Anda di halaman 1dari 28

TAKAFUL & ALRAHNU

FIS

Oleh Pn

Free Powerpoint Templates

Page 1

BAB 2

PERBEZAAN
TAKAFUL &
INSURANS
Free Powerpoint Templates

Page 2

PERSAMAAN TAKAFUL &


KONSEP KERJASAMA
INSURANS
Kedua-duanya berfungsi untuk membantu mereka yang
ditimpa musibah atau risiko kehidupan.
Konsep bantu-membantu & tolong-menolong ini
merupakan antara nilai murni yang dianjurkan Islam
selaras dengan firman Allah SWT
Dan hendaklah kamu tolong-menolong membuat
kebajikan & bertakwa, dan jangan tolong-menolong
pada melakukan dosa & permusuhan.
(Surah

Al-Maidah:2)
Dalam takaful, para peserta telah bersetuju untuk
bantu-membantu sesama mereka melalui perwujudan
satu tabungan bersama yang berdasarkan konsep
tabarru atau derma. Jika berlaku musibah, pampasan
yang dibayar diambil
tabungan
ini.
Free dari
Powerpoint
Templates
Page 3

PERSAMAAN TAKAFUL &


KONSEP KERJASAMA
Dalam insurans,INSURANS
kerjasama wujud antara syarikat pengendali

insurans dengan pihak yang dilindungi. Syarikat membantu


mangsa melalui bayaran pampasan ke atas kehilangan harta
benda atau nyawa melalui dana yang dikumpulkan menerusi
pembelian polisi insurans.
KONSEP IKHTIAR & TAWAKAL
Kedua-duanya merupakan perancangan awal bagi peserta. Di
dalam Islam menganjurkan kita berusaha & ikhtiar bagi
kesejahteraan hidup.
Firman Allah SWT: Katakanlah: Tidak sesekali akan menimpa
Kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah
bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan (dengan kepercayaan
itu) maka kepada Allah jualah hendaknya orang yang beriman
bertawakal.
(Surah Al-Taubah:51)
Free Powerpoint Templates

Page 4

PERSAMAAN TAKAFUL &


KONSEP IKHTIAR & TAWAKAL
INSURANS
Ianya merupakan
proses tawakal yang dianjurkan oleh
Islam dimana manusia melakukan usaha terlebih dahulu
sebelum menyerahkannya kepada Allah bagi mendapat
keputusannya.
Firman Allah SWT: Maka apabila engkau telah berazam
maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah
mengasihi orang yang bertawakal kepadaNya
(Surah Ali Imran: 15)
Penyertaan dalam takaful & insurans merupakan satu
langkah
awal
menghadapi
kerugian
akibat
ketidaktentuan risiko yang mungkin melanda. Ianya
selaras dengan ajaran Islam yang melarang keras dari
menyerah kepada takdir semata-mata.
Free Powerpoint Templates

Page 5

PERSAMAAN TAKAFUL &


PENGKELASAN PRODUK
INSURANS
Produk-produk yang dikategorikan di bawah keluarga
atau hayat menyediakan perlindungan ke atas risikorisiko seperti kematian, persaraan, penyakit dan
keilatan.
Produk-produk di bawah kategori am pula menyediaka
perlindungan ke atas harta benda seperti akibat
kerosakan, kehilangan, kemusnahan akibat kebakaran,
bencana alam dsb.
PERLINDUNGAN & TABUNGAN
Merupakan satu kaedah tabungan terutamanya produk
yang berbentuk endownmen. Ianya berfungsi sebagai
perlindungan dan juga simpanan.
Free Powerpoint Templates

Page 6

PERBEZAANTAKAFUL &
ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
1

INTIPATI NIAT Niat untuk


mewujudkan
hubungan
kerohanian &
undang-undang
FORMALITI

Niat adalah
untuk
mewujudkan
hubungan
undangundang sahaja.

Kontrak satu
Kontrak dua
pihak untuk
belah pihak
Tabarru dan
kontrak dua
belah pihak
untuk
Mudharabah
Freedan
Powerpoint
Templates
Wakalah.
Page 7

PERBEZAANTAKAFUL &
ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
3
ISU
Untuk Takaful
Untuk Insurans
PERAKAUNAN

Am, akaun yang


disediakan ialah
akaun Tabarru
(derma). Untuk
Takaful Keluarga,
terdapat dua
akaun iaitu
Akaun Peserta
yang diuruskan
mengikut prinsip
Mudharabah,
dan Akaun Khas
Peserta yang
diuruskan
Free Powerpoint Templates
mengikut prinsip

Am, bayaran
premium
dikreditkan ke
Akaun Insurans
Am. Untuk
Insurans Hayat,
premium
dikreditkan ke
Akaun Insurans
Hayat.

Page 8

PERBEZAAN TAKAFUL &


ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
4
PERKARA
Perkara pokok
Perkara pokok
POKOK

JAMINAN

yang akan
dilindungi
hendaklah
mematuhi
keperluan
Syariah.
Pengendali
Takaful hanya
bertindak
sebagai
pengurus dana
sahaja. Peserta
Freesaling
Powerpoint
Templates
jamin

yang akan
dilindungi
hendaklah
mematuhi
keperluan
undang-undang
lazim.
Sykt insurans yg
memberi
jaminan.

Page 9

PERBEZAAN TAKAFUL &


ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
6

DANA

Dana dimiliki
oleh para peserta
dan diuruskan
oleh pengendali
Takaful.
Pengendali
Takaful dibayar
yuran
perkhidmatan
atas
perkhidmatan
yang diberikan.

BAYARAN
Bayaran
PREMIUM /
(bahagian caj
SUMBANGAN Free
Takaful)
dianggap
Powerpoint
Templates
sebagai derma

Dana adalah
milik syarikat
insurans.
Terdapat
pengasingan
dana aset iaitu
dana pemegang
saham dan dana
pemegang
polisi.

Bayaran
premium
dianggap
sebagai

Page 10

PERBEZAAN TAKAFUL &


ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
8
ELEMEN
Berlandaskan
Polisi insurans
TERLARANG

10

prinsip Islam
yang bebas dari
elemen yang
terlarang.

PENGAWASAN Akta Takaful


SYARIAH
1984
mewajibkan
pembentukan
Majlis
Pengawasan
Syariah.

diresapi elemenelemen Gharar,


Maisir & Riba.
Tiada keperluan.

KEUNTUNGAN Keuntungan
Pembahagian
dikongsi bersama keuntungan atas
FreediPowerpoint
Templates budi bicara
antara peserta
Page 11

PERBEZAAN TAKAFUL &


INSURANS
ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
11

KONTRAK

Gabungan ant
kontrak Tabarru
(derma) &
agensi/kontrak
berkongsi
keuntungan.

12

INDEMNITI

Bayaran
indemniti (ganti
rugi) diperolehi
dari Dana
Takaful.

Kontrak
pertukaran (jual
beli) ant
syarikat &
pemegang
polisi.

Bayaran
indemniti (ganti
rugi) diperolehi
dari dana
syarikat yang
disediakan oleh
syarikat
Free Powerpoint Templates insurans.
Page 12

PERBEZAAN TAKAFUL &


ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
13
PRINSIPOperasi
Operasi
PRINSIP
OPERASI

perniagaan
adalah mematuhi
keperluan
Syariah.

perniagaan
tidak mematuhi
keperluan
Syariah.

14

KAWALAN
RISIKO

Konsep
perkongsian
risiko dikalangan
peserta.

Konsep
perpindahan
risiko.

15

PERCUKAIAN

Cukai & Zakat

Cukai sahaja

16

MANFAAT

Dibayar dari
dana khas yang
diwujudkan
secara indemniti
Free Powerpoint Templates
bersama di

Dibayar dari
dana yang
diwujudkan
secara sah oleh
Page 13
syarikat

PERBEZAAN TAKAFUL &


ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
17 KEUNTUNGAN / Dinyatakan
Secara umum
BONUS

18

dengan secara
jelas bagaimana
keuntungan akan
dikongsi bersama
ant peserta &
syarikat.

T/JWB PESERTA Peserta


menghulurkan
derma &
bersetuju untuk
menjamin
Freesaling
Powerpoint
Templates
di bawah skim

syarikat
menyatakan
mungkin akan
membayar
bonus &
keuntungan
atas polsi
penyertaan
sahaja.
Pemegang
polisi
membayar
premium &
memindahkan
Page 14
risiko kepada

PERBEZAAN TAKAFUL &


ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
19
LIABILITI SYKT Pengendali
Sykt insurans
INSURANS /
PENGENDALI
TAKAFUL

Takaful bertindak
sebagai
pentadbir skim
perlindungan &
membayar
manfaat Takaful
melalui dana
Takaful.
Sekiranya dana
tidak mencukupi,
pengendali
Takaful akan
menyalurkan
pinjaman tanpa
Free Powerpoint Templates
faedah demi

bertanggungja
wab membayar
manfaat polisi
seperti yang
dijanjikan dari
aset yang
dimiliki (dana
insurans & dana
pemegang
saham)

Page 15

PERBEZAAN TAKAFUL &


ITEM ISU PENTING
TAKAFUL
INSURANS
INSURANS
20
PELABURAN
Dana aset &
Tiada keperluan
DANA

dana Takaful
dilaburkan dalam
instrumen
pelaburan yang
mematuhi
keperluan
Syariah.

Free Powerpoint Templates

untuk
mematuhi
keperluan
Syariah dalam
aktiviti
pelaburan,
asalkan ia
mematuhi
dasar-dasar
pelaburan
syarikat.

Page 16

KONSEP RISIKO DALAM


ISLAM

Manusia tidak dapat meramal atau menentukan


secara tepat masa depannya. Segala perancangan
dan usaha yang dibuat oleh manusia cuma akan
tercapai dengan izin Allah SWT.
Ini tidak bermakna kita tidak boleh membuat sesuatu
perancangan, berharap dan berdoa supaya kita
selamat dari bahaya.
Setiap hari kita membuat pelabuan bagi masa
hadapan bahkan untuk persediaan di akhirat kelak.
Tetapi, sebagai orang Islam kita hendaklah menerima
qada dan qadar daripada
Allah
SWT.
Free Powerpoint
Templates

Page 17

RISIKO & TAKAFUL


Islam
amat
menitikberatkan
kebajikan
&
kesejahteraan umatnya. Untuk membantu manamana
ahli
masyarakat
yang
mengalami
kemalangan/kerugian, satu kaedah berkongsi risiko
yang berdaarkan konsep Tabarru diperkenalkan
melalui sistem Takaful.
Ianya merupakan suatu jalan ikhtiar dimana ianya
bukan bererti manusia melawan qada & qadar
ataupun mencabar ketentuan Allah SWT.
Contoh: Rasulullah SAW bertanya kepada seorang
Arab Badwi mengapa beliau meninggalkan untanya
tanpa ditambat. Jawab Arab Badwi tersebut, Aku
bertawakkal kepada Allah SWT Lalu Rasulullah SAW
bersabda, Tambatlah untamu kemudian bertawakkal
kepada Allah SWT.
Free Powerpoint Templates

Page 18

KONSEP RISIKO
Risiko: ketidakpastian tentang apa yang akan
berlaku pada masa hadapan.
Umum: kemungkinan berlakunya kebinasaan,
kecederaan atau kerugian.
Biasanya dikaitkan dengan kejadian atau kesan
yang merugikan, sementara peluang atau nasib
dikaitkan dengan hasil atau keputusan yang
menggembirakan atau menguntungkan.
Contoh: diagnosa kanser paru-paru di kalangan
para penghisap rokok dimana ketidakpastian
sentiasa wujud sama ada mereka pasti akan
menghidap kanser berkenaan atau tidak.
Free Powerpoint Templates

Page 19

KONSEP RISIKO

Konsep-konsep berikut diambilkira sebagai pengukuran


risiko:
a. Kerugian penyusutan atau kehilangan nilai
ekonomik bagi sesuatu;
b. Peril punca kerugian; dan
c. Bahaya keadaan yang akan meningkatkan
kebarangkalian terjadi sesuatu kerugian.
Dua (2) jenis bahaya utama:
a. Bahaya fizikal: kebarangkalian fizikal yang akan
meningkatkan kebarangkalian terjadinya kerugian.
Contoh, pembinaan bangunan diperbuat dari kayu
& keadaan kereta yang tidak diselenggarakan
dengan baik.
b. Bahaya moral: dikaitkan dengan sikap & tingkahlaku
peserta. Contoh,
cuai & tidak amanah.
Free Powerpoint Templates

Page 20

KATEGORI RISIKO
Risiko boleh dikategorikan kepada dua (2) kategori
utama:
a. KATEGORI RISIKO ASAS & KHUSUS
b. KATEGORI RISIKO TULEN & SPEKULATIF
A. KATEGORI RISIKO ASAS & KHUSUS
Risiko Asas
Ianya memberi kesan kepada keseluruhan ekonomi atau
terhadap sebahagian besar manusia/kumpulan dalam
sesuatu ekonomi. Contoh: gempa bumi, banjir, angin
taufan yg menyebabkan kerosakan harta benda.
Risiko Khusus
Ianya memberi kesan kepada individu dan tidak kepada
seluruh masyarakat atau negara. Contoh: risiko kerosan
harta benda akibat kebakaran atau risiko kematian atau
Free Powerpoint Templates
kecederaa akibat kemalangan
jalan raya.
Page 21

KATEGORI RISIKO
Kesimpulan, risiko asas adalah tanggungjawab
kerajaan dan masyarakat seluruhnya. Manakala risiko
khusus adalah tanggungjawab individu.
B.KATEGORI RISIKO TULEN & SPEKULATIF
Risiko Tulen
Ianya wujud dalam keadaan dimana hanya terdapat
kemungkinan untuk rugi atau tidak rugi. Contoh:
kemungkinan berlaku kebakaran. Jika terjadi, pemilik
akan kerugian harta benda. Jika tidak, beliau juga tidak
mendapat keuntungan.
Risiko Spekulatif
Ianya melibatkan tiga kemungkinan iaitu Untung, Rugi
Powerpoint
Templates saham.
atau Tidak Berubah.Free
Contoh:
pelaburan
Page 22

KAEDAH MENANGANI
MENGELAK RISIKO
RISIKO

1.
Teknik mengelakkan harta, individu, atau aktiviti
yang
menimbulkan risiko. Contohnya seorang
pengeluar barangan, kerana tidak mahu
menimbulkan risiko tindakan mahkamah akibat
dari la iabiliti produk, mengelak risiko dengan
tidak mengeluarkan barangan tersebut.
2. MENGAWAL RISIKO
Bertujuan untuk mengurangkan amaun kerugian
atau kecederaan. Jumlah kerugian dipengaruhi
oleh kekerapan (frequency) dan ketenatan
(severity) sesuatu kerugian. Pengawalan risiko
boleh membantu
menghalang
Free Powerpoint
Templates kerugian atau
Page 23
meminimumkan kerugian.

KAEDAH MENANGANI
3. BERKONGSI RISIKO
RISIKO
Kaedah ini melibatkan pembendungan risiko oleh individu
atau organisasi melalui perkongsian. Setiap ahli
masyarakat bersama menyumbang ke dalam satu
tabung yang akan digunakan untuk membantu manamana ahli yang mengalami kerugian atau kemalangan.
Melalui kaedah ini kerugian yang dialami akan
dtanggung bersama oleh setiap anggota masyarakat.
4. MEMINDAHKAN RISIKO
Pemindahan risiko kepada pihak ketiga sama ada
organisasi atau individu. Setelah dipindahkan, sebarang
kerugian akan dibiayai oleh pihak ketiga yang
menanggung risiko tersebut. Cara pemindahan risiko
yang paling lazim adalah melalui kontrak insurans.
Free Powerpoint Templates

Page 24

PENGURUSAN RISIKO

Free Powerpoint Templates

Page 25

APLIKASI TAKAFUL
Pakar perundangan memutuskan bahawa sistem insurans yang
mengamalkan etika rangka kerja Islamharus dirangka dengan
mengambilkira dasar-dasar berikut:
i.
Taawun
Bermaksud saling membantu. Firman Allah SWT yang

Tolong-menolonglah dalam perkara


kebajikan & bertakwa, dan janganlah kamu
tolong-menolong dalam perkara-perkara
yang menimbulkan permusuhan.
bermaksud,

ii.

(Surah Al-Maidah:2)
Pemilikan
Di bawah prinsip Milkiyah (pemilikan), manfaat sijil ialah
pemilikan sempurna (Milkiyah) oleh peserta. Apabila
peserta meninggal dunia, manfaat dipindahkan kepada
penama.
Free Powerpoint Templates

Page 26

APLIKASI TAKAFUL

iii. Tanggungjawab Bersama & Saling Menjamin


Sejajar dengan disiplin Syariah Takaful, peserta
saling
bersetuju untuk memberikan pampasan
sekiranya berlaku
kejadian yang tidak diingini.
iv. Tanggungjawab & Perlindungan Bersama
Peserta skim Takaful bersetuju untuk memikul
tanggungjawab
bersama
atau
berkongsi
tanggungjawab.
v.

Pampasan Bersama
Kewujudan Takaful adalah dari adat resam (urf)
orang
Arab dikenali sbg Aqila. Ia merupakan langkah
berjaga
kump individu utk menampung kerugian yang
ditanggung.
Free Powerpoint Templates
Page 27

APLIKASI TAKAFUL

vi. Masalih Al-Mursalah (Kepentingan Awam)


Tujuan
utama
ialah
untuk
membantu
meringankan
beban ahli-ahli masyarakat
yang ditimpa musibah &
menanggung
kerugian.
vii. Kontrak
Sijil
Takaful
mengikat
pihak-pihak
yang
berkontrak dimana mereka bersetuju dengan
penawaran dan penerimaan di dalm kontrak
tersebut. Ianya di bawah
satu kontrak khas

wakalah
mudharabah
Free Powerpoint Templates
iaitu

kontrak

atau

kontrak
Page 28