Anda di halaman 1dari 9
MAKLUMAT SURAH 1. Surah al-Fatinah - Makkiyah - 7 ayat. Dinamekan al‘Fabhah kerana surah ini menjadi pembuka kepada al-Our‘an, yakni merupakan surah 19 pertama dar seg) teri pPonyisunarya nainpun ban dav seg penuurarra.Swah alFainan dramakar ga dengan Un aria (beroknn Tou our karan {a merujuk kepada Keselurunan makna at Quran), al-Syatvah (yang menyemburkan) Kerana ia member kosombuhan kepada penyakt ‘rohan’ dan jasmani,al-Wetiyan (yang lengkap) kefana la molengkapl makna xeselurunan Quran, al-KalWyah (yang mencukup) Kerana dengan membacanya kata gan. sia! seseorang sudan marital uikx san Maraiala tas maeracarya men slat sesoerang baal, ab-Asas (ass) Kerana ia dibaralkan asal al urn. a Hama (sogla pugan)kerana ia bermula dengan katmamin dan al-Sab vi Mahar (lujuh tempat berrenti) Kerana 4g mempuryal tus aval, 2, Suranak-Bagaan- Madanyya = 208 ayo. * a fain benparah sah yang poratra Gran ct Madinah eeepas porghrohan Rash SA. a juga manos sia Yang rp Ghia tL Garan dan sian fang dun slopes a alta da sf ponyiinannya. Hebtihan rrraaca sat arpa dalam boborapn buahhadie san antaranyasabda Rasuislan Saws Erin, clangartah sam morjacvan rumah Kany Copan buen: Sesungpunya sya metarhan di darian yang dbeckat sual arBagara darn Had crayon Ooh sm dan alma 2, Seran A trman - Magoniyyan 200 aya an ee ‘nl mepazan kesnamburgan dara apa yang dinyatakan ol dia sutsh a-Bacirah, Pada surah lerdshuly cortakan sebahagian Bam iso yang berupa pendedahan pelbaga bentoxpenyoiewengan yang metera lakikan, onasala sure ft pla memapatean Ign rail can evi: Yanga Penanaya dan‘ ar yr ort teva kcanranardgan i a dah anak pererpuannye, Me mn AS merupakan mods bagi Seo eka Berbeca dan menags maruahWaraiain Wuncarya ‘ula, Bi een adalah MocelbagSeorarg yang cecal dalam weara membanty agama Aan SMT ‘4, Surah al-Nisa' - Madaniyyah - 176 ayat. Isl Kandungan surah int lebih Banyak menyatakan hukum-hakam yang berkait dengan kaum wansla berbanding dengan surah-sutah tain, ‘Ole! ity, surah int dienali sebaga) Surah abNisa™ yang borer para wania, Secara unum, surah i merviokuskan hepada perintah beriakwa,