Anda di halaman 1dari 5

11/30/2015

KumpulanPantunNasehat

Kontribusi

DaftarIsi

Pendidikan

Olahraga

KataMutiara

HomePantunKumpulanPantunNasehat

Hiburan

Lainnya

BERITATERBARU

KumpulanPantunNasehat
BlackberryJakartaZ3MendapatTanggapan
Positif
Murahharganya,ponselSamsungGalaxyini
menjadiincaran
AlasanMemilihAnekaHosting.comWeb
HostingMurahTerbaikdiIndonesia
ProductivityModeIconiaPCtabletdengan
Windows8
TipsMengaturFungsiShutDownDiIconiaPC
TabletDenganWindows8
SejarahKomputerdanPerkembangannya
TipsMemaksimalkanWindows8padaPC
TabletW510
MengenalStartScreenTilesdiAcerIconia
W510Windows8
MengenalFiturCharmsdiAcerIconiaPC
TabletWindows8
BlackberryJakartaZ3MendapatTanggapan
Positif
Murahharganya,ponselSamsungGalaxyini
menjadiincaran
AlasanMemilihAnekaHosting.comWeb
HostingMurahTerbaikdiIndonesia
ProductivityModeIconiaPCtabletdengan
PantunadalahbentuksastraasliIndonesia.Pantunmerupakanbentukpuisilama.Menurut

Windows8

isinya, macammacam pantun terdiri atas pantun nasehat / pantun nasihat, pantun

TipsMengaturFungsiShutDownDiIconiaPC

jenaka, pantun tekateki dan masih banyak lagi. Secara umum ciriciri pantun adalah

TabletDenganWindows8

sebagaiberikut:

SejarahKomputerdanPerkembangannya

1. Tiapbait(koplet)terdiriatas4baris(larik)

TipsMemaksimalkanWindows8padaPC

2. Tiapbaristerdiriatas8sampai12sukukata

TabletW510

3. Bersajaksilang(abab)

MengenalStartScreenTilesdiAcerIconia

4. Baris pertama dan kedua adalah sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat
adalahis

W510Windows8
MengenalFiturCharmsdiAcerIconiaPC
TabletWindows8

Berikutcontohkumpulanpantunnasehat

KumpulanPantunNasehat/PantunNasihatTerbaik
Ditepikalisayamenyinggah

BERITALAINNYA

KumpulanPantunKias

Menghilangpenatmenahatjerat

KumpulanPantunKepahlawanan

Orangtuajangandisanggah

KumpulanPantunJenaka

Agarselamatduniaakhirat

KumpulanPantunBudi

Tumbuhmeratapohontebu
Pergikepasarmembelidaging
Banyakhartamiskinilmu

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/Kumpulan%20Pantun%20Nasehat.html

KumpulanPantunNasehat
PantunPantunLucuTerbaru
KumpulanPantunTekaTeki

1/5

11/30/2015

KumpulanPantunNasehat
Bagairumahtidakberdinding
Banyaksayurdijualdipasar
Banyakjugamenjualikan
Kalaukamusudahlapar
Cepatcepatlahpergimakan

KumpulanPantunPribahasa
KumpulanPantunCinta
KumpulanPantunTekaTeki
KumpulanPantunPribahasa
KumpulanPantunCinta
KumpulanPantunKias

Kalauharimausedangmengaum
Bunyinyasangatberirama
Kalauadaulanganumum
Marilahkitabelajarbersama

KumpulanPantunKepahlawanan
KumpulanPantunJenaka
KumpulanPantunBudi
KumpulanPantunNasehat

Hatihatimenyeberang

PantunPantunLucuTerbaru

Jangansampaititianpatah
Hatihatidirantauorang
Jangansampaiberbuatsalah
BuahberangandariJawa
Kainterjemurdisampaian
jangandiridapatkecewa
Lihatcontohkiridankanan
Pinangmudadibelahdua
Anakburungmatidiranggah
Darimudasampaiketua
Ajaranbaikjangandiubah
Anakayamturunsepuluh
Matisatutinggalsembilan
Tuntutlahilmudengansungguhsungguh
Supayaengkautidakketinggalan
Anakayamturunsembilan
Matisatutinggaldelapan
Ilmubolehsedikitketinggalan
Tapijanganputusharapan
Anakayamturundelapan
Matisatutinggaltujuh
Hidupharuspenuhharapan
Jadikanitujalanyangdituju
Adaubidiatastalas
Adabudiadabalas
Sebabpulutsantanbinasa
Sebabmulutbadanmerana
Bungamawarbungamelati
Kaladiciumharumbaunya
Banyakcarasembuhkanhati
BacaQuranpahammaknanya
Ilmuinsansetitikembun
TiadaumatsepandaiNabi
Kalanyawatinggaldiubun
Turutlahilmuinsannanmati
Kehulumembuatpagar
Janganterpotongbatangdurian
Carigurutempatbelajar
Supayajangansesalkemudian

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/Kumpulan%20Pantun%20Nasehat.html

2/5

11/30/2015

KumpulanPantunNasehat
Tiapnafastiadalahkekal
Siapkanbekalmenjelangwafat
TurutlahNabisiapkanbekal
Dengansebarilmubermanfaat

KumpulanPantunNasihatPilihan
Kayucendanadiatasbatu
Sudahdiikatdibawapulang
Adaduniamemangbegitu
Bendayangburukmemangterbuang
Kemuningditengahbalah
Berumbuhterussemakintinggi
Berundingdenganoranttakpandai
Bagaikanalupencungkilduri
Parangditelakkebatangsena
Belahbuluhteruhlahtemu
Barangdikerjatakkansempurna
Bilatakpenuhmenaruhilmu
Padangtemupadangbaiduri
Tempatrajamembangunkota
Bijakbertemudenganjauhari
Bagaikancincindenganpermata
NgunSyahBetaraSakit
PanahnyabernamaNilaGandi
Bilanyaemasbanyakdipeti
Sembarangkerjabolehmenjadi
JalanjalankeKotaBlitar
Janganlupabelisukun
Jikakamuinginpintar
Belajarlahdengantekun
Monyetbergelarsiburukrupa
Sukamemanjatpohonjambu
Ayokawanselagimuda
Kitaberombamencariilmu
Buahjambukudipetik
Disimpandankamitimbun
Wahaianakkusicantik
Segeralahengkaubangun!
Kemanakancilkitakejar
Kedalampasarkitamencari
Ketikakecilrajinbelajar
Setelahbesarsenanglahdiri
Janganbersembunyidikolong
Dikolongmejaadahewan
Janganlahengkaumenjadisombong
Orangsombongsedikitkawan
Membuatacarditengahjalan
Adaorangmenuntunsapi
Belajarcumaasalasalan

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/Kumpulan%20Pantun%20Nasehat.html

3/5

11/30/2015

KumpulanPantunNasehat
Bagaibungakembangtakjadi
OleholehdariSukabumi
Jangansekedarsepatusandal
Bolehkitakrisisekonomi
Asalkanjangankrisismoral
Anakbayibelumbergigi
Tapibisamakanketupat
Konsumsilahmakananbergizi
Agartubuhmenjadisehat
Makantahuditepijalan
Sambillihatkudalarikencang
Anakkuyangkubanggakan
Janganpernahlupasembahyang
IbukotanegaradiJakarta
BandungibukotaJawaBarat
Tidakadaartinyakayaharta
Jikatidakbeuntungakhirat
BerbelanjakeBuSatunah
Bukapagisampaimalam
Janganlahsukamemfitnah
Fitnahituamatkejam
Sebulantidakterlalulama
Diadanakudisebutkami
Takjadisoalbedaagama
Persaudaraantetapbersemi
Sukailahsayurterong
Terongmudalebihbaik
Jikaengkausukaberbohong
Engkautermasukorangmunafik
Padimerunduktandaberisi
Berilmukarenasekolah
Janganterpakudidepantelevisi
Ambilbukudanpelajarilah!
67

Suka

Jikakitamakanubi

83

SUBSCRIBE

Janganlupadudukberalas
Jikakitaberhutangbudi
Janganlupauntukmembalas
Adakacaterpecahpecah
Adanenekminumjamu
Daripadakitamarahmarah
Lebihbaikmenuntutilmu
Buatapamenyeterika
Kalaubajunyabasah
Buatapamencaridia
Kalaudiaputussekolah
Naiksepedamenerjangpagar
Sungguhmalujatuhterjengkang
Zamansekarangmalasbelajar
Kelakhidupnyaterbelakang

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/Kumpulan%20Pantun%20Nasehat.html

4/5

11/30/2015

KumpulanPantunNasehat
Satuduatigadanempat
Limaenamtujuhdelapan
Tuntutlahilmusampaidapat
Sudahtuamenyesal,jangan
TariYapongtariansantai,
gerakindahlagisemangat.
Wahaikawanjanganlahlalai,
maribelajardengangiat.

NewerPostHome

OlderPost

Acer Cerpen Hiburan HukumdanPemerintahan Informasi KaryaIlmiah Kesehatan Lifestyle MaknaKata Multimedia News Olahraga
Otomotif Pantun Pendidikan PrivacyPolicy Product Puisi Review Selebritis Sepakbola SocialMedia Surat TabletPC Teknologi Ulat
Media Windows8
Copyright2012.MediaBeritaAllRightsReserved.Pantun

file:///C:/Users/LENOVO/Documents/Kumpulan%20Pantun%20Nasehat.html

5/5