Anda di halaman 1dari 65

olos

uefq;1-1y

fil/,Vil[VT TV/VI
I{VNNNSSNTI{V
III/Onillr

qeAArtulelnuql tuelsl ;nqlleAg


-udulAsli : O o i d a t uA h l u s s u n a hW a l
Jama'ah

Penulis : Syaikhulslamlbnu Taimiyyah


re nerbit : DaarulWathan21

I(AIDAH AHLUSSUNNAH
WAL JAMA'AH

Penerjemah Abu Umar Abdillah Asy-Syarif


Editor Team At-Tibyan
DesainSampul Studio Raffisual,Jl. Cikaret
Raya Komplek Cikaret Hiiau
Blok C-7 Tel./Fax: (0251)485663
Bogor,16001
Setting I Lay Out Studio At-Tibyan
CetakanPertama Januari2002
Penerbit At-Tibyan - Solo
Jl. Kyai Moio 58, Solo, 57117
Telp. (0271)652540

TidakPatutSeorangMuslimMengambil
http://kampungsunnah.wordpress.com
Dainya.
HakSaudaranyaTanpaSeizin

Qa'idahAhlus Sunnahutal lama'ah


ry n{oe

.^.^^.^.^.^,,.A
ili <tl><r)(fi (lr (lr rlr

'lprurlsnnl uep unlsn11ldeqag r8eg uele8l4racl


89
09 rrfeg ureurl Suoplag 161+e1eqsrrln>InH
Z, ,,qeUV edsul uTuDtnII ef,eg,,ueele{rad
ZZ """' ru{sn141Sueroagueryr;e43ua41ue8uerel
8I r{€,plg gqy Suolelag 161}e1eqsrun{nH
.......qe,euref
II 1e1eq5
urelec eIaraIAI ue>lnpnpax €uas lpl$lehtr
uep qp,prg rlgy ueSuap r$IeJalurrrg
urpleq qe,eure{ Ie/r qeurmssnlqv q€ple;q
8 """"""' llqrauad ele{erd

ISI UVI{YO
-n
C

IffiT

(szr
:npN-uV)',,t1n{un1ad Tedepuarn tue{
tue to -Euu;o lntlu.ratuata tflqa, tue,{.
qerela uep er{.!g-ue1e{ yep ,glsasJ.a,
Eue'(. e de gs tue ru a, lnqul, aEu aru
tflqa, tuer(. qefer1; nrrl.-qqulv
e1:uqntilunsasr '1ryq tflqal tue,(. etet
ue8uap e\ataru tlu11rlr;uuq uepi- tflu.q
tuert uete {ep d uep qulangq uetuap nrll
-qqey uele{ epeda4 @gsnueru) ,Ieln,ras,,

*FC@)[rr-.{':"r11
1f etfl,'EryfTf*{ryf
{a,iffrrei#.t:f4tw:trr
PRAI(ATA PENERBIT
Segalapuji bagi Allah, kami memuji-Nya, memo-
hon pertolongan-Nya, memohon ampunan-Nya dan
kami berlindung kepada Allah dari kejahatanjiwa
kami dan dari buruknya amal-amalkami. Barangsiapa
yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak
seorangpundapat menyesatkannya,dan barangsiapa
yang disesatkanoleh Allah, maka tak satupun yang
dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi
bahwa tidak ada ilahyanghaq kecuali Allah dan aku
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan
utusan-Nya.Waba'du:
Ini adalah risalah sangat berharga yang ditulis
oleh Syaikhul Islam, juga tulisan sangatbermanfaat
yang menjelaskan kepada ahli kiblat (kaum musli-
min) yang telah dipecah belah oleh syetan dengan
hawa nafsu kebid'ahan dan'ashabiyahmadzhab.
Beliau adalah pembela As-Sunnah yang amat kuat
pedomarinya, paling bagus kritikannya terhadap
bid'ah baik dengan pena ataupun lisan. Metode
beliau dalam membantah ahli.bid'ah adalah dengan
penjelasan yang benar disertai dalil serta
menghukumi apa-apa yang menyelisihinya berupa
syirik, kufur, bid'ah namun tanpa memastikan
kekafiran individu tertentu jika disebabkan adanya

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


lqDuad olo\ard

ooooooo

lrqJarE d

-raqulDIed;r1-upeda{ uepue8uololrad
"L",ffi;l#
ledrual I{EIIV 'uelesasal uep rrJB>Irfued-rfued qe1
-qoqor uep urqsl tpurqe>lqelf8up r-pe[uarueSSurqas
lppJu€ruraq Suud lprup up{pfra8uaru >Inlun neqaq
qeialas e111epeda>luDItuErII€uau uep ,sen1Sued
ed51-nup ue8uap e1q epedal leeJueruuolrraqtuatu
qpllv eSouras uep uftalqnw ue?uolo8 urelep
a>Inprlaq e8nfuep erq ue4ndurn8uaur qe11ve8ouras
uep'rr.nrrlsnu runol €eq edr4eqaseuuep ueqerc sple
prueln 3u1ed Sued ueseleque8uap ne{aq sepquaur
qeilV eSourag'welsl un{nr-un{nr uelleSauaru
Sued>1odruo1a>1-1oduro1a4 edrur;eTsruoltuaru {nlun
Wqalral'I!m,a4upqepsa{ uelqeqaduatuSuedry4qnfrs
ITV,V/IVTTIflfl
IVTVHS VIVTVO
ulrfluflv[ Ntil}Inonot]r
VIUflS IVI$IVW NVO
ITV,OIfl ITITV NVDNflO
I$tVUflINIUflfl TIIT/TVO
HV,VUIIVT TVAA HVNNNS
SNTIrV ITVONiltI
'Jt.Jctry-',F li ;,G>C Sf Ft ;,t y
c
, ..-f ' <tii:;ti ,s;-/ ir @ iyt=.::i;
iti"t; i"Ji
o" ',2 qz ''
; 'ro.r::]i 6rJl
tt?./t. ., tz q.z t . -(,
. 1 ' l , 1, . .
li
6-J
i:K aj':.t-c l5F.Jl C 4 =\

Y t\ $r,SL.Y:i:itu'uii $r,6L6:@).*
Xfs-u
r*"6 Lf l$'J,;i;Lk*uy @4+t
;] { @.^#i'8i';^
[r'r-rr:+r
" Siapalahyang lebih baikperkataannyadaripadaora-
ng yangmenyerukerydaAllnh,mengerj alan amalyang
shnlehdan berkata:"Sesungguhnya aku termasukor-
ang-orangyang berserahdiri" Dan tidaklah sama
kebaiknndnnkQahatan. Tolaklah(kejahann itu) dengan
cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang
antaramudnttantaradia adapermusuhanseolnholah
telnhmmjadi temanyang nngat setia.Sifnt-stfatyang
baikitu tidakdianugerahkan melainkankepadn orang-
orang yang sabardan tidnk dianugerahlun melainkan
kepadaorang-orangyang mempuny ai keberuntungan
yang besar.Dan jika syaitan ryengganggumudengan
suatugangguan,malu mohonlahper:Iinilungan kepoda
Allah. Sesungguhnya Dia-lahYangMahaMrndangar
lagiMalu Mengetahui".(Fushilat 33-36)

Qa'idnhAhlus Sunnahwal lama'ah


-lr-
EI'
-:t]

f '.f:-yd Fh'1'i',,t@ FHr-/to:t'r-,r'tl

lwt:i#*,ry@M$ctrytr#
,aryff'S|{#t4|'-;ilr*x,,ft
t$trdlr;ffi'fl4frtt':,I{t,
f * 4t(| {,{ trff t1'* ) *1, 16
ffio.f tf,tyrfi*tfrC@tF
t€ tr,W,ft',| tfl Ad*.if1r
4ry4 Ary.'C'*,M*'-tfn- yry b1l
t.. .. a - r
q-t'&'tdqd"fls{:fnr
,,f,f{ry y d or* F:rqf f ,f*
rf #e@ t#rA:v*t*t'fr
[V;f :Sf tt'ttt'rryfgt*- r.*t'fi
uepr'Bql pt{eni
Buelqely , ;""Tiit?,1i,if,:},;ft
qeddnrnel u.rqpetuqv t4pnd1bel rrrelsl F.HlndS

unxyorxuotwyo rnyq lla s!g,


"Hai orang-orangyang beriman,bertaqwalah kepada
Allah sebenar -benar taqwa kEada-Ny a; dan i anganlah
sekati-kalikamu mati melainkandalam keadaan
beragamaIslam. Dan bnpeganglahknmu semuanya
kepadatali (agama)Allah, dan ianganlahkamu ber-
cerai-berai,daningatlahaknnnikmntAllahkepadnmu
ketikadahulu (masalahiliyah) bermusuh-musuhan,
makaAllah mempusatuknnhatimu, lalu mmiadilah
kamukarenanikmatAllah orangyangbersaudara; dan
kamu telah beradadi tepi iurang naar, Ialu Allah
mmyelamatkankamu daripadany a. D emikianlahAl-
lahmuterangkanayat-ayat-Nya kepadnmu, agarkamu
mrndapat petunj uk. D an hendaHahada di antar a l<amu
segobngan umatyongmmyerukrydn kekiil<fri, mmyuruIt
I<epadnyang ma'ruf dan mencegahdari yang munkar;
merekaadalahorang-orangyang beruntung.Dan
j anganlnhlaffiu menyerupai orang-orangyangbercerai-
beraidan berselisihsesudahdntangketeranganyang
jelaskepadamereka.Merekaitulah oranS-orang yang
mendapatsiksayang berat,padahnri yang di waktu
itu ada mukayang putih buseri, dan adapuln muka
yang hitam muram.Adapunorang-orangyang hitnm
murammukanya(kspadnmereludikntalcan): "Kenapa
kamu kafir sesudahkamu beriman?Katena itu
raslanlah admbdisebabkankekafiranmu itu" . Adnpun
orangorangyangputih buserimulanya, nuk,nmerela
beradadalamrahmatAllah (surga);merekakEIQIdi
ilalamnya. (Ali-Imran z702-1071

Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama'ah


Ta,awallam\auuns snlTv qappx

e{o rr# te (-"


. cJ-(1. .'tr
2a( r-

4!l'fll ['nt,{t#.t'{r.f ,nnU


- -'r 'l 2 *n:#
=,tA+ry'. . t P o c;c_..r
. . , . , -2, - ,*A
- .r'o
: m IqeN ppqsst{pppe eduerelue1puDI
-ledemuatu qeial ueplngly elndnlr8aq,elutl.qeqs
f
ulplpp rp up{le^pr\rraur qelal ur{snhl werul

ledueqas uoloar*"r""r",l"rlil$lljil
{ue,vreq>1
uee
Suedqrpeq q.R{pqs
qe1a.1-,'e1e>paq
ppurqv tupurl
(/0I :u€nul-try)' artuwo1op
ry la4alnpt
-aw!@8ms)qoltv $wqat woppoponqalanu o)ptu
'artua4nwuasnq
ryryd8uafiSuan-3uunundapy,,
glq@) ttr'''re:,r'\l
agtryftn|{#f t*"rvdrb
: lede erequraurnpTlaquerpnua)

-ru4nuad8ur[uu-But[uat4atapaa4anu"o
: fuervreqlSuelua] epqesraq neN Irep gqeg{V
ffi
r{etuerrln nqv lrpp IZpFrrnI qalo ue>11edervrFrq
' qebrg uep qe,plqr1tleqe1epe
,,lrreJnruurel1r{Sued e>1nu,,uolSuepas qe,eruefprvr
qeuunssngp qeppp lnqasrallede urepp ,,uasraqqpnd
Sued e>1nur,, eleTraq urel Sued uep seqqv nucry
" Salahseorang remeh
di antarakalianaknnrnenganSSap
shalatnyadibandingshalat mereka,begitupula
shaumnyadibandingshnummereknsertabacaanAl-
Qur'annyadibandingbacaan Mereknmemba-
mereka.
caAl-Qur'an namuntidakmelampaui kerongkongan
mereka,merekameluncur dari Islam sebagaimana
meluncurnya anakpanahdari busurnya.Di dalam
riwayatlain, "Merekn membunuhorang-orang Islam
namunmembiarkan parapenyembahberhala."
Khawarij adalahfir qah(kelompok sempalan)Per-
tama yang mengkafirkan kaum muslimin karena
dosa yang telah mereka kerjakan. Mereka juga
mengkafirkan ahli bid'ah lain yang tidak sejalan
dengan mereka, serta menghalalkan darah dan
hartanya. Begitulah pendirian ahli bid'ah, mereka
berbuat bid'ah lalu mengkafirkan ahli bid'ah lain
yang tidak sejalandengan mereka. Adapun ahlus
sunnah, mereka mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah
serta mentaati Allah dan Rasul-Nyu, komitmen
dengankebenarandanberbelaskasih dengan sesama
manusia.
Bid'ah pertama yang terjadi di dalam Islam dila-
kukan oleh golongan khawarij dan syi'ah. Keduanya
muncul pada zaman kekhalifahan Amirul Mukminin
Ali bin Abi Thalib. Beliau telah meniatuhkan
hukuman kepada keduanya. Adapun khawarij,
mereka telah memerangi beliau dan beliaupun
memerangi mereka. Sedangkan terhadap golongan
syi'ah beliau membakarParatokoh-tokohnya dengan

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


t[vpuollamqouunssnruvTapryx

|^'^'^,^.^.^'
(r) (r) (l) (l><t)<r)(r)
http://kampungsunnah.wordpress.com
Y.vVVVVV

'sAuLlqeqsruelep rp nertaquep ue>Fpfpmlraru


qplal lrerptng{V epdnlfag ',,reurll uerpnrua{ re{eg
nqv qeppe edurqe5lqplalasleum {req-4eqag,,,e1e1
-raq np{aq eaqeq ledervrrr>leduequrepp ne{aq rrep
uopedervrup qpla.1'rerufl uep roleg nqy epedrrep
nerlaq ue{eueln8uaru t{Iqal Sued undeders pryf
-uaru {n+un ueTqelutJaruarue8n[ nerlag 'rJrp uDISoI
-olaru Fseqraq erp efes edueq ',eqes urq qeilnpqv
qnunqruaur {n}un seJa{rsraq nerlaq uep rde
PASAL

HUKUMSHALATDI BELAKANGAHLI
BID'AH
Di antara prinsip ahlus sunnah wal jama'ah
adalah mereka mengerjakan shalat Jum'at, shalat'ied
dan shalat jama'ah. Mereka tidak meninggalkan
shalat Jum'at ataupun shalat jama'ah sebagaimana
yang dilakukan oleh ahli bid'ah di kalanganrafidhah
dan-yang lain. Apabila imam tidak menampakkan
perbuatan bid'ah ataupun fajir, maka ahlus sunnah
shalat di belakang mereka, baik shaiat Jum'at ataupun
s h a l " a tj a m a ' a h , i n i a d a l a h k e s e p a k a t a n i m a m
madzhab yang emPat dan juga imam kaum muslimin
yang lain. Dan tak seorangPun di antara imam ulama'
yang berpendapat bahwa tidak boleh shalat jama'ah
melainkan di belakang imam yang telah diketahui
seluk beluk tentang dirinya. Bahkan kaum muslirnin
setelah Nabi mereka senantiasashalat fama'ah) dibela-
kang seorang muslim yang tidak terlihat kebid'ahan
atau kefajirannya. Akan tetapi jika diketahui bahwa
imam adalah pelaku bid'ah dan fajir sedangkan
memungkinkan baginya untuk shalat di belakangnya
dan memungkinkan pula baginya shalat di belakang

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


qa,pn !r,M SuaYalag
tQ pp\s umlnH

nlr euarp{ qalo .uprrJeTa{ epeda>Iue{snrunraf


-uaru ledep 8ue,,{ueuqeqa{ uerrlp
lnue8uad e8ni
e4ar^atu-'eduueqe,rdsalue4ledrueuaru Buedeferqalo
3ue8_adrpueqelurrauad trsa141rra8au a4 Bun[un1
-raq bnzrel4l tnq uewsln uep nruv nqv e1e4pl

mqera{rp
qe1a1
Buedurprur
Buelelaq
rr"tfifffi"J
yes {epp lp1er{servrqeqledepuad:aq Suedtmd,eruep
Sueroas{ep1; 'npqaq epeda>1eduelraq Bueroasas
e{Pa{ rI1I {eq lnqadu-lnqaduaurnp{aq euew Sued
peruyv ruptul rrpp lrTnurp qept n1Ileq euerme8eqag
'p{ns erp uep
1eua>lerp r{e1alSuedBuero Bue>1e1aq rp
uolurelaru lelpqs neur {epq ersnueuruer8eqase>Ietu
nsJeue^\eq ln4r8uad upreqailaq t{e1alpleTpuentr
'e>laraurue8ueloi rp
Jelprp1repp
eduel qeuuns snge luerur-ruerul IJep urel Bued uep
,qeJr-ueHnqy ,r,r;eds qeqzperu
IequreH ulq peurqv
ledepuad rle11ut 'ge,euref
1eff\qeuuns sn1{e ,eureln
qnrnlas ledepuad ue{resepraq 4[a{ uep qe,prq rTqe
3ue1e1aqp (undqelas) teler{ssnreq erp e>leur,1e,urn{
leleqs ue1>1e8auaur Sued urel ledrual epe {epp
ue>18uepas '1e,urn{
}e1eqse{ga{ rlradas nta{undnile
qe,plq r1i{ewpur 3ue>1e1aq ip uo1;relatu te1eqsTnltm
Sueroasas rSeque>1ur48unuraru Tepp e{I! undepy
'(lequeg) petuqv
uep I{TIeI I qeqzperu ruelep ledepuad enp eretue
Ip nles e8n[ uep qedrJeuel{uep qedr,qedgqegzperu
ledepuad qe11ul'qes dela1urnru>leurleler{s Emqeq
ledepuad.raqnurl qqe ue>ledueqa{e{eur ,e,tuureias
banvak bid'ah-bid'ah yang bermunculan di negeri
Mesir, sehinggabeliau memerintahkan kepada saha-
bat-sahabatnyaagar tidak shalat melainkan di
belakang orang yang telah diketahui keadaannya.
Kemudian setelah kematian beliau kekuasaan
dipegang oleh raja yangberhaluan ahlus sunnah yang
bernamaShalahuddin, maka berkibarlah syi'ar-syi'ar
sunnah yang bertentangan dengan rafidhahsehingga
ilmu-ilmu dan sunnah semakinbanyak dan dominan.
Maka shalat di belakang imam yang belum/tidak
diketahui keadaannya adalah boleh berdasarkan
kesepakatanulama' kaum muslimin. Barangsiapa
yang mengatakanbahwa shalat menjadi haram atau
batal ketika dilakukan di belakang imam yang tidak
diketahui keadaannya (apakah ahli bid'ah atau
bukan), maka dia menyelisihi ijma' ahlus sunnah wal
jama'ah.
Bahkan para shahabat ridhzt' anullah' alaihim,
mereka shalat di belakang imam yang telah mereka
ketahui kefajirannya. SebagaimanaAbdullah bin
Mas'ud dan shahabatyang lain shalat dibelakang Al
Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ith, padahal dia adalah
peminum khamr, dan pernah pula shalat shubuh
empat reka'at. Dia pernah diiilid oleh Utsman bin
Affan karenanya.l) Dan Abdullah bin Umar serta
sahabat yang lain shalat di belakang Al Hajjaj bin

1. Diriwayatkan oleh Muslim

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


Lla,plgqqv Sublalaglo wptls wrclnH

(,*;-u€]a{s upp ndr{emrd€lal n.{q€& ue{


-ledepuau rplrp{nn{V reuaqSueuatu'qelepe edupns4eyrl)
(IZI:urE/uV_IV)
,,ahuuamaq-ua ma4opoda4ua4ttfitlamaw ny uaqwfisulu4tSS ul.sag,,
:uPurrrJraq0p,oIqevv
qeqasteuaq 3ueuratrl,, 'eleTraqnerlag ,,ndqemuelledepuaw
nle8uaur relrptnl IJV e,{uqn33unsas,,tpurll nuql epedal
ueTele{p e){qa)'ndqe^1vr eMeqtuawue8uapeduepedal3ue1ep
qe1a1 lrrqrf ervrqeq
nle8uaur erp eueur3uet{,'lelsnpwad)Ezpotl
Sueroasuoturelaru Qntnl) bryoqs3ue,,(8ue.roq€lue{nq erq,,
(6gZlIIId qafroplg-1y utppp Ip rarsle) nuql qalo ue{pleTrp
8ue{ eduleq uer{rtuaq 'urasnH qerpp lnlunuaur {nlun
qeddr;eueg-1yurq p€urueqn141 uesnln re8eqasurrellSuatuerp
uep rnup rpefuau1n1unlnlunuaur erpe38urqefueue8e 4eq'
upp eru€ln SuedSueroSuntrnpa]r€lp{nl I -1V,,gZgZqv,!ls f lV
uepp rp edu8uplualr€luaruo{raqrrpg IpqV nuq1.(gggqaqo4g
rpu sv uep 29984bqvqsrlv leqrr)retrpFIAI-IVqelepelnqasra]
slrpeq urpl€p (elsnpuad) qazpox-Iv e/rq€q ue{lnqafuaLu
,€lusv upp ,,eseurquadSuBroasuep elsnpuadSueroas;rbes1
rp eps up{V,, : Epqesraqffi qellnlns€U eMq€qre){egnqv Fulq
,eusv uep'eduqrqeqsuEI€p rp rurtsnl l qalo ue11e{emrrrp
SuedBder{epp€ 1en18ur1edSuedefudepeqral ueela3 .lreq
1qe ue€eqasuoi€lsnpuau uep rqeure8eqmnleSuau qeu:ad
e8n[ erq 'qeqprJpruerpnura>1uep qedrpreT(qe,rds)uprpnrua>l
[rrervr.eqluprrleraq erp e.{uelnru eped eru,qequ€{plp{rq,,
e,{ur;erSorque{lnqa{uaw qaqvqsflv urelep rp refepl nuq
'r;ebes1-s1ypn,sel urq preqll rqv urq relqnl/{lv q€lepe erq .€
I
slrpeH .z
rreq{ng-lv lP^P.ryrrr

'uelesasa{nJaduadueP JnJn{
qnpnlp Sued ,rpreq-1lqv nuql 3ue1e1aqrp lpler{s
Suedelnd epe tn,rqel uep leqeqeseJpluerC (z.tnsn1
PASAL
LaranganMengkafirkanSeorang
MuslimKarenaDosa
Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim
karena dosa yang telah dia kerjakan atau karena
kesalahan yang telah ia perbuat. Seperti tentang
persoalan-persoalanyang masih diperselisihkan oleh
ahti kibtat (kaum muslimin). Sesungguhnya Allah
Ta'ahberhrmarr:

li a,l:-'siolt;y
Jvk'ohpii 4s n ^7r.,s
-,i fl G-,,3"frt rL)3 -;L, -age iiu,
'4i,ii
Vai irri,l-r:;;1',W iI "tV
(@
[v,ro:;;Jt]
" Rnsultelahbdtrun kepadnAl-Qul an yang dituru-
nlcankepadnnya dai Raltb-nya,dfinikianpuln ornngor-
ang yang beriman.Sanuanyaberimankpafu Allah,
nulnilut-malnilat-Nya,kitab-kitah-Nyadnnrasul-rasul-
Nya. (Merelu mengatalun):"I(ami tidak mnttbeda-

Qa'idahAhlus Sunnahwal lnma'ah


',,uel e>laratuuerIJe>ia)i IreP,,'qu1vretuarunPllag ZJIJ€l€laJaur
'9
qDIEde'ftre,^^PLI) SuBluateduPllpqft,'qII€qI Iqv uiq Iv qFax
'wrlsny{
wqPqstuePPtedPPFl IUI
slrpeq uPp ,,'ullpl uotduaSuaw tlapl LiulurlJraq
,t\v tp1.38wts,,
TIEIIV€I€l i '(s8z :tIEr€bEg-lv) pdwat qul-na4Bux
".naqwal :(aopnq DIataW)
opadq uop !tu04 qqay ofr twuy qnpundwy,,
',,lo,ol ,*or1 unp nBuap rutaa,,:uolalaBuaw ularau uop ',,nfi57
lnsar-Ftsot trnp (urol&uafiuoBuapS undSuotoasas omluo uolopaq
-opaqwauyop7 !lao2,, 4unloq8uau opnw)' ali11-ytsat-1nsol
uopafi p-qoy4-qzl!4/unN-Pltolow-1oylolou'4aty opodq uowtraq
'ofru-qqu>I
artuonuag' uowuaq&uofrSuoto-8uoto optduo.qnuap lrap
oluopodatluaqwunyp &uofiuopi-1y opoday uuwrnq qopl lttsly
't
:q€llv ueurrrJSuelualseqqy nuql IreP ulqeH lqv nuql elolrag

l€qBqPsueP qsebPMIqv ulq pE,es'rsgTlet{.llqvulq


qv rmueN'e{araul lSuerauraur{n+un le>IedasqPlal
'elararu qplalas ,eureln ueP uLIqEl'leqeqes ue8uep>1
'unPilseu Jn,BJeInlD{
rJPPUarp urEtur-tueurreJPd
Sueroas r{ples qIIeqI IqV ulq rlv urullu{nru
In4urv r{alo rSueJadrpqe1a1Dlararu'edurSueratuaur
elpl JeSPue>lr{e}ulJatuaur rqeN uep /rur urelq rJePJnJ
ue8uolo8 undepv
-rmlau qelal e>laraur'frrervreq>1
1p'lenQJad DIaJaur Sued
ueqeFsa{ euarDl ueurraq SuedSuero-3uerorundule
-8uaur uep lnqasral €,op ue{pqe8uavr aP,aI lqeI
-IV eMqeqqHPqs-qsvrueiePIp ue{lnqaslp qelal
(s8z:qErPbeg{v)',,qaqtubl
wdwal 4a7-na73u7 apadl4uap nua4 qqtt21 ufi twa4
qurunduv,, :(u7p Dw)',, \a,4 lwq uap'n8uap
D q aYa
lrulrx,,:ublup9uaw Dpnw uup',.ah51-lttsat-1nsat
(ulal &uafruuSuap)und8uanasas alorn uo1apaq
yang lain tidak mengkafirkan orang-orang khawarij.
Mereka masih menganggap bahwa khawarij adalah
kaum muslimin sekalipun diperangi. Mereka
memerangi khawarij tidak sampai menumpahkan
darah yang dilarang ataupun merampas harta kaum
muslimin. Para sahabat memerangi unfuk mencegah
kedhaliman mereka dan karena mereka' adalah ahlul
bughah (pemberontak) dan bukan diperangi karena
kafir. Untuk itulah tidak diambil tawanan ataupun
ghanimah dari mereka.
Apabila terhadap kelompok yang telah ditetap-
kan kesesatannya berdasarkan nash dan ijma' saja
mereka (ahlus sunnah) tidak mengkafirkan sekalipun
Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk
memerangi mereka, apalagi terhadap kelompok-
kelompok yang menyerupai mereka. Yang benar,
kesalahan dalam masalah tersebut adalah siapakah
yang paling tahu di antara mereka? Maka tidak boleh
masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok
larn, tidak halal darah dan hartanya, sekalipun nyata-
nyata telah berbuat bid'ah. Lantas bagaimana halmya
jika yang mengkafirkan adalah ahli bid'ah juga? tentu
tingkat kebid'ahannya adalah lebih berat. Dan pada
umumnya mereka jahil tentang hakekat apa yang
mereka perselisihkan.

kemudianbeliau ditanya,"lalu apakah mereka munafik?" Beliau


menjawab,"Orang-orang munafik itu tidak berdzikir kepada
Allah melainkan sedikit, akan tetapi mereka (khawarij) berdzikir
kepada Allah pagi dan senja hari."

Qa'idahAhlus Sunnshwal lama'ah


uaSuan7
uxFnry Suatg ua4t{ut13uayt1

,,'uPs€q
sllppr{,,elolraq neraq 'IzpIturIJ uep ruIIsnI lederttr sllppH '/
'pn.rvre6nqv upp rurtsn4 /rr€rJplngJvler(elrtr sllpeH'9

l uDFnLouuapa1!4lolq!4auuwruSaqas
uo4tpquasuao2zt
wlqlYaq'url ppqs wlaTsodmsSuang,,
auaunSoqas

tyfi y lql c-s7,'.{r

f f Tec1S.rq\{iryyFtfr
: epqPsraqrqEN

u,,'artuualawnqaluopaunl 'qatap1n33ua8
-8ww1 uuruq uruy8uafrurFnw sar) uqsnw dagas,,
A'r(!^--Tl
.i .i
.f. 1 ' tfr
-r
St 'l t
4 r F\ erv rlo.
. ...
rC c'3
.' o' "'* ztr .''). . .'t.
1'6'lt

: ffi IQeN PPqPsIag

o. !u! ualloyualnqlp uop!u! uanbl uaSau


'!u! uaq afiuwotutlauawm&uqas uoqq sow wan1
lp
uallbl uawarolp4 uap uuaq't1atapafru4n&8unsag,,

f.9,";nf irt rrf {lrt


tz/a.a

in i-1^J c{-rr(-J
.t./o lartt /o
frlr4^<J 5''*-.J {i
)o.'',./o.to /6 zzt /
€*, 15.-
,6 /( / ( t / a t -

:,epemlfeq 1pqeqlnq{raq e4ta{ epqesraq


ffi tqeped5l-1nsey uep qe11vurzt ue8uapue{ulelaur
(Ldusedureraur 4qrm) Ie1eq{epq'tne1 8ueduer8eqas
sele uer8eqas r8eq ueJeq e{alaw ue}ewJor{aI
uep epeq'urrutlsntu rune{ qeJep'efuresepepe4
kita, makadia adalahmuslim yang beradadalam
perlindunganAllah dan Rasul-Nya."tt
Beliaubersabda:
'k,6t
'Ji;;( @.g*4:.:ji &-srri1
eJ"tlt,EGid
,;'4iGJ,ijr JGt,;;ulrr*; NtJy'tV
1r7V

"Apabilaadaduaorangmuslimbertemudengankedun
pedangnya, maknyangmembunuhdanyang terbunuh
di neraka."Sahabatbertanya,"WahaiRnsulullah,yang
membunuh sudahselayaknya tapi bagaimanahalnya
dm ganyang terbunuh?" Belinubersabda: "Knrena dia
bermnksud untukmembunuh saudaranya pula."st
Beliaubersabda:
.o.' ,1 ot7t...t o..r'rn.) ,o.t, ..

,ja '-tv1f\;:r1 Aya:-lts t'y'+ t)r> j !


4/

"Ianganlahknlinnkemb
ali kepadakeknfransEeninggalku
nanti, yang mnnasebagian memenggal lehersebagian
yang lain."tol
Beliau bersabda:

8. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Nasa'i


9. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim
10.Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


-*-
flF
-li,g
-
-aruEp€dal uoFr{Ell.raquaur {nlun qolal I {npnPuad €ppdD{
uelrEdruesrpJeBe{srern[ elrue/uSueroassnln8uauruep lerns
srinuaur eraSasqrLIleHe)Iew qqahl uEunllPuaw Inlun ue
-deplayaq qellnlnseUplqa)'qe>lanl lp pupq uep {€ue-{eue
q.rlrruatu8up^{urrrleqnu 1eq€qesqelepe qn{}pH'qELrutlptLurlt\
-IV lems ue€lnurradlnqasraluelpe[a13ue1ua1 1e.{eqelunrnl'71
uelPlng{Y lP{e,vrrrslrpeg'11

,,'uuplnmdwaSuaw
nuolnsasqufionqn
qaptrulv qnSSuns' a,,'uaur{nq
umpnuaY npoqn\ap\qawtlaflv wu!asqnqq w4
nuq uupropagSuond watupfi)t! up afrut1n3&msa5,,

: epqesraqrqEN
E{etrAt,,'rur >TIJeunuSuero raqal F{nd n>1euDuerq
qPllnlnseu IeqeM,,',..qe,e11eg lqv ulq qpeH Ppeda{
qeqlqlPqx urq rPurn qalo uDIelDIIp euPtuleSPqas
'edueuarB{ JIte{ rpufuaru /urpl
Teplr elp p{eru
urlsnru uDIJTJP{8uarunelP qnunqruau uerpnua>l
ue{[/r>Ieuaru tuPIPp qelPs SueroasaseIqPdv
'qTqeqsSuedqrpeq qPlpl-qPlpt
tuelPp ledepral s4e Ip slrpeq-slrpeqqnrnlas ueo
onluu ry ryt)sqalus
,rr,,'ofiuanpa4
apad da&3un4ualu fi qasn I uwlnlnI oltw .,t{a4 p4u1,1,,
'afiuatopnasapadaqawlraq wqsnw SuanasDfqadv,,

i,rtr?.f,{'\=,r t{9rr:6 )Zyl


Hadits ini terdapat dalam shahihain.
Masih disebutkan dalam shahihain tentang,,hndi-
tsul ifki" (berita dusta) bahwa Usaid bin Hudhair
berkata k9R-adaSa'ad bin Ubadah, "Sesungguhnya
engkau adalah inunafik sedang kamu berbantahan
tentang orang-orangmunafik.", maka bertengkarlah
antara dua kelompok. Lalu Nabi mendamaikan
perselisihan di antara mereka. Begitulah, di antara
mereka yang turut dalam perang Badar, ada yang
berkatakepada yang lain, "sesungguhnya engkai
munafik", namun Nabi tidak mengkafiikan
kelompok ini atau kelompok itu, bahkan Nabi
memberikan kabar gembira kepada mereka semua
denganjannah.
Hadits serupa diriwayatkan di dalam shahihain
dari Usamah bin Zaid bahwa beliau membunuh
seseorangyang telah mengucapkan la ilahn ittaltah
dan Nabi menganggap serius persoalan tersebut se-
telah sampaikepadabeliau,maka beliau bersabda:

fir !t '4i is G'r,;.


^isi,;cl s-
" WahniUsamnh,apaknhengknumembunuhny a,setelah
ia,mengucapkan
la ilahnillallah?" Beliaumengulang-
ulang sabdanyahingga Usamahberkata:

reka tentang rencanaRasulullah S tersebutagar merekaber_


siap siaga.Namun Allah memberitahukanhal itu kepada
Rasulullahffi lalubeliau perintahkan sahabatuntuk mengejar
wanita tersebutdan mengambil surat itu.

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama,ah


-rb.
W wtFnry Suatg ua4t{a49uaytr
ua&uanl
ruH#
-E{

-?uop9tla1t?uand ayawurul3uafrua9uolo9dapatltaq
ahnruawnqnq ny uaSuolo8anpaquop nws qaps
a4tl'afruanpillutoruaqupblruwapblow Suandnq
uwDlnwSuan-&uatouap ua8uo1o? onpopaory[uoe,,

Wfilffi@F[rr"''-.'u1
ttL ,1,* ^,.6'^#tfi+-1'n
.,) .t r*o
rt z ol ct-;4ttfi
).) ) ^ r t"in > ! . _ . I ../ ,,t .t-_
Ij,,
"fl
Tizttf #.-frttf f;f ft
4 i^
q, i ^b,f.,T .9r.,
,7,'n r.'a
r. 1fi'lrj .
: !*,7 !\fi
.' ..-
rm "
r' )

: ala/al qeIIV uerunJ


euerure8eqasurunu{nru uep ulrurlsnru re8eqas
de1a1elararu unweu'edulesruras u€p ulJJIt{SSuerad
'1ewefSueradrrre1epqradasurel Sueduer8eqasrSuer
-aruaru uer8eqasrmdqelas Jeps ered qeprlSag
'(.tntrnqfp
lepu re8e) edul4p €unpr4laru
{epuaq puare{ lepeqeds ueldecn8uaru lnqasra}
Suero pmqeq elSueserdraq ne{aq uerptuel eduqnu
-nquaru ue{qaloqradrp err8uaw qptuesn euarp)i
'qereJe{ undneur pfup nele'qeruesn sele (qnunq
sepq) rysaqqb ue4qnlefp {epq ueppuraprmureN
,, ilii iJL)Li i.t'rtIluQi>
uaFl wnpq Dp afiuan4asua8ua-ua8uonqnlv,,

'l d r-f r-rr rf sia '41


)i ),)1,ic'o t-a..
an yang berbuataniayaitu sehinggagolonganitu
kembali,kepadaperintahAllah;jikn golonganitu telah
kembali(kepadaperintah Allah), makadamaikanlnh
antara keduanyadenganadil dan berlakuadillah.
Sesung guhnyaAllah menyulaiorang-orangyangberlaku
adil. (Al-Huiurah 9)
Allah telah menjelaskanbahwa, sekalipun mere-
ka saling memerangi atau saling memberontak seba-
gian atas sebagian yang lain, mereka tetap ber-
saudara seiman dan Allah perintahkan untuk men-
damaikan perselisihan di antara mereka dengan adil.
Oleh karena itu, sekalipun mereka saling berperang
namun masih tetap bentrala' satu sama lain dengan
wala' dien, tidak bermusuhan sebagaimana
memusuhi orang-orang kafir, menerima kesaksian
sebagian atas sebagian yang lain, dan sebagian
menimba ilmu kepada sebagian yang lain, saling
mewarisi, menjalin hubungan pernikahan dan
bermu'amalahdengan mu'amalahsesamamuslim
sekalipun ada peperangan dan saling melaknat di
antara mereka.
Disebutkan di dalam Ash-shahih bahwa Nabi 49
memohon kepada Rabb-nya, agar umatnya tidak
dibinasakan dengan bencana secara menyeluruh,
maka Allah mengabulkannya, dan Nabi memohon
kepada Allah agar kaum muslimin tidak dikuasai
oleh musuh-musuh di luar kalangan mereka, maka
Allah mengabulkannya, dan Nabi memohon agar tid-
ak ada peperangandi antarakaum muslirnin, namun

Qa'idahAhlus Sunnahzaallama'ah
tlanv opodaxffi lQaNa,oq

(S9 :ruE,uV-tV),,'uru1
8uurtua8atl
-aqastusutnSaqapadq nwfil luaSaqaqasapada4
uayusanuiuup @a8uuruaqaq Yut1us 8uafrSua7uolo\
-ua&uo1otwapp nwa4 uaytndwucuaw ue na1v,,
[r5nJ:o'.]
-.rfu *+'-1rr{'A-g^f
{' )rf
"'- lf -f e }

[am apudal Sunputpaq nYy,,' e,optaq neqag


,nyt1-qa
,,nwlTnl aamaqTtapnula",,
€ jt? 4,r*i^.J
n
t" o2 !.r'4o

,'nw
-qu{amapadaqSunpurpaqn4y ,,'epqesraqnerlag
'nwapada4qazpaunl
,,"'nuo4 sary,uap
-wtnSuawynrun asarcUaq 8uafi atq,,:Uopolnwy,,

f v rt '
i'o
,g;r,f)e"nd.T.nf f.*
: lede unJnl e>I
-rla>l €^rrlpq ureqlqeqs tuepp upd ue1+nqasKl

,,'ulel pures nles ueu€Me1ue4rpe[uaw uep urei Sued


uer8eqassele uerBeqasr8uerauraurSurps uRurlsnru
urne{ op[ genral eduqnrnlas uolqep8uaur u88urq
e{alaru s€lE unuqsnru runel Jenl rP qnsnu ue>les
-en8uaur ue>le{epq qEIIV 'ueryequSuarune{ag
'eduuexlnqe8uatu qellt/
Beliau bersabda,"dua hal tadi lebih ringan."
Namun demikian Allah memerintahkan kita
untuk menjaga Al-jama'ah dan menjaga persatu-
an serta melarang berbuat bid'ah dan berselisih:
2.t2 '"t:".
.-n)n'-lrt. il,.- lt-t../
'A C e.) \j1 \:t+1 i<a> tt:7.ljJ I il, F
qr"e;:
orffi-i;s v, #" ? $ ; t,ili vJy
Il"r,;,-!'i
"Sesungguhnyaorang-orangyang memecahbelah
agamanyadan mereka(terpecah)menjadi beberapa
golongan, tidak ada sedikitpun tanggungjawabmu
terhadapmereka.Sesungguhnyaurusan merekaha-
nyalah(terserah)kepadaAIIah, kemudianAllah akan
memberitahukan kepadamerekaapayang telahmere-
ka perbuat". (Al-An'am: 1,59)
Nabi # bersabda :

* +, t;-'o$yt*,l;j€Jt
l,lJ"LJr
"Ilendaknyakalian berjama'ahilan tanganAllah di
atas Al-lamrrol1"t3)
Nabi ffi bersabda :
o t.
t.c( o.?... . . r'
-ilJirj,Vt ,t *s >t}t e crAi:'tr
op
13.Hadits riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. At-Tirmidzi berkata "Ini
hadits gharib" Di dalamnya ada Sulaiman bin Sufyan yang
oleh Ibnu Hajar dikatakan di dalam At-Taqrib"dha'if'

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


qa,aua[n g da7a1qnqup uary[amaS

'p^uuelwqeqsuaw nerlaquup rul{eH


/upqqlH nuql'l,es€N'p€urqv'pn lre6 nqy led er"rrrsllpeH'SI
{V
,,'ruruelef r.repqr.req8uep
qn{eqsueseqq1ppq,,elogaq nerlaquep rzpruurl ledealu qrpe11'91

udoppuaq e{eur n[a{ ue4epuq uep qe,plq edqnq


-unr qe8aruatu {nlun edurSeq uendurerua>lupp u>III
uep 'edule>lSue8uarrerp edu4epuaq p>leru'etueln
&nred Sued Swro rmrrqsmu urnol ureun lulSue8uaru
ndurBur elp e{II 'efuue>1ef.ra8uaru ndtueu {epir
er Suud ude Sueroasas epedal ueTueqaqurau {epq
qe11vDIEru'ndureur {Epll p{lf'eduueqn>lelaruErp
edtr4epuaq e>Ietu'eduuelsnrniaru uep uolJeuaqruaur
{n+un edu8eq ueltplStrmuaru uep uu+psasa{urp1ep
eperaq e araru uerSeqasleqrlaru eI e{II'edurqnsnur
-atu >lepq uep PTaJau epeda4 ,ele/vrraqe.{u1ep
-uaH 'e>Ia"tarueuresJaqge,eruel lelpqs uep le,urn{
lepqs ueTefta8uaw {qun rmu[sntu urnuT elo>Iruens
rp pperaq DIIIaT ruqsmu de4as sele qrfernte{eIAI

$,,'tttpuanuau 3uafr aquop us8uawaw


afruaqapSus uap aqwopasSuawawala8us auaw
-ru8aqasusnuuw as8uawawuupfis artuqn&&unsag,,
..-.^i
'ill? f ., tv
' o
:'

ierr;1e si r(;:c ry-tf tr,v)itg2


: PAUEpqPS UPO

ou'4na! qrqalSuato
anp dipautal uap Suan n\os toqnfiuawua1art<..
ia mencegahnya. Namun jika tidak memiliki
kemampuan akan hal itu, maka shalat di belakang
orang yang paling faham dengan kitabullah dan
sunnah Nabi-Nya serta lebih bersegera
melaksanakanketaatan kepada Allah adalah afdhal
(lebih utama). SebagaimanasabdaNabi dalam hadits
yang shahih:

,i'&.,r;tir; a74rGtjts oy
"Hendaknyayang menjadiimam adalahyang paling
faham (hafal)tentangAl-Qulan, jika dalammasalah
hnfalansama,maknpilihlah yang palingfaham tar
tang sunnah.lika dalamhal sunnahsamamakapilih-
lah orangyangdahuluberhijrah.lika dalamhal hijrah
juga samn,nnka pilihlahyang leb'htua.n6l
Maka jika dengan meninggalkan orang yang
terang-teranganmelakukan bid'ah adalah lebih
mendatangkan maslahah yang jelas, hendaknya dia
meninggalkannya, sebagaimanaNabi $ memboikot
tiga sahabat yang tertinggal perang hingga Allah
menerima taubat mereka. Namun jika selain dirinya
mengangkat ahli bid'ah tanpa persetuiuannya

15. Hadits riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah,


Ibnu Hibban dan lainlain. At-Trmidzi berkata. 'hadits shahih."

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


[rng
unynH Suaqualuasala

qelal elp e>p[eduleleqs Sueln8uaru >ln]un edusele


q1[em{epq e{pur rnzpn uep Suepq8uad epe nelq
'u€rxnuaPueepea{ urePp leleqs erp nPI nqep uep ne
uelledepuaur >IepeSupdeders8uerequeq'ueur8uoo1
lnlel euaJe>lwnwafraquoln{elaw Sued Suero {ns
-eurJal'e.,(ur8ueln8uaru npad {epq e>Ietrr'eduuBnd
-uerua{ repe{ ue8uap rensas leleqs Sued eders8
-trprpqqeppe ,erueln ledepuad enp pr€lue Ip Wgpr{s
3ur1edSued qep+I {nlufl'eduuendurerua{ rppe{
ue8uap pnsas ue>lpue$Iplaurqela] e4pa{ edr4epqs
r8uelnSuaru Tnlun SuBroasasepeda>1uelr{plurr
-aluaru {epF rle>lasevrus alalal t{ellv ueP qE/Prq
lqe nete nlu{vtevn Suoplaq rp eperaq lepqs eTSa{
edulepqs Sueln8uaur )tppp teqeqps ered qpqas
'lnqasral
ledepuad enp pretuu rp rnqdseru 8ur1ed Sued
q€Lrul ,,'qp,plq {qe r{pppe prp p{eru '(ru.aJt[a{vnevrr
Suelepq Tp lppqs euare4) udulepqs r8ueln8uaru
SuedBders8uereg,, 'e1eryaqsnpqv qalo ue4ede/vq4p
SuBdeueune8eqasFqureH ulq p€tuqv tueu{ upTqeg
'er(urelnduaru
{epq DIaJaruJesaque€eqas unur€N
'eduum>1nqSuelual ledepuad epaqJaqerupln e>Ieru
'e.,{ueuare>1eduleleqs Suep8uaru uutpnuo'a4n[a{
ruerul 8ue1e1aqIp teleqs Sued Suero depeqral
'qel
Suedqe,prq ue8rnp qe,prq{qouau qepl q'uelesasa{
uep ueqopoqa>lrrep pn[nrvrqpppe edu8uelelaq rp
qe,euref.raq
{epq Dleur lnqasJal tueu4 ue11e88tmraru
e>pf qedr,reds qeqelsetu epp >lepll uelSuepas
shalat sesuai dengan kadar maksimal kemampuan-
nya'
Telah disebutkan di dalam Ash-shahih bahwa
para sahabat shalat tanpa berwudhu dan tayya-
'Aisyah
muln ketika kehilangan kalungnya, narnun
Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengu-
langinya.lT) Bahkan lebih dari itu, barangsiapa
yang meninggalkan shalat karena tidak tahu akan
kewajibannya, maka tidak ada perintah baginya
untuk mengqadha'. Ketika Amru dan Ammar se-
dang junub, Amru tidak shalat sedangkan Ammar
mengguling-gulingkan tubuhnya ke tanah sebagai-
mana berguiingnya hewan,18)namun keduanya
tidak diperintahkan untuk mengqadha'nya. Dan
Abu Dzar tatkala junub dan beliau tidak menger-
jakan shalat, Nabi tidak memerintahkan beiiau un-
tuk mengqadha'nya.1e)Demikian pula seorang wa-
nita sahabiyat tatkala istihadhah, yang mana aliran
darahnya deras namun tidak dikenal (bukan darah
haidh) lantas ja tidak meiaksanakan shalat dan sha-
um, Nabi tidak menyuruhnya untuk mengqadha'.20)
Dan orang-orang yang makan di siang ramadhan

17.Diriwayatkan oleh Malik, Al-Bukhari dan Muslim.


18.Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Nasa'i
19.Hadits riwayatAbu Dawud, Trrmidzi, Nasa'i, Al-Hakim, dan
yang lain. At-Tirmidzi berkata "hasanshahih" sedangkanAl-
Hakim berkata "hadits shahih"
20.Driwayatkan oleh Abu Dawud, Asy-Syaf i di dalam AI-Umm,

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


neqaquEp rzpFtulf,-lv 'u4lsnN 'yewlng-lv qalo ue)llE{e^rFlc .IZ
'{sqef
quq qeuarz ultnuqnl l InunuS uepnes 'dsqef qurq qeuureg
qpppe lnqasal qeqpeqpsl Sued elrueal uelSuepag'.Wr{ErIs
uEseH,,elD[raq rzpruull-lv uelSuepas'efuuelqlqeqsuaru
peurqv ueurl 'eduuelueseqSuaru IretplngJv uep 'rbeqreg
{V'u+pH{V'ruqlnbn:eq-py'qefeyl nuql'zpmu11'peurqy

-lppr{s rufla{ SuedSuerg ,rr'eduurneqs,Eqpeb8uatu


{nlun e)laraw qnrnduau {€pF rqpN unueN
,,'Sualsafru18uotaq1
ryqnd
uopuopu afiu1da1a81wailuualaw, pn$pwtp&uatr.
l;T ,!et',1
: PpqEsraqrq€N
e{pntr 'ueqnSSuns Sueuaq qplepe lnqasral lede
trrppp (Sueuaq) iquq, pmqeq e4Suaru p>laral4l
1491:qurebeg
-1yy 'n[a{ nfun'wottq Suuuaquap qtqndSuou
-aq nwrSaqSuang a&Suuq qalunurw uopw uue,,

Ifr bt( t l€ -r&-') "rvr1


[rr'r:
4c=5,cr{{t1ryWIfrb4{
( ' ; '?" 1 t 't

:1ederureq'tuatu w€r'p ruIla{


e{aJatrr euare{ ,uqpeb8uaru >lnlun eduupedal ue>1
-gelurradrp >1epq'ue1rq Sueuaq rrep qqnd Sueuaq
exaJaureJplue rp Sueroas rBBqsetaf redurus
nya, tidak diperintahkan untuk mengulangi apa-
apa yang telah lewat dari shalatnya22)danorang-
orang yang shalat menghadap Baitul Maqdis yakni
sahabatyang masih berada di Mekah, Habsyah dan
yang lain setelah dihapus perintah tersebut dan
kiblat beralih ke ka'bah, mereka shalat di atas beba-
tuan hingga datang kepada mereka bahwa perin-
tah menghadap ke Baitul Maqdis telah dihapus hu-
kumnya, mereka tidak diperintahkan mengulangi
shalatnya.D Sekalipun mereka lebih memiliki u&ur
dari yang lain karena mereka masih berpegang de-
ngan syari'at yang telah dihapus.
Para ulama'berbeda pendapat tentang apakah
hukum ditegakkan atas hamba sebelum datang
penjelasan baginya? Ada tiga pendapat, madzhab
Ahmad dan yang lain mengatakan,"tidak" ada-
pula yang mengatakan, "tetap ditegakkan" dan
yang lain lagi mengatakan "ditegakkan atas hukum
yang awal yang tidak dihapus hukumnya." Pen-
dapat yang benar adalah apa yang ditunjukkan di
dalam Al{ur'an :

berkata'T{asanshahih"
22.Orang yangburuk shalatnyatersebutadalahKhaladbin Rafi'
seorang sahabat Anshar yang mengikuti perang Badar
bersamaRasulullah dan ikut perang |amal dan Shiffin bersama
Ali. Beliau wafat pada awal pemerintahan Mu'awiyah dan
hadits yang beliau riwayatkan sebanyaktujuh hadits.
23.Hadits riwayatAl-Bukhari, Muslim, Nasa'i dan Tirmidzi.

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


wrclnH Llapsowuaapaqra
d

nple uDIIrMTeuarutuepp qeles SuedSuero e{phl


,,'uaqa8utn d tn qwad uapanqura9
ru|uqas
fiqa4uaclutrit lttsagandufiusnrytpuapSuato
-asasqap ry4nslpt1tqa1tuali 4anv uap mzpn oprlll,
: ue{lnqasrP ujerilqeqs urePp rc
(g9I :,psIN-uV),,' 11"1r
lnsat- lnsut ufitrcn1nrp
7apnsas LpnV qtllutqwau arcnuaw 8aq uasap
apalaryl uliadnsn&a uapSurnd uaqwaduapanqun7
altnq umaqundlnso*1nsatrclaps(sn+nnaax Dla.DW),,
. . fl '@
A , rP [ r F
. r':ot't]
T
. - /q) 'ltfa", 1 -''
a

rmP<r<t
:'a t ,it

: edg-uew.rqueq
(gI:,ursI-IV)
,,'lnsatSuanassnqnSuau twux wnpqas qazpu8uaw
uaYa4ap4 runx uop 'uru1Suun osop In\ruDu
pdap >1up11
asopfiq3uafrSuatoasuae'utpuasartutttp
1uaEnn71tSaq qasasnIap nrtuqn&8unsas a4aw$lsas
&uafradus8uaraquap :urpuasafrutnp(uaryurapsng
lnlun nr lanqnq ary afruqnSSunsas u4aw t(qal
ua&uapnnsas
1y 14afiapy1 pnqtaq 3uofi,adats&uang,,

f n:f;@)[r(-r'''11
'e.l#1cx {r a . qice cfr fn R d';n ,
. ,t - . r rr{-
-.
",..-rr,t._r

4f 1y;r.t)-ffn'*c.fdep
-
bodoh, ia mendapat udzur dan tidak dapat dihukumi
sebagaipenentangataufajir, dan sesungguhnyaAllah
telah mengadakanketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

'^,^,^'^'^.^.^
(l) (l/ (l> rl) <l) (l) (1/
YY.v.vYY.v

http://kampungsunnah.wordpress.com

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


.&.
ruF

&g
:uwul -[V) ',,(rfrpy epedafl vw qu,aasl.aq
tue[. Eue to -Eueto qu1upe lllrLul1.e ll;rlr. q
' qe
1ue4gslu SL,:e la t a ur e p e dnl tp luu.le re I
etleur tulledtaq eilatara u111g.qulny
ulelas qey TeEe qas ulul tue,( uegte qas
ue41pe {uaw u.rrtl uel8e qas (epd) tpprl
ue p undn1uns as ue tuap ele uu:1rlqLn4asta d
ptpl t'ppll uep qellv
llental qeqtuas
ery1:4eprt eMqeq 'nute4 uep lruu1- e,terue
ueqlslla s,rad, epe tppl, Eue[. (ue deqaqan)
,erulrel ntens epe dan (EueE a dn q)
qep,rc tu' qe 4N gtly re H,,: r1elllutlu. re;..

@i Hrs'rre:rrl

f"tt ?,,mtfruofftf ft 5!1ctpfrc


srylf Wtr>t'V*at*ffi,nm
<{-1rf. Ir-;r l:l,ft"
f 4- t'f b rX
PASAL

Perkataan
"SayaMukminInsyaAllah"
Kaum muslimin telah sepakatuntuk bersyahadat
bahwa tidak ada ilah yang haq kecuali Allah dan
bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwa
hal itu adalah prinsip kebenaranyang diyakini oleh
kaum muslimin. Mereka merasa pasti (yakin) dan
tidak ragu, sedangkan apapun yang telah diketahui
oleh seorang muslim dan dia mantap terhadapnya,
maka berarti dia telah merasa yakin dengannya,
kendati Allah berkuasa untuk merubahnya. Maka
seorang muslim merasa pasti dengan apa yang ia
dengar dan ia lihat, merasa pasti bahwa Allah
berkuasaatasapa yang Dia kehendaki.
Apabila seorang muslim mengatakan bahwa saya
mengatakanhal itu secarapasti, bukan berartibahwa
Allah tidak kuasa merubahnya, bahkan barangsiapa
yang berkata bahwa Allah tidak kuasa untuk
mematikan makhluk dan menghidupkan mereka dari
kuburnya, menjadikan gunung berjalan dan
menggantikan bumi dengan selainnya maka dia
dituntut untuk bertaubat iika mau, jika tidak maka
dibunuh. Adapun oiang-orang yang tidak menyukai
laf.adz pasti, termasuk di antaranya mereka yang

Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama'ah


/*-
flllJf, ,,lpttv afisu1,,aryx u0aun33ua4
ry
nely'r8e1 ue>ln8errp{epll uep r{nseruaru ue>le
e{arau emqeq rnqe;a8uaurqepns qeUV PqePed
(/Z :qlE{-IVl ,,ttayvafisut'wang
UU[sary'qnsawawua4u1sadnwa>1 ws a9,,
ufiut1n33
tt'l:'

4 f"fl l* rl
Ifl)io tIJy. @ ) lrrvi:'r
:qeflv
ueurJrJqradas'qe11v{ePuaqa{ eua.re{Pletu-e}eruas
qepdueqrpefralnJensas ep8as Puare{qeilv edsur
uelele8uaru elalaru nele 'edupseq rsls rrep n8er
e{arau nely'qsed uelele8uaur e{ns {ePrl uep nli
q;adas treposrad-ueposrad qeilV edsut uexele8uaru
e{aratu e{eru'{epp nele eduprue qnJnlaseturJauaur
qe11vqe4edeueln8eraur WseruDIaJaru'urnlaqnele
ue{qelurrad ed11-pse6uep qe11vSuedeueure8eqas
eurndruas eJeJas ueqrIerta>1 ue{eueslelaru
qepns e>Iararuqe>1ede qsed ereras rnqela8uaur{epE
Dlaralu pmqeqqeppe ntl 1eqruepp Jeles,eruelnered
qalo pn$Ieunp Suededy',,qe11y edsutlepqs qePns
edes,,;epsSueroasi{elesr{aloue>Iete{IpSuedq.ladas
nluaual up{reqa>lleure-Ierue Ier{ urelep e8n[ uep
,,qe11vedsur uruDlmu edes,,uelele8uaur JeleseJelue
'ueur
Ip e/v\qequbllnqasrp eueurre8eqas Ft{ ueiep
qe1iv edsurue>lele8uaur relnduau lepq
(,,ps"d,,e1e>l
Sued,eureln e.red)e{aJalu eduepur eped unure5l
' (r'oa-,,FS
ed,,zPetel eduqaloq)r.relSur8uaru
ryprl (bnzrel I ulq nruv nqy) eduqryeds'bnzre1,r1
leqeped
'epe-epe8uaruSued ledepuad qelepe n1r
urq nluv nqy ledepuad rlnllSuaru turellSuaru
mereka mengatakan hal itu karena tidak ingin men-
suci-sucikan dirinya (Seolah-olah dirinya telah
mukmin secara sempurna atau telah shalat dengan
sempurna-P"nt)
Mereka menolak kata "pasti" terbatas dalam per-
kara-perkara tersebut, namun kemudian datanglah
seteiah mereka orang-orang yang jahil lalu mereka
tidak menyukai kata "pasti" dalam segala hal.
Mereka meriwayatkan hadits-hadits palsu, dan
setiap riwayat yang dinisbahkan dari Nabi ataupun
sahabat atau ulama' dari kaum muslimin yang
mengatakan bahwa tidak boleh mengatakan pasti
atau yakin dalam segala hal adalah suatu kedustaan
yang diada-adakan. Bahkan di antara mereka
mengira bahwa ketika seseorang menetapkan kata
"pasti" berarti telah menetapkan suafu perkara baru
yang besar dalam agama ini, sungguh ini adalah
kebodohan dan kesesatan yang berasal dari orang-
orang bodoh tersebut dan bukan berasal dari salah
seorang ulama' kaum muslimin dan juga syaikhnya
Abu Amru bin Marzuq serta sahabat-sahabatnya
ketika beliau masih hidup. Dan orang-orang yang
mengikuti beliau setelah wafatnya tidak pula
menolak lafadz "pasti"secara mutlak, namun itu
hanyalah oknum dari orang-orang yang jahil.
Akan halnya dengan kelompok lain yang menga-
takan bahwa barangsiapa mencela sahabat niscaya
taubahrya tidak akan diterima oleh Allah sekalipun
dia bertaubat, mereka mendasarkan pada hadits

Qa'idah Ahlus Sunnah zaallama'ah


,,qullv nfisu1,,awN uaaun88ua4

nwa4 tpluu?ua[ 'rnpuas a4anw tnp dapat4talsuwq


madwapw 8uafi nS1-aqwaq-oqwaq utH,,:quluoyuwr,,

t/'f,@)1"t',r'1
lvt', tr,t': *tiV
l-" ;y,i9 { lf :
4+ef-75;7;ye ;{,ftf t*" r>4f
:leqnegaqSuedSuero-8ueroSuelual ueuuqraq qEIIV
ue4Suepas'leqnegaq4epu SuedSuerodepeqral gq
(8t
:,esIN -uV),,'tasaq 3uufi asoppnqa q qapI m 7nBSuns
blaw lqollv ualnlwpstadwaw 9uafr adarsSuang
'afr51-t4opuaya4tp 3uafi adus 8aq'ny 14rnrts1 uap
utu1as8uufi asopup&asrundwa9uauule uop 'ytnfis
asoprunduu&ww uayayaryt 4a11yafiuqn38unsag,,
'.

Crrr 4 F;r1[F
? /-- 1
tTr t{;in } 1'-',u 11
( o t-
)n
2. i2 ".4a@
4i',l9r5f,f4e# ft'J,,qc)Cf A',
: uerurrlraqqe[V eueruSuedue,rn$-1y ue8uap
ue3uelualraqntT pq epd r8el 'elarau qptrT-qelrx
uelep qe{as eruesepp >lepquep'eduue4leleMrJatu
Sued nwlr rlqe rrep rmerad und8ueroas {e}
qeqas'ffi {elnpse6 slrpeq ue>lerueusete8uau Sued
ueelsnpa>lqelepe 1uIsllpeH ,,'rundtuerplepn Sued
esop ueTn{elaru qela} erPqreraq n{}eqeqes ela)uaru
eders8uereg,,: epqesraq nerlaq emr{eq ffi tqeru
AIIah
terputusasadari rahmatAllah. Senntgguhnya
mengamp u?ridosa-dosa a. Sesungguhny
semltany a D ia-
Iah YangMaha Pengampunlagi Maln Penyayatxg."
(Az-Zumar:53)
Maka telah disebutkan di dalam kitabullah dan
sunnah Rasul-Nyabahwa setiap orang yang ber-
taubat maka Allah akan menerima taubatrya.
Sebagaimanadimaklumi bahwa orang-orang ka-
fir yang diperangi manakala mencela Rasul dengan
kata-kata tukang sihir, tukang sya'lr, orang gila, atau
tukang dusta akhirnya Allah menerima taubat
mereka. Telah ada suatu kelompok yang mencela
Nabi # yang menjadi musuh, kemudian mereka
masuk Islam dan baik keislamannya dan Nabi
menyambut sebagianmereka. Di antara mereka
adalahAbu SufyanbinAl Haritsbin Abdul Muthalib,
putra dari paman Nabi #, demikian pula dengan
Abdullah bin Sa'ad bin Sarah. Yang mana beliau
pernah murtad dan mendustakan Nabi * dan
mengatakan,"Aku lebih tahu tentang AlQur'an dari
dia." Kemudian dia bertaubat dan kembali masuk Is-
lam danberba'iat kepada Nabi untuk itu.
Apabila dikatakan, mencelasahabatadalah seba-
gaimana mencela bani Adam yang lain, maka itu
adalah mustahil karena celaanmereka sebagaimana
orang-orang rafidhah yang meyakini hal itu sebagai
bagian dari agama, sebagaimanaorang-orang kafu
mencelaNabi ffi adalah atasnama agama.Apabila ia
bertaubat kemudian mencintai dan memuji para

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


tl umlnH
8utlun&Eualtl
-MF
-

rqeN p/tqeq ue>1e1e8uauue8uap ffi leeN elaJueru


Sued rr;e>1Suero epe PuPrute8eqaS'ue{nJnq€{
sndeq8uaur ue>Ientr ue{rcqa{ ueq'e{araru epedal
ue4edurl pr qelal Sued ueleqela{ rePe{ ue8uap
rpnsas p{alaur r[nuaur uep s{aJatu ueTe,opuatu
erer ue8uap teqpr{Psered epudal {req nIPIraq
er qeplepuaqDleur leqnepaq Prp\reTpnrua>1ure18ued
nele leqeqps elaruatu qe1a1Sueroasasegqedy
,,'${eq
-lq8p Sued Suero €eq undue uol€lunuaur qeppe t/,
-qrrd.{"t"te-21,'Irqseg 1y ueseH IV qap ue"4e1e1r-pSued
uueune8eqag'eduuedepeqIp PPEraq{ePF eI Pp{rsr
leqef nlepaq qelal €rp Pueture8eqeseduuedepeq
rp eperaq >lePrre>Ipa{SurtunSrpT{nPnfp _8uedSuero
depeqral {req lenqraq ep edu4teqaselnd uDIel^e{IP
',,ntu8urftm33uaru r{elal n{V,,'uelele3uaru ue8uap
eduue>lnqplTraqruaru {PpIl SuBroasasedulepuaq
qpppp r{F{eqs Suqed Sued unrueN 'Peurqy rueu{
rinp ,rn4l"dplv{rlp eduenpa>1Sued ,eruep ledepuad
enp €pp e{pru lloqru7lP nele qnpqrp Sued 8ue
-ro-"p"da1 redures4epg qoqlq7nele ueqnpnl ellqedy
'eduleq r-lpqura{gqure8uaru{nlun {Et{raq Prp DIPrU
edupqera8uau nuqeqPrp Sued ofl 1de1a1 ue{V
'P^r4Eqneleuruauaru
qeilV edersru 'leqnelraq PIp nlPI PAuelaJuaru
nele edu8ur[un88uaur'eduqnpnuaru'ersnueut
'ue1reqa{ ue8uap
r-uqpqpuaruSuededers8uereque6
eduueluueSSuauruep eduuereqPfa{ue>lsndeq8uaru
ue>Ieqelv edersruDIaJaruu€{e,opuaru Pilas leqeqPs
adalah seorangpendusta (kadzab),maka jika dia
bertaubat dan bersaksi bahwa Muhammad adalah
utusan Allah yang benar dan dibenarkan,kemudian
ia mencintai beliau dan bershalawat untuk beliau,
maka kebaikannya akan menghapus kejahatannya.
Dan Allah Th'alaberfirman :
. ,.,..
,ini r'i ? J,.2 .t.lyft . -I 4:,t.

:Vt 6c \ez4j *tV f J,rj_r -r,lt'-*, y

"DanDia-Inhyangmenuimntaubatdarihnmba-hnmba-
Nya dan memaafkankesalahan-kesalahan dan
mengetahuiapa yang knmu kerjaknn."(Asy-Syura:
2s)
Allah Ta'aIa b er hrrnan:

*1:i ;o A4i rii !'g4i,t*@


':, 'n
r- )
.'-.- 4..

gr,i !'rturI J;JJics1+tui.utt=; . J i ,yrUt


aJ..

[r-r:;u]@'ryai
"Hsa Miim. Diturunkan Kitab ini (AI-Qur,an)dari
Allah YangMah"aPerkasalagiMahaMaryetahui,yang
mengampunidosadan menerimataubatlagi keras
hukuman-Nya;Yangmempunyaikarunia.Tiadallah
(yangberhnkdisembah)selainDia. HanyakEada-Nya-
Iahkemb ali (semuamakhluk)
." (Al-Ghafir: 1-3)
6wlun66uaw wfiftH

http://kampungsunnah.wordpress.com

'qe,plq
1pPUPP(nsryuPrvteq
1n4€uad) ,omqv pge Suqelaq 1p (qe,erue[)teleqs
unTnq 3ue1ua1ruted utel Suednerlaqr{elesuue8uap
eduuellle>18uau ereo ue8uap leelueuraq qrqal
;e8e edurde4Sualaru{qun fpersnrraq rue{ uep Rn
Sun8e Sued qepre4 3ue1ua1yollrupwnpy qedd1u4el
Ip redureq
HukumShalatDi BelakanglmamFajir

Adapun shalatdi belakangahlul ahwa, dan ahlul


bid'ah atau di belakang imam yang
fajir maka ada
perselisihandi antaraulama' secaramnsyhur.Adapun
perinciannya bukan di sini tempat unluk
memaparkann)'a. Akan tetapisebagaipeitengahandi
antara pendapat-pendapattersebut adalah-bahwa
seseorangtidak diperbolehkan mengangkat imam
dari golongan tersebutjika ada kemampuan untuk
mengangkat imam selain mereka.Jika tampak suatu
kefajiran atau bid'ah maka wajib untuk mencegah
dan melarang darinya.

-Dan tingkatan minimal dalam mencegahkemu_


ngkaran adalah dengan mcmboikotnva agar ia
berhenti dari perbuatanfajir dan bid,ah.
Untuk itulah jumhur ulama, membedakanantara
penyeru kebid'ahan dengan orang yang berbuat
bid'ah namun tidak menyeru kepadi yar,g lair,.;ika
dia sebagai penyeru bid'ah maki bJrarti dia
menampakkan kemungkaran maka sudah sela_
yakny-a untuk dicegah. Lain halnya dengan orang
yang diam, kedudukannya sebagaimanaorang yang
melakukan dosa secaratidak terang-terangan,rir"ti
ia tidak dicegah dengan cara yang dhahir, sebab
maksiat jika disembunyikan maka tidak

Qa'idah Ahlus Sunnahwal lama,ah


.nIDJ wawl Eua4u1aglQ luIaLlS

'e.{uuopurnduraduaru uep leqelseur uelSuelepuaru


'eduenpa>1eJelue
{nlun 8ue1uple,rreds euare)
rp resaq qrqal Sued ueTesnra{,ue8uap ue{esnJa{
enp erplue rp ue8urr 8ur1ed Sued ue{Psnra{
'resaq
q"b"ro"* qaioq {ePI} ueq wqal Sued
.r"1"tt t"1 ,t"3rrap pra>1Sued ueTesrua{ qe8aruatu
qatoq TePq e>lew'1nqasra1tuetul ue{Fqurqrp Sued
utereqpewal epeduep edulereqperuresaqWqal uep
ue{rnelaur pue81pledep
leqefqlqal Sued Suero t{alo'ute1
>IepFlnqasJal ruerur nele 3-uedue8uap eduu
-.rn33.t"- {n}un edur8eque44>lStmuraru{epq uep
weur re8eqasedqelSue8uaru rnel Suero e4rf rdela1
'Yn*I
ueTV 'eduuelefra8uaur {nlul Ql[e,r,re{eru
re3eqasnererlSntt*a1 ue>lledureuatuSued 8ue'ro
ie>lSue8uaur{epq {qun ndureu Sueroasasnp{
' eduueleder,r,uad
uep uer$lesa>l
depeqral eduueelar ne+e leleqs edolesnr euare>I
uDlnq'uerelStmura>1qe8aluatu Jesepsele ue{sep
-ueip n+I IeH 'edulBde^'vrrruep uers{esa{ gqure8u
-aru' ruetui t"Snq"t edule4sue8uaur'eduepeda>1
erp euqede
,elpmraqqaloq {epp nraduad re8eqas
nrtnlnl'ndo.tntt;n{a{ ue{{edure-uaurSued Suero
,rne""p epaqrag'ala,alqe11vepeda>1 uelqerasrp edu
-qleq uesnrn uelPnrua{ t}ieqP ereJas {req ue>ln>lel
-radrp de1a14;eunur Suero-8uero qeprl >ln+un

re*qpe,,,u'rrnqwruaru ledep n,leur


ereJas eduue>1n1elaurelp e4[
""HL1]E#J
rdela1 uele 'rrrpuas
uelSuelepuaru
serta menghilangkan mafsadat(kerusakan) dan
menguranginya semaksimalmungkin. Maka sebagai
konsekuensinya adalah mengambil yang terbaik di
antara dua kebaikan jika memang tidak bisa diambil
kedua-duanya dan mencegahkerusakan yang lebih
besar di antara dua kerusakan jika memang
keduanya tidak dapat dihindari secarakeseluruhan.

fika tidak mungkin mencegahimamyangmenarn-


pakkan kebid'ahan danfajir melainkan dengan yang
lebih rusak, maka tidak boleh mencegih imam
tersebut, bahkan hendaknya ia tetap shaLt di bela-
kangnya selagi tidak memungkinkan baginya untuk
(jama'ah) melainkan di belakangnya. Seperti
9ha!t
ketika shalat Jum'at, hari raya dan shaht jatt a,ih li-
ma waktu, jika memang tidak ada imam selainnya.
y_ntuk
ltulah para sahabatjuga shalat di belakang Al
Hliai"l, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi dan
selain keduanya tatkala shalatlum'at ataupun shalat
jama'ah. Sebabkehilangan shalat Jum'at dan shalat
jama'ah lebih besarkerusakannyadaripada shalat di
belakang imam yang fajir. Apalagi jika dengan ia
meninggalkan shalat jama'ah tidak dapat merubah
kefajiran imam tersebut, maka beraiti dia telah
meninggalkan maslahat (shalat jama'a6-nunt) tanpa
dapat mencegahmafsadat.
Oleh karena itu, orang yang meninggalkan shalat

24. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar


Rndhiyalkhu'Anhumabahwabeliaushalatdi belakangAl-Hajjaj
binYusuf Ats-Tsaqafi.

Qa'idahAhlus Sunnahwal fama'ah


'qe,pIqqqe uetenqradqePPe n1r
Ieq eTeruedurguein8uauerp opf ue4qeg'edr4epqs
Sueln8uarunlrad {eP$ eI e{eur'1e,urnf:}el.rr-r':t'Yrr I
qradas n lal Buet(,uretur Suoplaq rp ue>iurelatu]epqs
>Inlun edurSequelnt8unuaur {epq e41[u nure11
1e,urn{}e1eqs
uepSSued epe e>lqa>l rlaq pnfraq Sued Sueroasas
ue>ye8eqeIC 'leleqs uesnrn rrep-qesrdral Sued
*ni nrnrlt"d qeppe uere>13unwa1qe8aruatu ueqr[ervt
-"1",r"11l33ur.uaur
- erp erolrad uolSuepas'qes ^de1a1
rlpuas edulPler{seuale;,,' edu-1e1er{s Sueln8uaur
nliad {epF erg,,'ledepuadraq Sued epd epy
eSStmlas
,,'edw8ueln8uaursruer{erp'n[ul?tm'{'
SuereppqeiePeedu8uelelaqrp lepqs e{eru
.ttn*r 8-*rlelaq 1plepqs uep uerelSrmua{ qeSaruaur
erp eueur Sued
{nlun ueqr-ternralue11e88urualu-
'ue11e,gedsp Sued ede ue4efra8uaur rPIa] erp
{ePP
nrr"i"1''edr4eljqs Sueln8uaur snreq e161"'ledepuad
-raq e>Iaratuerelue rC ',eru€In peryfu ederaqaqepe
rnzpn ndt.t"ln[a! wewr 3ue1e1aqrp ]epqs Sued8^uero
jltl 'n[a{ ?ue['
rSeq urn1n.{ r1;adasrslpuo{ ureleq
urewr 3ue1e1aqIp +e1eqsepedrrep uelefra4p {nlun
'>1leqSued tuewl 8uele1aq
eureln qlqal 1uI ieq selaf
1pqe,eureflepqs uep 1e,urn{lepqs uelef;a8uaru {n+un
'unrue11i
H,r"to"tnt r8eq uelur>lSunuraur e4[
'r{e,plqlqe re8eqas,eruelnureurrered uep;e1es
'ttffe'$;ureun euaJDIuesep-
,eurelnered qaio sr-uollp
ue8uap {el+nur eJe)asqe,eurel]eleqs uep le,urnl
Beberapafuqaha'menyangkabahwa ketika dika-
t3\ul "Sgsungguhnyashalat di belakang orang fasik
tidak sah" itu berarti dia harus mengulang shalat
i1m'atrya ketika ia shalat dibelakang orang fasik dan
jika tidak mengulangi dianggap beluh shalat.
Padahal tidak demikian maksudnya. Tetapi yang
menjadi pembicaraandi sini adalah tentang tarangan
bagi seseoranguntuk shalatdi belakangya,namun
apabila ia diperintah untuk shalat di 6elakangnya,
pendapat yang benar adalah tidak perlu merrg.rlar,g
shalahrya,sebagaimanayang telah kami kemukakai
di atas bahwa seorang hamba tidak diperintahkan
untuk shalat dua kali.
Adapun shalat di belakang ahlul ahwa, yang
melakukan bid'ah yang dianggap menyebatkan
kekafiran,
Tlku para ulama'berbeda pendapat
dalam hal shalat ]um'at. Barangsiapamengatakan
"dia kafir", maka dia harus mengulang shilatrya,
sebab tidak boleh shalat di belakang orarrg kafir.
Tetapi persoala. ini berkaitan dengan tokfi, 1uo*"
]<afir)terhadap ahlul ahwa', sedangkanpara ulama,
banyal<berselisihdalam hal ini. Diriwayatkan bahwa
Imam Malik memiliki dua pendapat, Imam Syafi,i
memiliki dua pendapat pula, Imam Ahmad demikian
pu]a, termasuk juga ahli kalam, mereka mengatakan
bahwa Al-Asy'ari memiliki dua pendapai. pada
umumnya masing-masing madzhab memberikan
perinciannya.
Padapokoknya bahwa perkataan kafu terkadang

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama,ah


n[oJ unutl 8uu1a7agtQ PIaUS

esop sndeq8uaru eSSurqasSun8e Sued ue4-eqa>1


'uleJeq Sued
r{rlruraw erp elnd ipef esrq nele
nele
Isq uep leqnelraq ue>IPErp Bduqueu 1pe[eslq
'ruereq n+I BIP u{;LII"lru ne}L
1et{emqeq nqel unlaq
'(,,x-eduurp sele uoltue)uerp Sued ede rJeP JePurr{
-ia1 uelqeqaduaru Sued) Sueleq8uad eduepe
nele "tp
'rqnuad-ra1>1epu edtrueleredsradrpel esrqeuaJe;
'ueruef,ueueSuap eduuelenqrad erelue ue{1le{
-Suarrr qaloq undilelas 'elerau ue8uap (u41snw)
lelqr{ qqp u€{Fseuraruelrx qaloq{9Pp uep'1nqasra1
ueureJueuelledepuaru ue{P rlsed er emqeq sruol
elDI esrq>IepFnluaual nPFIpuI r-urnlnq8uaur{nlrm
gde1a1uele 'eduuereuaqa{ rurledrp snrer{ edules
-r*"r Sued ueruerue lede e8n[ uep sPlPrp ledv
fru-a1a
(0f, :,EsIN-u Yl,,' (a4arauya1a fiuaw 3uofi do
uapp Dl lnsout utla tyanu uap afrurynd qnuadas
ufrunuaqas'u!Ia? an)Jasw4afi
di wpuaw nr ayaraw
'4oua
iqrur1ua4runtu&uafr&uan-&ua n afiwpn88unsa 5,,

dt nCtcfig
-"'',L""t' ft@) 11
[rrn":.
rrt'

<'ro,
1yf \fin fC If yiP \49?
: ueturqraq up,oIWIIV 'uPute)ue+ede-tede
Suetual n{elraq Sued eueune8eqas1uIIeH'edusele
qef(nq ue>11e8a1rp urnlaqas lJe{ ilun>lnqrp qaloq
uafrfra,nw
lepu eduuelele3uaur Sued(n+uairalSuero)
rdetil ue>le ,,rrJe{ BIp rur8aq uelele8uaru
"rnt"t '(urnurn) b,ltl+l
eders8uereq,,ue{ele{Ip eTI[ e{entr
pre)as edun>1e1ad uerrlelSuad 4n1un u€{pn${eunp
yang telah dia kerjakan.Bisajadi pula (kesabarannya
dalam menjalani) musibah telah menghapuskan
kesalahan-kesalahannya, atau dia nantinya akan
mendapatkansyafa'at.Begitulah,ucapanyang dapat
menvebabkanpelakunya men;'adikafir, terkadang
daiil untuk mengetahui kebenaran tersebut belum
sampai kepada seseorang.Atau kalaupun sudah
sampai, belum jelas keshahihannyabaginya. Atau
sulit baginya untuk memahaminya dan terkadang
pula ada syubhat yang dengannya Allah memberikan
udzur (dispensasi)kepadanya.Maka barangsiapadi
antara orang-orang yang beriman dengan sungguh-
sungguh dan tulus mencari kebenaran kemudian
tersalah, maka sesungguhnya Altah i$llakan meng-
ampuni dirinya apapun kesalahannya, baik dalam
persoalan wawasan (pendapat) maupun berupa
amal. Inilah pendapat para sahabatNabi ffi, keluar-
ganya dan jumhur imam-imam kaum muslimin.

(ll (l) (lr (t><l) <l><r>


. ^ i ^ l ^ , ^ , ^ ^ . - A

..vYvvvv.V

Qa'idahAhlus Sunnahznallama'ah
wpqsuoploloqsualplqa\oqu1u&at,,
,,otllsnm

rrr"ne.fq
..rCr f rffs
(gg1:qprzbreg-Iv) ;,rpqes tue'(. tueto-tue
-;ro erras aq qely e'{uqnflEluns as' nuttuol
-ouad,Teteqas rplutfs uup 'reqes tleluetl
-gpe{ ueuyaq tue'(. tueto-Euu'lo ,eH,,

Iet;l.e@) [rr.r:,"r'11
4TirrtFI td rfr tiq 1{ii9 w ?.
PERINGATANBAGI
SETIAP MUSLIM DAN
MUSLIMAT
Segalapuji bagi Allah, shalawat dan salam semoga
terlimpahkan kepada Nabi yang tiada Nabi sete,
lahnya.
Ikhwah fillah, Assalamu'alaikum warahmatullahi
wnbarakntuhu
Allah 'Azzauta/allaberfirman :

[oo:c,r1;ujr]
1 @ Urpi'{S u'y'l:i'oy -of, >
"Dan tetaplahmemberiperingatan,karenn sesung-
guhnya peringatan itu bermnnfaatbag-torang-orang
yangberiman." (Adz-Dzariyat 55)
Danfirman-Nya:

[r:,,r,!r]
{ qpJF'J i ;A oyp$ y
"Oleh sebabitu berikanlahperingatanlurena pering-
atan itu bermanfaat,"(Al-A'la: 9)
Danfirman-Nva:

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


-- -tonttqnw
{ifJl
g
uoputrylsnw$va uop&wn{
-

'edr.rsruorrldeFr uqv'(ep-ep) Straq rEPDlasnele


e{m nrfat us{rerqTPuqpnura>l e{g->p1tp1ewuv1
-rlap,n*,t"w,{eHFPF ItsP'e,(6pBeuluatuuep e{p
-"p"dta q"p"qtoq *p.n* edednsedp-ry3pptu ue1
-*iap.dd w11VPrtrqeqmqr4a8uaur entrns reSy
:uulPduesedes
rtsfiv {gnq uoqou$tur uetuag'eduue4puaraur
nelp edun1{e,rr ePunu-sPunuaur nPlP lEIEqs
.*if"gS.a,-" e{ra[p ssertur SuBdtmdedeF €eq
p+'i ry"i *P tt{3,{t trnd prlaseu sqnuaruedes
sfs|r'lle0qrml gtp eies ut{sEqa$Er e|'6s trg)tlBd
Trr.- e{es rmdureilw8rnp q?qrrr€tlPserc
"fo{,sn
lp rqpctt enp uPPpIe'pIu rrcP tr:Oerltedrmrt
(ulgar1il U0 ;nry tFW ueKl.

ffq"ft:I
: eEn{e{wPSS
(treqng1p{)
undnoln nalo1 tPPqdtui-
.'rfrt qa fiul

f,{c!.9.
: epqusraqffit{qp1nsst
CZ:{rlpqg)
-pyl ;uqoEuttil Ittlntntt&rdf,^&ut'y'twnrYWo
*iritl-"ftoprffintrrsalatq'wp&uil qupt4qu{ 1.
gn\g;1rg1f€-)1nr::trl
sebagianmanusia mulai meremehkanurusan-urusan
diennya dan mulai merebaklah dosa-dosa besar,
dosa-dosakecil dan bid'ah, kemudian hal itu semakin
bertambah
\i.ggu tak seorangpun dapat mengelak
darinya melainkan yang dirahmati Allah. Fada
kesernpatankali ini saya akan berbicara tentang dosa
besaryangtermasukpada dosabesaryang paling besar
yakni meninggalkan shalat dengan sengaja. yang
mana kita hidup sedangkan orang yang masifi
serumah-dengan kita, satu kantor (tempat kerja)
dengan kita ada yang tidak mengerjakan shaiat
sedangkan kita tidak mengingatkannya, tidak
menasehatinya, bahkan kita masih menganggap
mereka sebagaisaudara.
- Saya akan mqlnulai pembicaraan ini dengan
bagaimana mempeilakukan orang yang mening[al-
kanshalat setelahkematiannya dan bagaimanapula
sikap kita terhadapnya hari ini.
Sesungguhnya orang yang meninggalkan shalat
dengan sengaja, ketika mati tidak boleh dikubur di
makam kaum muslimin. Akan tetapi ironisnya, hari
ini ketika ada orang yang tidak shalat mlti kita
memandikannya, mengkafaninya, mensholatkannya,
memintakan rahmat untuknya dan bahkan lebih dari
itu kita memohon kepada Altah agar ia diberi
keteguhan di akhiiat. Keteguhan manakah yang ia
pttkt jika Rabb-nya bertanya kepadanya, 'apakah
kamu menunaikan shalat wajib? apakah engkau
menunaikan tepat pada waktunya?" apa kira-kira
jawaban orang tersebut?

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


putlFnw uup uruqsnw !8og w)pSwacl

undepy
:r eperaq8ue{ qeqrualqelepe ,,nfrfior48,,
(09-65:wed.ruy41;
'undy4tpaspntp&nnp) afiatuatp
IaWl uull a?tns
uala nil bpow ayow/4alaspwuaq uap uaut
'tnsrJtu
-tnq' pqnaln :i ?unrt Suato-&uatoqanJax',,nfifrat$,,
'nnuauauuDIUayataw
lapy ryau' afiuns{uuamaUunl
-ynqndwalu uap wlatq uaqatfru-afiuau8uafi 17apl
|uafiS4ua83uad'aqanwUapnsas 4a13uaryp albw,,
o-. r.]
1.rJ:U

+l\q.::axf,lt?t'"xt'9'b@)
tfi,1*{q"fl i@11f r ?tf v1
4+ryqa,*efrfi{lqt'e\ft
d#Ti# ;t;%HlH;TJ,i
ue{uerurrr
Buerua,
ue11e38rmraurSuedne18ua 1eqerurInqeta{IP nlrad
' eduuelJeSStmratuSuede>1arau€eq e8n[ trnureu
'efes le1eqsSued Suero epedal uelnfn1 edes edu
-pq uolnqlnqasrat edesueeleryad eduqnSSrmsag
2eAuqueu
uolele>l elDI ue{p Sued ede uep P}q ueqervref8un8
-Suelrad elunuaru qe11ve>p[1n>1e1e]H qe?PpII

er E^qequelele8ualu{ep* uep eduuenrnrffi


Sued reqervl 'qe[V epedal tn{et PIDI qe)PIePII
neraka jahannam yang amat jauh kedalamannya,
sangat busuk rasanya sedangkan engkau akan
menjadi penghuninya jika kamu tidak mengerjakan
shalat. Bayangkanlah keadaan lembah tersebut dan
bagaimanasekiranyakamu menjadi penghuninya.
Allah Ta'alajugaberfirman :

{ 6 o*r gM } & r{i @.'iari,iy;>


["-t:oyur]
"Makawail-lahbagiwang-orangyangshalat,(yaitu) or-
ang-orangyang lalai dqri shalatnya."(Al-Ma'un: 4-
s)
Adapun wail adaLahlembah di neraka jahannam
yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke
dalamnya niscaya hancur lebur karena panasnya,
itulah tempatmu kelak jika kamu tidak mau
bertaubat.
Ibnu Abbas menafsirkan kedua ayat di atas,
"merekaadalah orang-orangmunafik yang shalatke-
tika banyak orang, namun dia tidak mengerjakannya
di saat sendirian."
Maka perhatikanlah wahai kalian yang meninggal-
kan shalat, apa yang Allah firmankan tentang kamu
pula dan perhatikanlah bagaimana ahlul jannah yang
diliputi kenikmatan bertanya perihal engkau dan
bagaimanapula jawabmu kelak, AUah berfirman :

Qa'idahAhlus Sunnahwal lama'ah


^
fr,
ftE wwqsnryuapulwqsnw $ag uapSutn4
-En
' epue epeda>1 qedePg ueTlraqtuau
TIEIIV eSouras uereJelad qpllrqure e{ew '>ledueq
letu€ n+rpq Suelualereorqraq8uedlede-1edeueq
(8t-g€:rlslslEppnl I
-IV) 'p,alafis uw7nquaw &uafi &uarc-8ua
-ro uap qa,a{ufrs
npnu $oq$qnunSnqlawt ayaw
',,uuluwal twa4 upadaySuoqapa88u14'uasa1aqwad
ua4 uola+snpuaw 1wa4qaqpauap'ahuuaTonJlqunw
YunfrSutn-8uan uuSuapauasnq'U4laq 3uafr
uopnJrquau lwol qappa uop 'urtlstwSuan uolaw
uaqwau1a1nd1 4up1qlwbl uap'p1or4sua4a[n&uaut&uafr
&uarc-3uatolnsauuat yapq nlnqap rwaa,,:qamaluaw
bpnw '@lanu) nbag wap7 Dl nwtnl
uayynsawaw&uafrrlu4adv 'asopraq8uafrSuan-&uo
-n (uaapaal)8uaya1'afiuarnwafiua4a4anw'ugtns
uotuplp oponq'uauayuu&uoyo8 qanca4'afiurynqn4p
qapq&uafiadasap qamo[Sun&8uauaqutpdut-dotl,,
"* r4\' r
ryilf.@i [rnf'v"t-vrl

;ry?f'tif@f,tryrtr,@n ryY:
t6@fZ-.tii)#@tZ
d@rf:rnftff@'ltry 'd,
?Tnf,@*tf:r@tvy?
Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan hal
itu akan sayasebutkansebagiankepada anda.
Rasulullah ffibersabda :
':#t:l;vr tpt
Sv,t4,,y:#r,y d
"Twdapembatas antarasmranghamba(muslim)dengan
knfir atau syirik selainmeninggalkanshalat." (HR
Muslim, Tirmidzi dan selain keduanya)
Beliau juga bersabdasebagaimanayang diri-wa-
yatkan oleh Abdullahbin Qarth:
"AmnI putamn yangaknndihisabdari seoranghamba
padahari ki"amat
nanti ailalahshalatnya,jika shalatnya
baikmakabaiklahseluruhamalnyadanjika shnlatnyn
rusakmnknrusaklahseluruhamalnV o." (HR Thabrani
dan yang lain dengan sanadyang shahih)
Rasulullahffijug bersabda ketika membedakan
antara orang yang kontinyu dalam shalat dengan or-
ang yang tidak rutin mengerjakannya:

'
*Uiti;i;rtt;jr(rld'-:k \ ,v us n
i*'ls'oa'j.'l':,;'i'6,;.i t41tL4*i'n U;
', I z . .
,i. ot i
# i Q3 t'66i t:r'tt ttstv( z/t$t V- Jtst
"Barangsiapayang menjagashalat maka baginya
a, penuntundankejayaanpadalnr i kiamat. Dan
cahay
barangsiapayang tidak menjagashalat,mnlu tiadalah

Qa'idahAhlus Sunnahwal lam"a'ah


^
4!l!l wutpnw uapww7snWfraA uala&utn4
-ffi

npq uo4rylndq oqg-aEq'tasaq nryqamuqwaw ua9uap


Surnq
afrusarytp l4pnq uu1 &uuliSuanasur4Sttapas
-nq &uafrHul-plolSuanasupn4adupuaw1wa4uarp
-nuwl'afunnpatlouttsnq Ind undtrla a41111t',,qa11,t
-ma,, 'alo7aq uap ntlt&uarypwwry4tultiwanp apv,,

-,'-?C,

:rdumuraq
P/v\qeqrreq>lng qalo ueTlsdervrrrrp
ffi Ueltnpseu
,{nt"l 'uerxnuap lenqJaq uesnJal-snra1e>p[murJrp
edurruaru uele Sued ede '>leduadu rnpq euale{
le1eqsuoleSStmraru Sued reqe.tr qeluolqeqrad
'eTa-Ialu
upp elDIuoltlnefuaur re8n q"[V epedal uoqouraru
e1q tr;e>1Suero-3uero 1o43uapapered qelepe
e{araw uelSuepas (>1req Sued peues ue8uap urel
Sueduep peurqv UH) ,,'lrprU ryqryclnuapuuwaH
'unnfi 'una wuusnqua4lndutn4tp ua4aayatawuap
1t7
wwa!4ltutl lp uaafiu[a1uopunlunuad' afiuqacafru8aq
tersebutmengenaikEala orangyang berbaringhingga
pecahberantakan danbatutersebutterlempar,lalu dia
hampiri batu itu lalu diambilnya.Tidaklahia kembali
kEadaorangyangberbaringtadimelainkankEalanya
telahpulih sepertisemula.Kernudiania mendatangi
orangtersebutdanmengujaknnsebagaimnna yangdike-
rj akansebelumnya. N abibersbda, "Aku bertanyakepada
keduanya,"Subhnnallahada apa dengandua orang
itu? " keduanyamenjawab,"Marilah..! "
Kernudian pada akhir hadits beliau bersabda :

l,ij '1f, ;l
!u iv U-f),jIt lii t3 W fr.:rl'
"r
*t'$t,rlr jrtrrl1t ei!'.*- tiyyf;
l,JJ)
f,'

e ;,i, 1:;:por;sr
.t;L-
"l:1,';y
o;r.'Lf)
a;.tkjrt;itLs
"Sesungguhnyaaku melihatperistiwa yang menak-
jubkan sejaktadi malam,apasesungguhnya yang aku
"Aknnknmi
lihnt tersebut?keduanyaberlutakepadaku,
kaborknnkEada anda.Adapun orang putama yang
andalihatyalcniorangyangkEalanyahancurolehbatu,
maknsesungguhnya ia adalahorangyang mengambil
Al-Qu/rnlalumembuangryadnnmerekatidurdnishal
zaajib."(HRBukhari)
Wahai yang meninggalkan shalat, wahai orang
yang miskin dan lalai, akan kami ceritakan kepada
anda kisah yang dituturkan oleh Imam Adz-Dzahabi

Qa'idahAhlus
#ru.nFnw uvp utwlFnw fiag ua+aSuuad

Suedede uelSunuararu umlaqas rreq rueptu Ip rnpp


TepTl ne43ua eSSurqasnrur8eq teeJueturaeledep
eSotuasqe11vepedal dereqraq n{e upp rur e8req
-raq Suedleqaseu s{nuaru n{e nurueepea>1 depeqral
ueurleqrrdaT uep ueqrse{ eser qalo Suoroprp
edue11'nuepeda>1edes uereJn 8uefuedraduraru
ue{e {ppq edeg auetlnrnlasa{ pJeJaseduue>11e83tmr
-aur ne18ua leqeped llueu nuupepea>1eueurre8
-eq seluel'edqepqs ppunuaru edueq r-r4ellup114
,
,,.p^u
-lepqs n1{em eprmu-epunuaru uep lp1er{sue>1erdu
-erduau qelal nurrJepnesn{{pue reqe1,4,,,e1eryaq
uep sr8ueuaruundedunql 'reqll pr qelal Sued
ede ue>1e1Fa)uaru fqtups ,,ZeRmprp nTFepnes qalo
ue4e[ra4p qe1a1Sued ede nlepeda>1qelue>lelrraq
'nqr reqe14,,'pduelJaq ederas sr8ueuaurue8uap
edrmqrepeda>1[pqua{ er uep qpup}ue8uap ruepuad
erp ledar ueSuap '1nqasra1rnqn{ ruelpp 1p le11[
-1epfuarurde leqqaur erp eqrl-eqr]unlupu edurrepnes
rnqnT qe8 erp n1e1'edurrepnps rnqn{ a{ qequra>l
underp B{eru 'n}I Ieq ue{e er qelrepps rlequra)t
e{araru e{pax'rnqn{ urepp a4 (3uen) elrpr{ rsrraq
Sued edulqrur 3uo1ue>lqep{n+e[eduuerynqn8uau
'leJem qelal Sued
{nlun r8rad e{araru e{I}a)
elrrre^\ eJepnesryrlnrratu Hel-HeI Sueroasepy,,

'r-o,ere
nelauarpra{Buededeqr*
":H":i#;::"i
ne13ua e38urq qelSuep-3uep uep qelue>lqeqrad
'qepledeq e{eru 'n,aqay
ly ne[aq qe]DI ruepp rp
telah aku tuliskan untukmu dan engkau sadarbahwa
pintu taubat selalu terbuka lebar di hadapanmu
selagi nyawa belum sampai di tenggorokan dan
sebelum matahari terbit dari barat. Allah Ta'ala
berfirman:
', . --.- - t,.i t... . '
1 *,, -',. ? i .1:
€,ston y rk:'-eil
&G\;;l4JT qt4-Jr*l
' !"
,.1.r7,,-..
dll '^:t')
t t.<\7.t ,7.,io ,/ 1'
),;ft ,i ;e:t.*eyil| iii4-allil

[or:,,Jr]{@i}i
"Hai hamba-hamba-Ku
" Kntakanlah: yang melampaui
batasterhadapdiri mereknsendiri,janganlahknmu
terputusasadari rahmatAllah. SesungguhnyaAIIah
mengampLni dosa-dosasemuanya. SesungguhnyaDia-
lah YangMahn Pengampunlagi Mahn Penyayang."
(Az-Zumar:53)
Maka bersegeralahbertaubat sebelum ajal meng-
hampirimu, Allah tempat memohon pertolongan.
Semogashalawatdari,Allah terlimpahkan'kepada
Nabi kita Muhammad H ya Allah bukankah aku
telah menyampaikan?maka saksikanlahYa Allah...!

http://kampungsunnah.wordpress.com

Qa'idahAhhts Sunnahwal lama'alt