Anda di halaman 1dari 1

BERITA ACARA

PELAKASANAAN UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN (UKK)
SMK SWADHIPA 2 NATAR TP. 2015/2016
Pada hari ini ....................... Tanggal ................... Bulan ............................ Tahun Dua Ribu
Lima Belas telah diselenggarakan Ujian Kompetensi Kejuruan program Keahlian TKJ Mulai
dari Pukul ..................... sampai dengan pukul .................... pada :
Sekolah Pelaksana

: SMK Swadhipa 2 Natar

Kelompok

: ………………………………………………….

Jumlah Peserta

: ………………………………………………….

Jumlah Peserta yang mengikuti : …………………………………………………..
Jumlah Peserta yang tidak ikut : …………………………………………………..
Dengan dibekali peralatan dan bahan praktek sebagai berikut :
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
Sebelum dilaksanakan ujian praktek, peralatan dan bahan dalam kondisi baik / lengkap
Catatan selama pelaksanaan ujian praktek kejuruan :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Yang membuat berita acara
Penguji 1

Penguji 2

1. Tanda Tangan : ..................................

1. Tanda Tangan : .............................

2. Nama

: ..................................

2. Nama

: ..............................

3. Instansi

: ..................................

3. Instansi

: .............................