Anda di halaman 1dari 10

SULIT

SAINS
018/2
JANUARI
2016
1 jam

SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK MAHAT


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN
14300 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG

UJIAN DIAGNOSTIK
TAHUN ENAM
KERTAS
2
KURIKULUM STANDARD
SEKOLAH
RENDAH
SAINS KERTAS 2
1 jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan atau nombor sijil kelahiran dan angka giliran
kamu pada petak-petak yang disediakan.
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas
soalan ini.
3. Kertas ini mengandungi 8 soalan.
4. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.
5. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan
jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis
jawapan yang baru.

NAMA : ____________________________
NO KAD PENGENALAN/
NO SIJIL KELAHIRAN :
____________________________

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa
Kod Pemeriksa:
Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
1
4
2
4
3
5
4
5
5
5
6
5
7
6
8
6
Jumlah

ANGKA GILIRAN :
________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak


[ Lihat sebelah
SULIT

2
SULIT

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

018/2

1. Rajah 1 menunjukkan sejenis tumbuhan dan Matahari.

Rajah 1
a) Namakan proses tumbuhan tersebut membuat makannya.

1(a)

..
[ 1 markah ]

1 (b)

b) Nyatakan satu keperluan dan satu hasil daripada proses yang dinyatakan di (a).
1

i) Keperluan :

ii) Hasil :.
[ 1 markah ]
1 (c) (i)
c) i) Adakah bahagian yang berlabel X pada rajah 1 merupakan hasil proses
tumbuhan membuat makanannya sendiri?
1
Ya

1 (c) (ii)

Tidak
[ 1 markah ]

ii) Jelaskan.
.
.

[ 1 markah ]

Total A1
SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS
018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

3
SULIT

018/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

2. Rajah 2 menunjukkan tiga jasad dalam sistem suria yang terdiri daripada Matahari,
Bumi dan Bulan.
Y
X

2(a)
Rajah 2
a) Berdasarkan rajah 2, jasad manakah yang terlibat dengan fenomena :
1
i) X :
ii) Y :
[ 1 markah ]

2 (b)

b) Tandakan () pada pernyataan yang BETUL dan (X) pada pernyataan yang
SALAH.
i. Bumi berputar pada paksinya dari Timur ke Barat.

ii. Bayang-bayang terbentuk pada awal pagi di sebelah Barat.

2(c)

[ 1 markah ]
c) Berapa lamakah masa Bumi membuat satu edaran lengkap mengelilingi 2(d)
Matahari?
.

[ 1 markah ]

Total A2

d) Nyatakan dua fenomena yang disebabkan Bumi berputar pada paksinya.


i. ii.
[ 1 markah ]
SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS
018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

4
SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

018/2

3. Rajah 3 menunjukkan satu peta pokok sebahagian daripada sumber tenaga.


Bentuk Tenaga

3(a)

Sumber tenaga boleh dibaharui

Sumber tenaga tidak boleh dibaharui

2
a.(i)

a.(ii)
Rajah 3

a) Isi tempat kosong dalam rajah 3 dengan jawapan yang betul.


[ 2 markah ]
25 Jan - Fenomena El Nino melanda Malaysia, di mana suhu maksimum
pada hari biasa adalah di antara 28.6C dan 35C manakala pada hari panas
suhu maksimum adalah antara 35C dan 37 C. Menurut kenyataan media
yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Negara, fenomena cuaca panas ini
akan berterusan sampai bulan Mac menyebabkan air di beberapa empangan
kita susut secara mendadak.

3 (b)

1
Maklumat 1
b) Ramalkan sumber tenaga yang diterangkan berdasarkan maklumat 1.
.

3 (c)

[ 1 markah ]
1
3(d)

c) Apakah akan terjadi jika masalah kekurangan sumber di (b) semakin kritikal?
.
.

[ 1 markah ]
Petroleum dan gas asli adalah hasil daripada satu sumber tenaga.
Maklumat 2

Total A3

d) Berdasarkan maklumat di atas, apakah sumber tenaga yang dimaksudkan?


5

.
[ 1 markah ]

SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS


018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

5
SULIT

018/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4 Peta bulat pada rajah 4 menerangkan tentang ciri-ciri pada seekor haiwan.

Deria penglihatan
yang sangat baik

Kuku kaki
yang tajam

Haiwan
X

Paruh
yang tajam
4(a)

Bulu
pelepah

Rajah 4

4 (b)

a) Apakah yang dapat kita katakan tentang ciri-ciri yang diterangkan pada rajah 4.
.
1

[1 markah]
b) Berikan dua contoh haiwan yang mempunyai duri tajam?
i. ii. ...

4(c)

[1 markah]
c) Kumbang berpura-pura mati apabila berhadapan dengan musuhnya. Berikan
sebab utama mengapa kumbang bertindak demikian?

.
[1 markah]

4(d)

d) Haiwan ini dapat hidup di daratan yang sangat sejuk serta ia mampu untuk
terbang. Lakar dan labelkan rekaan seekor haiwan yang boleh hidup dalam
situasi tersebut.

Total A4

[2 markah]
SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS
018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

6
SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

5(a)

018/2

5. Rajah 5 menunjukkan suatu siratan makanan.

Meja A

Meja B
Rajah 5

a) Tandakan () bagi meja yang mempunyai kestabilan yang lebih baik.


1
Meja A

Meja B
[1 markah]

b) Jelaskan jawapan kamu di (a).


5 (b)

.
.
2
[1 markah]
c) Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

5(c)

i. Model yang mempunyai .................. yang lebih luas adalah ................. stabil.
ii. Model yang diperbuat daripada kayu kurang ............... berbanding model
2

yang diperbuat daripada ......................


[2 markah]
Rajah 5.2 menunjukkan seekor zirafah di tepi sebuah kolam.

5 (d)

Total A5

Rajah 5.2
5

d) Bagaimanakah cara zirafah itu menambahkan kestabilannya


membolehkan ia dapat meminum air di dalam kolam tersebut?

untuk

.
[1 markah]
SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS
018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

7
SULIT

018/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

6. Rajah 6 menunjukkan 3 jenis tanah.

6 (a) (i)

Tanah pasir

a.(i)

1
a.(ii)

Rajah 6
6(a)(ii)
a) Isi tempat kosong bagi jenis-jenis tanah yang ditunjukkan pada rajah 6.
[2 markah]
1
b) Tandakan () bagi tumbuhan yang sesuai ditanam di kawasan tanah liat.
Kobis

Padi
[1 markah]
6(b)

c) Berdasarkan jawapan kamu di (b), berikan sebab utama pemilihan tumbuhan itu.
.
.
[1 markah]

Tumbuhan ini tidak memerlukan air yang banyak. Habitatnya adalah di


tempat yang kering.

6(c)

Total A6

Maklumat 2
d) Apakah jenis tumbuhan yang dimaksudkan berdasarkan maklumat 2?

.
[1 markah]

SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS


018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

8
SULIT
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

018/2

7. Izzah menjalankan penyiasatan terhadap dua bandul yang berlainan panjang


talinya. Bilangan ayunan bandul selama 5 minit dicatatkan seperti rajah 7.1.

Bilangan ayunan : 10

Bilangan ayunan : 15
Rajah 7.1

7(a)

a) Cadangkan hipotesis yang sesuai bagi penyiasatan ini?


.
1

.
[1 markah]
b) Lakarkan carta palang yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyiasatan itu.

7 (b)

[2 markah]
SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS
018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

9
SULIT

7 (c) (i)

018/2

c) Berdasarkan penyiasatan nyatakan,


i. Pembolehubah manipulasi :

ii. Pembolehubah gerak balas :

.......
[2 markah]

Rajah 7.2 menunjukkan sebiji bola yang melantun beberapa kali ke lantai.
7 (c) (ii)
Bola
1

7 (d)
Rajah 7.2
1
d) Adakah lantunan bola itu sesuai digunakan untuk mengukur masa? Mengapa?
.
Total A7

.
[1 markah]

SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS


018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

10
SULIT

018/2
Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

8. Satu penyiasatan dijalankan terhadap 4 jenis span yang berbeza ketebalan P, Q, R


dan S. Bahan-bahan itu direndam ke dalam bikar yang berisi 100 ml air selama tiga
minit. Jadual 1 menunjukkan hasil penyiasatan tersebut.
Bahan

Isipadu akhir air dalam bikar (ml)

25

10

50

44

8 (a)
1

Jadual 1

8 (b) (i)

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


.

.
[1 markah]
b) Berdasarkan penyiasatan nyatakan,

8 (b) (ii)

i. Pembolehubah manipulasi :

ii. Pembolehubah gerak balas :

.......
[2 markah]

8 (c)
c) Apa yang dapat diperhatikan terhadap span di dalam bikar Q?
.

.
[1 markah] 8 (d)
d) Nyatakan kesimpulan bagi penyiasatan ini.
.

. Total A8
[1 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

SUMBANGAN ZAZOLNIZAM ZAKARIA GURU CEMERLANG SAINS


018/2

[Lihat halaman sebelah


SULIT

Anda mungkin juga menyukai