Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama
Kursus/Modul

Sejarah Islam Sehingga Daulah Abbassiyah


(History of Islam to the Abbasid Era)

2.

Kod Kursus

SJHK3083

3.

Nama Staf
Akademik

BAHARUDDIN BIN AB. LATIF

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

Kursus ini membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dan kemahiran konsep, pengertian
Sejarah mengikut perspektif Islam menguasai kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian
masalah, kerja berpasukan dan menjalani pembelajaran berterusan.

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

Semester 2 Tahun 2

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

35

18

19

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan dengan menggunakan peta pemikrian makna Sejarah dan ciri-ciri zaman
Kursus (Course
jahiliah (C4, P2, A4, PLO1, PLO3)
Learning
Outcomes, CLO)
2. Menganalisis secara kritikal melalui perbincangan kumpulan kebangkitan dan
perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW sehingga kewafatan
baginda (C4, PLO1, PLO3, PLO5)

120

3. Membanding beza perkembangan dan pencapaian Islam pada zaman Daulah Khulafa ur
Rasyidin, khalifah Daulah Umaiyah dan khalifah Daulah Abbasiyah (C4,A4,PLO3)
.
4. Menghubungkaitkan sumbangan sejarah Islam terhadap pembangunan negara Malaysia.
(C6, P2, A4, PLO6)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

C
1

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable
Skills, TS):

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

Menghayati nilai

Mengorganisasi

Menilai

Memberi maklum balas

Menerima

Lakuan tulen

DOMAIN AFEKTIF

Adaptasi

Respons ketara kompleks

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Mencipta

Persepsi

DOMAIN PSIKOMOTOR

Menilai

Menganalisis

Mengapikasi

Memahami

CLO

Mengingat

DOMAIN KOGNITIF

A
4

A
5

x
x

Kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah, Kerja berpasukan dan
pembelajaran sepanjang hayat.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


1

11. Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan
Peperiksaan Akhir (50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala
Peperiksaan dijalankan di akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada Kajian kes dan pembentangan yang dibina merujuk
kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk ujian
bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kertas
Peperiksaan.
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis/esei

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kerja Kursus
Projek/ Kajian kes

Pembentangan/ ujian
bertulis/

PLO5 Kerja berpasukan

Kerja berkumpulan
Projek/ Kajian kes

Pembentangan/

PLO6- Pembelajaran sepanjang


hayat

Kerja berkumpulan
Projek

Projek/ ujian bertulis

Kursus ini memfokuskan sejarah Islam merangkumi zaman Jahiliah, kepimpinan Nabi
Muhammad S.A.W, Daulah Khulafa Al Rashidin, Daulah Umaiyah di Damsyik dan Andalusia,
serta Daulah Abbasiyah di Baghdad bagi menimbulkan kesedaran tentang besarnya
sumbangan Sejarah Islam terhadap pembangunan negara Malaysia.
This course focuses on the history of Islam from the pre-Islamic period, the Prophets
leadership, the early caliphates, the Umayyad in Damsyik and Andalucia, the Abbasids in
Baghdad. This course also promotes awareness of the significant contributions made by
Islam in the developments of Malaysia.

13. Mod Penyampaian

Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus
: 50% ( Pembentangan 10%, Kajian Kes 40%, kuiz 10% )
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan akhir

50

Pembentangan

10

Kajian Kes

25

Kuiz

15

Tugasan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1

PEO 3

PEO 4

CLO 2

CLO 3

CLO 4

PEO2
PEO3
PEO4
PEO5

PEO6

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
PLO 2

PLO 3

CLO 1

CLO 2

CLO 4

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

PEO 6

PLO 1

CLO 3

PEO 5

CLO 1

PEO1

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

PEO 2

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

x
x

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


3

Jumlah SLT
Pentaksiran

AmaliBukan BersemukaInteraksi

Tutorial

Kuliah

Pentaksiran

Interaksi
Bersemuka
Tutorial

Amali

Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1.0 Pengenalan Sejarah Islam

Sejarah mengikut Perspektif Islam


Sejarah Islam sebagai asas ketamadunan manusia
Etika dan adab Sejarawan Islam

2.0 ZamanJahiliah

Pengertian konsep Jahiliah

Ciri-ciri masyarakat Zaman


Jahiliah

Agama dan Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliah

Corak kehidupan
masyarakat Jahiliah dalam aspek
Politik dan pemerintahan
Ekonomi
Seni dan kesusasteraan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


4

3.0 Zaman Nabi Muhammad SAW

Kelahiran Nabi Muhammad


SAW
Sifat keperibadian dan ketokohan
Kepemimpinan

Penyebaran Islam dan tentangan


Penyebaran Islam secara sulit
Penyebaran Islam secara terang atau terbuka
Sebab-sebab ajaran Nabi Muhammad SAW
ditentang
Bentuk-bentuk penentangan
Kaedah mengatasi penentangan

Hijrah dan Kepentingannya


6
Konsep hijrah
Sebab-sebab penghijrahan
Proses hijrah umat Islam dari Makkah ke
Madinah
Hikmah Hijrah
Negara Islam Madinah
Pembentukan negara Islam
Pembentukan Perlembagaan / Sahifah Madinah
Pembukaan Kota Makkah
Sebab termeterinya Perjanjian Hudaibiyah
Implikasi Perjanjian Hudaibiyah
Peristiwa pembukaan kota Makkah

21

15

Kewafatan Nabi Muhammad

4.0 Zaman Daulah Khulafa Al Rashidin

Konsep Khalifah

Pemerintahan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq


Kewujudan golongan Riddah
Usaha-usaha Abu Bakar menyelamatkan umat
Islam selepas kewafatan Nabi
Usaha pengumpulan Al-Quran

Pemerintahan Khalifah Umar al- Khatab


Perluasan kuasa negara Islam
Politik dan pemerintahan

Pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan


Pemerintahan enam tahun pertama
Sebab-sebab munculnya fitnah besar
Kewafatan Uthman bin Affan

Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Talib


Konflik perlantikan Ali bin Abi Talib dan
perpecahan perpaduan umat Islam
Perang Jamal dan implikasinya
Perang Siffin dan implikasinya
Kewafatan Ali bin Abi Talib

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


5

5.0 Zaman Daulah Umaiyah di Damsyik

Konflik Perlantikan Muawiyah bin Abu Sufian


sebagai khalifah pertama

Pemerintahan Khalifah Yazid


bin Muawiyah
Peristiwa Karbala dan implikasinya

Pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan


Gerakan pembersihan musuh-musuh politik
Daulah Umaiyah
Usaha-usaha pembangunan negara dan
pengembangan
wilayah Islam padaz aman
Khalifah al-Walid bin Abd Malik

Pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz


Reformasi dasar-dasar pemerintahan Khalifah
Umar dan kemajuan negara Islam

Sumbangan panglima perang dalam perluasan


empayar Islam
Tariq bin Ziyad
Muhammmad bin Qassim
Faktor-faktor kejatuhan Daulah

14

12

Umaiyah di Damsyik
6.0 Zaman Daulah Umaiyah di Andalusia (Sepanyol)

Penubuhan Daulah Umaiyah di


Andalusia (Sepanyol)
Usaha-usaha Abdul Rahman al-Dakhil
menegak Daulah Umaiyah di Andalusia

Kemajuan kegiatan intelektual

Penaklukan dan peluasan kuasa Islam di Eropah

Kemajuan kota-kota besar di Andalusia dalam


mencipta ketamadunan dunia
Sumbangan Daulah Umaiyah di Andalusia kepada
perkembangan peradaban Islam dan tamadun
dunia

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


6

7.0 Zaman Daulah Abbassiyah

Penubuhan Daulah Abbassiyah


Usaha-usaha Kalifah Abu Abbas al-Saffah
menegak Daulah Abbassiyah
Usaha-usaha Khalifah Abu Jaafar al-Mansur
mengukuhkan kuasa kerajaan

Kemajuan negara dan perkembangan intelektual


pada zaman Khalifah Harun alRashid

Kemajuan kegiatan intelektual pada zaman Khalifah


al- Maamun

Sumbangan Daulah Abbassiyah kepada


perkembangan peradaban Islam dan
tamadun dunia

Faktor-faktor kejatuhan Daulah


Abbassiyah

12

12

8.0 Sumbangan Sejarah Islam Terhadap Pembangunan


Malaysia

Kecemerlangan Malaysia
Islam agama rasmi Persekutuan
Budaya Ilmu
Pemikiran masyarakat
Penerapan nilai-nilai Islam
Masyarakat Madani
Islam Hadhari
Konsep kesederhanaan (wassatiyah)

Kerja Kursus

1.5

10.5

Ulangkaji Peperiksaan

7.5

Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

35

18

18

120

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


7

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

18. Rujukan Asas

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

35

Tutorial

15

18

menyediakan satu
Kajian kes dalam
buku skrap/portfolio
berdasarkan tajuk
terpilih (1200
perkataan)

Satu pembentangan
kumpulan selama 30
minit) (30 minit
pembentangan +
Satu setengah jam
persediaan) (penilaian
berterusan) 2 jam

0.5

1.5

Kuiz

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

48

72

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

120

Jam Kredit

Abdul Rahman Abdullah. (1988). Sejarah danTamadun Islam. Kuala


Lumpur: Teks Publications.
Mahayuddin Yahya dan Ahmad Jelani Halimi. (1993). Sejarah Islam. Kuala
Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.
Mohd Mokhtar Shafie. (1986).Sejarah Islam Abad Pertama. Kuala Lumpur:
Nurin Enterprise.

Rujukan Tambahan Amir A Rahman. (1990). Pengantar Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Mahayudin Yahya. (1998). Tamadun Islam. Shah Alam: Penerbit Fajar
Bakti.
Mahayudin Yahya. (1993) Sirah Nabi Muhammad. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa Pustaka.
Mohd Johdi Salleh. (1990). Sejarah Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar
Bakti.
Mohd Nor Ngah & Mohd Tajudin A.Rahman. (1992). Sejarah Islam. Kuala
Lumpur: Federal Publications.

19.

Maklumat
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SJHK3083 (3 Kredit)
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)
8

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Menjelaskan dengan menggunakan peta


pemikrian makna Sejarah dan ciri-ciri
zaman jahiliah

Menganalisis secara kritikal melalui


perbincangan kumpulan kebangkitan dan
perkembangan Islam pada zaman Nabi
Muhammad SAW sehingga kewafatan
baginda

Membanding beza perkembangan dan


pencapaian Islam pada zaman Daulah
Khulafa ur Rasyidin, khalifahDaulah
Umaiyah dan khalifah Daulah Abbasiyah

Kuliah
Tutorial

Esei/Ujian Bertulis

Kerja Kursus
Pembentangan/ ujian
Projek/ Kajian kes bertulis/

Pentaksiran

Kerja Kursus
Pembentangan/ ujian
Projek/ Kajian kes bertulis/

Menghubungkaitkan sumbangan sejarah


Islam terhadap pembangunan negara
Malaysia.

KESELURUHAN

Kaedah
Pengajaran dan
Pembelajaran

Kerja
berkumpulan
Projek

Projek/ ujian bertulis

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

Dr.Fatimah binti Dahalan

B.A (Hons) Sejarah, UM


Sarjana Pendidikan ( Sains Sosial), UM
PhD (Sejarah), UM
Pengalaman Mengajar di Sekolah Menengah 20 Tahun, IPG
Kampus Perempuan Melayu Melaka 5 Tahun, IPG Kampus Bahasa
Melayu 4 Tahun, IPG Kampus Teknik
Mengajar: Pembinaan Negara Bangsa, Hubungan Etnik, Sejarah
Sosio Ekonomi Malaysia, Pembinaan Negara Bangsa,Kurikulum
Sejarah Sekolah Rendah,Kaedah Pengajaran Sejarah, Pentaksiran
Dalam Pembelajaran Sejarah,

Hj.Mohd Fadzil bin Mohd Salleh

M.A (Pendidikan)
B.A (Hons) Sejarah dan Komunikasi
Sijil Asas Perguruan (Pengajian Melayu)
Pengalaman mengajar di sekolah 10 tahun
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah.

Dr.Hj.Ismail bin Said

PhD (Sejarah) USM


M.A (Sejarah) UKM
B.A (Hons) Sejarah dan Geografi, UM
Diploma Pendidikan (Sejarah dan Geografi) UM
Pengalaman mengajar mata pelajaran sejarah di sekolah 8 tahun
Pensyarah Akademik IPG Kampus Perlis dari 2002 hingga sekarang
Mengajar Pengajian Sosial, Hubungan Etnik, Pendidikan Negara
Bangsa dan Sejarah di IPG.

Nama Pakar Rujuk:


Bil.

Nama

Jawatan

Universiti/Bahagian

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


9

1
2
3
4
5
6

Prof. Madya Datin Dr. Mahani Binti


Musa
Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail
Cik Umi Salamah binti A.Manaf
En. Azman Bin Sharif
Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid
Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad

Pensyarah

Pusat Ilmu Kemanusiaan USM

Pengerusi Rancangan Sejarah


PJJ
Ketua Unit Sejarah dan
Kewarganegaraan
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
Setiausaha Panitia Sejarah
PPD Kubang Pasu
Pen. Setiausaha Panitia
Sejarah PPD Kubang Pasu.

Pusat Pengajian Pendidikan


Jarak Jauh, USM
Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
PPD Kubang Pasu
PPD Kubang Pasu.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


10