Anda di halaman 1dari 13

Institusi Hisbah Pemangkin kepada kesejahteraan Masyarakat dan

Negara
Hisbah mempunyai peranan yang penting dalam memelihara masyarakat
dari segi sosial,ekonomi dan politik. Dalam syariat Islam, hisbah bermaksud
menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Suruhan ini
merupakan satu tuntutan yang terpenting dalanm ajaran Islam. Dengan sifat
demikian, Allah membezakan antara orang mukmin sehingga mereka
mendapat kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Melalui sifat ini
juga, ia dapat membersihkan diri dan memelihara agama dari kehancuran
seterusnya menambatkan hati-hati orang yang beriman untuk bertolongan
dalam perkara kebaikan dan meninggalkan kemungkaran demi kebaikan
umat. Ternyata sekali institusi ini telah menonjolkan keadilan sistem
pentadbiran Islam dan membuktikan politik Islam adalah sebaik-baiknya
dalam membawa kemakmuran sejagat. Hisbah merupakan sistem yang
berkembang dalam masyarakat Islam untuk memelihara kepentingan umum.
Ia berteraskan kepada firman Allah yang bermaksud : “ kamu adalah sebaikbaik umat yang menyeru ke arah kebajikan, menyuruh melakukan kebaikan
dan mencegah kemungkaran dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.”
(ali

Imran

104)

Dalam tradisi keilmuan Islam, kita dapati terdapat dua aliran dalam
membicarakan mengenai hisbah. Aliran pertama terdiri daripada ulamak
feqah yang meletakkan asas-asas hisbah seperti takrif, syarat hisbah dan
perbezaannya dengan bidang kehakiman. Antara mereka ialah Imam alMawardi (m. 450H) dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, Abu Ya’ala al-Fara (m.
458H) dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, Ibn Taimiyyah (m.728H) dalam Hisbah

institusi hisbah ini adalah sumber yang kaya untuk menggubal dasar pentadbiran Islam. Aliran kedua pula tidak membicarakan hisbah dari segi hukum dan kaedah syarak yang mesti dimiliki oleh setiap pegawai hisbah. kajian tentang hisbah perlu melihat kepada kedua-dua aliran tersebut supaya dapat mengambarkan peranan institusi hisbah secara betul dan tepat. Antara mereka yang membicarakan perkara ini ialah Abdul Rahman bin Nasr alShayrazi (m.fi Islam. Ibn Ukhuwwah al-Qarshi (m. 589H) dalam kitab Nihayah al-Ratbah fi Talab al-Hisbah. Ibn Basam (m. Di samping itu. Oleh itu. Setiap aliran tersebut mempunyai keistimewaannya tersendiri. 844H)dalam Nihayah al-Ratbah fi Talab al-Hisbah. Ibn Qayyim (m. . Aliran pertama tidak membicarakan hisbah secara amali pada zaman mereka. Ia hanya membicarakan kegiatan perniagaan. 751H) dalam Turuq al-Hukumiyyah dan Ibn Khaldun (m. pertukangan dan pengawalan terhadapnya. Terdapat tiga puluh buah buku yang ditulis oleh ulamak silam yang khusus mengenai hisbah sama ada dalam bentuk buku atau manuskrip. Ini menunjukkan institusi ini telah mendedahkan pencapaian umat Islam dalam bidang perniagaan iaitu profesyen yang wujud pada waktu itu. aliran kedua terdiri daripada ulamak yang membicarakan dari segi pencegahan kenaikan harga barang dan penipuan dalam jualbeli. 808H) dalam Muqadimah. Sementara itu. 729H) dalam Mu’alim al-Qarbah fi Ahkam al-Hisbah. Dengan adanya sejumlah besar buku-buku berkaitan hisbah menunjukkan keupayaan umat Islam untuk mengkaji dan menganalisis urusan perniagaan Di dalam bukubuku tersebut juga terdapat istilah-istilah linguistik yang menunjukkan kemampuan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi.

Walaupun pelbagai takrif diberi oleh para ulama namun sebenarnya ia tidak lari dari konsep amar ma’ruf wa nahi annil mungkar. hakim. telah melalui satu longgokan buah-buahan lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam longgokan tersebut dan didapati didalamnya terdapat buah-buahan yang buruk. Lalu Rasulullah s. Al-Mawardi memberi definisi hisbah sebagai menyuruh kepada kebaikan apabila ternyata ia diabaikan dan mencegah kemungkaran apabila ternyata ia dilakukan.Hisbah berasal daripada perkataan hasaba bererti membilang atau menghitung.w. Rasulullah bertanya kepada tuan punya buah-buahan lalu dijawab buah-buahan tersebut menjadi buruk disebabkan musibah hujan. Ibn Khaldun memberi takrif hisbah sebagai jawatan agama dalam bab menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran yang wajib ke atas pemerintah Islam memilih mereka yang layak untuk memegangnya dan membuat peraturan mengenainya. Definisi ini juga sama dengan definisi al-Fara’. bahawa barangsiapa menipu ia bukan daripada . Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah yang mana Rasulullah s. lagi.a. yang melarang penipuan dalam jual beli.w.a. menegaskan golonganku. Ia juga membawa maksud balasan melakukan sesuatu dengan mengharap ganjaran dari Allah semata-mata.w.menyebutkan adakah kamu meletakkan buah-buahan yang elok di atas untuk dilihat oleh orang ramai bahawa buah-buahan kesemuanya adalah baik. Sistem ini telah wujud pada zaman Rasulullah s.a.a. Ini berdasarkan hadith baginda Rasulullah s. Maka Rasulullah s.w.a. Ibn Taimiyyah memberi penakrifan pegawai hisbah sebagai petugas penyuruh kebaikan dan pencegah kemungkaran yang berlainan dengan tugas gabenor.w. pegawai kewangan dan lain-lain kementerian.

adil. al-Ithaf al-Sadah al-Mutaqin. Al-Jarsifi mengatakan bahawa institusi hisbah merupakan institusi terpenting kerana ia memerlukan kepada banyak undang-undang dan piagam. seorang yang tegas dalam hukum hakam agama. Tidak ada institusi yang lebih mulia selepas institusi kehakiman kecuali institusi hisbah kerana ia melaksanakan urusan agama dan mempunyai banyak persamaan dengan institusi kehakiman. Allah telah menciptakan manusia dengan tujuan tersebut. iaitu melalui mengherdik penerangan.. ( al-Zubaidi. jil. Pemerintahan Islam bertanggungjawab menggesa kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sama ada dalam bidang yang besar atau kecil seperti hisbah. 1989. tingkahlaku yang mulia dan mempunyai kesabaran yang tinggi. 27) Ibn Taimiyyah menyebut bahawa tugas pemerintah bertujuan mencari keredhaan Tuhan dan meninggikan kalimah Allah. 8. kata-kata keras nasihat serta yang boleh menyedarkan. . warak. mencegah dengan tangan dengan serta merta dan memberi ancaman yang menakutkan. hal. mengetahui perkara yang mungkar yang zahir. Para ulamak telah menetapkan bahawa orang yang menjadi pegawai hisbah mestilah seorang yang beragama Islam.505H) dalam kitab Ihya Ulumiddin juga membicarakan mengenai hisbah yang mana al-Ghazali bukan sahaja membicarakan dari sudut feqah tetapi penekanan diberi dari sudut adab dan akhlak penguasa hisbah. Beliau membahagikan kepada lima cara untuk penguasa hisbah membenteras peringatan kemungkaran yang lembut. merdeka.Al-Ghazali (m.

Beliau juga berhak mencegah percampuran lelaki dan perempuan ketika bersolat di masjid. Tugasnya adalah untuk mengesan dan menghukum sebarang penipuan seperti penggunaan timbang yang salah.Al-Mawardi mengariskan ciri-ciri tugas penguasa hisbah yang dilantik oleh kerajaan iaitu tugasnya adalah fardu ‘ain kerana dilantik untuk menjalankan tugas tersebut dan tidak boleh mengabaikannya. Ini ialah kerana tugas hisbah ialah untuk menakutkan. Pegawai hisbah juga boleh menggunakan kelantangan serta kekerasan dalam mencegah perkara-perkara mungkar. Beliau sentiasa membuat rondaan di pasar-pasar untuk mencegah penipuan. Beliau juga boleh mengenakan hukuman ta’azir ke atas perbuatan mungkar yang zahir selagi tidak melebihi hokum hudud. Kewajipan hisbah merupakan fardu kifayah kepada orang awam dan menjadi fardu ‘ain kepada pemerintah dan orang yang dilantiknya. pegawai hisbah mestilah seorang yang tegas yang dapat mengambil tindakan sewajarnya kepada pelaku maksiat. pegawai hisbah boleh mengambil pembantu untuk melincinkan tugasnya. pemalsuan barang atau seumpamanya dan juga bertugas melaksanakan peraturan Islam yang berhubung dengan kejujuran. Gaji pegawai hisbah boleh diambil dari baitul Mal dan beliauboleh berijtihad dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan uruf kebiasaan setempat dan bukan dalam hokum-hukum syarak. Beliau harus bertegas dalam menjalankan tugas dan bersedia menolong orang ramai. Oleh itu. . Di samping itu. Oleh itu. Pegawai hisbah juga berkewajipan menyuruh orang ramai menunaikan solat di masjid. Antara bidang tugas pegawai hisbah ialah mencegah dan menghapuskan kemungkaran yang tersebar di kalangan masyarakat dan mengambil tindakan ke atas mereka. tindakannya itu tidak mencabuli bidang tugasnya.

hakim atau sesiapa yang mempunyai autoriti tidak diberi keistimewaan dan penguasa hisbah berhak mengambil tindakan atas mereka. Walaupun institusi tersebut tidak memenuhi kehendak konsep hisbah yang sebenar. iv. ia memiliki beberapa tugas-tugas pentadbiran yang tidak ada kaitan lansung dengan masalah agama. Ciri utama institusi hisbah ini mengenai peraturannya meliputi seluruh rakyat jelata tanpa mengira agama. Mengawasi peniaga supaya tidak menyembunyikan barang dengan tujuan menaikkan iii. tugas utama penguasa hisbah ialah memastikan kehidupan masyarakat tidak tercemar dengan kepercayaan dan amalan yang khurafat dan bid’ah. moral dan kebersihan. Bidang yang dijalankan oleh Direktorat Penguatkuasaan Majlis Daerah dan Dewan Bandaraya merupakan sebahagian daripada bidang hisbah. Mencegah harga. Antara tugas hisbah ialah : i. Di samping itu. keturunan atau pangkat.kesopanan. Menyeru orang ramai menghormati masjid dan membasmi bid’ah . institusi hisbah ini mempunyai bidang kuasa yang lebih luas dan bukan terhad kepada tugas yang disebut di atas sahaja. Tidak ada perbezaan seorang Islam dengan bukan Islam dalam konteks urusniaga malah kedua-dua pihak diminta memenuhi kewajipan masing-masing berdasarkan hukum-hukum dan perjanjian mereka. Oleh itu. Pegawai hisbah perlu mengawasi sukatan dan timbangan barang ii. Dalam konteks hari ini. Antaranya membeli atas belian saudaranya. jual beli yang fasik. Begitu juga dengan pegawai pencegah maksiat atau unit penguatkuasaan dan pencegahan Jabatan Agama Islam Negeri dan Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam. Sesungguhnya ketua negara. menjual ikan dalam sungai atau menjual burung di udara.

vi. Hisbah yang berkaitan dengan perkongsian hak Allah dan hak manusia seperti gesaan terhadap para wali untuk mengahwinkan para janda dengan lelaki yang sekutu (sepadan) dengan mereka apabila mereka memintanya. Menjaga kesihatan orang ramai dengan menegah minum arak atau memainkan alat-alat hiburan yang boleh melalaikan mereka. maka ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu yang berkaitan dengan hak Allah seperti gesaan menunaikan solat jumaat apabila mencukupi bilangan yang disepakati iaitu seramai 40 orang atau lebih. . Mengawasi kubur-kubur orang Islam supaya tidak berlaku perbuatan haram ke atas perkuburan tersebut. Al-Mawardi membahagikan hisbah kepada dua kategori iaitu gesaan melakukan perkara ma’aruf dan larangan dari melakukan perkara mungkar. Begitu juga memastikan wanita-wanita mematuhi edah mereka. Mencegah daripada penipuan orang tengah yang ingin menjual dengan harga yang mahal vii. Penguasa hisbah wajib menggesa mereka menunaikan solat jumaat dan menghukum mereka yang cuai melakukannya. Umpamanya mencegah wanita daripada meratap di kubur. Dalam gesaan melakukan perkara ma‘aruf. Begitu juga beliau boleh mengarahkan supaya hutang yang lewat dibayar dijelaskan segera.v. Penguasa hisbah boleh menggunakan wang baitulmal atau meminta orang yang berkemampuan membantu mereka. Hisbah yang berkaitan dengan hak manusia seperti menolong orang yang putus perbelanjaan dalam perjalanan.

ini tidak bererti apabila berlaku kelemahan serta kekurangan di dalam dasarnya maka hukumnya tidak dilaksanakan. Hisbah yang berhubung dengan hak manusia seperti melarang menyakiti jiran. Hisbah yang berhubung dengan perkongsian hak Allah dan hak manusia seperti larangan menjenguk ke dalam rumah kediaman orang lain. Maka fungsinya mulai lemah dan orang ramai tidak mempedulikannya lagi. ia terbahagi kepada tiga bahagian iaitu yang berkaitan dengan hak Allah dalam perkara ibadat. Salah satunya ialah imam dilarang menyaringkan suara bagi sembahyang yang telah ditetapkan dilakukan secara senyap atau sebaliknya. Dalam keadaan ini. Institusi hisbah ini berasal dari Islam. kegiatan hisbah adalah salah satu dari prinsip agama Islam. penguasa hisbah boleh membantah dan menghukumnya. Apa yang menarik di sini ialah penegasan dari Imam Mawardi mengenai institusi hisbah ini. Ini menolak pandangan golongan orientalis seperti Zeidah A. Begitu juga hak Allah dalam perkara yang diharamkan seperti menegah orang Islam meminum arak. Begitu juga penguasa hisbah boleh menggesa para hakim untuk mendengar pengaduan di antara pihak yang berbalah dengan segera. Nacola. Oleh sebab itu para khulafa menjalankan sendiri tugas tersebut kerana kepentingannya yang menyeluruh serta banyaknya pahala daripada kegiatan tersebut. Walaupun begitu. Tetapi malangnya kegiatan ini mula diabaikan oleh pemerintah serta diserahkan kepada pembantu-pembantu yang hanya bertujuan mencari nafkah hidup dan terdedah kepada amalan rasuah.Berhubung dengan larangan dari melakukan perkara mungkar. dalam buku al-Hisbah wa al-Muhtasib fi . Menurutnya.

193H) sebagai pelopor hisbah. Ini kerana institusi hisbah amat berbeza dengan sistem tersebut. Institusi hisbah berlandaskan kebaikan dan kepentingan umum. 158H) pernah melantik ‘Asim bin Sulaiman dan Abu Zakaria Yahya bin Abdullah menjadi pegawai hisbah. Ini kerana institusi ini telah berkembang pada zaman Rasulullah di mana baginda telah melantik Saidina Umar menjadi penyelia di pasar Madinah dan Said bin Said bin ‘As menjadi penyelia di pasar Mekah. Lagipun. khalifah Walid bin Abdul Malik pernah menjalankan tugas ini. Asas ini merupakan prinsip dalam syariat Islam yang diambil dari al-Qur’an. Pada zaman permulaan Abassiyah institusi ini semakin berkembang maju.Khalifah Mansor (m. kaum muslimin di permulaan Islam tidak mengenali system-sistem dari Rom dan Yunan dan tidak ada hubungan dengan kedua-dua negara tersebut ketika itu.al-Islam (hal. Ia juga berteraskan prinsip gesaan kepada perkara kebaikan dan mencegah perkara mungkar. 31) yang menyebut bahawa institusi ini diambil dari sistem Rom yang dikenali sebagai Edile Curule atau dari system Yunan yang dikenali sebagai Agoronomues. 420). Pada zaman khalifah mereka sendiri menjalankan tugas ini. Penulis berpendapat institusi hisbah ini telah wujud pada zaman Rasulullah . Ini sekaligus menolak pendapat yang menyebutkan al-Mahdi (m. Sementara pendapat yang menyebutkan hisbah ini diasaskan pada kurun kedua hijrah juga tidak tepat seperti pendapat Sayyid Amer Ali yang menyebutkan al-Mahdi sebagai pengasas institusi hisbah dalam karyanya A Short History of Saracens (hal. Saidina Umar pernah melantik Abdullah bin Atbah dan Sa’ib bin Zaid menjadi penyelia di pasar Madinah semasa pemerintahannya. Pada zaman Umawi. 169H) dan al-Rashid (m.

barangan kulit. pertukaran wang. Sementara hisbah menekankan keperluan orang ramai seperti makanan. 1964). roti.w dan semakin berkembang menjadi institusi rasmi kerajaan pada zaman Abassiyah. Dalam artikel ini beliau menyanggah pendapat yang mengatakan ulama Islam mengambil konsep hisbah dari buku Book of The Perfect iaitu buku yang mengatur hal ehwal peniaga dan saudagar di Konstantinopolis. penternakan dan pertukangan. Antaranya ialah Book of The Perfect menekankan barangan mutiara. jil. Zafir al-Qasimi. 615).s. 1969) dan al-Nizam alHisbah fi Islam (al-Azhar. institusi ini telah menjadi satu sistem yang lebih teratur dan sistematik. Zafir al-Qasimi juga berpendapat hisbah berasal dari Islam berdasarkan hujah-hujah di atas. minyak wangi. hal. Malahan orang Kristian yang mengambil sistem hisbah dari Andalus yang dikenali oleh mereka sebagai almotacep (Nizam al-Hukm. penjualan sutera. Beliau telah memberi lima perbezaan di antara kedua-dua buku tersebut dari segi hukum-hukum asas. Dalam Book of The Perfect tidak ada bab yang membicarakan tentang moral dan akhlak sementara hisbah menekankan akhlak dan memberi keutamaan tentang perkara ini.a. pembinaan masjid dan tidak terhad kepada sesuatu golongan tertentu seperti khalifah atau gabenor. Hisbah ini bukan baru diwujudkan pada zaman Abassiyah seperti sesetengah pendapat orientalis. Ini membuktikan keduaduanya mempunyai pendekatan yang sama sekali berbeza dari segi makna dan matlamat. Para penulis buku hisbah sepakat . 1. Sedikit sahaja bahagian yang menyentuh barangan makanan. pakaian . Pada zaman Abassiyah. Musa al-Husaini juga mempunyai pendapat yang sama dalam artikelnya The Institutoin of Hisbah In early Islam (Islamic Review. jualan babi dan arak.

Jami‘ah al-Islamiah Madinah alMunawwarah.1987. IbnTaimiyyah. Secara ringkasnya.(m. bidang kuasa dalam kawalan harga dan pasar telah ditadbir oleh Kementerian Hal Ehwal Pengguna sementara yang berkaitan dengan urusan agama ditadbir oleh Jabatan Agama. Abdul Rahman bin Nasr al-Shayrazi (m. Konsep pelaksanaannya terpulang kepada keadaan semasa. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurashi (terkenal sebagai Ibn al-Ukuwwah m. hisbah merupakan sebahagian daripada sistem pentadbiran Islam yang bertujuan untuk memelihara kepentingan umum. Beirut. 3. Hisbah fi al-Islam. Pengwujudan institusi hisbah ialah untuk mengatur dan mentadbir segala urusan kemanusiaan selaras dengan Islam. London 1937. Kaherah. Dar al-Fikr al-Hadith. Nihayat al-Ratbah fi Talab al-Hisbah. Muhammad bin Muhammad al-Saqati al-Malqi al-Andalusi. 729H). Lampiran : Buku-Buku Turath Mengenai Hisbah. Walaupun begitu. 589H). Dalam konteks sekarang. Cambridge. . Ia merupakan badan direktorat penguatkuasaan. Fi Adab alHisbah. 4. Ma’alim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah. 2. 728H). 1. Lujnah ta’lif wa Tarjamah. 1946. konsep hisbah perlu difahami dengan sebenar supaya ia mengambarkan keadilan agama Islam.menyatakan bahawa hisbah berteraskan prinsip agama dan sebahagian dari syarak.

m. . Najimuddin Abu Abbas bin Muhammad bin Ali al-Ansari – Ibn al-Ra‘ah (m. Dar al-Ulum. 16. 1982. 6. 12. t. Jamaluddin Yusuf bin Abdul Hadi (Ibn al-Mubarrad al-Dimashqi. 7. 1955. 15. Baghdad. 1927 11. Maktabah Dar al-Urubah. Abu Fadl Ja’afar bin Ali al-Dimashqi. Ibn Abbas Ahmad bin Muhammad Marwar al-Sarakhsi (m. al-Ahkam al-Suq. 14. al-Asrar.5. Umar bin Uthman al-Jarsifi. Yahya bin Umar al-Andalusi (m. 1909. Ali fi Hassan Kasf al-Khuza’i. Kaherah. 10. al-Dalalat Beirut. al-Samiyyah. Muhammad bin Ahmad bin Abdun (Ibn Abdun). 1968. Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Dimashqi. Nasab al-Ihtisab. 304H). Riyadh. al-Hisbah. Mukhtasar 9. (dikenali dengan al-Jawhari).t.1318H 8. Umar Muhammad bin ‘Awad al-Sanami (m. Ibrahim Dasuqi al-Shadi. Beirut. Ibn Abdul Rauf. 1937. al-Tartib al-Idariyyah. 909H). 1956. al-Qada’ wa al-Hisbah. mengenai Hisbah. Muhmmad Husain al-Idris al-Kattani. Tunisia. Rabat.710H). 289H). al-Hisbah. Nihayat al-Ratbah fi Talab al-Hisbah. alHisbah al-Kabir dan Hisbah al-Saghir. 1. Ma’ahad al-Misr al-Dirasat Fi Madrid. Muhammad Ahmad bin Basam. Adab al-Hisbah wa al-Muhtasib. al-Ihtisab. 13. al-Isharah ila Mahasin al-Tijarah. Imam Buku-Buku al-Ratbah Nasr al-Haq Semasa fi al-Atrash (m. Hisbah. Kaherah. 286H).734H). Hisbah fi al-Islam. dalam Thalatha al-Rasa’il fi Adab al-Hisbah wa Muhtasib.

Hisbah Fi al-Islam. 1946. 1962. Sayyid al-Baz 1986. Dar al-Ma‘arif. Beirut. Kaherah. Tabi‘ah al-Hisbah wa Shurut al-Muhtasib. al-Hisbah wa Niyabah al-‘Ammah. 9. Dar Riyad al-Salihin. Subhi Abdul Mun‘im Muhammad. Beirut. Muhammad al-Mubarak. Kaherah. 1962. 10. al-Hisbah. Ali Abdul Qadir. Baghdad.(kumpulan kertas kerja) . Saham Abu Zaid. Nizam al-Hisbah fi Iraq. Hai’ah al-Misriyah al-Ammah li 8. Jeddah. 1982. al-Fiqh al-Islami wa al-Qada wa al-Hisbah. Dar Rashad. 5. 1967. 14. 11. Wilayah al-Hisbah. Maktabah al-Zahra’. Hisbah fi Byzantin. Abdullah Muhammad Abdullah. Nicola A. Kaherah. Riyadh. al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah Inda Ibn Taimiyyah. Abdul Razaq Hassan. 3. 1986. 6. Ahmad Mustafa al-Maraghi. 1996. al-Hisbah fi Misr al-Islamiah. 12. Zeidah. Maahad al-Alami al-Fikr al-Islami. ‘Awad Muhammad ‘Awad. Matba‘ah al-Tahamah. Percetakan Katholik. 1990. 13. Rashad Abbas Ma‘tuq. al-Hisbah wa al-Muhtasib. Dar al-Fikr. Kaherah. al-‘Araini. 4. Saad Abdullah ‘Arifi. 1994. Baghdad.Kaherah. 2. Tunis. 1988. Hisbah fi al-Islam. 1993. Dirasat fi Hisbah wa Muhtasib Inda Arab. Matba‘ah Isa al-Halabi. 7.