Anda di halaman 1dari 13

Institusi Hisbah Pemangkin kepada kesejahteraan Masyarakat dan

Negara
Hisbah mempunyai peranan yang penting dalam memelihara masyarakat
dari segi sosial,ekonomi dan politik. Dalam syariat Islam, hisbah bermaksud
menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Suruhan ini
merupakan satu tuntutan yang terpenting dalanm ajaran Islam. Dengan sifat
demikian, Allah membezakan antara orang mukmin sehingga mereka
mendapat kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Melalui sifat ini
juga, ia dapat membersihkan diri dan memelihara agama dari kehancuran
seterusnya menambatkan hati-hati orang yang beriman untuk bertolongan
dalam perkara kebaikan dan meninggalkan kemungkaran demi kebaikan
umat. Ternyata sekali institusi ini telah menonjolkan keadilan sistem
pentadbiran Islam dan membuktikan politik Islam adalah sebaik-baiknya
dalam membawa kemakmuran sejagat. Hisbah merupakan sistem yang
berkembang dalam masyarakat Islam untuk memelihara kepentingan umum.
Ia berteraskan kepada firman Allah yang bermaksud : kamu adalah sebaikbaik umat yang menyeru ke arah kebajikan, menyuruh melakukan kebaikan
dan mencegah kemungkaran dan mereka itulah orang-orang yang berjaya.
(ali

Imran

104)

Dalam tradisi keilmuan Islam, kita dapati terdapat dua aliran dalam
membicarakan mengenai hisbah. Aliran pertama terdiri daripada ulamak
feqah yang meletakkan asas-asas hisbah seperti takrif, syarat hisbah dan
perbezaannya dengan bidang kehakiman. Antara mereka ialah Imam alMawardi (m. 450H) dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, Abu Yaala al-Fara (m.
458H) dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah, Ibn Taimiyyah (m.728H) dalam Hisbah

fi Islam, Ibn Qayyim (m. 751H) dalam Turuq al-Hukumiyyah dan Ibn Khaldun
(m. 808H) dalam Muqadimah.
Sementara itu, aliran kedua terdiri daripada ulamak yang membicarakan dari
segi pencegahan kenaikan harga barang dan penipuan dalam jualbeli. Antara
mereka yang membicarakan perkara ini ialah Abdul Rahman bin Nasr alShayrazi (m. 589H) dalam kitab Nihayah al-Ratbah fi Talab al-Hisbah, Ibn
Ukhuwwah al-Qarshi (m. 729H) dalam Mualim al-Qarbah fi Ahkam al-Hisbah,
Ibn Basam (m. 844H)dalam Nihayah al-Ratbah fi Talab al-Hisbah. Setiap
aliran tersebut mempunyai keistimewaannya tersendiri. Aliran pertama tidak
membicarakan hisbah secara amali pada zaman mereka. Aliran kedua pula
tidak membicarakan hisbah dari segi hukum dan kaedah syarak yang mesti
dimiliki oleh setiap pegawai hisbah. Ia hanya membicarakan kegiatan
perniagaan, pertukangan dan pengawalan terhadapnya. Oleh itu, kajian
tentang hisbah perlu melihat kepada kedua-dua aliran tersebut supaya dapat
mengambarkan peranan institusi hisbah secara betul dan tepat. Terdapat
tiga puluh buah buku yang ditulis oleh ulamak silam yang khusus mengenai
hisbah sama ada dalam bentuk buku atau manuskrip. Ini menunjukkan
institusi ini telah mendedahkan pencapaian umat Islam dalam bidang
perniagaan iaitu profesyen yang wujud pada waktu itu. Dengan adanya
sejumlah besar buku-buku berkaitan hisbah menunjukkan keupayaan umat
Islam untuk mengkaji dan menganalisis urusan perniagaan Di dalam bukubuku tersebut juga terdapat istilah-istilah linguistik yang menunjukkan
kemampuan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Di samping itu,
institusi hisbah ini adalah sumber yang kaya untuk menggubal dasar
pentadbiran Islam.

Hisbah

berasal

daripada

perkataan

hasaba

bererti

membilang

atau

menghitung. Ia juga membawa maksud balasan melakukan sesuatu dengan


mengharap ganjaran dari Allah semata-mata. Al-Mawardi memberi definisi
hisbah sebagai menyuruh kepada kebaikan apabila ternyata ia diabaikan dan
mencegah kemungkaran apabila ternyata ia dilakukan. Definisi ini juga sama
dengan definisi al-Fara. Ibn Taimiyyah memberi penakrifan pegawai hisbah
sebagai petugas penyuruh kebaikan dan pencegah kemungkaran yang
berlainan dengan tugas gabenor, hakim, pegawai kewangan dan lain-lain
kementerian. Ibn Khaldun memberi takrif hisbah sebagai jawatan agama
dalam bab menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran yang wajib ke
atas pemerintah Islam memilih mereka yang layak untuk memegangnya dan
membuat peraturan mengenainya. Walaupun pelbagai takrif diberi oleh para
ulama namun sebenarnya ia tidak lari dari konsep amar maruf wa nahi annil
mungkar. Sistem ini telah wujud pada zaman Rasulullah s.a.w. lagi. Ini
berdasarkan hadith baginda Rasulullah s.a.w. yang melarang penipuan
dalam jual beli. Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah yang
mana Rasulullah s.a.w. telah melalui satu longgokan buah-buahan lalu
Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam longgokan tersebut dan
didapati didalamnya terdapat buah-buahan yang buruk. Rasulullah bertanya
kepada tuan punya buah-buahan lalu dijawab buah-buahan tersebut menjadi
buruk disebabkan musibah hujan. Maka Rasulullah s.a.w.menyebutkan
adakah kamu meletakkan buah-buahan yang elok di atas untuk dilihat oleh
orang ramai bahawa buah-buahan kesemuanya adalah baik. Lalu Rasulullah
s.a.w.

menegaskan

golonganku.

bahawa

barangsiapa

menipu

ia

bukan

daripada

Al-Ghazali (m.505H) dalam kitab Ihya Ulumiddin juga membicarakan


mengenai hisbah yang mana al-Ghazali bukan sahaja membicarakan dari
sudut feqah tetapi penekanan diberi dari sudut adab dan akhlak penguasa
hisbah. Beliau membahagikan kepada lima cara untuk penguasa hisbah
membenteras
peringatan

kemungkaran

yang

lembut,

iaitu

melalui

mengherdik

penerangan,

kata-kata

keras

nasihat

serta

yang

boleh

menyedarkan, mencegah dengan tangan dengan serta merta dan memberi


ancaman yang menakutkan. ( al-Zubaidi, al-Ithaf al-Sadah al-Mutaqin, 1989.
jil.

8,

hal.

27)

Ibn Taimiyyah menyebut bahawa tugas pemerintah bertujuan mencari


keredhaan Tuhan dan meninggikan kalimah Allah. Allah telah menciptakan
manusia dengan tujuan tersebut. Pemerintahan Islam bertanggungjawab
menggesa kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sama ada dalam
bidang yang besar atau kecil seperti hisbah.. Al-Jarsifi mengatakan bahawa
institusi hisbah merupakan institusi terpenting kerana ia memerlukan kepada
banyak undang-undang dan piagam. Tidak ada institusi yang lebih mulia
selepas institusi kehakiman kecuali institusi hisbah kerana ia melaksanakan
urusan

agama

dan

mempunyai

banyak

persamaan

dengan

institusi

kehakiman.

Para ulamak telah menetapkan bahawa orang yang menjadi pegawai hisbah
mestilah seorang yang beragama Islam, merdeka, adil, seorang yang tegas
dalam hukum hakam agama, mengetahui perkara yang mungkar yang zahir,
warak, tingkahlaku yang mulia dan mempunyai kesabaran yang tinggi.

Al-Mawardi mengariskan ciri-ciri tugas penguasa hisbah yang dilantik oleh


kerajaan iaitu tugasnya adalah fardu ain kerana dilantik untuk menjalankan
tugas tersebut dan tidak boleh mengabaikannya. Beliau harus bertegas
dalam menjalankan tugas dan bersedia menolong orang ramai. Di samping
itu,

pegawai

hisbah

boleh

mengambil

pembantu

untuk

melincinkan

tugasnya. Beliau juga boleh mengenakan hukuman taazir ke atas perbuatan


mungkar yang zahir selagi tidak melebihi hokum hudud. Gaji pegawai hisbah
boleh diambil dari baitul Mal dan beliauboleh berijtihad dalam perkaraperkara yang berkaitan dengan uruf kebiasaan setempat dan bukan dalam
hokum-hukum syarak. Pegawai hisbah juga boleh menggunakan kelantangan
serta kekerasan dalam mencegah perkara-perkara mungkar. Ini ialah kerana
tugas hisbah ialah untuk menakutkan. Oleh itu, tindakannya itu tidak
mencabuli bidang tugasnya. Kewajipan hisbah merupakan fardu kifayah
kepada orang awam dan menjadi fardu ain kepada pemerintah dan orang
yang

dilantiknya.

Antara bidang tugas pegawai hisbah ialah mencegah dan menghapuskan


kemungkaran yang tersebar di kalangan masyarakat dan mengambil
tindakan ke atas mereka. Pegawai hisbah juga berkewajipan menyuruh orang
ramai

menunaikan

solat

di

masjid.

Beliau

juga

berhak

mencegah

percampuran lelaki dan perempuan ketika bersolat di masjid. Oleh itu,


pegawai hisbah mestilah seorang yang tegas yang dapat mengambil
tindakan sewajarnya kepada pelaku maksiat. Beliau sentiasa membuat
rondaan di pasar-pasar untuk mencegah penipuan. Tugasnya adalah untuk
mengesan dan menghukum sebarang penipuan seperti penggunaan timbang
yang salah, pemalsuan barang atau seumpamanya dan juga bertugas
melaksanakan

peraturan

Islam

yang

berhubung

dengan

kejujuran,

kesopanan, moral dan kebersihan. Dalam konteks hari ini, institusi hisbah ini
mempunyai bidang kuasa yang lebih luas dan bukan terhad kepada tugas
yang disebut di atas sahaja. Bidang yang dijalankan oleh Direktorat
Penguatkuasaan

Majlis

Daerah

dan

Dewan

Bandaraya

merupakan

sebahagian daripada bidang hisbah. Begitu juga dengan pegawai pencegah


maksiat atau unit penguatkuasaan dan pencegahan Jabatan Agama Islam
Negeri dan Pengurusan Tatatertib Perkhidmatan Awam. Walaupun institusi
tersebut

tidak

memenuhi

kehendak

konsep

hisbah

yang

sebenar.

Ciri utama institusi hisbah ini mengenai peraturannya meliputi seluruh rakyat
jelata tanpa mengira agama, keturunan atau pangkat. Sesungguhnya ketua
negara,

hakim

atau

sesiapa

yang

mempunyai

autoriti

tidak

diberi

keistimewaan dan penguasa hisbah berhak mengambil tindakan atas


mereka. Tidak ada perbezaan seorang Islam dengan bukan Islam dalam
konteks urusniaga malah kedua-dua pihak diminta memenuhi kewajipan
masing-masing berdasarkan hukum-hukum dan perjanjian mereka. Oleh itu,
tugas utama penguasa hisbah ialah memastikan kehidupan masyarakat tidak
tercemar dengan kepercayaan dan amalan yang khurafat dan bidah. Di
samping itu, ia memiliki beberapa tugas-tugas pentadbiran yang tidak ada
kaitan lansung dengan masalah agama. Antara tugas hisbah ialah :

i. Pegawai hisbah perlu mengawasi sukatan dan timbangan barang


ii. Mengawasi peniaga supaya tidak menyembunyikan barang dengan tujuan
menaikkan
iii.

Mencegah

harga.
jual

beli

yang

fasik.

Antaranya

membeli

atas

belian

saudaranya, menjual ikan dalam sungai atau menjual burung di udara.


iv. Menyeru orang ramai menghormati masjid dan membasmi bidah

v. Mengawasi kubur-kubur orang Islam supaya tidak berlaku perbuatan


haram ke atas perkuburan tersebut. Umpamanya mencegah wanita daripada
meratap

di

kubur.

vi. Mencegah daripada penipuan orang tengah yang ingin menjual dengan
harga

yang

mahal

vii. Menjaga kesihatan orang ramai dengan menegah minum arak atau
memainkan

alat-alat

hiburan

yang

boleh

melalaikan

mereka.

Al-Mawardi membahagikan hisbah kepada dua kategori iaitu gesaan


melakukan perkara maaruf dan larangan dari melakukan perkara mungkar.

Dalam gesaan melakukan perkara maaruf, maka ia terbahagi kepada tiga


bahagian iaitu yang berkaitan dengan hak Allah seperti gesaan menunaikan
solat jumaat apabila mencukupi bilangan yang disepakati iaitu seramai 40
orang atau lebih. Penguasa hisbah wajib menggesa mereka menunaikan
solat

jumaat

dan

menghukum

mereka

yang

cuai

melakukannya.

Hisbah yang berkaitan dengan hak manusia seperti menolong orang yang
putus perbelanjaan dalam perjalanan. Penguasa hisbah boleh menggunakan
wang baitulmal atau meminta orang yang berkemampuan membantu
mereka. Begitu juga beliau boleh mengarahkan supaya hutang yang lewat
dibayar

dijelaskan

segera.

Hisbah yang berkaitan dengan perkongsian hak Allah dan hak manusia
seperti gesaan terhadap para wali untuk mengahwinkan para janda dengan
lelaki yang sekutu (sepadan) dengan mereka apabila mereka memintanya.
Begitu

juga

memastikan

wanita-wanita

mematuhi

edah

mereka.

Berhubung dengan larangan dari melakukan perkara mungkar, ia terbahagi


kepada tiga bahagian iaitu yang berkaitan dengan hak Allah dalam perkara
ibadat. Salah satunya ialah imam dilarang menyaringkan suara bagi
sembahyang

yang

telah

ditetapkan

dilakukan

secara

senyap

atau

sebaliknya. Dalam keadaan ini, penguasa hisbah boleh membantah dan


menghukumnya. Begitu juga hak Allah dalam perkara yang diharamkan
seperti

menegah

orang

Islam

meminum

arak.

Hisbah yang berhubung dengan hak manusia seperti melarang menyakiti


jiran. Hisbah yang berhubung dengan perkongsian hak Allah dan hak
manusia seperti larangan menjenguk ke dalam rumah kediaman orang lain.
Begitu juga penguasa hisbah boleh menggesa para hakim untuk mendengar
pengaduan di antara pihak yang berbalah dengan segera. Apa yang menarik
di sini ialah penegasan dari Imam Mawardi mengenai institusi hisbah ini.
Menurutnya, kegiatan hisbah adalah salah satu dari prinsip agama Islam.
Oleh sebab itu para khulafa menjalankan sendiri tugas tersebut kerana
kepentingannya yang menyeluruh serta banyaknya pahala daripada kegiatan
tersebut. Tetapi malangnya kegiatan ini mula diabaikan oleh pemerintah
serta

diserahkan

kepada

pembantu-pembantu

yang

hanya

bertujuan

mencari nafkah hidup dan terdedah kepada amalan rasuah. Maka fungsinya
mulai lemah dan orang ramai tidak mempedulikannya lagi. Walaupun begitu,
ini tidak bererti apabila berlaku kelemahan serta kekurangan di dalam
dasarnya

maka

hukumnya

tidak

dilaksanakan.

Institusi hisbah ini berasal dari Islam. Ini menolak pandangan golongan
orientalis seperti Zeidah A. Nacola, dalam buku al-Hisbah wa al-Muhtasib fi

al-Islam (hal. 31) yang menyebut bahawa institusi ini diambil dari sistem
Rom yang dikenali sebagai Edile Curule atau dari system Yunan yang dikenali
sebagai Agoronomues. Ini kerana institusi hisbah amat berbeza dengan
sistem tersebut. Institusi hisbah berlandaskan kebaikan dan kepentingan
umum. Ia juga berteraskan prinsip gesaan kepada perkara kebaikan dan
mencegah perkara mungkar. Asas ini merupakan prinsip dalam syariat Islam
yang diambil dari al-Quran. Lagipun, kaum muslimin di permulaan Islam
tidak mengenali system-sistem dari Rom dan Yunan dan tidak ada hubungan
dengan

kedua-dua

negara

tersebut

ketika

itu.

Sementara pendapat yang menyebutkan hisbah ini diasaskan pada kurun


kedua hijrah juga tidak tepat seperti pendapat Sayyid Amer Ali yang
menyebutkan al-Mahdi sebagai pengasas institusi hisbah dalam karyanya A
Short History of Saracens (hal. 420). Ini kerana institusi ini telah berkembang
pada zaman Rasulullah di mana baginda telah melantik Saidina Umar
menjadi penyelia di pasar Madinah dan Said bin Said bin As menjadi
penyelia di pasar Mekah. Pada zaman khalifah mereka sendiri menjalankan
tugas ini. Saidina Umar pernah melantik Abdullah bin Atbah dan Saib bin
Zaid menjadi penyelia di pasar Madinah semasa pemerintahannya. Pada
zaman Umawi, khalifah Walid bin Abdul Malik pernah menjalankan tugas ini.
Pada

zaman

permulaan

Abassiyah

institusi

ini

semakin

berkembang

maju.Khalifah Mansor (m. 158H) pernah melantik Asim bin Sulaiman dan
Abu Zakaria Yahya bin Abdullah menjadi pegawai hisbah. Ini sekaligus
menolak pendapat yang menyebutkan al-Mahdi (m. 169H) dan al-Rashid (m.
193H)

sebagai

pelopor

hisbah.

Penulis berpendapat institusi hisbah ini telah wujud pada zaman Rasulullah

s.a.w dan semakin berkembang menjadi institusi rasmi kerajaan pada zaman
Abassiyah. Hisbah ini bukan baru diwujudkan pada zaman Abassiyah seperti
sesetengah pendapat orientalis. Pada zaman Abassiyah, institusi ini telah
menjadi

satu

sistem

yang

lebih

teratur

dan

sistematik.

Zafir al-Qasimi juga berpendapat hisbah berasal dari Islam berdasarkan


hujah-hujah di atas. Malahan orang Kristian yang mengambil sistem hisbah
dari Andalus yang dikenali oleh mereka sebagai almotacep (Nizam al-Hukm,
Zafir

al-Qasimi,

jil.

1,

hal.

615).

Musa al-Husaini juga mempunyai pendapat yang sama dalam artikelnya The
Institutoin of Hisbah In early Islam (Islamic Review, 1969) dan al-Nizam alHisbah fi Islam (al-Azhar, 1964). Dalam artikel ini beliau menyanggah
pendapat yang mengatakan ulama Islam mengambil konsep hisbah dari
buku Book of The Perfect iaitu buku yang mengatur hal ehwal peniaga dan
saudagar di Konstantinopolis. Beliau telah memberi lima perbezaan di antara
kedua-dua buku tersebut dari segi hukum-hukum asas. Antaranya ialah Book
of The Perfect menekankan barangan mutiara, pertukaran wang, penjualan
sutera, minyak wangi, barangan kulit, jualan babi dan arak. Sedikit sahaja
bahagian yang menyentuh barangan makanan, roti, penternakan dan
pertukangan. Sementara hisbah menekankan keperluan orang ramai seperti
makanan, pakaian , pembinaan masjid dan tidak terhad kepada sesuatu
golongan tertentu seperti khalifah atau gabenor. Ini membuktikan keduaduanya mempunyai pendekatan yang sama sekali berbeza dari segi makna
dan matlamat. Dalam Book of The Perfect tidak ada bab yang membicarakan
tentang moral dan akhlak sementara hisbah menekankan akhlak dan
memberi keutamaan tentang perkara ini. Para penulis buku hisbah sepakat

menyatakan bahawa hisbah berteraskan prinsip agama dan sebahagian dari


syarak.

Secara

ringkasnya,

hisbah

merupakan

sebahagian

daripada

sistem

pentadbiran Islam yang bertujuan untuk memelihara kepentingan umum.


Konsep pelaksanaannya terpulang kepada keadaan semasa. Dalam konteks
sekarang, bidang kuasa dalam kawalan harga dan pasar telah ditadbir oleh
Kementerian Hal Ehwal Pengguna sementara yang berkaitan dengan urusan
agama ditadbir oleh Jabatan Agama. Walaupun begitu, konsep hisbah perlu
difahami dengan sebenar supaya ia mengambarkan keadilan agama Islam.
Pengwujudan institusi hisbah ialah untuk mengatur dan mentadbir segala
urusan kemanusiaan selaras dengan Islam. Ia merupakan badan direktorat
penguatkuasaan.

Lampiran

Buku-Buku

Turath

Mengenai

Hisbah.

1. Abdul Rahman bin Nasr al-Shayrazi (m. 589H), Nihayat al-Ratbah fi Talab
al-Hisbah,

Lujnah

talif

wa

Tarjamah,

Kaherah,

1946.

2. IbnTaimiyyah,(m. 728H), Hisbah fi al-Islam, Jamiah al-Islamiah Madinah alMunawwarah.


3. Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurashi (terkenal sebagai Ibn
al-Ukuwwah m. 729H), Maalim al-Qurbah fi Ahkam al-Hisbah, Cambridge,
London

1937.

4. Muhammad bin Muhammad al-Saqati al-Malqi al-Andalusi, Fi Adab alHisbah,

Dar

al-Fikr

al-Hadith,

Beirut,1987.

5. Muhammad Ahmad bin Basam, Nihayat al-Ratbah fi Talab al-Hisbah,


Baghdad,

1968.

6. Jamaluddin Yusuf bin Abdul Hadi (Ibn al-Mubarrad al-Dimashqi, m. 909H),


al-Hisbah,

Beirut,

1937.

7. Abu Fadl Jaafar bin Ali al-Dimashqi, al-Isharah ila Mahasin al-Tijarah,
Kaherah,1318H
8. Abdul Rahman bin Abu Bakar al-Dimashqi, (dikenali dengan al-Jawhari),
Mukhtasar
9.

Ali

fi
Hassan

Kasf
al-Khuzai,

al-Asrar,
al-Dalalat

Beirut,

al-Samiyyah,

1909.
Tunisia,

t.t.

10. Muhmmad Husain al-Idris al-Kattani, al-Tartib al-Idariyyah, Rabat, 1927


11. Muhammad bin Ahmad bin Abdun (Ibn Abdun), al-Qada wa al-Hisbah,
Ibn Abdul Rauf, Adab al-Hisbah wa al-Muhtasib, Umar bin Uthman al-Jarsifi,
al-Hisbah, dalam Thalatha al-Rasail fi Adab al-Hisbah wa Muhtasib, Kaherah,
1955.
12. Yahya bin Umar al-Andalusi (m. 289H), al-Ahkam al-Suq, Maahad al-Misr
al-Dirasat

Fi

Madrid,

1956.

13. Ibn Abbas Ahmad bin Muhammad Marwar al-Sarakhsi (m. 286H), alHisbah

al-Kabir

dan

Hisbah

al-Saghir.

14. Umar Muhammad bin Awad al-Sanami (m.734H), Nasab al-Ihtisab, Dar
al-Ulum,

Riyadh,

1982.

15. Najimuddin Abu Abbas bin Muhammad bin Ali al-Ansari Ibn al-Raah
(m.710H),
16.

Imam

Buku-Buku

al-Ratbah
Nasr

al-Haq

Semasa

fi
al-Atrash

(m.

mengenai

Hisbah.
304H),

al-Ihtisab.

Hisbah.

1. Ibrahim Dasuqi al-Shadi, Hisbah fi al-Islam, Maktabah Dar al-Urubah,

Kaherah,

1962.

2. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Hisbah fi al-Islam, Matbaah Isa al-Halabi,


Kaherah.
3.

Abdul

Razaq

Hassan,

al-Hisbah,

Baghdad,

1946.

4. Muhammad al-Mubarak, al-Dawlah wa Nizam al-Hisbah Inda Ibn Taimiyyah,


Dar

al-Fikr,

Beirut,

1967.

5. Nicola A. Zeidah, al-Hisbah wa al-Muhtasib, Percetakan Katholik, Beirut,


1962.
6. Rashad Abbas Matuq, Nizam al-Hisbah fi Iraq, Matbaah al-Tahamah,
Jeddah,

1982.

7. Saham Abu Zaid, al-Hisbah fi Misr al-Islamiah, Haiah al-Misriyah al-Ammah


li
8.

Kaherah,
Sayyid

al-Baz

1986.

al-Araini,

Hisbah

fi

Byzantin.

9. Abdullah Muhammad Abdullah, Wilayah al-Hisbah, Maktabah al-Zahra,


Kaherah,

1996.

10. Ali Abdul Qadir, al-Fiqh al-Islami wa al-Qada wa al-Hisbah, Dar al-Maarif,
Tunis,

1994.

11. Saad Abdullah Arifi, al-Hisbah wa Niyabah al-Ammah, Dar Rashad,


Riyadh,

1986.

12. Awad Muhammad Awad, Tabiah al-Hisbah wa Shurut al-Muhtasib,


Maahad

al-Alami

al-Fikr

al-Islami,

Kaherah,

1990.

13. Subhi Abdul Munim Muhammad, Hisbah Fi al-Islam, Dar Riyad al-Salihin,
1993.
14. Dirasat fi Hisbah wa Muhtasib Inda Arab, Baghdad, 1988.(kumpulan
kertas kerja)