Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KETUA BEM

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PERIODE 2016
=========================================
======================
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Jurusan/Prodi/Fakultas

Dengan ini menyatakan Bersedia menjadi Ketua dan Wakil Ketua


BEM FT UNLAM , bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
bersedia menuda kelulusan sampai periode kepengurusan berakhir.
Banjarmasin
November 2015

Hormat saya,

---------------------------------