Anda di halaman 1dari 31
K K UR UR S S US US PE PE NI P P R R O

KKURURSSUSUS PEPENI

NINGK

NGKAATTAANN

PPRROOFFEESSIIONA

ONALLIISSME

ME GPK

GPK 11

SSEEKKOOLLAHAH MMEENENENGNGAHAH ME

MELLAKAKAA

CONCOR

CONCORDDEE INN

INN

K K UR UR S S US US PE PE NI P P R R O
tteerpilih Pemimpi Pemimpinn me memmiilihlih nnaasibsib
tteerpilih Pemimpi Pemimpinn me memmiilihlih nnaasibsib

tteerpilih rpilih

Pemimpi Pemimpinn me memmiilihlih nnaasibsib
Pemimpi Pemimpinn
me memmiilihlih
nnaasibsib
In In t t e e gri

InIntteegri grititi

In In t t e e gri
In In t t e e gri
22..
22..

HoHoww TToo Han

Handl

dlee ThThee BBoossss

Pra Praisisee tthehe bobossss (i(ikkhla hlas)s) LLeett tthehe bobossss ttaalklk DDoon’t n’t ccoondenm ndenm tthhee bos
Pra
Praisisee tthehe bobossss (i(ikkhla
hlas)s)
LLeett tthehe bobossss ttaalklk
DDoon’t
n’t ccoondenm
ndenm tthhee bos
bosss
DDoo nnot
ot sur
surprise
prise tthhee bos
bosss
LLeett tthehe fri
friendlin
endliness
ess come
come from
from tthehe
bboss oss
DDoo nnot
ot oversh
overshaadow
dow tthehe bobossss
AAddaalalahh
AAddaalalahh
  • 3. 3. AAbbaadd KeKe 2121

Pemimpinn Sek

Pemimpi

Sekoolalahh

Ma Mannaager ger LLeader eader -- ininststruk rukttioionanall leleaader der -- pr profesi ofesiona onall lea
Ma
Mannaager
ger LLeader
eader -- ininststruk
rukttioionanall leleaader
der
-- pr
profesi
ofesiona
onall lea
leaddeerr
Ciri Ciri –– Ci Cirrii PePenneka ffookus kus pep
Ciri
Ciri –– Ci
Cirrii
PePenneka
ffookus
kus pep
Ciri Ciri –– Ci Cirrii PePenneka ffookus kus pep SStratratetegi ekannanan ppenenccapa peperiks eriksaaaann.. PP&P&P iku

SStratratetegi

ekannanan ppenenccapa

peperiks

eriksaaaann..

gi PP&P&P iku

apaian

ian aka

akadem

demikik bbuukan

kan

ikutt kekeuuppaya

ayaanan murid-m

murid-muuridrid

engayaaaann // ppememuulihan

lihan..

ppengay

KKerap erap me mennilailaii pepenncacapapaian ian akad akadememik. ik. PePemim mimpin pin kukuriku rikulumlum dan dan
KKerap erap me mennilailaii pepenncacapapaian ian akad akadememik. ik.
PePemim mimpin pin kukuriku rikulumlum dan dan kokokuri kurikkuululumm..
BimBimbingan bingan // CoCoaachin chingg orang orang babawah wah..
SSuuaasasannaa kokonndduussifif && hhaarrmmooni ni di di sseekokolah. lah.
PePenngagannttara ara sseko ekolalahh ddengan engan oorang rang luluar. ar.
PePemba mbannttuu CECEOO mmesesttii ttahu ahu ssememuaua
(pro
(prosseess ppememanta
antauuaann))
4. 4. Bu Bu day day a a Co Co ach ach i i ng ng
  • 4. 4. BuBuday

dayaa CoCoach

achiingng

Asa Asass coac coachi hingng -- Pengurus Pengurusaann dir dirii -- PePennddenenggar ar yayanngg komit komiteded
Asa
Asass coac
coachi
hingng
-- Pengurus
Pengurusaann dir
dirii
-- PePennddenenggar
ar yayanngg
komit
komiteded
-- BBerca
ercakkaapp ddenga
engann
komit
komiteded

..

gg

DDiri iri Kit Kitaa EE OO
DDiri
iri Kit
Kitaa
EE OO

MMeeststii TTiningggi

gi

Memahhaami

Mema

mi

II QQ == ttididakak beberurubbahah EE II == lelebih bih ttuuaa lleebih bih beberilmu rilmu (d(dipela
II QQ
==
ttididakak beberurubbahah
EE II
==
lelebih
bih ttuuaa lleebih
bih beberilmu
rilmu
(d(dipela
ipelajari
jari sseepanjan
panjangg ma
massaa ––
ppenga
engallaama
mann w/
w/pp ppenenggalam
alamanan
ppahi
ahitt))
FFahahaami
mi pperas
erasaaanan oorang
rang
(( kakalau
lau oorang
rang ssededang
ang mmarah)
arah)
6. 6. Pen
6.
6.
Pen

Pendengar

dengar yyaangng kkomit

omiteedd

AAdada eye eyess con conttacactt BBeri eri ttuummpuan puan SSeseseka ekalili ssooaalan lan pende pendekk //
AAdada eye
eyess con
conttacactt
BBeri
eri ttuummpuan
puan
SSeseseka
ekalili ssooaalan
lan pende
pendekk // ulan
ulangg
1. 1. BBerc
1. 1. BBerc

ercakakaapp DDengan

engan Komi

Komitteedd

-- iikkhla hlass

-- nnaasihat sihat -- ppaanda ndanngagann -- jjaanga ngann berk berkhuhuttbbaahh
--
nnaasihat
sihat
--
ppaanda
ndanngagann
--
jjaanga
ngann berk
berkhuhuttbbaahh
8. 8. EmEmpopower wermen mentt DDedahk edahkaann sta staff kkepada epada peng pengurusa urusann tter erttiinggi.
8.
8. EmEmpopower
wermen
mentt
DDedahk
edahkaann sta
staff kkepada
epada peng
pengurusa
urusann
tter
erttiinggi.
nggi.
BBeri eri ttugugaass // ttaangnggungj gungjaawa wabb ppent entiningg JaJanga ngann ttakakut ut bua buatt sila
BBeri
eri ttugugaass // ttaangnggungj
gungjaawa
wabb ppent
entiningg
JaJanga
ngann ttakakut
ut bua
buatt sila
silapp
Ela
Elakk aajajarr mmeerek
rekaa bubuaatt kkerja
erja

..

oorrang ang kkititaa
oorrang
ang kkititaa

g

motivaasi si oorarang-

motiv

ng-

BBeruca erucapp == CoCoaacchhing ing BBerc ercakakaapp == CoCoaacchhing ing KeKenanalili sta staff kkititaa RRewewaardrd
BBeruca
erucapp
==
CoCoaacchhing
ing
BBerc
ercakakaapp
==
CoCoaacchhing
ing
KeKenanalili sta
staff kkititaa
RRewewaardrd
1 1 0 0 . . Tu Tu ju ju an an Co Co ach Tingkaatktkaann

1100..TuTujujuanan

CoCoach

achiningg

1 1 0 0 . . Tu Tu ju ju an an Co Co ach Tingkaatktkaann

Tingkaatktkaann presta

Tingk

prestasi si poposit

sitifif

Memp Memperba erbaiki iki prest prestaassii kkerja erja yayangng ren rendadahh BBaant ntuu sta staff ttingk
Memp
Memperba
erbaiki
iki prest
prestaassii kkerja
erja yayangng
ren
rendadahh
BBaant ntuu sta staff ttingk ingkat atkkaann kkaarierierr ma masing sing--
ma massing ing
11. 11. Cont
11.
11. Cont

Contoohh SySyarik

arikaatt YYang

ang AAmmaalklkaann

‘Coaacchhing’

‘Co

ing’

1. 1. Wa Walma lmartrt 2. 2. Mac Mac DDononaaldld 3. 3. Tiger Tiger Wood Woodss
1.
1.
Wa
Walma
lmartrt
2.
2.
Mac
Mac DDononaaldld
3.
3.
Tiger
Tiger Wood
Woodss
Foku Fokuss CoCoach ach keketterbukaan, erbukaan, ttiad iadaa rarahhssiaia kekejujujur juraann kekessaba abaran ran aattttititudud yyanangg
Foku
Fokuss
CoCoach ach
keketterbukaan, erbukaan, ttiad iadaa rarahhssiaia
kekejujujur juraann
kekessaba abaran ran
aattttititudud yyanangg bebetul
tul
bbuuaanngg yayanngg bbuururukk
bbanyakka
anyakkann mmemembabacaca
(le(lebih
bih menarik,
menarik, sserba
erba tatahhu)
u)
12. 12. IInf nfluen luencciningg Peopl Peoplee == cha changngee somsomeone eone for for tthhee bbet
12.
12. IInf
nfluen
luencciningg Peopl
Peoplee
== cha
changngee somsomeone
eone for
for tthhee bbet
ettter
er
-
MMemempepennggaru
aruhi
hi sseseseoran
eorangg dadann bbiiaarkan
rkan diri
diri
aannddaa dip
dipengaruh
engaruhii
-
MMel
eliibbat
atkan
kan diri
diri
-
DDaapapatt mmeennyeyessuuaika
aikann ddiri
iri
-
TToouches
uches the
the hheaeartrt
-
SeSentuh
ntuhanan pperibad
eribadii
-
Puj
Pujiaiann
-
TTepepuukk bbelaka
elakanngg
-
JaJadi
di pendenga
pendengarr yayanngg bbaik
aik
FFaaktor ktor Kej Kejaayaa yaann SSeseo eseorranangg kekejay jayaaaann tterda erdahhulu ulu 22 %% 22.. lalattar
FFaaktor
ktor Kej
Kejaayaa
yaann SSeseo
eseorranangg
kekejay
jayaaaann tterda
erdahhulu
ulu
22 %%
22..
lalattar
ar bbelaka
elakanngg eko
ekononommii
44 %%
kekemuda
mudahhanan ssekolah
ekolah
44 %%
IIQQ sseseseeoorang
rang
88 %%
55..
Us
Usaha
aha ppelb
elbaga
agaii pihak
pihak
882%2%
T T h h e e Bes Ed Ed uc uc atio QuQuaalitlityy TTeaeacher cher The

TThhee Bes

Bestt EdEducucatio

ationn

QuQuaalitlityy TTeaeacher cher The The TTeeaaching ching ((PP && P) P) NNoo School School isis exc
QuQuaalitlityy TTeaeacher
cher
The
The TTeeaaching
ching ((PP && P)
P)
NNoo School
School isis exc
exceellent
llent ifif eveveerryy cchhildild
iinn tthehe schoo
schooll isis not
not exc
excel
ellent
lent
T T e e am am Wo ( ( Ke Ke rja rja S S epa

TTeeamam Wo

Worrkk ((KeKerjarja

SSepa

epasuk

sukan)

an)

TT -- TTogoget ethherer EE -- EEacachh AA -- AAcchi hieve eve MM -- MMoorree
TT
--
TTogoget
ethherer
EE
--
EEacachh
AA
--
AAcchi hieve
eve
MM
--
MMoorree
Ins
Ins

Insanan IInnii Yan

Yangg Di

araa KKiitta.

Dippeerlrluukan

a. MMalays

kan Ole

Olehh

NeNeggar

alaysiaia

PePelaja lajarr bberilm erilmuu PePekerja kerja -- beberrkualit kualitii -- beberriinnttegrit egritii PePema mainin Global Global
PePelaja
lajarr bberilm
erilmuu
PePekerja
kerja
-- beberrkualit
kualitii
-- beberriinnttegrit
egritii
PePema
mainin Global
Global –– Buday
Budayaa SSaing
aing
ttaahhuu berb
berbaga
agaii babahhaasasa
44..
bbers
ersikap
ikap papatriotik
triotik // warga
warganneegagarraa yayanngg
ccininttaka
akann neg
negara.
ara.
RULE RULE NNOO ‘6’ ‘6’

RULE

RULE

NNOO ‘6’ ‘6’
NNOO ‘6’ ‘6’
InIngatan gatan BeBersam rsamaa 1. 1. MMel elaka aka TTuuaann RRuummaahh pepelba lbagai gai pproroggrraamm ––
InIngatan
gatan BeBersam
rsamaa
1.
1.
MMel
elaka
aka TTuuaann RRuummaahh pepelba
lbagai
gai pproroggrraamm ––
MMei
ei
-- HHaarrii GuGururu KKeba ebannggssaan aan -- HHaarrii Bert Bertememuu PePelan langggagann -- KKarn arnivival al
-- HHaarrii GuGururu KKeba
ebannggssaan
aan
-- HHaarrii Bert
Bertememuu PePelan
langggagann
-- KKarn
arnivival
al KKebebuudadayayaanan
-- BBoolala BaBalinlingg && CCat
atur
ur
-- MMTTQSQSSS KKeba
ebannggssaan
aan
-- KKerjas
erjasamamaa ssememuuaa wwaarga
rga dipe
diperlrlukan
ukan
22..
22..

TTeeamam Wo

Worrkk -- SSmmaarrtt

>> KeKeput putususaann –– seca secarara bbersa ersama ma –– ppaanel nel >> ppera eranca ncangan
>> KeKeput
putususaann –– seca
secarara bbersa
ersama
ma ––
ppaanel
nel
>> ppera
eranca
ncangan
ngan dibuat
dibuat bersama
bersama
33..
33..

IIssuu IsuIsu // AdAduan

uan

Atasasii sseeggeerraa

At

EElalakk tteerrsseebabarr ddal alamam me meddiiaa
EElalakk tteerrsseebabarr ddal
alamam me
meddiiaa
4. 4. Kawal Kawal peperge rgerrakakanan guru guru 5. 5. KeKebebersrsiihan han // kekecceeririaan aan (Pro

4.

4.

Kawal

Kawal peperge

rgerrakakanan guru

guru

5. 5. KeKebebersrsiihan han // kekecceeririaan aan (Pro (Program gram 33K) K)
5.
5.
KeKebebersrsiihan
han // kekecceeririaan
aan
(Pro
(Program
gram 33K)
K)
1. 1. Perm
1.
1. Perm

Permohohonan

onan PePemmbbaangu

ngunnanan

ii.. KKesesel elamamatan atan (Pr (Prioiorriittyy)) iii.i. KKesesel elesesaan aan –– tandas tandas iiii.ii. KKececereriaan iaan
ii..
KKesesel elamamatan
atan (Pr
(Prioiorriittyy))
iii.i.
KKesesel elesesaan
aan –– tandas
tandas
iiii.ii.
KKececereriaan
iaan –– CCat
at
==
NNicicee ttoo hav
havee
==
mu
mustst hav
havee
Harap an an J J P P N N Mel Harap Mel aka aka 11.. BBers

Harapanan JJPPNN Mel

Harap

Melaka

aka

11.. BBers ersiih, h, kekema mass teterat ratuurr PePelaja lajarr ggemembira bira ddisisekolah ekolah –– ppoont
11..
BBers
ersiih,
h, kekema
mass teterat
ratuurr
PePelaja lajarr ggemembira bira ddisisekolah ekolah –– ppoont ntenengg ssifaifarr
mmeennjad jadikikaann PP&P&P core core bbuussinineessss
““AA clas
classsroroomom ccoonta
ntainin 44 walls
walls wit
withh
ttoommoorro
rroww
ins inside” ide”
S S amb amb . . 4. 4. mmemempapame merkan rkan sseema magagatt perpa perpaduan duan

SSamb

amb..

4. 4. mmemempapame merkan rkan sseema magagatt perpa perpaduan duan -- Pat Patrioriottisisme me 5. 5.
4.
4.
mmemempapame
merkan
rkan sseema
magagatt perpa
perpaduan
duan
--
Pat
Patrioriottisisme
me
5.
5.
bberu
eruppayayaa mmela
elahhirkan
irkan moda
modall ininssanan
mmuuddaa
kekelas
las ppert
ertama
ama
6.
6. kuran
kuranggkanlah
kanlah isisu-is
u-isuu kon
konttrav
ravers
ersii
ttent
entanangg
JJPPN.
N.
-- hhebebahkan
ahkan,, war-warka
war-warkann ccerit
eritaa bbaik
aik
ttent
entang
ang ssekolah
ekolah..