Anda di halaman 1dari 14

TEKNOLOGI PEMBINAAN

Kerja Anggaran dan Kos WTP 501

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pendidikan Malaysia

DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDARD
KOMPETENSI (DPSK)
Untuk

KOLEJ VOKASIONAL(KV)
Kursus : Teknologi Pembinaan
Modul : 1 - Kerja Anggaran dan Kos
Kod : WTP 501
Semester : 5

Lembaga Peperiksaan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi

0

JANUARI 2014

© LP, JANUARI 2014

berakhlak mulia. KANDUNGAN Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 1i © LP. berketerampilan. JANUARI 2014 .TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. rohani. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

0 Maklumat Modul 4 5. JANUARI 2014 .TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 Halaman Falsafah Pendidikan Kebangsaan i 1.0 Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 7-11 Modul 1: Kerja Anggaran dan Kos ii Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 2 © LP.0 Pendahuluan 1 2.0 Tafsiran 6 7.0 Hasil Pembelajaran Modul 2 3.0 Pentaksiran Hasil Pembelajaran 3 4.0 Standard Kompetensi 5 6.

menambah baik kurikulum sedia ada dan memperkenalkan kurikulum bidang mengikut keperluan negara. PB dijalankan secara formatif seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi (DPSK) yang dikeluarkan oleh LP dijadikan sebagai panduan untuk guru membimbing dan mendapatkan maklumat tahap penguasaan kompetensi serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan modal insan selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Objektif Kolej Vokasional untuk melahirkan murid berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri serta berkompetensi usahawan. Pada 31 Januari 2012. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Pusat Bil. JANUARI 2014 . 195/2010 bertarikh 20 Disember 2010 yang dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan telah meluluskan TIGA (3) perkara iaitu program penjenamaan semula Sekolah Menengah Vokasional kepada Kolej Vokasional. Lembaga Peperiksaan telah menerima kurikulum 16 kursus Kolej Vokasional Rintis hingga Tahap 3 atau 4 yang sedang dilaksanakan pada tahun 2012 di lima belas (15) buah Kolej Vokasional Rintis daripada Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. Pentaksiran di Kolej Vokasional telah direkabentuk dan dilaksanakan secara Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dalam dua bentuk iaitu Pentaksiran Berterusan (PB) dan Penilaian Akhir (PA). 2/2011 yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada Jun 2011 telah meluluskan kertas cadangan berkaitan Pentaksiran Berasaskan Standard Kompetensi Vokasional yang merupakan satu kaedah untuk mengukur pelbagai kompetensi vokasional sebagaimana yang ditetapkan oleh Kurikulum Kolej Vokasional. PA pula dijalankan pada minggu peperiksaan yang ditetapkan oleh kolej menggunakan instrumen dan peraturan penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan (LP).TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 PENDAHULUAN Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Pendidikan (JPP) Bil. HASIL PEMBELAJARAN MODUL Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 1 © LP.

Menghasilkan anggaran bahan dan kos secara kasar dan terperinci. 3. Menghasilkan anggaran kos pekerja per hari berdasarkan jenis kerja yang terlibat dan jadual kerja. 4.TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 Di akhir modul ini murid akan dapat : 1. Menghasilkan carta kemajuan kerja untuk jadual kerja. 2. Menganggarkan loji dan kos yang diperlukan berdasarkan jenis kerja yang terlibat. JANUARI 2014 . Menghasilkan jadual untuk memesan bahan dan menganggar kos. Melaksanakan taking off bagi jenis-jenis bidang (trade) dalam pembinaan. PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 2 © LP. 6. 5.

Mengintegrasikan pengetahuan. Mengaplikasikan pengetahuan. kemahiran dan nilai dalam menggunakan alat.TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 Pentaksiran hasil pembelajaran membolehkan murid dapat: 1. 5. bahan dan teknik semasa menyempurnakan tugasan berkaitan kerja anggaran dan kos. 4. 6. 3. Mengamalkan aspek keselamatan dan kesihatan semasa menjalankan aktiviti dibengkel serta makmal. Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang kerja anggaran dan kos. kefahaman dan kemahiran berkaitan kerja anggaran dan kos. 2. Menyelesaikan masalah dan menghasilkan/menjana idea baru berkaitan kerja anggaran dan kos. JANUARI 2014 . Menguasai pengetahuan dan kefahaman tentang prosedur atau budaya kerja yang baik dan selamat berkaitan kerja anggaran dan kos. MAKLUMAT MODUL Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 3 © LP.

0 jam/ minggu Amali : 4.TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 MODUL : KERJA ANGGARAN DAN KOS KOD : WTP 501 TAHAP : 3 SEMESTER 5 KREDIT UNIT : 4.0 jam/ minggu PRASYARAT : - STANDARD KOMPETENSI Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 4 © LP. JANUARI 2014 .0 WAKTU PENGAJARAN : Kuliah : Teori : 2.

M1K4 Menghasilkan anggaran bahan dan kos secara kasar dan terperinci. JANUARI 2014 . M1K6 Menganggarkan loji dan kos yang diperlukan diperuntukkan berdasarkan jenis kerja yang terlibat. KERJA ANGGARAN DAN KOS. M1K5 Menghasilkan anggaran kadar kos berdasarkan jenisjenis kerja yang terlibat dan jadual kerja. TAFSIRAN Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 5 © LP. M1K3 Menghasilkan jadual untuk memesan bahan dan menganggar kos.TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 NAMA MODUL M1 STANDARD KOMPETENSI M1K1 Melaksanakan taking off bagi jenis-jenis bidang (trade) pembinaan M1K2 Menghasilkan carta perbatuan untuk jadual kerja.

JANUARI 2014 .TEKNOLOGI PEMBINAAN Kerja Anggaran dan Kos WTP 501 Standard Kompetensi Perlakuan / tingkahlaku yang menunjukkan penguasaan murid yang standard dalam sesuatu tugasan / duti Penyataan Standard Kompetensi Satu penyataan yang menerangkan tentang perlakuan / tingkahlaku kompetensi yang standard Penunjuk Kompetensi Bukti yang menunjukkan murid boleh melakukan / melaksanakan / menyempurnakan / memberi respon / mengamalkan sesuatau tugasan / duti hingga ke peringkat kompeten Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 6 © LP.

kerja lepa dan kerja tetulang. Pengetahuan Nilai M1K1. kerja kayu. Melaksanakan taking off ke atas maklumat kerja bata dari lukisan yang diberi berdasarkan prosedur piawai dan spesifikasi. Kemahiran Nilai Melaksanakan taking off ke atas maklumat kerja konkrit dari lukisan yang diberi berdasarkan prosedur piawai dan spesifikasi. Mengendalikan taking off bagi kerja bata. Mentafsirkan lukisan kerja yang diberi mengikut spesifikasi.1 Menyediakan lukisan kerja untuk lukisan bangunan. Kemahiran Nilai Melaksanakan taking off Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 7 © LP. Kemahiran Nilai Melaksanakan taking off ke atas maklumat kerja lepa dari lukisan yang diberi berdasarkan prosedur piawai dan spesifikasi. JANUARI 2014 .DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDARD KOMPETENSI (DPSK) MODUL 1 STANDARD KOMPETENSI M1K1 KERJA ANGGARAN DAN KOS PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN M1K1. Kemahiran Nilai Melaksanakan taking off ke atas maklumat kerja kayu dari lukisan yang diberi berdasarkan prosedur piawai dan spesifikasi. . kerja konkrit.2 .

Pengetahuan Kemahiran Nilai Memadankan kerja dengan jadual kerja berdasarkan spesifikasi. Kemahiran Nilai Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 8 © LP.3 Mengenal pasti pelbagai peringkat kerja dan jadual kerja. Pengetahuan Nilai Melengkapkan carta kemajuan kerja dengan kemajuan fizikal yang dijangkakan dan sebenar. Membuat carta kemajuan dengan menggunakan lukisan kerja dan ringkasan spesifikasi tender supaya kerja dapat disiapkan mengikut jadual.STANDARD KOMPETENSI PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI Melaksanakan taking off ke atas maklumat kerja tetulang dari lukisan yang diberi berdasarkan prosedur piawai dan spesifikasi. M1K2. Pengetahuan Nilai Mengesahkan kemajuan kerja yang dijangka atau dicadangkan berdasarkan spesifikasi.2 M1K2. JANUARI 2014 .1 Menghasilkan carta kemajuan kerja. M1K 2 M1K2. CATATAN Kemahiran Nilai Menyenaraikan dan melaksanakan penyeliaan pelbagai peringkat kerja dalam pembinaan bangunan berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP). Pengetahuan Nilai Mengenal pasti kemajuan kerja yang dijangka atau dicadangkan Menyenaraikan kemajuan kerja yang dijangka atau dicadangkan berdasarkan keperluan piawai.

Nilai Menyediakan Anggaran Kasar dan Perincian untuk bahan bangunan dengan taking off ke atas maklumat bata. Pengetahuan M1K3. M1K4. Pengetahuan Nilai M1K3. M1K4. kayu.3 Melengkapkan jadual untuk pembelian bahan. lepa dan tetulang keluli dari lukisan yang diberi mengikut spesifikasi.1 Mengenal pasti jenis bahan yang digunakan. Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi Melakukan anggaran bahan yang disenaraikan menggunakan Anggaran Kasar dan Perincian berdasarkan carta kemajuan dan lukisan kerja. 9 Kemahiran Pengetahuan Kemahiran Nilai Kemahiran © LP. M1K4 PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN M1K3. Menghasilkan anggaran bahan dan kos .2 Melaksanakan Anggaran Kasar dan Perincian.STANDARD KOMPETENSI M1K3 Menghasilkan jadual untuk memesan bahan dan menganggar kos. Menyatakan maksud Anggaran Kasar dan Perincian mengikut keperluan. konkrit. Membuat jadual bagi pemesanan bahan mengikut carta kemajuan. Menyenaraikan bahan dan anggaran yang diperlukan dalam borang mengikut spesifikasi. Memilih jenis bahan dengan merujuk kepada lukisan dan spesifikasi. JANUARI 2014 .2 Mengenal pasti anggaran kos dan kuantiti bahan.1 Mengenal pasti jenisjenis anggaran.

3 Mengenal anggaran kos pekerja.2 Mengenal pasti jenisjenis loji yang diperlukan. Kemahiran Menghasilkan anggaran kos pekerja per hari (man-days/costs). Melaksanakan anggaran kos pekerja menggunakan carta kemajuan dan lukisan kerja.STANDARD KOMPETENSI M1K5 PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI M1K5. Kemahiran Melaksanakan anggaran bilangan pekerja per hari (man-days) yang diperlukan menggunakan carta kemajuan dan lukisan kerja. Menyenaraikan jenis-jenis kerja yang terlibat dalam projek yang diberikan berdasarkan spesifikasi kerja. M1K5.1 Menganggarkan loji dan M1K6. JANUARI 2014 . Menyediakan anggaran kos pekerja berdasarkan keperluan.2 Mengenal anggaran bilangan pekerja per hari (man-days) yang diperlukan. Menyediakan anggaran bilangan dan tempoh penggunaan loji. M1K5. M1K6 CATATAN M1K6. Menyediakan anggaran bilangan pekerja per hari (man-days) yang diperlukan berdasarkan keperluan.1 Mengenal pasti jenisjenis kerja. Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi 10 Pengetahuan Nilai Pengetahuan Kemahiran Pengetahuan Kemahiran © LP. Melaksanakan kerja anggaran untuk bilangan dan tempoh penggunaan loji dengan merujuk kepada carta kemajuan. Menyenaraikan jenis-jenis loji yang diperlukan dalam borang berdasarkan projek yang diberi.

masa dan anggaran kos bagi penggunaan loji berdasarkan spesifikasi kerja. Kemahiran Nilai 11 © LP. Dokumen Pentaksiran Standard Kompetensi Menyatakan kos penggunaan loji berdasarkan spesifikasi. Pengetahuan Nilai Menyediakan laporan berkaitan bilangan.3 Menyediakan kos yang dianggarkan. JANUARI 2014 .STANDARD KOMPETENSI PENYATAAN STANDARD KOMPETENSI PENUNJUK KOMPETENSI CATATAN kos yang diperlukan. M1K6.