Anda di halaman 1dari 5

Penilaian dalam Pendidikan Muzik

Pengajaran dan pembelajaran perlu dinilai keberkesanannya. Pencapaian murid


dinilai untuk mengetahui kadar penerimaan dan penguaaan ilmu pengetahuan dan
kemahiran muzik yang diajar. Perkara ini memerlukan aktiviti penilian yang dilakukan
semasa atau di penghujung aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Petunjuk pencapaian
murid haruslah dengan evidens yang dapat menyatakan tahap pencapaian mereka.
Tahap pencapaian ini mestilah dinyatakan dengan jelas dan menjadi landasan yang
kukuh kepada guru untuk melanjutkan aktiviti pembelajaran pada tahap yang lebih
tinggi.
Evidens tidak semestinya dalam bentuk penulisan murid. Aktiviti amali yang
menunjukkan murid telah mencapai Standard Pembelajaran yang ditetapkan juga boleh
diterima. Sebagai contoh, untuk menilai keupayaan murid memahami konsep tempo
cepat dan lambat atau pic tinggi dan rendah. Guru boleh menilai pemahaman elemen
tersebut secara pemerhatian semasa murid melakukan aktiviti pergerakan ketika
pengajaran dan pembelajaran. Apa yang penting, semua pemerhatian atau senarai
semak. Oleh yang demikian, guru hendaklah merancang dengan teliti kaedah yang
sesuai untuk menilai murid bagi memastikan penilaian yang relevan dan menepati
tujuan.
Ujian Diagnostik
Definisi: satu alat pengukuran yang membolehkan guru pemulihan khas mengesan
punca dan kawasan kelemahan secara terpeinci yang dihadapi oleh
seseorang murid.
Tujuan: - membantu guru mengenalpasti secara khusus kesulitan-kesulitan yang
dihadapi oleh murid.
-

membantu guru mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai

sesuatu kemahiran.
membantu guru mengenalpasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan

kawasan-kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid.


membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus pada

individu atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik.


membolehkan guru merancang dan membina program dan bahan bantu
mengejar yang bersesuaian mengikut tahap murid.

Membina Ujian Diagnostik


Perkara utama yang perlu ditentukan sebelum membina sesuatu ujian diagnostik.
Objektif ujian
Kemahiran yang hendak diuji
Bagaimana hendak menguji individu / kumpulan.
Siapa yang hendak diuji sasaran.
Ujian yang dirancang dengan teliti, cermat dan sempurna dapat memberikan penilaian
yang lebih adil terhadap murid pemulihan. Oleh itu, borang JPU perlu disediakan.
Ujian berbentuk lisan dan bertulis lebih sesuai untuk menilai kesukaran yang dihadapi
oleh murid dalam pembelajaran.
Kemahiran tersebut mestilah telah diajar sebelum ia diuji. Kemahiran tersebut
hendaklah disusun dari senang ke susah.
Item yang hendak dibina berdasarkan kemahiran yang telah diperincikan terlebih
dahulu.
Pelaksanaan dan Panduan Mentadbir Ujian Diagnostik
Dilaksanakan setelah guru mengenal pasti murid-murid yang dipilih mengikuti program
pemulihan Bahasa Melayu.
Dijalankan secara individu, sementara ujian diagnostik bertulis dijalankan secara
kumpulan kecil tidak melebihi empat orang dalam satu masa.
disediakan mengikut turutan kognitif yang paling rendah kepada yang paling tinggi
pengetahuan, pemahaman, penggunaan - mulakan dengan ujian lisan dan diikuti
dengan ujian bertulis.
diberhentikan sekiranya seseorang yang di uji itu didapati gagal menjawab semua
item dengan betul dalam 3 kemahiran berturut-turut.
Setiap jawapan murid dalam ujian lisan hendaklah direkodkan.
Keputusan ujian diagnostik dapat memberi panduan kepada guru untuk menyusun
satu program pengajaran kepada murid tersebut.

Berikan masa yang cukup kepada murid untuk menjawab soalan supaya mereka
dapat menjawab dengan tenag dan selesa.
Markah uijan yang diberi tidak penting, tetapi yang penting ialah keteranganketerangan atau data-data yang diberi cara mana murid belajar.
Semua jawapan hendaklah diteliti oleh guru supaya guru tahu apa yang murid tidak
tahu dan di manaa kesilapan mereka.
Setiap kesalahan dan kesilapan murid hendaklah direkodkan untuk menjadi panduan
kepada guru pada satu masa yang lain.
Analisa Ujian Diagnostik
Jumlah kesalahan setiap kemahiran yang dilakukan oleh murid hendaklah direkodkan
dalam borang analisis
Hasil analisis ujian diagnostik menjadi asas kepada guru untuk merancang pengajaran
sama ada secara kumpulan atau pun individu.

Ujian Formatif
- bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau
subkemahiran bahasa yang diajar. Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk
memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Ujian Formatif dapat
mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. Ujian ini dijalankan
dalam bentuk pemerhatian atau dalam siri ujian yang pendek.
Ujian Sumatif
- penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran
untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Skop pengajaran dan
pembelajaran dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek
bahasa.
Perbandingan perbezaan antara ujian sumatif dan ujian formatif.
Jenis
Ciri

Penilaian Formatif

Penilaian Sumatif

Pengertian

Tujuan

Aktiviti

Masa

Bentuk
Sasaran
Liputan

Rekod

Tindakan

Satu jenis ujian formal atau tak


formal untuk mengesan tahap
penguasaan dan kemajuan murid di
dalam kelas.
Mengesan penguasaan dan
kemajuan murid untuk membaiki
kelemahan dengan kada segera.
Menjalankan ujian formal atau tidak
formal semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran sama ada dibuat
secara individu, kumpulan atau
menyeluruh.
Semasa sesi pengajaran dilakukan
atau setiap hujung bulan.
Ujian tidak formal (pemerhatian dan
sesi soaljawab), atau formal (ujian
bulan) melibatkan ujian kertas
pensel dam masa yang singkat.
Secara individu, secara kumpulan
atau kelas.
Meliputi sesuatu kemahiran (ujian
tidak formal) atau beberapa
kemahiran (ujian formal)
Tiada (bagi ujian tidak formal) dan
penggunaan senarai semak atau
rekod prestasi (bagi ujian formal)

Satu jenis ujian formal untuk


mengesan tahap pencapaian dalam
sesuatu tap persekolahan.
Mengesan pencapaian murid
berdasarkan beberapa unit
pembelajaran dan pemeringkatan
gred murid di dalam kelas.
Menjalankan ujian formal dalam
beberapa waktu berdasarkan
ketetapan jadual secara individu
mengikut kelas.
Semasa semester pertama
(pertengahan tahun) dan semester
kedua (akhir tahun).
Ujian formal adalah ujian kertas
pensel atau ujian, lisan dalam
jangka masa yang ditetapkan
mengikut kesesuaiannya.
Secara kelas
Meliputi beberapa unit
pembelajaran atau sesuatu tahap
persekolahan
Penggunaan rekod profil atau
pensijilan.

Menempatkan murid dalam


Membetulkan kelemahan dengan
kumpulan atau kelas yang
kadar segera atau menjalankan
sesuai.
aktiviti pengayaan atau pemulihan di Merancang dan mengubahsuai
dalam kelas.
pelajaran atau kurikulum.
Memberi sijil berdasarkan
pencapaian dalam peperiksaan.

http://mohdrosly78.blogspot.my/2011/11/perbezaan-antara-penilaian-formatif-dan.html
Pemerhatian
- Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu
yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran. Aspek yang diperhatikan meliputi aspek kognitif, afektif
dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. Proses
penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai
semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain.
Jenis Pemerhatian

Dikategorikan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/diperhati , iaitu:-

Memerhati

tanggapan(judgement)
Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended
Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang

sesuatu

tanpa

membuat

tafsiran

(interpretation)

dan

Strategi Pelaksanaan

dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang


menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod anekdot, rubrik yang

merangkumi aspek kognitif, afektif, psikomotor, bahan dan persekitaran


dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif pemerhatian
tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan
jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan
keperluan

Fungsi

digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam

sesuatu proses pembelajaran


dibuat oleh pelajar (individu /kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri

atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran


dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek
Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/pelajar merancang tindak
susul yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya seperti menjalankan
aktiviti pemulihan/pengukuhan, meningkatkan motivasi pelajar & mengatur aktiviti
pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta

prestasi pelajar
Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap
keberkesanan

peranannya

sebagai

penyampai

maklumat, pemudahcara,

pendidik dan mentor.


http://mahirkmm.tripod.com/taksir2.htm

Portfolio - mengumpul segala maklumat yang dikumpul oleh guru daripada prestasi
murid-murid.

Anda mungkin juga menyukai