Anda di halaman 1dari 60

Panduan Penulisan

Rancangan Pengajaran
Harian (RPH)

Pembentangan Pemantauan
Penulisan RPH dalam
Mesyuarat Kurikulum Negeri
Bil. 2/2015

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999


oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia

RANCANGAN
PENGAJARAN
HARIAN

SEKOLAH RENDAH

CONTOH FORMAT RPH KSSR OLEH BPK


MATA PELAJARAN
KELAS/MASA
TEMA/TAJUK
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF
AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM
BAHAN BANTU BELAJAR
PENILAIAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI

Standard Pembelajaran (SP)


O Standard Pembelajaran (SP) mestilah dirujuk daripada

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)


untuk sekolah rendah yang dibina oleh Bahagian
Pembangunan Kurikulum (BPK).
O Sek. Ren. - Hanya SATU SP sahaja yang perlu ditulis bagi
KSSR : Tahun 1 Tahun 6 ( 2016).
O Penulisan SP berbeza mengikut mata pelajaran.
O Digalakkan untuk menulis pernyataan bagi SP yang
dipilih.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU
STANDARD
PEMBELAJARAN

Nombor SP

Nombor SP

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR
STANDARD
PEMBELAJARAN

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
TEMA

Perpaduan

TAHUN

6 Bijak

TAJUK

Hidup Sepakat Membawa Berkat

MASA

11.30 12.30 tengah hari

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.7.2
Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan
kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

OBJEKTIF
O Objektif mestilah dinyatakan dengan jelas dan

boleh diukur.
O Objektif mestilah merujuk SP yang dipelajari

pada hari itu.


O Boleh ditulis lebih daripada satu objektif.

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

OBJEKTIF

Objektif

Objektif

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

OBJEKTIF

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

TEMA

Perpaduan

TAHUN

6 Bijak

TAJUK

Hidup Sepakat Membawa Berkat

MASA

11.30 12.30 tengah hari

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.7.2
Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan
kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:


OBJEKTIF

i.

Berbincang dengan menggunakan ayat yang gramatis.

ii. Menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang


gramatis secara bertatasusila.

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

AKTIVITI

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
AKTIVITI INI?

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
AKTIVITI INI?

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
AKTIVITI INI?

Aktiviti
O Aktiviti yang dirancang mestilah menepati
O
O

O
O
O
O

kehendak SP yang dipilih.


Aktiviti yang dirancang juga mestilah selaras
dengan objektif yang hendak dicapai.
Pelbagai strategi p&p digunakan.
Aktiviti mestilah berfokuskan murid.
Aktiviti dilaksanakan secara berkumpulan/
berpasangan/individu (PAK21)
Aktiviti yang dirangka menerapkan elemen KBAT.
Pendekatan modular dan didik hibur dalam aktiviti
p&p.

Strategi P&P
O Kemahiran Berfikir

O Belajar Cara Belajar

O Kontekstual

O Konstruktivisme

O Kajian Masa Depan

O Kecerdasan Pelbagai

O Pembelajaran Masteri
O Teknologi Maklumat

Pembelajaran Akses Kendiri


Teknologi Maklumat
Didik Hibur
Penyelesaian Masalah
Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran Berasaskan
Projek

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

AKTIVITI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

1. Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat


Kejiranan.
2. Secara kumpulan, murid berbincang dan menyatakan
pendapat tentang semangat kejiranan yang terdapat
dalam cerita secara bertatasusila.

AKTIVITI

3. Setiap kumpulan mencatat pendapat dan membentangkan


hasil tugasan. Kumpulan lain mendengar dan memberikan
pendapat secara bertatasusila.
(tentang punca dan akibat semangat kerjasama gagal
dilaksanakan menggunakan peta pemikiran)
4. Galeri pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen
galeri untuk mendengar pembentangan dan membuat
penilaian rakan sebaya.
5. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU
1.7.2

STANDARD
Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif
PEMBELAJARAN

dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:

OBJEKTIF

i.

Berbincang dengan menggunakan ayat yang gramatis.

ii.

Menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang gramatis


secara bertatasusila.

1.

Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat Kejiranan.

2.

Secara kumpulan, murid berbincang dan menyatakan pendapat


tentang semangat kejiranan yang terdapat dalam cerita secara
bertatasusila.

3.

Setiap kumpulan mencatat pendapat dan membentangkan hasil


tugasan. Kumpulan lain mendengar dan memberikan pendapat secara
bertatasusila.
(tentang punca dan akibat semangat kerjasama gagal dilaksanakan
menggunakan peta pemikiran)

4.

Galeri pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen galeri untuk


mendengar pembentangan dan membuat penilaian rakan sebaya.

5.

Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

AKTIVITI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MELAYU

1. Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat Kejiranan.


(Didik Hibur)
2. Secara kumpulan, murid berbincang dan menyatakan pendapat
tentang semangat kejiranan dalam cerita secara bertatasusila.
(Pembelajaran Koperatif)
3. Setiap kumpulan mencatat pendapat dan membentangkan hasil
tugasan. Kumpulan lain mendengar dan memberikan pendapat.
(KB, Penyelesaian Masalah KBAT)
AKTIVITI
( punca dan akibat - semangat kerjasama gagal
dilaksanakan menggunakan peta pemikiran)
4. Galeri Pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen galeri
untuk mendengar pembentangan dan membuat penilaian rakan
sebaya. (PAK21)
5. Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

PENGISIAN KURIKULUM
(PK)
Ilmu
Nilai
Elemen Merentas Kurikulum

Pengisian Kurikulum (PK)


A. ILMU:
O Sains
O Matematik
O Sejarah

O Geografi
O Pendidikan Moral
O Pendidikan Islam
O Pendidikan Kesihatan
O Sivik Kewarganegaraan
O dll

B. NILAI:
O Prihatin

Kerajinan

O Tanggungjawab

Kejujuran

O Simpati

Bersyukur

O Bekerjasama

Kebersihan

O Hormat menghormati

Keberanian

O Keadilan

Kasih

O Berdikari
O Rasional

O Baik Hati

sayang
Berhemah tinggi
Kesederhanaan
dll

C. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM


(EMK):
O Patriotisme
O Peraturan Sosiobudaya
O Sains dan teknologi
O Pendidikan Alam Sekitar
O Keusahawanan

O Kreativiti dan Inovasi


O Teknologi Maklumat dan Komunikasi

(TMK)

BAHAN BANTU BELAJAR


(BBB)
O Slaid Power Point
O LCD / Komputer
O Radio
O Alat Perakam
O Projektor
O Kertas Manila
O Kertas Sebak
O Dll

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Kemasyarakatan, kerjasama,
PENGISIAN
berbudi bahasa
KURIKULUM
EMK : TMK guru menggunakan
komputer
BAHAN
BANTU
BELAJAR

CD, kertas sebak, pen marker,


komputer riba, kad tugasan.

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

PENILAIAN P&P/
PENTAKSIRAN

APA KOMEN ANDA


MENGENAI
PENULISAN
PENILAIAN INI?

APAKAH YANG
DINILAI?

PENILAIAN/PENTAKSIRAN
O Merujuk penilaian p&p yang dilakukan kepada

murid untuk mengetahui tahap penguasaan


kemahiran yang dipelajari.
O Pentaksiran yang dilakukan berdasarkan Standard
Pembelajaran dan Standard Prestasi yang terdapat
dalam DSKP.
O Pentaksiran hanya dijalankan setelah murid diajar
sesuatu kemahiran dan bersedia untuk ditaksir.
O Penilaian p&p mesti dijalankan setiap hari
manakala pentaksiran dijalankan mengikut
kesesuaian masa.

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

PENILAIAN P&P/
PENTAKSIRAN

PENILAIAN
P&P/
PENTAKSIRAN

Murid berbincang dan menyatakan pendapat


menggunakan ayat yang gramatis secara
bertatasusila.
(Rujuk aktiviti 2- Aktiviti kumpulan)
Atau

Pentaksiran sp 1.7.2 dilaksanakan (rujuk


aktiviti 2 dan 3 dan standard prestasi dalam
dskp)

Standard
pembelajaran

1.7.2
Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif
dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:


Objektif

Penilaian p&p/
Pentaksiran

i.

Berbincang dengan menggunakan ayat yang gramatis.

ii.

Menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang gramatis


secara bertatasusila.

Murid berbincang dan menyatakan pendapat menggunakan ayat yang


gramatis secara bertatasusila.
(Rujuk aktiviti 2- aktiviti kumpulan)
Atau
Pentaksiran sp 1.7.2 dilaksanakan (rujuk aktiviti 2 dan 3)

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan


permintaan tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.6 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan
tepat secara bertatasusila.

1.6.1.
1.6.2

1.7 Berbincang dan mengemukakan


pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan


mengemukakan
pendapat secara
kritis dan kreatif
dengan
menggunakan ayat
yang gramatis secara
bertatasusila.

STANDARD PRESTASI
TAHAP
PENGUASAAN

PERNYATAAN

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan


permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat;
dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terhad.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan


permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat;
dan mengemukakan pendapat pada tahap terhad.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan


permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat;
dan mengemukakan pendapat pada tahap sesuai.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan


permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat;
dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan


permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat;
dan mengemukakan pendapat pada tahap terperinci.

Berkomunikasi secara bertatasusila bagi menyatakan


permintaan; memperoleh dan menyampaikan maklumat;
dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat
terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

CONTOH PENULISAN
RPH OLEH GURU

REFLEKSI

Refleksi/Impak
O Pernyataan yang merujuk pada

dapatan guru terhadap hasil


pengajaran yang telah dijalankan.
O Tindakan susulan kepada
murid/pelajar yang belum menguasai
kemahiran dan belum mencapai
objektif.

Adakah kita
boleh menerima
penulisan
penilaian
seringkas ini?

Tiada refleksi

Penulisan refleksi
tidak semestinya
sentiasa
dalam bentuk
bilangan

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

REFLEKSI

Sebahagian/separuh daripada bilangan

REFLEKSI

- Pengajaran hari ini berjaya mencapai


objektif kerana sebilangan besar
murid dapat menguasai kemahiran
yang dipelajari.
- Terdapat 4 orang murid yang masih
tidak menguasai kemahiran dan akan
dibimbing dengan bahan bantu yang
sesuai.

CONTOH PENULISAN
RPH SEBENAR

Mata Pelajaran
Bahasa Melayu Thn 6

TEMA
TAHUN
TAJUK
MASA

Perpaduan
6 Bijak
Hidup Sepakat Membawa Berkat
11.30 12.30 tengah hari

STANDARD
PEMBELAJARAN

1.7.2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA

Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan


menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat:


OBJEKTIF

AKTIVITI

i.

Berbincang dan menyatakan pendapat dengan menggunakan ayat yang gramatis


secara bertatasusila.

1.

Murid menonton dan diperdengarkan cerita Semangat Kejiranan.

2.

Secara kumpulan, murid berbincang tentang semangat kejiranan yang terdapat


dalam cerita.

3.

Secara kumpulan, murid mencatat pendapat tentang punca dan akibat semangat
kerjasama gagal dilaksanakan menggunakan peta pemikiran pada kertas sebak.

4.

Galeri pelancongan Setiap kumpulan melawat stesen galeri untuk mendengar


pembentangan dan membuat penilaian rakan sebaya.

5.

Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.

PENGISIAN
KURIKULUM

Ilmu : Pendidikan Moral


Nilai : Kemasyarakatan, kerjasama, berbudi bahasa
EMK : TMK guru menggunakan komputer

BAHAN BANTU
BELAJAR

CD, kertas sebak, pen marker, komputer riba, kad tugasan.

Murid memberi pendapat berdasarkan gambar yang diberi menggunakan ayat yang
PENILAIAN/PENTAK gramatis secara bertatasusila.
SIRAN
Pentaksiran: 1.7.2 (catat hanya jika pentaksiran dijalankan)
Pengajaran hari ini berjaya mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.
REFLEKSI
Terdapat 4 orang murid yang masih tidak menguasai kemahiran dan akan diberi
bimbingan.

TEMA/ TAJUK
MASA
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif

Pengisian
Kurikulum
Bahan Bantu
Belajar
Penilaian
Pengajaran dan
Pembelajaran

KEKELUARGAAN / IBU
8.30-9.30 PAGI
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan
betul dan kemas.
3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.
Pada akhir p&p, murid dapat:
1 menulis teks puisi dengan betul dan kemas.
a) Guru memainkan lagu yang berkaitan ibu yang didendangkan oleh Mamat
Exist.
b) Guru mengaitkan lagu dengan tajuk pelajaran hari ini.
c) Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan.
d) Guru memaparkan lirik lagu Untukmu Ibu.
e) Setiap kumpulan diminta menyalin lirik lagu yang dipilih pada kertas sebak.
Setelah selesai paparkan di hadapan kelas dan baca lirik lagu tersebut.
f)
Setiap kumpulan diminta menyalin teks puisi dengan kemas mengikut
kreativiti pada kad manila dan paparkan pada ruang yang ditetapkan.
g) Setiap kumpulan melengkapkan maklumat dalam peta bulatan tentang ciriciri ibu dan bentangkan.
h) Guru dan murid membuat rumusan tentang tajuk pelajaran hari ini.
Pengayaan: Murid mencipta puisi sendiri
Pemulihan : Murid menyalin puisi dalam buku latihan
Ilmu: Pendidikan Moral / Pendidikan Islam
Nilai: menghormati ,kasih sayang , mengenang jasa
EMK: TMK- belajar melalui komputer
Kreativiti: menyalin teks pada kad manila
Video , kertas sebak dan kad manila, pensel warna/krayon

Murid menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai