Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti:1

Persoalan:Adakahsaizbelonudarakecilbolehmempengaruhitempohmasabelonudarakecilterbang?

Hipotesis:

b)Pembolehubahpembolehubahterlibat:
i)Pembolehubahmanipulasi:
ii)Pembolehubahbergerakbalas:
iii)Pembolehubahmalar:.

c)Alatan/bahanyangdigunakan:
Kertasminyak,kertaskeras,penpenanda,pembaris,gunting,pitadwipelekat,dawaihalus,lilinpembakar,
mancisdanjamrandik.

Langkahlangkah
1.Bina3buahbelonudarakecil(rujukbukuteksm/s4)yangberlainansaizdanlabelkanA,BdanC.
2.UjibelonudarakecildenganmenerbangkanbelonudaraAterlebihdahulu.
3.Catatkantempohmasapenerbanganbagibelonudarakecilbermuladaribelonudaramulaterapung
sehinggajatuhkeBumi.
4.Ulangilangkah2dan3untukbelonudarakecilBdanC.

Pemerhatian
Catatkanhasilpemerhatiandalamjadualdibawah.

Saiz
Tempohmasa(minit)
Belonudarakecil
A

Perbincangan
1.Apakahpemerhatiankamuselepasbelonudarakecilditerbangkan?
..
...

2.Berikaninferensberdasarkanpemerhatiankamu.
.
.

3.Apakahsaizbelonudarakecilmamputerbangdalamtempohmasayangpalingpanjang?

4.Apakahhubunganpembolehubahmanipulasidanpembolehubahbergerakbalasdalameksperimenkamu?
...

Kesimpulan
1.Hipotesisanda(diterimaatautidakditerima)?

2.Saizbelonudarakeciltempohmasapenerbanganbelonudara.

3.Semakinbesarsaizbelonudarakecil,semakintempohbeloninibolehterbang.

4.Ramalkantempohmasabelonudarakecilterbangsekiranyakepinganplastikdigunakanmenggantikankertas
keras.