Anda di halaman 1dari 8

SULIT Nama :

015
Mutiara 3
Matematik
Januari
2016

015

Kelas :

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


SK SERI PAYONG 2016
UJIAN PENGESANAN (TOV)
(JANUARI)
MATEMATIK
MUTIARA 3
1 JAM 30 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2.

Jawab semua soalan.

3.

Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

4.

Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat.
Kemudian tuliskan jawapan yang baru.

5.

Kertas soalan ini hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

Kertas ini mengandungi 8 halaman bercetak


[Lihat sebelah
SULIT

015
SULIT

015
2

A.

Bulatkan jawapan yang betul.

[3 markah]

1
405
440
450
2
306
300
360
3
234

1
2
3

342
432

B.

Padankan.

Five hundred and seventeen


Lima ratus tujuh belas

One hundred and ten


Satu ratus sepuluh

6
4
5
6
7

Eight hundred and forty-one


Empat ratus empat puluh
satu

Five hundred and thirty-six


Lima ratus tiga puluh enam

015
SULIT

[4
markah]
110

841

536

517
SULIT
015

C.

[2 markah]

Warnakan nombor yang betul.


8

D.

4 hundreds 7 tens 0 ones


4 ratus 7 puluh 0 sa

47

1 hundreds 5 tens 9 ones


159
1 ratus 5 puluh 9 sa

407

470
8
9

195

951
[2 markah]

Warnakan nombor yang terkecil.


10
900

700

342

324

11

E.

10
11

Susun nombor-nombor di bawah dalam

[1 markah]

tertib menaik.
12

F.

12

Susun nombor-nombor berikut mengikut

[1 markah]

tertib menurun.
13
13

[Lihat sebelah
015
SULIT

SULIT
015

G.
14

Lengkapkan garis nombor yang berikut.

[1 markah]

14
208

206
H.

Lengkapkan turutan nombor di bawah.


15

705

16

15
16
17

393

17

I.

209

715
493

720

92

[6 markah]
735

725

593

90

210

93

893

993

95

96

Warnakan kotak yang kedua belas dari kanan. [1 markah]


18
Kiri

Kanan

18

Tulis nombor di bawah dalam perkataan.


19

841 =

20

324 =

[2 markah]

19
20

015
SULIT

SULIT
015

K.

Tambah yang berikut.

[1 markah]

21
21

6
22
+

1
5

=
23

7
2

2
1

10
6
3

4
5

25

10

= 75

525 =

56

+ 210

[4 markah]

[2 markah]

Warnakan nombor yang betul.


24

153

Selesaikan operasi tambah di bawah

65
315

75
24
25

531

[6 markah]

dalam bentuk lazim.

015
SULIT

26

27

28

+
+
78

=
9

=
26
27
28

[Lihat sebelah
SULIT
015

For
Examiner
Use only

29

Tambahkan 276 dan 431

[2 markah]

30

Ada 532 buah buku Sains dan 219


buah buku Bahasa Melayu di dalam
Pusat Sumber.
Berapakah jumlah buku kesemuanya?

[2 markah]

29

30

Bulatkan jawapan yang betul.


31

32

015
SULIT

[10 markah]

Lima ratus dua ialah ________ .


A

205

250

502

Nilai tempat bagi digit 6 dalam nombor 364 ialah


A

Sa

Puluh

Ratus

SULIT
015

33

Nombor yang paling kecil ialah ________


A

104

140

401

285, 133,
34

35

36

Susun nombor di atas mengikut tertib menurun.


A

86, 133, 285, 450

133, 285, 450, 86

450, 285, 133, 86

Yang manakah antara berikut lebih daripada 305?


A

190

290

390

356 + 37 =
A

339

393

933

37 30

015
SULIT

450, 86

60

70

80

= 100

[Lihat sebelah
SULIT
015

38

Ada 143 orang kanak-kanak perempuan dan 108


orang kanak-kanak lelaki di dalam sebuah dewan.
Berapakah jumlah kanak-kanak yang ada di dalam
dewan?
A

152

125

251

39

5
6
1

Apakah nombor yang sepatutnya di dalam

40

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

015

Puan Salina membuat 168 biskut mentega


dan 224 biskut coklat.
Berapakah jumlah biskut kesemuanya?
A

392

410

412
SOALAN TAMAT

SULIT