Anda di halaman 1dari 1

Artikel: Klinkt bekend?

Wordt met passie, enthousiasme en overtuiging


gebracht.
Het zal u alleszins wel eens overkomen zijn. Plots Vertelt een consistent en coherent verhaal.
vraagt iemand je voor welk bedrijf je werkt en wat je Eindigt met een vraag naar actie. Vraag of de
functie daar is: gewoon een ouwe (maar erg toehoorder meer wil horen, of je met hem een
gehaaste) kennis tegenkomen op straat of ergens in afspraak kan vastleggen, of hij anderen kent die
een lift (van een gebouw dat dan nooit hoog genoeg geïnteresseerd kunnen zijn,….
is), iemand stelt de vraag tijdens een event van de Heeft een vervolg voor wanneer je luisteraar
business club, ga zo maar door. De tijd die je op dat vraagt naar meer van het verhaal. Een pakkende
moment ter beschikking kreeg was erg kort, te kort. referentie met een korte probleemschets, de
In het beste geval heb je dertig seconden, meestal manier waarop je het probleem hebt aangepakt en
slechts vijftien. Als je dan geen goed voorbereide en het behaalde resultaat is uiterst geschikt.
perfect ingeoefende “elevator pitch” op je lippen
hebt, kan je het wel schudden. Dan geraak je niet Oefenen
verder dan jouw naam en die van je bedrijf en wat
algemene blabla die net zo goed van je concurrent Wanneer je dit verhaal van maximaal dertig
kan komen. Zo maak je echt een “Neverlasting seconden (tel zelf hoeveel woorden je
impression”, maar spijtig genoeg geen afspraak. gepassioneerd in deze tijd kan produceren) hebt
samengesteld komt een belangrijk aspect. Gezien
Hoe pak je het dan wel aan? de impact van je boodschap slecht voor 7% van de
inhoud komt, dien je vooral te oefenen op de manier
Weinigen plaatsen zich in de plaats van de waarop je je boodschap brengt. De andere 93%
luisteraar. Ze focussen zich op eigenschappen van komt voor 38% uit de manier waarop het verhaal
zichzelf, hun bedrijf en producten. Er is geen wordt uitgesproken, snelheid, intonatie, timbre.
vertaling van deze eigenschappen in voordelen Lichaamstaal neemt de resterende 55% voor zijn
voor de persoon die ze voor hun neus hebben. Zo rekening. Indien inhoud, manier waarop en
lang je toehoorder “So What” kan zeggen en geen lichaamstaal niet met elkaar in overeenstemming
invulling krijgt van WII-FM (What’s In It For Me) zijn loop je groot gevaar. Oefen je elevator pitch
geraak je geen stap verder. Om in zulke gevallen veel en op verschillende proefkonijnen (je collega’s,
wel een blijvende indruk te maken en de smaak baas, familie, vrienden; voor de spiegel (!)). Neem
naar meer op te wekken maak je gebruik van wat de elke vorm van bemerking serieus en pas je
“Elevator Pitch” genoemd wordt. verleidingsact aan.

De ingrediënten? Waar gebruiken?

Je ideale “elevator pitch”: Eigenlijk overal. Verkopen doe je nu eenmaal niet


van 9 tot 5. Je begint niet om 9 uur ’s morgens met
Bevat een erg korte maar uitgebalanceerde, verkoper zijn en stopt dan om 17 uur. Je bent het 24
overduidelijke beschrijving van je bedrijf of op 7. Waar je het verhaal maar kwijt kunt, gebruik je
bedrijfsactiviteiten en jouw rol daarin (vooral geen de elevator pitch.
details).
Vertelt wat je doet en voor wie je dat doet. Het Veel Succes!
beschrijft hoe je jouw waarde, voordeel en
kwaliteit aan jouw prospecten/klanten levert en Wenst u meer te weten over onze Sales
wat hun voordeel is (denk aan What’s In It For Improvement programma’s, contacteer dan Carl
Me), welk probleem je oplost. Vanhemelen op 0473/96 13 56 of
Is zo compact en helder dat zelfs je 80-jarige oma carl.vanhemelen@ment.be
precies begrijpt wat je doet als je de elevator pitch
op haar loslaat.
Is maximaal dertig seconden.
Grijpt je vanaf het eerste woord naar de keel, en
vat de interesse van de toehoorder.

ImproveMenT - Grensbeeklaan 8 - 600 Berchem

Minat Terkait