Anda di halaman 1dari 5

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul

Pedagogi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak


(Pedagogy in Early Childhood Education)

2. Kod Kursus

PAK3083

3. Nama Pensyarah
Akademik
4. Rasional
Kursus/Modul dalam
Program

Melahirkan guru Pendidikan Awal Kanak-kanak yang berkualiti dari segi


penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan
Guru.

5. Semester dan Tahun


ditawarkan

Semester 1 , Tahun 2

6. Jumlah Jam
Pembelajaran

Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

7. Nilai Kredit

8. Prasyarat (jika ada)

Tiada

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)

Bukan Bersemuka

Jumlah Jam
Pembelajaran
Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

57.5

120

P
2.5

1.

Menghuraikan prinsip pengajaran dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

2.

Mengaplikasi amalan asuhan yang menggalakkan perkembangan bayi


dan kanak-kanak

3.

Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Awal Kanakkanak menggunakan pendekatan, strategi dan teknik yang sesuai

4.

Membina jadual waktu, rancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan


Awal Kanak-kanak

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014

Jumlah

(Tugasan, Lain-lain

Kendiri ( s/s Pembelajaran

Pentaksiran

Tutorial

Amali

Interaksi
Bersemuka
Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam


10 Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) Setiap Tajuk
.

Bukan Interaksi
Bersemuka

5. Melaksanakan pengajaran Mikro dan Makro dalam pendidikan awal kanakkanak

1. Prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam


PAKK
1.1 Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Awal Kanak-kanak
Berasaskan aktiviti
Pengalaman bersepadu
Mengikut situasi
Meneroka dan menjelajah
Belajar melalui bermain
Bimbingan pendidik
Bertujuan
Unsur motivasi dan mencabar
Fleksibel
Belajar melalui inkuiri
Berasaskan ABP
Belajar melalui deria
Belajar melalui pengalaman
Mengambil kira perbezaan individu
Kemahiran berfikir
Persekitaran yang kondusif
2.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
PAKK
2.1 Pendekatan Belajar Melalui Bermain
- Konsep belajar melalui bermain
Teori
Jenis
Ciri-ciri
- Kepentingan belajar melalui bermain
- Perancangan dan pelaksanaan
pendekatan belajar melalui bermain
2.2

Pendekatan Bertema
- Konsep pendekatan bertema
- Pemilihan tema
- Kepentingan pendekatan bertema
- Perancangan dan pelaksanaan
pendekatan bertema

2.3

Pendekatan Bersepadu
- Konsep Pendekatan Bersepadu
- Aspek yang disepadukan
- Kepentingan pendekatan bersepadu
- Perancangan dan pelaksanaan
pendekatan Bersepadu

2.4

Pendekatan Projek
- Konsep Pendekatan Projek
- Kepentingan pendekatan Projek
- Perancangan dan pelaksanaan
pendekatan Projek

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014

15

3.

Strategi dan teknik pengajaran dan


pembelajaran PAKK

3.1

Persekitaran Pembelajaran 3E

3.2

Kelebihan 3E
- Explore
- Experiment
- Experience

Teknik pengajaran dan


pembelajaran

Tunjuk cara
Penerangan
Menggalak
Memuji
Maklum balas
Mendengar
Peniruan (Modelling)
Penyoalan
Membaca
Mengingat semula
Menyanyi
Mencadang
Memberi tahu
Memberi arahan
Berasaskan tugasan (task-based
activities)
Pemudahcaraan

4.

TMK untuk kanak-kanak

4.1

Pendekatan yang menggunakan media


Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai
alat bantu dalam pengajaran.

Konsep Pendekatan TMK

Kepentingan pendekatan TMK

Perancangan dan pelaksanaan pendekatan


TMK
Pemilihan perisian
Penggunaan alat TMK terkini
Pengenalan internet

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014

15

5.

Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran


dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak
kanak

5.1

Pelaksanaan Pengajaran dan pembelajaran


pendidikan Awalan Kanak-kanak

5.2

Cara

Pembinaan Bahan Bantu Mengajar


Perancangan Pengajaran dan
pembelajaran
Jadual Waktu Harian
Web Tema Pengajaran
Rancangan Pelaksanaan Aktiviti
dan Slot

15

15

Pengelolaan Aktiviti
Aktiviti Kelas
Aktiviti Kumpulan
Aktiviti Individu
Berpusatkan murid
Berpusatkan guru
Berpusatkan bahan

6.

Amalan Asuhan dan


Dengan Kanak-kanak

Interaksi

6.1

Konsep Amalan Asuhan dan Interaksi Dengan


Kanak-kanak
Amalan asuhan
Ciri-ciri Amalan asuhan yang berkesan
Nilai dan sikap pendidik
Faktor-faktor yang menggalakkan
hubungan pendidik dan kanak-kanak

6.2

Prosedur Operasi Standard dalam pengurusan


bayi dan kanak-kanak
Kepentingan dan keperluan prosedur
operasi standard
Fokus prosedur dalam mengurus kanakkanak

7. Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran


dalam pendidikan awal kanak-kanak
7.1 Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
pendidikan awal kanak-kanak

Pengajaran Mikro
- Kemahiran-kemahiran pengajaran mikro
pendidikan awal kanak-kanak

Pelaksanaan Pengajaran Makro


Aktiviti bersama kanak-kanak di pusat
pendidikan awal kanak-kanak.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014

Kerja Kursus/ Amali

17.5

17.5

10

10

Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan

2.5

Jumlah
18 Rujukan Asas
.

30

15

2.5

2.5
30

27.5

120

Bygate, M. (2000). Speaking. Oxford: Oxford University Press.


Charlesworth, R., (2008). Understanding Child Development (7thed.). NY:
Thomson Delmar Learning
Essa. L. E. (2010). Introduction to Early Childhood Education. 6th ed. NY:
Thomson Delmar Learning

Rujukan Tambahan
Celce- Murcia, M. (2001). Discourse and Context in Language Teaching.
Cambridge: Cambridge University Press.
Hewings, A. & Hewings, M. (2005). Grammar and Context. Candlin, C. & Carter,
R. (eds.) New York: Routledge.
Huddlestone,R.et al. (2005). A Students Introduction To English Grammar.
Cambridge : Cambridge University Press.
Hudson, G. (2000). Essential Introductory Linguistic. Oxford: Blackwell.
Kuiper, K & Allan W.S. (2004). An Intoduction To English Language, Word,Sound
And Sentence.(2nd ed.). New York: Macmillan.
Ladefoged, P.(2006). A Course in Phonetics (5th ed.). Boston: Heinle & Heinle.
Payne,Thomas E.(2007). Exploring Language Structure. Cambridge: Cambridge
University Press.
20 Maklumat Tambahan
.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014

Tiada