Anda di halaman 1dari 1

1)t

FFl:-i l'll-1,

FF.latl'1 :

f,'-lEf,!ll!

a f,ln. :rjif

1lr1:5!Fil'1 F':

mandlil
syailal.r

URGENT
2 Januari 2013

No,15/003-3illD

trf BrnkSprlah Mrndl?l


F5ffQi Pulat

Kenada

PTBank $Yariah Mandiri

Wisma Mandirl

Seluruh lndonesia
P!tPfnpat
U.P.: Yih, KeFala Cabang

J+kafia I 0340, lnd6flesi3


Tel (52-21 ) 2100 5o9, 3e83 9JD0

Jl.

MH-Thamth No'5

Fax (62-21 ) 3983 2989

wvtr.syrri ahmlndl rl.cc.lE

Perihal:KEBIJAKAH$PE$IALNI$BAHpEtroslTolDRBUI.ANJAHUARI2013
Assalaamu'alaiku m Wr. \Alb'

dalam keadaan eehat wal'afiat seft8 rnerrdapatkan


$emoga seluruh jajamn cabang senflntiasa

laufiq

lan

hidaYah dari Allah $WT'

atas, de$.8.1 inl..kami sarnpaikan ketentuan nisbah


Sehubungan dongan penhal tersebul di
uul"n Januari 2-013 yaitu sebdgat berikut;
deFosrto terbaru v*ng f;rli["

1.

""i"tn"

Deposito Baru

konter sesuai densan

baru 6rorqlqal $qt in&titu*i diberikan nisbah


F:H:ilF#Tteporito
,r.d16o.r-?nir-rirrooat tl.tuti2012
sebegelbg[qg!:-=:"=**=r,
hrn
-..,A+ Trr-\ No.141601

Semua Nominal

Rp250 jula s/d RP500 juta


>Rp500 juta e/d Rpl

"Rpl

ll

M s/d RP2 M

>Rp2 N'ls/d RPS M

B&1?bln
o

nasabah perbankan'
Ketentuan di aias tidak berlaku untuk

+.

TID
Deoosito lnstitusi di bawah supervisi
"K;Hffi';j'iiJii'0"-*.,t?.rIi[ r"t nasabah dibawah superv.$i rID'

J.

'r

diajukan ke KP dengan

ketentuarr tereebut di atas dapat


Kelentuarr spesial nisbah diluar
*y"i"t saldo kas sesuai ketentuan KP'
cabangpersetujuan KP atas-1i9b.an yang diterapkan
Ketentuen di atas bedaku sebagai i.utan i'*-"t'i Zoii' Ot*tt kareha ttu' sepanjang sesrar
ierhadap terhadap O*iliito *ra-ma
nisbah ke KP'
tiaux p*fr't**"tJpersetuluan
r*ru=S'"|-*u.ng
teetentuan
dengan
atau bonus atau
I.

Cabang tidak
.rambahan

spesiat nisbah
diperkenankan mernberikan tambahan
epabila ada cabang vang

bentuk apa pun i$;l;;"=auat'


n'"geh akan dikenakan san ksi'
t'''ii
an?'
memberikan tamban

maqin

gr,";

1c{
a