
antaranya ialah sektor Primer, sektor Skunder dan juga sektor Tertier (1 markah). Bagi sektor primer,
ia melibatkan kegiatan ekonomi seperti pertanian, pembalakan, perikanan (1 markah). Sektor
sekunder pula membabitkan sektor perindustrian termasuklah pengilangan, pembuatan atau
pengeluaran. (1 markah). Akhir sekali, pelancongan, perdagangan, pengangkutan, pembankan, dan
juga pelancongan tergolongan dalam kumpulan sektor tertier. (1 markah).
http://mypt3.com/takrifan-konsep-kegiatan-ekonomi-geografi-pt3

MENURUT BEBERAPA TOKOH :


Ekonomi mempunyai beberapa definisi yang di huraikan oleh pakar-pakar ekonomi dalam
sejarah kewujudan istilah ekonomi seperti yang berikut :

Ekonomi adalah pengkajian mengenai kegiatan perniagaanyang di jalankan di dalam


kehidupan yang biasa - oleh Alfred Marshall 1890

Ekonomi adalah sains pengkajian terhadap sifat kelakuan manusia yang berhubungkait pada sesuatu keperluan dengan sumber keperluan untuk tujuan yang berbeza.
- oleh Lionel Robbins 1932

Ekonomi adalah bagaimana manusia menggunakan daya sumber dan langkah untuk
menghasilkan komoditi dan mengedarkan nya untuk kegunaan yang berbeza - oleh
Paul A.Samuelson 1948

MAKSUD EKONOMI YANG UMUM


kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan & pengedaran sesuatu produk & perkhidmatan di
dalam geografi yang tertentu dan penggunaan yang betul dan berkesan daripada sumber yang
sediaada.
ekonomi juga termasuk hal-hal yang berkaitan dengan sumber pendapatan, wang, harta,
pelaburan dan perbelanjaan kepada individu atau dalam institusi kekeluargaan.

http://tipsniagacom.blogspot.com/2011/05/faktor-y-9-apa-itu-ekonomi-kepentingan.html

Istilah dalam Pengertian Ekonomi, menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos
bererti keluarga atau rumah tangga sedangkan Nomos bererti peraturan atau aturan. Sedangkan
menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Pengertian
Ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang
kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi dan produksi pada barang dan
jasa.
Pada dasarnya, masalah ekonomi yang selalu dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial
dan makhluk ekonomi adalah jumlah kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan jumlah alat
pemuas kebutuhan manusia terbatas.

http://isma-ismi.com/pengertian-ekonomi.html