Anda di halaman 1dari 4

BIK (Ketua)

BORANG SOAL SELIDIK


KAJIAN IMPAK KURSUS PEGAWAI/KAKITANGAN INTAN
(Untuk diisi oleh ketua/penyelia selepas sebulan pegawai/kakitangan selesai berkursus)
BAHAGIAN SATU: MAKLUMAT MENGENAI KURSUS YANG DIHADIRI
PEGAWAI/KAKITANGAN
1. Nama Pegawai yang diselia : .....................................................................................
2. Nama kursus dihadiri : .........
3. Jenis Kursus :

Kursus INTAN

Bukan Kursus INTAN

4. Jangka masa kursus . hari


5. Tempoh kursus ../../. hingga ../../.
6. Adakah kursus yang dihadiri selaras dengan keperluan latihan (Training Needs
Analysis) pegawai/kakitangan tersebut?
Ya

Tidak

Tidak pasti

7. Apakah tujuan anda memperakukan pegawai/kakitangan menghadiri kursus tersebut?


(anda boleh memilih lebih daripada satu jawapan)
Menambah pengetahuan dalam pekerjaan
Meningkatkan kemahiran melaksanakan pekerjaan
Membina sikap lebih positif dalam pekerjaan
Arahan jabatan (pihak pengurusan)
Mandatori (keperluan perkhidmatan/jawatan. Contoh: Pengesahan jawatan, PTK)
Memenuhi keperluan berkursus (10/14 hari berkursus)
Lain-lain sebab (nyatakan ..........................................................................)

BAHAGIAN DUA: IMPAK DARI SEGI PENGETAHUAN


Sila jawab soalan 8 15 dengan menggunakan skala berikut:

Tidak Setuju

Setuju

8. Kursus tersebut memberikan pengetahuan yang pegawai perlukan


9. Kursus tersebut meningkatkan pengetahuan tentang tugas mereka
10. Pengetahuan tersebut membantu pegawai menyelesaikan masalah kerja
11. Pengetahuan tersebut menyumbang kepada peningkatan output kerjanya

BAHAGIAN TIGA: IMPAK DARI SEGI KEMAHIRAN


12. Kursus tersebut memberikan kemahiran yang diperlukan oleh pegawai
13. Kursus tersebut meningkatkan kemahiran pegawai dalam menjalankan
tugas
14. Kemahiran yang diperolehi membantu pegawai menyelesaikan masalah
kerja
15. Kemahiran yang diperolehi oleh pegawai menyumbang kepada
peningkatan output kerjanya

BAHAGIAN EMPAT: IMPAK DARI SEGI SIKAP


Sila jawab soalan 16 25 dengan menggunakan skala berikut:

Tidak Setuju

Setuju

16. Kursus tersebut membantu pegawai meningkatkan keyakinan diri mereka


17. Kursus tersebut membantu pegawai menjadi lebih berinisiatif
18. Kursus tersebut membantu pegawai menjadi lebih komited terhadap tugas
19. Kursus tersebut membantu pegawai meningkatkan motivasi kerja mereka
20. Kursus tersebut membantu pegawai untuk berfikir secara kreatif dalam
menjalankan tugas
21. Kursus tersebut membantu pegawai meningkatkan semangat kerjasama
berpasukan

BAHAGIAN LIMA: IMPAK DARI SEGI PRESTASI KERJA

22. Kursus tersebut membantu pegawai meningkatkan kuantiti kerja mereka


23. Kursus tersebut membantu pegawai meningkatkan kualiti kerja mereka
24. Kursus tersebut membantu pegawai melakukan kerja dengan penyeliaan
yang minimum
25. Kursus tersebut membantu pegawai menyelesaikan tugas dalam tempoh
yang ditetapkan.

BAHAGIAN ENAM: IMPAK KESELURUHAN


26. Kursus tersebut bersesuaian dengan bidang tugas pegawai
(Jika ya, anda tidak perlu menjawab soalan 27)
Ya

Tidak
3

27. Jika tidak, adakah pegawai diberi tugas yang lebih sesuai selepas menghadiri kursus
tersebut?
Ya

Tidak

28. Adakah kursus ini mempengaruhi prestasi kerja pegawai?


Ya

Tidak

29. Adakah terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai?
Ada

Tiada

30. Jika Ada, sila nyatakan:


i.

....................................................................................................................................

ii.

...................................................................................................................................

iii.

....................................................................................................................................

31. Kursus tersebut berfaedah kepada penjawat awam


Ya

Tidak

32. Kursus tersebut patut dicadangkan untuk pembangunan kompetensi


Ya

Tidak

Sekian, terima kasih.