ASPEK KESELAMATAN DI SEKOLAH

1

PENGERTIAN SELAMAT
Terpelihara atau terhindar daripada bencana, terlepas daripada bahaya; aman sentosa, sejahtera, tidak terdapat apa-apa gangguan; bebas daripada keadaan kacau bilau; tenteram, damai, tenang; bebas daripada gangguan atau sesuatu yang tidak menyenangkan.

2

OBJEKTIF KERTAS KERJA:
 

MEMBINCANGKAN PUNCA-PUNCA YANG MENYEBABKAN SEKOLAH DIDAKWA MENINGKATKAN KESEDARAN SUPAYA PIHAK SEKOLAH MENGAMBIL LANGKAH BAGI MENGELAKKAN DARI DIDAKWA MENGAMBIL LANGKAH MENINGKATKAN KESELAMATAN DI SEKOLAH MENINGKATKAN KEFAHAMAN TERHADAP ASPEK UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

3

PUNCA-PUNCA SEKOLAH DIDAKWA
 

KECUAIAN GAGAL MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DAN MENEPATI UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN PENYALAHGUNAAN KUASA DAN PENYELEWENGAN
4

KECUAIAN
  

Sekolah mempunyai ‘kewajiban berjaga-jaga’ Pihak sekolah perlu melindungi kesihatan guru dan murid Sekolah perlu mengambil langkah mengenalpasti dan mengurangkan risiko-risiko yang boleh dijangka
5

Perbuatan yang dikatakan cuai oleh mahkamah bila ketiga-tiga perkara berikut dipenuhi

Defenden mempunyai tanggungjawab ‘kewajiban berjaga-jaga’ terhadap plaintif Defenden telah tidak melakukan tanggungjawab ‘kewajiban berjaga-jaga’ Plaintif mengalami kecederaan atau kerugian akibat kegagalan defenden menjalankan tanggungjawab ‘kewajiban

6

Pihak sekolah tidak dianggap cuai apabila ‘tahap berjaga-jaga yang munasabah’ telah diambil oleh seseorang dalam situasi berkenaan
7

Faktor yang menentukan tahap berjagajaga yang munasabah
     

Adakah sesuatu kejadian itu boleh dijangka akan berlaku? Adakah sesuatu kejadian itu mungkin mengakibatkan kecederaan? Apakah keseriusan kecederaan jika ianya dijangka berlaku? Setakat manakah langkah-langkah pencegahan boleh diambil secara praktik? Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian merupakan amalan yang biasa? Adakah aktiviti yang menyebabkan kecederaan atau kerugian sesuatu yang memenuhi kewajiban untuk mengambil risiko yang lebih tinggi?

8

ASPEK KESELAMATAN YANG PERLU DIBERI PERHATIAN
  

    

MEMASTIKAN KESELAMATAN STRUKTUR FIZIKAL SEKOLAH MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU KELAS MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU KELAS YANG MENJALANKAN AMALI DAN KETUKANGAN ( SAINS, PERTANIAN, TEKNIK, VOKASIONAL, ERT) MEMASTIKAN KESELAMATAN KEMUDAHAN SUKAN DAN KO-KURIKULUM MEMASTIKAN KESELAMATAN TRAFIK DI KAWASAN SEKOLAH MEMASTIKAN KESELAMATAN KEBAKARAN SENTIASA DIJAGA MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU MEMBUAT LAWATAN MEMASTIKAN KEBERSIHAN MAKANAN DAN

9

MEMASTIKAN KESELAMATAN STRUKTUR FIZIKAL SEKOLAH
   

Keadaan premis hendaklah selamat digunakan dan didiami oleh semua pihak Keadaan fizikal hendaklah sentiasa diselenggarakan dengan baik Segala kerosakan perlu dibaiki segera Langkah-langkah yang munasabah perlu diambil bagi mengelakkan kemalangan dan kecederaan kepada murid Sekolah mematuhi The Registration of Schools Ordinance, 1950. Schools General Regulations. Kes Carmarthenshre county council v Lewis (1995)

10

MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU KELAS

Mengikut undang-undang common law, guru dikehendaki membuat penyeliaan yang munasabah ke atas muridnya sewaktu kelas berjalan Kes Carmarthenshire County Council V Lewis (1995)

11

MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU KELAS YANG MENJALANKAN AMALI DAN KETUKANGAN

  

 

Peraturan bertulis perlu diedarkan kepada setiap murid dan diterangkan dengan jelas Peraturan perlu dipamerkan Kelas amali hanya boleh dikendalikan oleh guru-guru terlatih sahaja Pengetua dengan bantuan Ketua Panitia harus menapis rancangan kerja bagi kerja amali Pekeliling Ikhtisas 1/1974 perlu difahami dan dipatuhi Semasa amali guru mesti menyelia dan 12 mengawasi aktiviti murid dengan rapi

MEMASTIKAN KESELAMATAN KEMUDAHAN SUKAN DAN KEGIATAN KO-KURIKULUM
      

KEMALANGAN SERING BERLAKU SEGALA KEMUDAHAN SUKAN DAN PERMAINAN DALAM KEADAAN SEMPURNA DAN SELAMAT PASTIKAN ALAT DAN KEMUDAHAN YANG BAIK DAN SEMPURNA SAHAJA DIGUNAKAN MURID PERLU DIAJAR MENGGUNAKAN ALAT DENGAN BETUL PERATURAN DAN ARAHAN TENTANG LANGKAH KESELAMATAN PERLU DIMAKLUMKAN PENJAGAAN RAPI SEMASA AKTIVITI BERJALAN SURAT PEKELILING IKTISAS 1/1995, 9/2000, 3/84,7/77, 7/88, 8/95 DAN 24/98 PERLU DIPATUHI Kes Silvadurai v government of Malaysia

13

GURU JUGA HENDAKLAH:
  

 

MENGAMBIL KIRA FAKTOR MUSIM MENGELUAR DAN MENYIMPAN ALAT PASTIKAN ALAT DALAM KEADAAN BAIK DAN SELAMAT DAPATKAN KEBENARAN PENJAGA GURU PENGIRING KEBAJIKAN MURID

  

MURID SAKIT TIDAK DIPAKSA PELAJAR MILIKI SKIM INSURAN KEMUDHAN BERBAHAYA PERLU DIKAWAL PENGGUNAAN LAPOR KEMALANGAN KEPADA PENGETUA DENGAN SEGERA 14

MEMASTIKAN KESELAMATAN TRAFIK DI KAWASAN SEKOLAH
   

Sekolah perlu sistem pergerakan trafik yang cekap Pengawasan lebih semasa sebelum kelas bermula dan kelas berakhir Ibu bapa perlu ada tempat khas menunggu anak mereka Sekolah kawasan larangan untuk kenderaan
Kes headmistress, mgs &ors v headmaster, anglochinese primary school & anor

15

  

MEMASTIKAN KESELAMATAN KEBAKARAN SENTIASA DIJAGA

 

MENUBUHKAN JAWATANKUASA PENCEGAHAN KEBAKARAN SEKOLAH MEMBUAT PEMERIKSAAN RAPI TERHADAP SISTEM PENDAWAIAN GURU PERLU TAHU DAN MEMATUHI PROSEDUR PENCEGAHAN KEBAKARAN DI MAKMAL DAN BENGKEL MEMASTIKAN PEMADAM API DAN ALAT PENCEGAHAN KEBAKARAN DALAM KEADAAN BAIK ADAKAN DEMONSTRASI MEMADAM KEBAKARAN DAN FIRE DRILL MENYEDIAKAN PELAN KESELAMATAN 16 KEBAKARAN DI SEKOLAH

MEMASTIKAN KESELAMATAN SEWAKTU MEMBUAT LAWATAN

KEMALANGAN SERING BERLAKU SEMASA LAWATAN GURU DAN MURID MESTI MEMATUHI SEGALA UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN (SCHOOL TOURS REGULATION 1957), PEK.IKHTISAS 1/1995, 9/2000BERHUBUNG DENGAN LAWATAN
KES CHEN SOON LEE V CHONG VOON PIN

17

MEMASTIKAN KEBERSIHAN MAKANAN DAN KESIHATAN MURID DIJAGA

 

PERATURAN SCHOOLS (GENERAL) REGULATIONS, THE REGISTRATION OF SCHOOLS ORDINANCE, 1950 SEKOLAH MESTI MEMENTINGKAN ASPEK KEBERSIHAN, KECERIAAN DAN KESIHATAN GURU, MURID DAN KEMUDAHAN FIZIKAL SEKOLAH MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISEDIAKAN ATAU DIBEKALKAN DI KANTIN ATAU DI DAPUR MESTI BERSIH DAN SESUAI DENGAN KESIHATAN PELAJAR MAKANAN MESTI SELAMAT DIGUNAKAN OLEH SEMUA PIHAK AMALAN KEBERSIHAN PERLU DIDEDAHKAN PEKERJA DAN PENGENDALI MAKANAN PERLU MENGAMALKAN AMALAN KEBERSIHAN

18

GAGAL MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB DAN MENEPATI KEHENDAK UNDANG DAN PERATURAN 

SISTEM PERSEKOLAHAN DIKAWAL SECARA PUSAT OLEH AKTA PENDIDIKAN 1996 (AKTA 550), ORDINAN 1959, PERATURANPERATURAN PENDIDIKAN DAN PEKELILING-PEKELILING IKHTISAS SEMUA KEHENDAK DI ATAS PERLU DIPATUHI
19

TIGA ASPEK UTAMA

MELAKSANAKAN KURIKULUM KEBANGSAAN SATU KEWAJIBAN MENJAGA DISIPLIN DAN MENGENAKAN TINDAKAN DISIPLIN TERHADAP PELAJAR MENGIKUT PERATURAN ISU HAK CIPTA DAN ISU-ISU LAIN
20

PENYALAHGUNAAN KUASA DAN PENYELEWENGAN
 

PECAH AMANAH UNTUK MENGELAKKAN DARI DIDAKWA SATU SISTEM KEWANGAN YANG LENGKAP DAN TERATUR PERLU DIWUJUDKAN SEGALA PROSEDUR KEWANGAN PERLU DIPATUHI
21

KESIMPULAN
SEMUA LANGKAH PERLU DIAMBIL UNTUK MENJAMIN KESELAMATAN MURID-MURID DI SEKOLAH DARI ASPEK FIZIKAL, MENTAL, EMOSI DAN ROHANI DALAM USAHA KITA MENWUJUDKAN ‘SEKOLAH SELAMAT’

22

23

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful