Anda di halaman 1dari 12

LOGO

SEKOLAH

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018


SEKOLAH KEBANGSAAN ________
UNIT BERUNIFORM : BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

MISI: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


VISI: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKANPOTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
NILAI: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN PPPM: 9
ISU: PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI
SASARAN
MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

PETUNJUK PRESTASI
UTAMA (KPI)
TOV

2
0
1
6

2
0
1
7

INISIATIF / STRATEGI
2
0
1
8

PEGAWAI
BERTANGG
UNGJAWAB

KRA 2 :
Pencapaianprestas
isukandankokuriku
lumyang
tinggiolehsemuam
urid
ASPIRASI
SISTEM :
Kecekapan

100%muridhadirdal
amaktivitikokurikul
um UB
BulanSabitMerah
Malaysia.

% muridterlibatdalamaktivitiUB
BBSM
Bilanganpencapaianmuriddalam
kemahiranaktivitiBBSM

65%

90
%

10
0
%

40%
70
%

70%
pencapaianmuridda
lamkemahiran
UBBulanSabitMerah
Malaysia.

90
%

Membangunkan bakat dan


kemahiran murid
Kursus Kemahiran

GURU :

KEPIMPINAN :
Sokongansepenuhnya

PELAN TAKTIKAL
:9
:Kecekapan
:KemahiranMemimpin

Penasihat BBSM
Penyelaras Koko
S/U Koko

10
0
%

Meningkatkan penglibatan
muriddalam aktiviti BBSM
Sekali BBSM
Selamanya BBSM

Memberisepenuhkomitmendalam
menjayakanobjektif

ASPIRASI MURID
:
KemahiranMemim
pin

ANJAKAN PPPM
ASPIRASI SISTEM
ASPIRASI MURID

80
%

PK KoKu

INISIATIF / STRATEGI
Bil

Program, Projek dan


Tindakan

S1 Meningkatkan penglibatan muriddalam aktiviti Bulan Sabit Merah Malaysia


S2 Membangunkan bakat dan kemahiran murid

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari

Kos/
Sumber

Output / Outcome

KPI
%
muridterlibatda
lamaktivitikoku
rikulumBBSM

Sayangi BBSM

S/U Sukan
S/U
Kokurikulum
Guru
Penasihat
BBSM

JanuariNovember
2016

RM 200 / Koko

Peningkatan peratus
murid yang hadir
aktiviti BBSM
daripada 65% kepada
80%

Kursus Kemahiran Bantuan


Kecemasan

Ketua Unit
Guru
Penasihat

Mac 2016

RM 100 / koko

Pertambahan
peratus murid mahir
dalam bantuan
kecemasan daripada
40% ke 70%

Pertandingan Ikatan Gajet

Ketua Unit
Guru
Penasihat

Ogos 2016

Ketua Unit
Guru
Penasihat

Oktober 2016

Pertandingan Bantuan
Kecemasan

Sasaran

Pelan
Kontingensi

Semua ahli BBSM

Semua ahli BBSM


% Murid
pencapaian murid
dalam kemahiran
BBSM

RM100 / koko

Semua ahli BBSM


Murid mahir mengikat
gajet daripada 20%
kepada 80%

% Kemahiran
murid dalam ikatan
unit beruniform

Rm100 / koko

Semua ahli BBSM


Murid mahir memberi
bantuan kecemasan
daripada 20% kepada
80%.

% Kemahiran
Murid dalam
bantuan
kecemasan

62

PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkanpenglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum BBSM.

Nama Program / Projek

Sayangi BBSM

Objektif Program / Projek

Peratus murid melibatkan diri dalamkokurikulum


Pengakap melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab

Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

Januari November 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 200.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
BBSM

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja

KPI

Sasaran

Status/Pela
n
Kontigensi

Ketua unit

17 Jan

- Lantikan
J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada
yang terlibat

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

Penyelaras
Program

20 Jan

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosikan
program

Penyelaras
Program

JanuariNovemb
er

Murid
BBSM

Semua guru
dan murid

Penyediaan
bahan

Guru Penasihat

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan
tempat dan
peralatan

AJK
Guru Penasihat

JanuariNovemb
er
JanuariNovemb
er

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian,
Pelaporan dan
Post Mortem

Penyelaras
Program

JanuariNovemb
er
Novemb
er

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

Mesyuarat
Jawatankuasa:

Tanggungjawa
b

PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkanpenglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum BBSM.

Nama Program / Projek

Kursus Kemahiran Bantuan Kecemasan

Objektif Program / Projek

Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Pengakap melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab

Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

Mac 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 100.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
BBSM

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja
Mesyuarat
Jawatankuasa:

Status/Pela
n
Kontigensi

Tanggungjawa
b

KPI

Ketua unit

Mac

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran

Taklimat kepada
yang terlibat

Penyelaras
Program

Mac

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosikan
program

Penyelaras
Program

Mac

Murid
BBSM

Semua guru
dan murid

Penyediaan bahan

Guru Penasihat

Februa
ri

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat
dan peralatan

AJK
Guru Penasihat

Mac

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Mac

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian,
Pelaporan dan
Post Mortem

Penyelaras
Program

April

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkanpenglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum BBSM.

Nama Program / Projek

Pertandingan Ikatan Gajet

Objektif Program / Projek

Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Pengakap melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab

Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

Ogos 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 100.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
BBSM

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja
Mesyuarat
Jawatankuasa:

Status/Pela
n
Kontigensi

Tanggungjawa
b

KPI

Ketua unit

Ogos

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas

Sasaran

Taklimat kepada
yang terlibat

Penyelaras
Program

Ogos

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosikan
program

Penyelaras
Program

Ogos

Murid
BBSM

Semua guru
dan murid

Penyediaan bahan

Guru Penasihat

Ogos

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat
dan peralatan

AJK
Guru Penasihat

Ogos

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Ogos

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian, Pelaporan
dan Post Mortem

Penyelaras
Program

Ogos

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

PELAN OPERASI4

Matlamat Strategik

Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi

S1 Meningkatkanpenglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum BBSM.

Nama Program / Projek

Pertandingan Ikatan Gajet

Objektif Program / Projek

Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Pengakap melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab

Ketua Unit BBSM dan Guru-guru penasihat

Tempoh / Hari

Ogos 2016

Tempat

Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran

Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan

RM 100.00

Sumber

Unit Koko

Jawatankuasa

Guru Besar
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha Sukan
Setiausaha Kokurikulum
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti kokurikulum unit
BBSM

PROSES KERJA

Langka
h
1

Proses Kerja
Mesyuarat
Jawatankuasa:

Tanggungjawa
b

KPI

Sasaran

Status/Pela
n
Kontigensi

Ketua unit

Oktobe
r

Semua
guru
penasihat
maklum.

PK KOKU
Guru
Penasihat
Penyelaras
Program

- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2

Taklimat kepada
yang terlibat

Penyelaras
Program

Oktobe
r

Peneranga
n program
disampaika
n.

Semua guru
dan murid

Mempromosikan
program

Penyelaras
Program

Oktobe
r

Murid
BBSM

Semua guru
dan murid

Penyediaan bahan

Guru Penasihat

Oktobe
r

Siap untuk
digunakan

Tiada

Penyediaan tempat
dan peralatan

AJK
Guru Penasihat

Oktobe
r

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan
Program

AJK
Guru Penasihat

Oktobe
r

Keakuran
jadual

Jawatankuas
a dan murid

Penilaian,
Pelaporan dan Post
Mortem

Penyelaras
Program

Oktobe
r

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid