Anda di halaman 1dari 17

PROGRAM PEMBANGUNAN

PROFESIONALISME GURU
PENOLONG KANAN SM
NEGERI MELAKA

28 April 2008
Hotel Concord Inn, Sepang
STANDARD KUALITI
PENDIDIKAN MALAYSIA
(SEKOLAH)

Disampaikan Oleh:
HJ MOHD ZAKARIA BIN YUSOF
Jemaah Nazir Sekolah,
Kementerian Pelajaran Malaysia

ss/jns/2003 2
LATAR BELAKANG

Subseksyen 117(a) Akta Pendidikan 1996 (AP96)


menyatakan bahawa Ketua Nazir Sekolah (KNS)
bertanggungjawab memastikan bahawa taraf
(standard) pengajaran yang memuaskan
diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan

ss/jns/2003 3
Perutusan Tahun Baru YB Menteri Pendidikan
(9 Januari 2003)
“ Saya ingin melihat semua
sekolah kita menggunakan
instrumen penilaian kendiri yang
boleh memberi petunjuk tahap
kualiti masing-masing, dan
berusaha memperbaikinya dari
masa ke semasa”
ss/jns/2003 4
SKPM merupakan petunjuk utama
keberkesanan dan kecekapan yang perlu
diamalkan di sekolah untuk mencapai standard
kualiti pendidikan yang dihasratkan selaras
dengan potensi dan kadar kemajuan murid
dan sekolah. Berpandukan konsep SKPM,
sekolah dapat :
• menentukan kedudukan tahap dan taraf prestasi
masing-masing, Prestasi Semasa atau
Nilai Letak Kerja (TOV)
• menentukan hala tuju sekolah
• memantapkan program sedia ada
• menggubal dasar baru (dasar sekolah)
• menyediaan pelan pemajuan yang holistik dan
ss/jns/2003 5
komprehensif.
PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Keupayaan sekolah hendaklah dibangunkan
ke tahap yang tinggi secara terancang
berasaskan potensinya;
1. Sekolah hendaklah berusaha merealisasikan
misi KPM dengan membangunkan potensi
individu murid secara menyeluruh dan
bersepadu seperti yang termaktub dalam
FPK;
1. Kepimpinan sekolah memainkan peranan
yang sangat penting dalam usaha
meningkatkan standard kualiti pendidikan;
ss/jns/2003 6
PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Kemenjadian murid dalam bidang akademik,
kokurikulum dan pembangunan sahsiah
adalah petunjuk kepada kejayaan sekolah
menghasilkan pendidikan yang berkualiti
tinggi;
1. Sekolah sebagai sebuah organisasi
pendidikan hendaklah ditadbir urus
berlandaskan teori-teori pengurusan moden;
1. Proses mikro dalam pendidikan hendaklah
berlandaskan teori pedagogi terkini dan
berpandukan pengalaman pakar dalam
bidang pendidikan;
ss/jns/2003 7
PRINSIP PENGGUBALAN SKPM
1. Pendekatan membuat keputusan dan
merancang program-program pendidikan
hendaklah berasaskan maklumat dan fakta
yang tepat;
1. Skop dalam standard seboleh-bolehnya
bersifat tuntas (exhaustive) serta
berpandukan dokumen autentik serta
praktikal untuk dilaksanakan;
1. Elemen standard hendaklah diperihalkan
secara mesra pengguna, jelas, eksplisit dan
mudah difahami; dan
ss/jns/2003 8
PRINSIP PENGGUBALAN
SKPM
1. Program-program kecemerlangan lain
yang dianjurkan oleh agensi KPM
merupakan usaha yang selari ke arah
pencapaian standard kualiti sejajar
dengan SKPM.

ss/jns/2003 9
DOKUMEN SKPM-Sekolah

SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)-


Pernyataan Standard

SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)-


Instrumen Pemastian Standard (IPS)

SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia –


Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah
(RPS)

ss/jns/2003 10
DOKUMEN SKPM-Sekolah
SKPM1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)-
Pernyataan Standard
Dokumen ini memperihalkan 12 elemen SKPM-Sekolah
yang perlu berlaku dan diamalkan di sekolah sebagai
asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan
pendidikan berkualiti tinggi dengan memberi penekanan
kepada pembangunan potensi individu murid.
Elemen-elemen tersebut dikelompokkan ke dalam empat
dimensi seperti yang berikut:
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN
Elemen 1 : Visi dan Misi
Elemen 2 : Kepimpinan

ss/jns/2003 11
SKPM1 : Elemen SKPM-Sekolah
DIMENSI II :
PENGURUSAN ORGANISASI
Elemen 3 :
Struktur Organisasi
Elemen 4 :
Perancangan
Elemen 5 :
Iklim
Elemen 6 :
Pengurusan dan Pembangunan Sumber
Elemen 7 :
Pengurusan Maklumat
DIMENSI III :
PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN
Elemen 8 :
Pengurusan Program Kurikulum,
Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid
Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran
Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid
Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid
DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID
Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik,
Kokurikulum, dan Sahsiah
ss/jns/2003 12
DOKUMEN SKPM-Sekolah
SKPM2 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah)-
Instrumen Pemastian Standard (IPS)
Instrumen Pemastian Standard (IPS) akan digunakan oleh
• Nazir Sekolah semasa menjalankan pemeriksaan
di sekolah.
• Pihak sekolah pula hendaklah menggunakan
instrumen ini untuk melakukan penarafan kendiri.
• Agensi lain di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia
(KPM) seperti Jabatan dan Bahagian KPM, JPN, PPB/D
juga boleh menggunakan instrumen ini ketika
melaksanakan pemantauan dan penyeliaan di sekolah.

IPS dibina berdasarkan Pernyataan Standard (SKPM1).


Untuk tujuan penilaian sekolah, elemen-elemen yang
dinyatakan di dalam SKPM1 dinilai dan pencapaian
sekolah akan dinyatakan sebagai peratus skor dengan
ss/jns/2003 13
wajaran seperti yang berikut:
Wajaran Dimensi dan Elemen SKPM-Sekolah
DIMENSI I : HALA TUJU KEPIMPINAN 10 %
Elemen 1 : Visi dan Misi 3%
Elemen 2 : Kepimpinan 7%
DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI 30 %
Elemen 3 : Struktur Organisasi 6%
Elemen 4 : Perancangan 6%
Elemen 5 : Iklim 6%
Elemen 6 : Pengurusan dan Pembangunan Sumber 6%
Elemen 7 : Pengurusan Maklumat 6%
DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN 45 %
Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum,
Kokurikulum, dan Hal Ehwal Murid 15 %
Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran 20 %
Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid 5%
Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid 5%
DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID 15 %
Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik,
Kokurikulum, dan Sahsiah 15 %
ss/jns/2003 14
JUMLAH 100 %
DOKUMEN SKPM-Sekolah
SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia –
Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah
(RPS)

Berdasarkan
• Keputusan Penarafan Kendiri Sekolah, atau
• Keputusan pemeriksaan Nazir Sekolah
menggunakan SKPM2 (Instrumen Pemastian
Standard), sekolah akan mengetahui
- kekuatannya serta
- aspek-aspek yang masih lemah dan perlu
ditambahbaik atau dimajukan.
Dokumen RPS (SKPM3) ini memberi panduan untuk
sekolah melaksanakan langkah-langkah
penambahbaikan dengan menyedia dan seterusnya
melaksanakan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS).
ss/jns/2003 15
RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH (RPS) –
SATU PROSES PEMAJUAN BERTERUSAN
Data Luaran 6.
Sekolah Menyediakan
3. 5. Pelan Strategik,
• Politik
1. Menganalisis Menjana Pelan Taktikal
• Sosial
• Ekonomi Data Strategi dan
K • Teknologi
3. 1 Pelan Operasi
E • Perundangan
S Memproses
E Data

S D 7.
I Melaksanakan
K A 2. 3.2 4.
P Menganalisis Visi, Pelan Operasi
A Mengumpul
M N Data Data dan Misi
Maklumat dan
S Matlama 8.
E t Kawal Selia
K 3.3
Data Dalaman
O Mendokumen
Sekolah: Data dan
L
• Kemudahan Asas Maklumat
A • Keperluan Asas 9.
H • Sumber Manusia Penilaian
10.
• Kewangan dan
Penambah
• Budaya Sekolah Analisis
baikan
Kelompangan
CARTA ALIRAN PROSES PELAKSANAAN SKPM-Sekolah DI SEKOLAH
PROSES TINDAKAN
1 Sekolah menerima dokumen SKPM JNS,
SKPM1, SKPM2, dan SKPM3 Sekolah
2 Sekolah mengkaji dan memahami semua JNS,
dokumen SKPM1, SKPM2 dan SKPM3 Sekolah
Guru Besar/
3 Sekolah membentuk Jawatankuasa SKPM
Pengetua
Sekolah melaksanakan Penarafan Kendiri JK SKPM /
4 Menggunakan SKPM2 Sekolah
5 Sekolah memutuskan keputusan PKS JK PKS

6 Sekolah mendokumenkan keputusan PKS JK PKS


Sekolah memaklumkan keputusan PKS Guru Besar /
7 kepada JNS Negeri, JPN, PPD/B Pengetua
Sekolah membina RPS untuk menambahbaik
8 JK RPS
sekolah dan menubuh Pasukan AKD (PAKD)
Sekolah melaksanakan RPS berpandukan JK PKS /
9
Keputusan PKS menggunakan SKPM3 Sekolah
JK RPS/
10 Sekolah / PAKD menilai/mengaudit RPS
ss/jns/2003 PAKD 17

11 12 Penambahbaikan berterusan / Tamat