PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI 2016

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2016)
BIDANG KOKURIKULUM : KELAB PENGGUNA SEKOLAH
Bil.
1

Program
Pemantapan
Pengurusan
Kelab

Objektif
1) Menarik minat
murid menyertai
Kelab Pengguna

Tanggungjawab
Guru Penasihat

Petunjuk
Pencapaian
(KPI)

Kos /
Sumber

TOV

OTI

ETR

Januari April

RM750

60%

80%

90%

Penglibatan
ahli dalam
aktiviti kelab

April Oktober

RM750

70%

80%

90%

Peratus
peningkatan
pemahaman
warga sekolah
khususnya
pelajar dan
guru mengenai
kepenggunaan

Tempoh

Ahli Kelab
Pengguna

2) Menambah
pengetahuan
murid mengenai
aspek
kepenggunaan
dalam pelbagai
media (internet,
buku, majalah,
radio, televisyen)
2

Kepenggunaan

1) Menyemai
semangat
kesedaran dalam
diri murid
2) Menambah
pengetahuan
murid dalam hal
ehwal
penggunaan

Guru Penasihat
Ahli Kelab
Pengguna

1

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI 2016

PELAN OPERASI (TAHUN 2016)
BIDANG KOKURIKULUM : KELAB PENGGUNA SEKOLAH
Nama Projek

:

Pengurusan Kokurikulum

Objektif

:

1) Menarik minat pelajar menyertai Kelab Pengguna
2) Menambah pengetahuan pelajar dalam aspek-aspek dan isu-isu kepenggunaan di alam maya (jual-beli di
internet)

Tempoh

:

Kumpulan Sasaran

:

Semua pelajar sekolah

Guru Terlibat

:

1) Guru Penasihat Kelab Pengguna
2) Ahli Jawatankuasa Kelab Pengguna

Proses Kerja

:

1) Guru Penasihat akan mengadakan beberapa siri mesyuarat untuk mengagihkan tugas, melantik
jawatankuasa kecil, merancang dan mengurus pelaksanaan program

Bulan Januari hingga April

2) Pelaksanaan Program:
 Pemilihan Ahli Jawatankuasa Tertinggi Kelab
 Pelantikan Biro Promosi Kelab
 Program Promosi Kelab 'Saya Pengguna Bijak' di kalangan pelajar
 Program Ilmu 'Bijak Guna Online' di kalangan pelajar
 Kuiz Kepenggunaan di kalangan ahli kelab
 Pemantapan Sudut / Ruang Kelab Pengguna bertujuan promosi program/aktiviti KPS
Kekangan

:

Sukar menarik minat pelajar yang pasif dan tidak mahu melibatkan diri dengan aktiviti kelab kokurikulum

Pemantauan

:

Aspek penilaian meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Guru Penolong Kanan Kokurikulum / Guru Penasihat
Kelab / Ahli Jawatankuasa Tertinggi Kelab

Penilaian

:

1) Keberkesanan promosi di kalangan pelajar dan penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan.
2) Keberkesanan program ilmu 'Bijak Guna Online'

Penambahbaikan

:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

2

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI 2016

PELAN OPERASI (TAHUN 2016)
BIDANG KOKURIKULUM : KELAB PENGGUNA SEKOLAH
Nama Projek

:

Kepenggunaan

Objektif

:

1) Menanam kesedaran pelajar dalam aspek-aspek kepenggunaan
2) Menambah pengetahuan pelajar dalam hal-hal kepenggunaan

Tempoh

:

Bulan Mac hingga Oktober

Kumpulan Sasaran

:

Semua pelajar serta warga sekolah

Guru Terlibat

:

1) Penolong Kanan Kokurikulum
2) Guru Penasihat Kelab Pengguna

Proses Kerja

:

1) Jawatankuasa Minggu Pengguna akan mengadakan beberapa siri mesyuarat untuk mengagihkan tugas
melantik jawatankuasa kecil, merancang dan mengurus pelaksanaan program
2) Pelaksanaan Program:
 Pelancaran Minggu Pengguna oleh Tuan Pengetua
 Ceramah Kepenggunaan daripada NGO
 Pameran Kepenggunaan daripada Agensi Hal Ehwal Pengguna, KPDNKK
 Peraduan melukis poster bertemakan 'Pengguna Bijak'
 Kuiz Kepenggunaan di peringkat sekolah
 Kembara Alam

Kekangan

:

Sukar memastikan kehadiran semua pelajar ke sekolah semasa program dilaksanakan

Pemantauan

:

Pemantauan dilakukan oleh Tuan Pengetua / Guru Penolong Kanan / Penyelaras Program

Penilaian

:

Aspek penilaian meliputi:
1) Keberkesanan Pameran Kepenggunaan
2) Keberkesanan Ceramah Kepenggunaan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

3

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI 2016

Penambahbaikan

:

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PERANCANGAN AKTIVITI KELAB PENGGUNA SEKOLAH TAHUN 2016
Bil.

Tarikh

Aktiviti

1.

14 JANUARI

Mesyuarat Agung Tahunan

2.

23 JANURARI

Tema: Hak dan Tanggungjawab Pengguna
Perbincangan aktiviti sempena Hari Pengguna Sekolah

3.

20 FEBRUARI

Salah laku dan etika peniaga

4.

27 FEBRUARI

Ceramah:
Penggunaan berhemat dan Pengurusan kewangan

5.

16 APRIL

Aktiviti1: Merancang Perbelanjaan

6.

22 APRIL

Budaya Hidup Sederhana

7.

18 JUN

Tema: Pengguna dan Alam Sekitar
Membuat Garbage Enzyme sempena Hari Bumi

8.

25 JUN

Hak Kita Terhadap Alam Sekitar

9.

23 JULAI

Hari Pengguna Sedunia

10.

30 JULAI

Tema: Masyarakat dan Gerakan Pengguna
Sesi pendengaran di Tribunal Tuntutan Pengguna

11.

20 OGOS

Tema: Makanan dan Kesihatan
Menganalisa kandungan gula dalam makanan/minuman

12.

24 SEPTEMBER

Tema: Makanan dan Kesihatan
Ujikaji mengenai bahaya minuman berkarbonat kepada kesihatan

Catatan / Tindakan

*Sebarang perubahan akan dimaklumkan.

4