Anda di halaman 1dari 10

Surah al-Ahzab 31-40

<<KEMBALI KE DAFTAR SURAH

DAFTAR SURAH

al-Ahzab>>

http://users6.nofeehost.com/alquranonline/Alquran_Tafsir.asp?SuratKe=33&start=3#Top

31 Dan barangsiapa di antara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi) tetap
taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal saleh, niscaya
Kami memberikan kepadanya pahalanya dua kali lipat dan Kami
sediakan baginya rezki yang mulia.(QS. 33:31)
Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 31
(31) ‫اي‬ ‫اي يكتريحم‬ ‫اي ترتزحق‬ ‫اي يليه‬ ‫اي يملريتتيتني يوأيتعيتتدين‬ ‫اي أيتجيريه‬ ‫اي نتؤتيه‬ ‫اتلحح‬ ‫ص‬
‫يويمتني يتقنتتي تمتننكلني تلت‬
‫لي يويرنسلوتلتهي يويتتعيمتلي ي‬
Pada ayat ini Allah SWT menerangkan, bahwa barangsiapa di antara istri-istri
Nabi saw itu tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan amal
yang saleh, maka pasti Allah akan memberikan kepada mereka pahala dua kali
lipat, sebagai penghargaan karena mereka berkedudukan selaku "Ummahatul
mukminin", yaitu ibu kehormatan dari segenap kaum Mukminin, dan karena
mereka berada di rumah Nabi saw, tempat turun wahyu Ilahi, cahaya hikmah
dan petunjuk ke jalan yang lurus. Dan selain pahala yang berlipat ganda, Allah
SWT akan memberikan pula rezeki yang mulia di dunia dan di akhirat. Adapun di
dunia karena mereka menjadi pusat perhatian seluruh wanita mukminat yang
memandang kepada mereka dengan penuh penghormatan dan kewibawaan dan
di akhirat karena mereka adalah istri-istri Nabi saw akan ditempatkan oleh Allah
SWT pada derajat yang tinggi dalam surga Jannatun Na'im.
Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Ahzab 31
(31) ‫اي‬ ‫اي يكتريحم‬ ‫اي ترتزحق‬ ‫اي لييه‬ ‫اي يملريتتيتني يوأيتعيتتدين‬ ‫اي أيتجيريه‬ ‫اي نتؤتيه‬ ‫اتلحح‬ ‫ص‬
‫يويمتني يتقنتتي تمتننكلني تلت‬
‫لي يويرنسلوتلتهي يويتتعيمتلي ي‬
(Dan barang siapa yang tetap taat) tetap setia (di antara kalian kepada Allah
dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscaya Kami berikan
kepadanya pahala dua kali lipat) dua kali lipat pahala yang diterima oleh wanitawanita yang taat selain kalian. Dan menurut suatu qiraat lafal Ta'malu dan
Nu'tihaa dibaca Ya'malu dan Yu'tihaa (dan Kami sediakan baginya rezeki yang
mulia) di surga sebagai tambahan pahalanya.
32 Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang
lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam
berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam
hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik,(QS. 33:32)
Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 32
‫اتليقتلوتلي يفيتطيميعي اللتذ يي تفيي يقتلتبتهي يمير ض‬ ‫ضتعيني تب‬
(32) ‫اي‬ ‫ضي يونقتليني يقتلوحلي يمتعنروحف‬
‫اتءي إتتني التيقتينتلني يفيلي يتتخ ي‬ ‫ايءي اللنتبنيي ليتسنتلني يكيأيحٍددي تميني النيس‬ ‫اي تنيس‬ ‫يي‬
Dalam ayat ini Allah SWT memperingatkan kepada istri-istri Nabi saw, bahwa
mereka dengan julukan "Ummahatul Mukminin" sama sekali tidak dapat
dipersamakan dengan wanita mukminat yang mana pun dalam segi keutamaan
dan penghormatan mereka, jika mereka betul-betul bertakwa. Tidak ada
seorang wanita pun yang dapat menyerupai kedudukan mereka apalagi
melebihi keutamaan mereka karena suami mereka adalah "Sayyidul Anbiya Wal
Mursalin" saw. Oleh karena itu, jika mereka mengadakan pembicaraan dengan
orang lain, maka mereka dilarang merendahkan suara yang dapat menimbulkan

Jika ia keluar dari rumahnya. Dan telah menjadi kebiasaan. 33:33) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 33 ‫اتهتلليتةي ا ت ن‬ ‫يويقتريني تفيي نبنيلوتنكلني يويلي يتيبلرتجيني يتيبرريجي اتليج‬ ‫اي نيتريندي ا لن‬ ‫لي يويرنسلولينهي إتلنيم‬ ‫ايةي يوأيتطتعيني ا لي‬ ‫صيليةي وآتتييني اللزيك‬ ‫لي تلنيتذتهيبي يعتننكنمي النرتجيسي‬ ‫ىي يوأيتقتميني ال ل‬ ‫لويل‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ (33) ‫أتهيلي اليبتيتتي يونيطنهيركتمي يتطتهيحراي‬ Pada ayat ini Allah memerintahkan supaya para istri Nabi tetap berdiam di rumah mereka masing-masing dan jangan ke luar kecuali bila ada keperluan. yaitu supaya mereka mendirikan salat yang lima waktu sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun-rukunnya dan menunaikan zakat harta bendanya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu. terutama jika yang dihadapi oleh mereka itu orang-orang fasik atau munafik yang diragukan iktikad baiknya. Al Isra': 32) Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Masud Nabi saw bersabda: ‫ا‬ ‫اي وهيي فيي قعري بيته‬ ‫اي تكلوني مني رحمةي ربه‬ ‫اني وأقربي م‬ ‫اي الشيط‬ ‫اي استشرفه‬ ‫إني المرأةي علورةي فإذاي خرجتي مني بيته‬. tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.S. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan bertingkah laku seperti orangorang Jahiliah yang dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad saw. Perhiasan dan kecantikan seorang istri itu adalah untuk suaminya dan bukan untuk dipamerkan kepada orang lain.perasaan kurang baik terhadap kesucian dan kehormatan mereka. Al Ahzab: 53) 33 dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat.S. jika ia berada di rumahnya. dan ia paling dekat dengan rahmat Allah. sebab keduanya menghasilkan kebersihan diri dan harta. (Q. Segala perbuatan yang menjurus ke arah perzinaan atau mendekatkan kepadanya dilarang keras oleh agama Islam sesuai dengan firman Allah: ‫اءي سبيل‬ ‫احشةي وس‬ ‫اني ف‬ ‫ىي إنهي ك‬ ‫ي ولي تقربلواي الزن‬ Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina.(QS. Mereka dilarang memamerkan perhiasannya. jika disebut salat maka juga selalu digandengkan dengan zakat. Istri-istri Nabi saw itu. mereka diperintahkan mengerjakan kebaikan. sesuai dengan firman Allah: ‫ا‬ ‫اني عندي الي عظيم‬ ‫اني لكمي أني تؤذواي رسلولي الي ولي أني تنكحلواي أزواجهي مني بعدهي أبداي إني ذلكمي ك‬ ‫اي ك‬ ‫ي وم‬ Artinya: Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) menikahi istriistrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. maka dia diincar-incar oleh setan. Setelah mereka dilarang mengerjakan keburukan. hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Hikmah dari keduanya supaya tetap taat kepada Allah dan Rasul- . Dan suatu jalan yang buruk. setelah beliau wafat tidak boleh dinikahi oleh siapa pun. Artinya: Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. (Q. Perintah ini berlaku terhadap istri-istri Nabi saw dan ummul mukminat lainnya.

wb. hai (ahlul bait) yakni istri-istri Nabi saw. (dan membersihkan kalian) daripada dosa-dosa itu (sebersih-bersihnya. An-Nur. "Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu. yang oleh mereka disampaikan . beliau datang ke rumah Ali bin Abu Talib pada tiap waktu salat. Adapun yang diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya. yaitu semua keluarga rumah tangga Rasulullah.(QS. selanjutnya huruf Ra dan hamzah Washalnya dibuang sehingga jadilah. beliau mengucapkan Assalamu'alaikum wr. semoga Allah memberi rahmat kepadamu. hai ahlul bait. karena rumah kediaman istri-istri Nabi itu adalah tempat-tempat turunnya wahyu.Nya karena hal itu adalah pelaksanaan dari isi dua kalimat syahadat yang menjadi jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat. dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya". kecuali yang biasa tampak daripadanya. ialah karena Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari mereka disertai panggilan: "Hai ahlul bait. dan karena Allah bermaksud akan membersihkan mereka dari kekotoran kefasikan dan kemunafikan yang biasa menempel kepada orang yang berdosa. Qarna atau Qirna (dan janganlah kalian berhias) asalnya berbunyi Tatabarrajna kemudian salah satu huruf Ta dibuang sehingga jadilah Tabarrajna (sebagaimana orang-orang jahiliah yang dahulu) sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam.) 34 Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu).S. Allah SWT memerintahkan kepada istri-istri Nabi saw supaya mengajarkan apa yang dibacakan di ruman mereka itu dari ayat-ayat Allah dan hikmah yaitu Sunah Nabi. Kemudian harakat Ra dipindahkan kepada Qaf.. (dan dirikanlah salat. yang diambil dari kata Qararta atau Qarirta. 33:34) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 34 ‫لي يواتلتحتكيمتةي إتلني ا لي‬ (34) ‫اي يختبيحراي‬ ‫ايني ليتطيحف‬ ‫لي يك‬ ‫اتتي ا لت‬ ‫ىي تفيي نبنيلوتنكلني تمتني آيي‬ ‫اي ني ت يل‬ ‫يواتذنكتريني يم‬ Kemudian pada ayat ini Allah SWT menerangkan sebab-sebab mereka mendapat karunia yang besar itu. Salat itu adalah lima kali dalam sehari". Dan Abdullah bin Abbas dalam rangka menerangkan siapa yang dimaksud dengan ahlul bait dalam ayat ini meriwayatkan demikian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu `Abbas "Kami menyaksikan Rasulullah saw selama sembilan bulan. Kemudian Allah SWT menerangkan sebab dikeluarkannya perintah itu. tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. 31). Maka Allah SWT akan membersihkan mereka sebersih-bersihnya. ". Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian) yakni dosa-dosa." (Q. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Ahzab 33 ‫اتهتلليتةي ا ت ن‬ ‫يويقتريني تفيي نبنيلوتنكلني يويلي يتيبلرتجيني يتيبرريجي اتليج‬ ‫اي نيتريندي ا لن‬ ‫لي يويرنسلولينهي إتلنيم‬ ‫ايةي يوأيتطتعيني ا لي‬ ‫صيليةي وآتتييني اللزيك‬ ‫لي تلنيتذتهيبي يعتننكنمي النرتجيسي‬ ‫ىي يوأيتقتميني ال ل‬ ‫لويل‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ (33) ‫أتهلي اليبتيتتي يونيطنهيركتمي يتطتهيحراي‬ (Dan hendaklah kalian tetap) dapat dibaca Qirna dan Qarna (di rumah kalian) lafal Qarna pada asalnya adalah Aqrarna atau Aqrirna. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. yaitu kaum wanita selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum lelaki.

sebab dusta itu membawa kedurhakaan dan kedurhakaan itu membawa ke neraka. siapa di antara kamu yang mampu untuk kawin silahkan kawin. dan jauhilah dusta. 8. 4.kepada orang lain apa yang mereka saksikan tentang kehidupan Nabi dalam lingkungan rumah tangga ada hubungannya dengan syariat Islam. sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang sahih. laki-laki dan perempuan yang khusyu. Sifat-sifat mereka itu adalah sepuluh macam: 1. 33:35) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 35 ‫اتشتعييني‬ ‫اتبيراتتي يواتليخ‬ ‫ص‬ ‫اتبترييني يوال ل‬ ‫ص‬ ‫اتتي يوال ل‬ ‫اتديق‬ ‫ص‬ ‫اتدتقييني يوال ل‬ ‫ص‬ ‫اتتي يوال ل‬ ‫اتنيت‬ ‫اتنتتييني يواتليق‬ ‫اتتي يواتليق‬ ‫اتتي يواتلنمتؤتمتنييني يواتلنمتؤتمين‬ ‫إتلني اتلنمتستلتمييني يواتلنمتستليم‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫اتتي يوالذاتكترييني ا ي‬ ‫اتفظ‬ ‫اتفتظييني نفنرويجنهتمي يواليح‬ ‫اتتي يواتليح‬ ‫اتئيم‬ ‫ص‬ ‫لي يكتثيحراي يوالذاتكيراتتي أيعلدي‬ ‫اتئتمييني يوال ل‬ ‫ص‬ ‫اتتي يوال ل‬ ‫صنديق‬ ‫صندتقييني يواتلنميت ي‬ ‫اتتي يواتلنميت ي‬ ‫اتشيع‬ ‫يواتليخ‬ ‫ي‬ ‫ا لن‬ (35) ‫اي‬ ‫لي يلنهتمي يمتغتفيرحةي يوأتجحراي يعتظيحم‬ Pada ayat ini Allah SWT menjelaskan sifat-sifat hamba-Nya yang akan diampuni segala dosanya dan kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga. laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah. karena perkawinan itu lebih dapat menahan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. supaya berpuasa. Selalu melaksanakan perintah-perintah agama dengan penuh kekhusyukan dan ketenangan. Bersedekah dengan harta dan memberi bantuan kepada mereka yang serba kekurangan dan tidak mempunyai penghasilan. karena berpuasa itu dapat membendung syahwatnya". laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya.(QS. sesuai dengan firman Allah: ‫ادون‬ ‫ىي وراءي ذلكي فأولئكي همي الع‬ ‫انهمي فإنهمي غيري مللوميني فمني ابتغ‬ ‫اي ملكتي أيم‬ ‫ىي أزواجهمي أوي م‬ ‫افظلوني إلي عل‬ ‫ي والذيني همي لفروجهمي ح‬ Artinya: . Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. 3. baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Selalu benar dalam ucapan dan perbuatan. 2. laki-laki dan perempuan yang berpuasa. 9. Sabar dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan dalam melaksanakan perintah Allah dan menahan syahwat dan hawa nafsu. 5. Membenarkan dan mempercayai ajaran Allah dan Rasul-Nya. bahwa Rasulullah saw bersabda "Peganglah kebenaran. dan kebaikan akan membawa surga. 7. Taat dan tunduk kepada hukum agama Islam. Menjaga kemaluan dari segala perbuatan yang haram dan keji. 6. laki-laki dan perempuan yang sabar. hal mana menjadi tanda keimanan yang sempurna. sabda Rasulullah saw: "Wahai sekalian pemuda. laki-laki perempuan yang mukmin. bahwa kebenaran itu membawa kebaikan. Khusyuk dan tawadu kepada Allah baik jasmani maupun rohani dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban dan keikhlasan semata-mata untuk mencari keridaan Allah SWT. Berpuasa yang dapat membantu menundukkan syahwat hawa nafsu sebagaimana tercantum di dalam hadis. laki-laki dan perempuan yang bersedekah. dan barangsiapa yang belum mampu. 35 Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim.

duduk dan berbaring. laki-laki dan perempuan yang berpuasa. sabda Rasulullah saw: ‫اني تلكي الليلةي مني الذاكريني الي كثيراي وذاكراته‬ ‫اي ركعتيني ك‬ ‫إذاي أيقظي الرجلي امرأتهي مني الليلي فصلي‬. bahwa seorang itu belum dinamakan orang yang banyak mengingati Allah kecuali bila sudah dapat mengingat-Nya sambil berdiri. Lalu ia bertanya lagi: Cara orang yang berpuasa manakah yang paling besar pahalanya? Nabi saw menjawab: "Yang paling banyak ingat kepada Allah. Dan Nabi saw menambahkan: "Memang demikianlah. Abu Said Al-Khudri telah meriwayatkan sebuah hadis. laki-laki dan perempuan yang bersedekah.‫ي ذهبي الذاكروني بكلي خير‬:‫الي أبلوي بكري لعمري رضيي الي عنه‬ ‫ي فق‬. Artinya: Apabila seorang suami membangunkan seorang istrinya di malam hari lalu mereka salat tahajud. kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki.Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Al Mu'minun: 5-7) 10.‫أكثرهمي ذكرا‬. Dalam hadis yang lain dari Sahal bin Muaz Al Juhani dari ayahnya diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw: ‫الي‬ ‫ائميني أكثري أجراق ?ي ق‬ ‫ي أ يي الص‬:‫ال‬ ‫ي ق‬. laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya) dari hal-hal yang diharamkan (laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Artinya: Pejuang-pejuang manakah yang paling besar pahalanya wahai Rasulullah? Nabi saw menjawab: "Yang paling banyak ingatnya kepada Allah. naik haji dan bersedekah. Kemudian dia menyebutkan pula orang yang salat. (Q. dan pada kesemuanya itu Nabi saw mengatakan: Mereka yang paling banyak ingatnya kepada Allah. maka mereka berdua pada malam tersebut termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. sehingga Abu Bakar berkata kepada Umar: "Orang yang banyak ingatnya kepada Allah telah membawa semua kebaikan. maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. laki-laki dan perempuan yang mukmin.‫ي أكثرهمي لي عزي وجلي ذكرا‬:‫ىي الي عليهي وسلم‬ ‫الي صل‬ ‫اي رسلولي الق ?ي ق‬ ‫اهديني أعظمي أجراي ي‬ ‫أ يي المج‬ ‫ىي الي عليهي وسلم‬ ‫ي كلي ذلكي يقلولي رسلولي الي صل‬. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan) dari perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah mereka lakukan (dan pahala yang besar) bagi amal ketaatan mereka. maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Ahzab 35 ‫اتشتعييني‬ ‫اتبيراتتي يواتليخ‬ ‫ص‬ ‫اتبترييني يوال ل‬ ‫ص‬ ‫اتتي يوال ل‬ ‫اتديق‬ ‫ص‬ ‫اتدتقييني يوال ل‬ ‫ص‬ ‫اتتي يوال ل‬ ‫اتنيت‬ ‫اتنتتييني يواتليق‬ ‫اتتي يواتليق‬ ‫اتتي يواتلنمتؤتمتنييني يواتلنمتؤتمين‬ ‫إتلني اتلنمتستلتمييني يواتلنمتستليم‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫اتتي يوالذاتكترييني اليي يكتثيحراي يوالذاتكيراتتي أيعلدي‬ ‫اتفيظ‬ ‫اتفتظييني نفنرويجنهتمي يواليح‬ ‫اتتي يواتليح‬ ‫اتئيم‬ ‫ص‬ ‫اتئتمييني يوال ل‬ ‫ص‬ ‫اتتي يوال ل‬ ‫صنديق‬ ‫صندتقييني يواتلنميت ي‬ ‫اتتي يواتلنميت ي‬ ‫اتشيع‬ ‫يواتليخ‬ ‫ا لن‬ (35) ‫اي‬ ‫لي يلنهتمي يمتغتفيرحةي يوأيتجحراي يعتظيحم‬ (Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim.‫اةي والحجي والصدقة‬ ‫ي أكثرهمي لي عزي وجلي ذكراي ثمي ذكري الصلةي والزك‬:‫ىي الي عليهي وسلم‬ ‫صل‬ ‫ي أجل‬:‫ىي الي عليهي وسلم‬ ‫الي صل‬ ‫ي فق‬. berzakat. . Selalu ingat kepada Allah dengan lidah dan hati dan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Mujahid yang menyatakan.S. laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya) (laki-laki dan perempuan yang benar) dalam keimanannya (laki-laki dan perempuan yang sabar) di dalam menjalankan ketaatan (laki-laki yang khusyuk) yang merendahkan diri (dan perempuan yang khusyuk. Barangsiapa mencari yang di balik itu.

S. mereka memilih ketentuan lain yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. lalu ia berkata kepada Nabi saw. Akan tetapi sesudah beberapa waktu dalam diri Zaid timbul rasa tidak senang terhadap istrinya itu. "Peganglah istrimu itu di dalam pemeliharaanmu" sebagaimana yang disitir oleh firman selanjutnya. Hal seperti itu diancam pula oleh Allah dengan firman-Nya: ‫الفلوني عني أمرهي أني تصيبهمي فتنةي أوي يصيبهمي عذابي أليم‬ ‫ي فليحذري الذيني يخ‬ Artinya: Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada) Yakuuna dapat dibaca Takuuna (bagi mereka pilihan yang lain) (tentang urusan mereka) yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi setelah turun ayat ini keduanya menjadi rela. Nabi saw. sesat yang nyata) nyata sesatnya.(QS. Maka Nabi saw. melamarnya untuk dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah.36 Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin. bahwa ia bermaksud untuk menalaknya. An Nur: 63) Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Ahzab 36 ‫ىي ا لن‬ ‫ض‬ ‫صي ا لي‬ ) ‫اي‬ ‫ضيلحلي نمتبيحن‬ ‫ضللي ي‬ ‫لي يويرنسلولينهي يفيقتدي ي‬ ‫ايني تلنمتؤتمٍدني يويلي نمتؤتمينٍدةي إتيذاي يق ي‬ ‫اي يك‬ ‫يويم‬ ‫لي يويرنسلولننهي أيتمحراي أيتني ينكلويني لينهنمي اتلتخييرنةي تمتني أيتمترتهتمي يويمتني يتع ت‬ (36 (Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang Mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang Mukmin. (Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat. Menentukan pilihan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-nya berarti mendurhakai perintah Allah dan Rasul-Nya. sesat yang nyata. (Q. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan ketentuan. melainkan untuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. 33:36) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 36 ‫ىي ا لن‬ ‫ض‬ ‫صي ا لي‬ ) ‫اي‬ ‫ضيلحلي نمتبيحن‬ ‫ضللي ي‬ ‫لي يويرنسلولينهي يفيقتدي ي‬ ‫ايني تلنمتؤتمٍدني يويلي نمتؤتمينٍدةي إتيذاي يق ي‬ ‫اي يك‬ ‫يويم‬ ‫لي يويرنسلولننهي أيتمحراي أيتني ينكلويني لينهنمي اتلتخييرنةي تمتني أيتمترتهتمي يويمتني يتع ت‬ (36 Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa tidak patut bagi orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: `Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada . Kemudian Nabi mengawinkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid. lalu keduanya tidak menyukai hal tersebut ketika keduanya mengetahui bahwa Nabi melamar saudara perempuannya bukanlah untuk dirinya sendiri. menjawab. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab. dan telah tersesat dari jalan yang benar. 37 Dan (ingatlah).

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya). Yang satu bekas seorang hamba sahaya dan yang seorang lagi seorang wanita bangsawan keturunan Quraisy. dan kamu takut kepada manusia. Maka turunlah ayat ke 36 dari surat Al Ahzab ini yang menyebabkan lamaran Rasulullah oleh mereka diterima. Setelah Zainab di nikahi oleh Zaid bin Harisah atas perintah Nabi. Kebiasaan itu ialah bahwa mereka mempersamakan antara anak angkat dengan anak kandung di dalam segi keturunan dan hukum pembagian harta pusaka dan tidak boleh menikahi istri bekas anak angkat seperti tidak boleh menikahi menantunya dari anak kandung. Adapun hikmah dari perkawinan ini. 50 mud gandung dan 30 kelah koma. Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya supaya membatalkan hukum Jahiliah itu dengan suatu tindakan yang tegas. kain kudung dan selimut. supaya tidak ada keberatan bagi seorang mukmin untuk mengawini bekas istri anak angkatnya. sedang Allahlah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Kemudian Zaid dinikahkan kepada Zainab dengan maskawin sebanyak 60 (enam puluh) dirham. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka. 33:37) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 37 ‫ايسي يوا لن‬ ‫ىي اللن‬ ‫لي نمتبتديتهي يويتتخيش‬ ‫اي ا لن‬ ‫لي يونتتختفيي تفيي ينتفتسيكي يم‬ ‫يوإتتذي يتنقلونلي تلللتذ يي أيتنيعيمي ا لن‬ ‫لي يعليتيتهي يوأيتنيعتميتي يعليتيتهي أيتمتستكي يعليتييكي يزتويجيكي يوالتتقي ا لي‬ ‫لي أييحرقي أيتني‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ايني أيتمنري التل‬ ‫ضتلواي تمتننهلني يويطحراي يويك‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اتئتهتمي إتيذاي يق ي‬ ‫ىي النمتؤتمتنييني يحيرضجي تفيي أتزيواتجي أتدتعيي‬ ‫اي تليكتيي يلي يكلويني يعل‬ ‫ايكيه‬ ‫اي يوطحراي يزلوتجين‬ ‫ىي يزتيضدي تمتنيه‬ ‫ض‬ ‫اي يق ي‬ ‫انهي يفليلم‬ ‫يتتخيش‬ (37) ‫يمتفنعلوحلي‬ Sebab turunnya ayat ini ialah karena ada hubungannya dengan pernikahan Zaid bin Harisah binti Jahsy anak bibi Rasulullah saw. sebuah perisai. Karena Zaid tidak dapat menahan penderitaan hatinya lebih lama maka ia menceraikan istrinya Zainab. dan setelah selesai `idahnya ia dinikahi oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw pernah melamar Siti Zainab binti Jahsy seorang bangsawan Quraisy untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harisah bekas seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan dan telah dipungut oleh Rasulullah saw sebagai anak angkat.Allah`.(QS. Pada ayat ini Allah memperingatkan kepada Nabi-Nya bahwa apa-apa yang terjadi antara Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy itu adalah untuk . dan Zaid sering mengeluh dan menyampaikan keluhannya kepada Rasulullah bahwa istrinya (Zainab) kadang-kadang memperlihatkan kesombongannya sebagai seorang bangsawan. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja (ayat 4). sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Lamaran itu ditolak oleh Zainab dan saudaranya karena dipandang tidak kufu dan sederajat di antara keduanya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. ternyata di dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keserasian antara suami-istri. apabila anak-anak angkat itu menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Rasulullah saw sendiri yang sudah mengetahui hikmah dari Allah itu memberi nasihat kepada Zaid: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah". OIeh karena itu diturunkan pada permulaan surat ini bahwa Allah Taala tidak menjadikan anakanak angkat sebagai anak kandung. walaupun ada unsur ketidak senangan dari pihak wanita ialah untuk membatalkan suatu adat kebiasaan yang berlaku sejak zaman Jahiliah di kalangan orang-orang Arab yang ada hubungannya dengan keturunan dan kemuliaan. selendang.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi ra bahwa Siti Zainab sering membanggabanggakan dirinya terhadap istri-istri Nabi lainnya dengan ucapan "Kamu. apabila anak angkat itu telah menceraikan istrinya. istriistri Nabi dinikahkan oleh keluargamu sendiri tetapi saya dinikahkan oleh Allah SWT. 33:38) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 38 ‫ضي ا لن‬ (38) ‫لي يقيدحراي يمتقندوحراي‬ ‫ايني أيتمنري ا لت‬ ‫لي تفيي اللتذييني يخليتلواي تمتني يقتبنلي يويك‬ ‫لي لينهي نسلنيةي ا لت‬ ‫اي يفير ي‬ ‫ىي اللنتبنيي تمتني يحيرٍدجي تفييم‬ ‫ايني يعيل‬ ‫اي يك‬ ‫يم‬ Pada ayat ini Allah menguatkan hukum yang sebelumnya yaitu bahwa tidak ada suatu keberatan apa pun atas Nabi saw apa yang telah menjadikan ketetapan . Dan ketetapan Allah tentang pernikahan Zainab dengan Nabi itu adalah suatu ketetapan yang sudah pasti. Pesuruh yang ditugaskannya adalah Malaikat Jibril. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sya'bi bahwa Siti Zainab pernah berkata kepada Nabi saw: "Saya mempunyai kelebihan dengan tiga perkara yang tidak dimiliki oleh istri-istrimu yang lain. dan beliau merasa berat pula jika hal tersebut telah menjadi kenyataan sebab tentu akan menimbulkan bermacam-macam ocehan di kalangan masyarakat. Allah SWT menyuruh Rasul-Nya supaya memperhatikan ucapannya ketika beliau berkata kepada Zaid bin Harisah yang telah dikaruniai nikmat (oleh Allah) dan kasih sayang serta berbagai pemberian dari Nabi "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah.(QS. Nabi sendiri telah mengetahui bahwa Zaid itu pada akhirnya pasti akan bercerai dengan Zainab. padahal Allah yang lebih berhak untuk ditakuti. Allah menikahkan engkau denganku dengan perantaraan wahyu dari langit. dan janganlah berpisah dengan Zainab disebabkan kesombongannya atau keangkuhannya karena keturunan. 38 Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. karena perceraian itu akan mengakibatkan noda kepadanya yang sulit untuk diperbaikinya". Nabi menyembunyikan di dalam hatinya apa yang Allah nyatakan. Tatkala Zaid telah menunaikan hajatnya terhadap istrinya dengan perceraian.menguatkan keimanan beliau dengan menegaskan kebenaran dan menghilangkan keragu-raguan dari hati orang-orang yang lemah imannya. Nabi Muhammad saw diperintahkan oleh Allah Taala supaya jangan menghiraukan ocehan khalayak ramai sehubungan dengan pernikahan beliau dengan Siti Zainab. kebiasaannya manusia takut kepada sesama manusia. sehingga mereka diharamkan menikahi bekas istri anak angkatnya. Menurut naluri. 2. Oleh beliau dibayangkan bahwa apabila beliau telah nikah dengan Siti Zainab bekas istri anak angkatnya. Kakekku dan kakekmu adalah sama yaitu Abdul Muttalib. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. maka Allah menikahkan Nabi saw kepada Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. 3. karena Nabi sendiri menyadari bahwa beliau sendiri harus dijadikan suri teladan oleh sekalian umatnya untuk melaksanakan perintah Allah walaupun dengan korban perasaan. yaitu: 1. karena sejak zaman Jahiliah mereka memandang bahwa anak angkat itu dipersamakan dengan anak kandung. maka hal demikian pasti akan menjadi buah mulut di kalangan bangsa Arab. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. 39 (yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah.(QS. 33:40) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 40 ‫ايني ا لن‬ ‫ايتيمي اللنتبنيييني يويك‬ ‫اتلنكتمي يوليتكتني يرنسلويلي اللتي يويخ‬ ‫اي أييحٍددي تمتني تريج‬ ‫ايني نميحلمضدي أييب‬ ‫اي يك‬ ‫يم‬ (40) ‫اي‬ ‫لي تبنكنلي يشتيٍدءي يعتليحم‬ Tatkala Rasulullah saw nikah dengan Siti Zainab.(QS. Dan cukuplah Allah sebagai Pembuat Perhitungan. padahal mereka mengetahui bahwa Nabi-nabi sebelumnya ada yang lebih banyak istrinya seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman as. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. mereka sangat takut kepada Allah dan tidak merasa takut kepada seorang pun selain pada Allah. Tidak ada Nabi lagi setelah beliau. yaitu Qasim. Yaitu orang-orang yang menyampaikan syariat-syariat Allah. tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. banyak orang-orang munafikin yang mencela pernikahan itu karena dipandang sebagai menikahi bekas istri anaknya sendiri. akan tetapi beliau adalah bapak dari segenap kaum mukminin dalam segi agama. Dan Nabi Muhammad saw itu adalah bapak dari setiap orang kaum muslimin dalam segi kehormatan dan kesayangan. sebagaimana beliau pula mempunyai rasa kasih sayang kepada seluruh umatnya untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat seperti kesayangan seorang ayah terhadap anak-anaknya. Maka Allah menurunkan ayat ini yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw tidak usah khawatir tentang cemoohan dan kritikan orangorang yang mengatakan bahwa beliau menikahi bekas istri anaknya. Tayyib dan Tahir di mana semuanya meninggal dunia sebelum balig. Putra-putri Nabi saw dari Siti Khadijah tiga orang. 33:39) Tafsir / Indonesia / DEPAG / Surah Al Ahzab 39 ‫لي يويتخيشتلويننهي يويلي يتخيشتلويني أييححداي إتللي ا لي‬ (39) ‫اي‬ ‫لي يحتسيحب‬ ‫ا لت‬ ‫ىي تب‬ ‫لي يويكيف‬ ‫ايلتتي ا لت‬ ‫اللتذييني نييبنلنغلويني تريس‬ Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Rasul-rasul yang mendahului Nabi Muhammad itu telah melaksanakan Sunatullah Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan ketakwaan dan keikhlasan dalam peribadatan mereka. karena Zaid itu bukan anak kandung beliau pribadi tetapi hanya sebagai anak angkat saja. 40 Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. sebagaimana setiap Rasul pun adalah bapak dari sekalian umatnya Muhammad itu bukan bapak dari seorang laki-laki dan umatnya dengan pengertian "bapak" dalam segi keturunan yang menyebabkan haramnya musaharah. Dan Muhammad bukan sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara umatnya akan tetapi ia adalah utusan Allah dan Nabi-Nya yang penutup. Dan dari Mariya Qibtiyah seorang anak laki-laki bernama . Sehingga Nabi Muhammad saw pun diperintahkan untuk menjadikannya suri teladan di dalam melaksanakan Sunatullah dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.Allah baginya tentang mengawini perempuan bekas istri anak angkatnya setelah dijatuhi talak oleh suaminya dan habis masa idahnya. Dan orang-orang Yahudi sering mencela Nabi Muhammad saw banyak istrinya.

yang maksudnya sesudah dia para nabi dilak atau ditutup. Zaid bukanlah anaknya. maka ia akan memerintah dengan memakai syariat Nabi Muhammad. maka tidak diharamkan baginya untuk mengawini bekas istri anak angkatnya yaitu Zainab (tetapi dia) adalah (Rasulullah dan penutup nabi-nabi) artinya tidak akan lahir lagi nabi sesudahnya. sama dengan alat untuk mencap atau cincin. . Dan Allah Taala Maha Mengetahui segala sesuatu siapa yang diangkat sebagai Nabi-Nabi yang terdahulu dan siapa yang diangkat sebagai Nabi penutup. Ummu Kalsum dan Fatimah. Tafsir / Indonesia / Jalalain / Surah Al Ahzab 40 ‫ايني ا لن‬ ‫ايتيمي اللنتبنيييني يويك‬ ‫اتلنكتمي يوليتكتني يرنسلويلي اللتي يويخ‬ ‫اي أييحٍددي تمتني تريج‬ ‫ايني نميحلمضدي أييب‬ ‫اي يك‬ ‫يم‬ (40) ‫اي‬ ‫لي تبنكنلي يشتيٍدءي يعتليحم‬ (Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian) dia bukan bapak Zaid. (Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) antara lain Dia mengetahui bahwa tidak akan ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad saw. Yang tiga pertama meninggal setelah enam bulan Nabi wafat. seumpama Nabi Isa turun nanti.Ibrahim yang juga meninggal ketika masih kecil. Dan menurut suatu qiraat dibaca Khataman Nabiyyiina. Dan empat anak perempuan dari Siti Khadijah yaitu Zainab. Rokayyah.