Anda di halaman 1dari 9

PETA BULATAN

(CIRCLE MAP)
MENDEFINISI MENGIKUT KONTEKS

Membantu aktiviti sumbang saran dan


menyenaraikan
semua
yang
diketahui
tentang perkara atau idea tertentu supaya
perkara tersebut boleh diteroka.

8 PETA PEMIKIRAN
I-THINK

PETA DAKAP
(BRACE MAP)

PETA BUIH BERGANDA


(DOUBLE BUBBLE MAP)

HUBUNGAN SELURUH BAHAGIAN


Membantu memecahkan sesuatu kepada ciri-ciri
selanjutnya supaya dapat memahami cara
sesuatu benda berfungsi.

MEMBANDING BEZA

Membantu menyenaraikan persamaan dan


perbezaan antara dua idea atau perkara
supaya dapat membezakan kedua-duanya
dengan membanding dan membeza.

PETA ALIR
(FLOW MAP)

URUTAN
Membantu menyenaraikan langkah-langkah
yang terlibat dalam sesuatu proses supaya
dapat memahami apa yang perlu dilakukan
untuk mencapai sesuatu.

PETA PELBAGAI ALIR


(MULTI FLOW MAP)

MEMBUAT PENGELASAN

SEBAB DAN AKIBAT


Membantu melakarkan sebab dan akibat
sesuatu peristiwa agar boleh memahami
akibat tindakan-tindakan yang diambil dan
cara mengubahnya.

PETA POKOK

Membantumenyusunmaklumatsupayaberada di dalamkumpulan
yang berbeza agar
bolehmemahamimaklumattersebutdalamgambaranbesarsecaram
enyeluruh.

(TREE MAP)

MEMBUAT PENGELASAN
Membantu
menyusun
maklumat
supaya
berada di dalam kumpulan yang berbeza agar
boleh memahami maklumat tersebut dalam
gambaran besar secara menyeluruh.

PETA TITI
(BRIDGE MAP)

MEMBUAT ANALOGI
Membantu menyenaraikan beberapa pasangan
butiran yang berkaitan antara satu sama lain
supaya dapat memahami perkara di dunia
mempunyai hubungan yang serupa ( analogi ).

PETA BUIH
(BUBBLE MAP)

MENERANGKAN
Membantu menerangkan sesuatu perkara
atau idea dengan menyenaraikan kata
adjektif( kualiti, sifat atau ciri ) supaya boleh
menerang atau memahami sesuatu dengan
lebih baik.