Anda di halaman 1dari 31

PROSUDER BUKA SEBUT HARGA

KANTIN SEKOLAH

PERSEDIAAN BUKA
SEBUT HARGA
Jawatankuasa Kantin Sekolah mengadakan mesyuarat berkaitan persediaan
buka sebut harga baru kantin sekolah. Pengerusi ( Pengetua/Guru Besar )perlu
melantik jawatankuasa berikut untuk persediaan buka sebut harga.
i.

Jawatankuasa Teknikal
a. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
b. Seorang guru
c. Pegawai kerani/kerani sekolah

ii.

Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga


a. Penolong Kanan Pentadbiran
b. 2 orang guru.

iii.

Jawatankuasa Sebut Harga( Jawatankuasa Pemilih )


a. Pengetua / Guru Besar - Pengerusi

b. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid


c. Seorang guru kanan ( Bagi sekolah rendah perlu seorang pegawai
dari JPN/PPD Kumpulan Profesional )

PERANAN JAWATANKUASA
i. Peranan Jawatankuasa Teknikal

Jawatankuasa Teknikal perlu mengadakan mesyuarat bagi tujuan menyediakan


Notis Sebut Harga dan perkara berikut :
o Tawaran Sebut Harga

- ( Lampiran 8, ms. 58 )

o Borang Permohonan

- ( Lampiran 9, ms. 60 )

o Borang ButiranPemohon

- ( Lampiran C, ms. 81 )

o Harga Standard

- ( Lampiran JPN )

o Peti Sebut Harga

Notis Sebut Harga Kantin perlu disibarkan dengan menampal notis di


tempat-tempat awam serta sekolah-sekolah berhampiran.

Jawatankuasa ini mula beroperasi mulai 15 Ogos hingga 1 September.

Sedikan senarai pemohon yang mengambil borang kantin. Borang ini diberi
percuma.

ii.

Peranan Jawatankuasa Buka Peti Sebut Harga

Jawatankuasa Buka Sebut Harga bermesyuarat dan membuka peti sebut


harga. Semua sampul dibuka dan direkodkan mengikut bilangan pemohonan.

Jawatankuasa Peti Buka Sebut Harga perlu mengisi nama dalam Borang
Lampiran 1.

Setiap sampul mesti ditulis bilangan, ditandatangan, ditulis tarikh dan masa.
Contoh : ( Jika terdapat lima pemohon )

iii.

Buka sampul 1/5 , kemudian tanda tangan semula dimuka depan Lampiran 9.
( Sila ikut prosuder seperti dihadapan sampul surat tersebut )

Senaraikan nama pembida tersebut dalam Borang Lampiran 2.

Setelah selesai semua sampul dibuka dan disenaraikan dalam


BorangLampiran 2. Jawatankuasa perlu menyimpan semula dalam peti sebut
harga untuk tujuan pemilihan oleh Jawatankuasa Sebut Harga( Jawatankuasa
Pemilih )

Peranan Jawatankuasa Sebut Harga( Jawatankuasa Pemilih )


Pengerusi

Pengetua/G.Besar

S/Usaha

PK Hal Ehwal Murid

Ahli J/Kuasa

Sekolah Menengah -Seorang guru penolong.


Sekolah Rendah
- Seorang pegawai dari
JPN/PPD ( Kumpulan Pengurusandan Profesional )

Catatan : Mesyuarat dalam bulan Oktober.

Melantik guru penolong untuk mencatat minit mesyuarat pemilihan.

Menyemak Borang Lampiran 2.

Semak semua dokumen setiap pembida.

Membuat perbandingan antara pemohon dari segi pengalaman, modal, sijil


kewangan, sijil pendaftaran, harga bidaan dan lain-lain dokumen.

Menyenaraikan mengikut hariki keputusan. ( Sila isikan dalam Borang


Lampiran 3 )

Membuat keputusan memilih Pengusaha Kantin.

Pembida ( Pemohon) yang berjaya dimaklumkan melalui surat yang


disediakan oleh pihak sekolah. ( Lampian 4 )Salinan surat ke JPN/PPD.
Surat kepada Pembida yang tidak berjaya dan wang pertaruhan
dikembalikan. Taikh pemakluman ialah dari 1 15 November.

PERSEDIAAN PERJANJIAN KANTIN

Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan kerani menyediakan Perjanjian Kantin
Sekolah untuk tempoh 2 tahun( 24 bulan ). Rujuk Buku Pengurusan Kantin
Sekolah Lampiran 10, ms. 66.

Pengetua/Guru Besar memanggil pembida yang berjaya berbincang tentang


perkhidmatan pengurusan kantin sekolah sebelum menanda tangani
perjanjian.

Sekiranya terdapat persetujuan dari kedua-dua belah pihak maka perjanjian


ditandatangani dan perjanjian disetemkan. Duti setem dibiayai oleh
pengusaha.

PENYERAHAN KANTIN

Pihak sekolah menyerah kunci kantin dan Buku Panduan Pengurusan Kantin
kepada pengusaha.

Pastikan bayaran Sewaan, Deposit Kantin, Deposit Air dan Deposit Elektrik
telah dibayar dan resit penerimaan perlu dikeluarkan oleh sekolah.

Pengusaha Kantin perlu mengemas, membersih dan melaporkan perkara yang


perlu diambil tindakan jika ada kerosakkan.

KURSUS PENGENDALIAN MAKANAN

Pengusaha dikehendaki menghadiri kursus Pengendali Makanan yang


dianjurkan oleh pusat-pusat pengendali makanan yang berdaftar dengan
Jabatan Kesihatan Negeri

SUNTIKAN TY2

Pengusaha dan Pembantu wajib menjalani pemeriksaan kesihatan dan


mendapatkan suntikan TY2 sebelum menjalankan perkhidmatan.

Kos suntikan TY2 ditanggung oleh pengusaha.

PROSUDER TAMBAHAN SETAHUN

(2+1)

Pengusaha Kantin yang berminat untuk menyambung perkhidmatan perlu


menghantar surat permohonan kepada pihak sekolah ( Jawatankuasa Sebut Harga
Kantin ). Pengusaha kantin perlu memohon pada 1 Ogos hingga 15 Ogos ..
Bagi pengusaha yang telah tiga tahun mengusaha kantin di sekolah yang sama,
pengusaha kantin tersebut tidak lagi boleh memohon untuk pelanjutan satu tahun.
Pihak sekolah perlu memastikan jika sekiranya terdapat permohonan perlanjutan
kantin, maka Jawatankuasa Kantin Sekolah hendaklah bermesyuarat untuk menilai
tentang perkhidmatan yang telah diberikan oleh pengusaha kantin tersebut. Semua
minit mesyuarat tersebut akan digunakan oleh Jawatankuasa Sebut Harga untuk
membuat keputusan sama ada menyambung perkhidmatan atau sebaliknya.
Bagi semua sekolah rendah, Jawatankuasa Sebut Harga(Jawatankuasa Pemilih )
Pengerusi adalah Guru Besar, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang
pegawai daripada jabatan pelajaran atau pejabat pelajaran daerah sebagai ahli
jawatankuasa. ( Kumpulan Profesional )
Bagi sekolah menengah, Jawatankuasa Sebut Harga( Jawatankuasa Pemilih )
Pengerusi adalah Pengetua, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dan seorang guru
kanan. ( Rujuk Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah- ms. 29 )
Keputusan perlu dirahsiakan, sehingga surat rasmi dikeluarkan oleh pihak sekolah
dari 16 Ogos. hingga 31 Ogos.. . Keputusan kepada pemohon akan
dikeluarkan pada bulan September. Surat rasmi dihantar oleh pihak sekolah.
Perjanjian Tambahan Setahun perlu dibuat dan disetemkan. Duiti setem dibayar
oleh pengusaha. ( Sila semak Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah Lampiaran 11 ms. 74)

LAMPIRAN 1

SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA


JAWATANKUSA PEMBUKA PETI SEBUT HARGA
KOD SEKOLAH :

ENROLMEN PELAJAR :

NAMA SEKOLAH : ....


TARIKH : ..
KEAHLIAN
1.

MASA : ....

Pengerusi
Jawatan

: .

Tanda Tangan

: ..

Gred Jawatan : .
2.

Ahli Jawatankuasa:
2.1 Nama
Jawatan

: ..

Tanda Tangan ...

: ..

Gred Jawatan : .
2.2. Nama
Jawatan

: ..
: ..

Gred Jawatan : ....

Tanda Tangan

LAMPIRAN 1A

SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA


JAWATANKUSA SEBUT HARGA
KOD SEKOLAH:

ENROLMEN PELAJAR : ...

NAMA SEKOLAH :..


TARIKH : ..
KEAHLIAN

MASA :..

1. Pengerusi

: .

Jawatan

: .

Gred Jawatan

: ...

Tanda Tangan

2. Ahli Jawatankuasa:
2.1 Nama
Jawatan
Gred Jawatan
2.2. Nama
Jawatan
Gred Jawatan

: ..

Tanda Tangan

: ..
: ...
: ..
: ..
: ....

Tanda Tangan

LAMPIRAN 2

SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA


SEKOLAH ..............................................
SENARAI PEMOHON :
Bil.

Nama Pengusaha

Modal Berbayar
Pusingan

Tanda Tangan Pengerusi


Ahli :

Kadar Sewaan
Yang Dibida

Pengalaman

Sijil Kewangan*

Tanda Tangan Ahli :

Kedudukan
Pemilihan

Tanda Tangan

Nama : Nama : .
..

Nama :

Jawatan : Jawatan :

Jawatan :

LAMPIRAN 3
Catatan : * Tandakan _/ jika ada.

SEBUT HARGA KANTIN SEKOLAH -SEKOLAH MALAYSIA


PEMILIHAN PEMBIDA/PENGUSAHA

SEKOLAH
......................................
ULASAN DAN SEBAB :
Kedudukan dan Keputusan Sebut Harga :
Mesyuarat bersetuju dengan sebulat suara membuat keputusan pilihan/ ketentuan berdasarkan :Bil.

Kedudukan : ( Nama Syarikat )

Ulasan dan Sebab

1
2
3
4
5
6
7
Tanda Tangan Pengerusi
.
Nama :
.

Tanda Tangan Ahli :


Nama :

Jawatan : ..
....
Tanda Tangan Ahli : ...
Nama :
Jawatan : ...

Jawatan :

Tarikh :

LAMPIRAN 4
..
..
.
Rujukan
Tarikh :

.
Tuan/Puan,
SEBUT HARGA PEROLEHAN KANTIN SEKOLAH
Nama Sekolah : .
Alamat Sekolah : .
Adalah saya di arah merujuk kepada perkara di atas.
2. Sukacita dimaklumkan pihak tuan/puan telah dipilih sebagai pengusaha
kantin seperti di atas.
3. Sehubungan itu, pihak tuan/puan dikehendaki hadir ke sekokolah seperti di
atas bagi menada tangani surat penerimaan tawaran dan menurunkan tanda
tangan pada surat perjanjian kantin di sekolah tersebut dalam tempoh 14 hari
daripada tarikh surat ini.
4. Pihak tuan/puan tertakluk kepada perjanjian bagi tujuan mengendalikan
makanan bagi pihak syarikat tuan/puan sendiri. Jika sekiranya didapati pihak
tuan/puan memberi kuasa mengurus kepada pihak lain tanpa kebenaran bertulis
dari pihak berwajib, bermakna tawaran ini terbatal dengan sendirinya.
Sekian, terima kasih.

( Tanda tangan )

Nama :
Pengerusi Sebut Harga Perolehan Kantin.
Pengetua/Guru Besar
SMK/SK/SJKC/SJKT

Sekolah .........................................................
...........................................................................
...........................................................................

Ruj. Kami:
Tarikh :
..............................................................
.............................................................
.............................................................

Tuan
PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN PERTAMA)
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas
2.
Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan telah gagal menjelaskan bayaran sewa
bulanan premis kantin tuan di Sekolah Kebangsaan ....................... bagi bulan ...................
mengikut tarikh yang telah ditetapkan dalam surat perjanjian penyewaan kantin.
3.
Tuan hendaklah menjelaskan bayaran sewa premis kantin tuan dalam tempoh 14 dari
tarikh tuan menerima surat ini. Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan
kantin ini akan membolehkan pihak kerajaan mengambil langkah menamatkan perjanjian
penyewaan kantin antara pihak tuan dengan kerajaan.
4.

Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

BERKHDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menurut perintah,

....................................................
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan
s.k. 1. Unit Hal Ehwal Murid, JPN Selangor
2. Fail kantin

Sekolah .........................................................
...........................................................................
...........................................................................

Ruj. Kami: .
Tarikh :
.........................................................................
........................................................................
........................................................................

Tuan
PERINGATAN PEMBAYARAN PENYEWAAN KANTIN (AMARAN KEDUA)
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas
2.
Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa
bulanan kantin Sekolah Kebangsaan ........................ bagi bulan .................. sungguhpun
Notis Peringatan Pembayaran Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) .......................................
bertarikh ............... telah diberikan.
3.
Kegagalan pihak tuan menjelaskan bayaran sewa bulanan kantin ini membolehkan
pihak kerajaan menamatkan perjanjian dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuan menerima surat
ini.. Notis Penamatan Perjanjian akan dikeluarkan sebaik sahaja tempoh yang diberikan
kepada tuan untuk menjelaskan sewa bulanan premis kantin tuan ini tamat. Sayugia
diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat dari
penamatan perjanjian ini.
4.

Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

BERKHDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

.......................................................
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan
s.k. 1. Unit Hal Ehwal Murid, JPN Selangor
2. Fail kantin

Sekolah .........................................................
...........................................................................
...........................................................................

Ruj. Kami: .
Tarikh :

............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Tuan
NOTIS PENAMATAN PERJANJIAN PENYEWAAN KANTIN
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas
2.
Adalah dimaklumkan bahawa pihak tuan masih gagal menjelaskan bayaran sewa
bulanan kantin Sekolah Kebangsaan .................................... bagi bulan ...............................
sungguhpun surat Peringatan Penyewaan Kantin (Amaran Pertama) ........................................
bertarikh
..................
dan
surat
Peringatan
Penyewaan
Kantin
(Amaran
Kedua................................... bertarikh ................................ telah diberikan.
3.
Sehubungan dengan itu Perjanjian Penyewaan Kantin antara pihak tuan dan Kerajaan
Malaysia di Sekolah Kebangsaan ................................. ditamatkan pada ..............................
Pihak tuan boleh mengemukakan rayuan dalam tempoh tujuh hari dari penamatan tersebut.
Sayugia diingatkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat
dari penamatan perjanjian ini.
Kerjasama dan keperihatinan dari pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih.
BERKHDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
......................................................
Guru Besar
Sekolah ................................................
s.k.

1. Unit Hal Ehwal Murid, JPN Selangor.

2. PPD

KES PENUTUPAN KANTIN SEKOLAH

1.

NAMA SEKOLAH :

2.

ALAMAT

3.

NO. TELEFON

4.

NO. FAKS

5.

DAERAH

6.

TARIKH

7.

MASA

8.

BILANGAN MURID :

9.

KRONOLOGI KEJADIAN :
9.1.

PUNCA DAN LATARBELAKANG KEJADIAN


..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

9.2.

TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA


9.1.1. Sekolah

9.1.2. Pejabat Pelajaran Daerah

9.1.3. Pejabat Kesihatan Daerah

10. NAMA PEGAWAI PENYIASAT


10.1.

..

10.2.

..

10.3.

..

11. TARIKH SIASATAN :


12. STATUS KES :( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula )
13. CADANGAN :
..
..
..

14. HAL-HAL LAIN (jika ada)

..
..
..

15. LAMPIRAN
( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara, Lampiran A,
Permarkahan Kendiri Kantin SekolahSemasa kejadiandan lain-lain surat )
.
Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

KES KERACUNAN SMK/SK


1.

TAJUK BERITA

2.

NO. ADUAN

3.

AKHBAR

4.

TARIKH

5.

LAMPIRAN

6.

LAPORAN SIASATAN
6.1.

ISU/PERKARA

6.2 NAMA SEKOLAH:


6.3

PIHAK YANG TERLIBAT:


6.4 TARIKH / MASA / TEMPAT :
6.5 KORONOLOGI KEJADIAN
6.5.1

..................................................................................................................
.
..................................................................................................................
.
..................................................................................................................
.
..................................................................................................................
.
..................................................................................................................
.

6.6

TINDAKAN YANG TELAH DAN AKAN DIJALANKAN / DILAKSANA


6.6.1 Sekolah

..................................................................................................................
.
..................................................................................................................
.
..................................................................................................................
.
..................................................................................................................
.

6.6.2.

Pejabat Pelajaran Daerah laporan bertulis.


...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

6.6.3.

Jabatan Pelajaran Negeri


...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

6.6.4

Pusat Kesihatan Daerah


...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

6.7

NAMA PEGAWAI MENYIASAT


6.7.1. ..
6.7.2. ..
6.7.3. ..

TARIKH SIASATAN :

STATUS KES :( Dalam siasatan/ Disita atau Beroperasi semula )

CADANGAN JPN:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

7.

HAL-HAL LAIN (jika ada)


10.

LAMPIRAN
( Sila kepilkan bersama Notis Penutupan Sementara, Lampiran A, Permarkahan
Kendiri Kantin SekolahSemasa kejadiandan lain-lain surat )
Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

LAMPIRAN 10
PERJANJIAN PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH
PERJANJIAN ini dibuat pada (tarikh semasa)
.. Antara Kerajaan Malaysia ,yang bagi maksud
Perjanjian inidiwakili oleh Sekolah ........
(kemudian dari ini disebut Kerajaan) bagi pihak pertama; dengan

(No
Syarikat: ..)sebuah syarikat yang diperbadankan di bawah
undang undang Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di
(kemudian dari ini disebut Pengusaha Kantin) sebagai pihak yang satu lagi.

BAHAWANYA
A. Kerajaan bersetuju untuk memberikan hak kepada Pengusaha Kantin untuk berniaga
bahan bahan makanan dan minuman mengikut senarai yang ditetapkan oleh
Kerajaan
di
permis
yang
disediakanolehSekolah..;
dan
B.

Pengusaha Kantin bersetuju untuk menerima hak itu dan mengusahakan kantin
Sekolah tersebut atas syarat syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

ADALAH DENGANINI kedua dua pihak bersetuju seperti berikut :


1. Takrif
Dalam Perjanjian ini perkataan perkataan berikut membawa maksud yang ditetap
baginya, melainkan jika konteksnya memerlukan maksud yang lain

Kerajaan

Sekolah

Kantin

Kantin

Pengusaha

ertinya
Ketua
Setiausaha
Kementerian
Pelajaran,
KetuaPengarah Kementerian Pelajaran, Timbalan Ketua
Pengarah Sektor Operasi Pendidikan, Pengarah Bahagian
Pengurusan Sekolah Harian, Pengarah Pelajaran Negeri Pulau
Pinang, Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai yang
diberi kuasa sewajarnya;
Ertinya
Sekolah.Yang
termasuklah Guru Besar / Pengetua Sekolah dan Pegawai
yang diberi kuasa sewajarnya;
Ertinya(Nama
Syarikat)
..
Yang termasuklah wakilnya yang diberi kuasa, waris,
penerima serah hak dan pekerja-pekerjanya di mana
berkenaan;
Ertinya premis yang disediakan oleh Sekolah untuk digunakan
sebagai kantin.

2. Persetujuan Pengusaha Kantin

Pengusaha Kantin bersetuju untuk mengusahakan kantin di permis yang ditetapkan


oleh Sekolah dan kedua dua pihak bersetuju bahawa Pengusaha Kantin
bertanjungjawab sepenuhnya untuk mengusahakan kantin berdasarkan
syarat
syarat yang ditetapkan oleh Perjanjian ini.
3. Tempoh Perjanjian
3.1 Perjanjian ini adalah bagi suatu tempoh selama dua puluh empat bulan (24 bulan)
mulai daripada01 Disember (Kemudian dari ini disebut Tarikh Kuat
Kuasa Perjanjian ) Sehingga 30 November .. (kemudian dari ini disebut
Tarikh Tamat Perjanjian).
3.2 Perjanjian ini boleh dilanjutkan untuk tempoh dua belas (12) bulan
lagi bermula
selepas tamat tempoh yang disebut dalam Fasal 3.1
dengan persetujuan kedua
dua pihak dan pelanjutan tempoh ini
hendaklah
dibuat secara bertulis
melalui Perjanjian Tambahan menurut format yang ditetapkan di lampiran II.
Perlanjutan tempoh ini hendaklah berdasarkan terma dan syarat yang sama
melainkan peruntukan Fasal 3.2 ini.
4. Wakil Kerajaan Mengeluarkan Arahan
Bagi maksud pelaksanaan Perjanjian ini,Kerajaan adalah diwakili oleh Guru
Besar /Pengetua Sekolah yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa
-apa
arahan kepada pengusaha kantin yang selaras dengan peruntukan
perjanjian
ini.
5. Sewa Kantin
5.1 Dalam tempoh perjanjian ini berkuat kuasa , Pengusaha Kantin
hendaklah
membayar
kepada
kerajaan
sewa
kantin
berjumlah
Ringgit
.
(RM..)setiap bulan kecuali bulan Disember ( kemudian dari ini disebut
Sewa Kantin).

5.2 Pengusaha Kantin hendaklah membayar Sewa Kantin kepada Kerajaan , melalui
Guru Besar / Pengetua Sekolah, pada minggu pertama tiap tiap bulan kalender.
5.3 Sewa kantin pada bulan Disember dikecualikan.

Deposit Sewa Kantin

6.1 Pengusaha Kantin hendaklah menyerahkan wang deposit berjumlah Ringgit

..(RM
..), yang bersamaan dengan sebulan Sewa Kantin,tidak lewat
dari tujuh (7) hari daripada Tarikh Kuatkuasa Perjanjian kepada Guru Besar /
Pengetua sekolah.

6.2 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh Sekolah kepada Pengusaha Kantin, tanpa
faedah, tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tarikh tamat perjanjian, tertakluk
kepada apa apa potongan oleh Kerajaan sebagaimana yang di benarkan di
bawah perjanjian ini.
6.3 Wang deposit tidak akan dikembalikan jika pengusaha kantin menarik diri sebelum
tarikh tamat perjanjian.

Bayaran Penggunaan Elektrik dan Air dan Deposit


7.1 Pengusaha Kantin Bertanggungjawab ke atas penggunaan elektrik dan air di Kantin
Sekolah sepanjang tempoh kuatkuasa Perjanjian dan bayaran bagi penggunaan
elektrik dan air itu hendaklah dibayar terus oleh Pengusaha Kantin kepada pihak
berkuatkuasa yang berkenaan.
7.2 Sebagai sekuriti bagi pelaksanaan
tanggungjawab ini, Pengusaha Kantin
hendaklah
menyerahkan
wang
berjumlah
Ringgit
..
(RM) sebagai deposit bayaran elektrik dan air tidak lewat dari
tujuh(7) hari daripada tarikh kuatkuasa perjanjian kepadaGuru Besar /Pengetua
sekolah.
7.3 Wang deposit ini akan dikembalikan oleh sekolah kepada pengusaha kantin, tanpa
faedah, tidak lewat dari tujuh (7) hari daripada tamat perjanjian, tertakluk kepada
apa-apa potongan oleh Kerajaan jika terdapat apa-apa bayaran elektrik dan air
yang tertunggak.

Penyediaan dan Penjualan Makanan dan Minuman


8.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan penjualan makanan dan minuman yang
disediakan adalah menepati spesifikasi yang ditetapkan sebagaimana dalam
LAMPIRAN D dan Pengusaha Kantin juga hendaklah memastikan agar makanan dan
minuman tersebut dijual pada harga sebagaimana yang ditetapkan
dalam
LAMPIRAN D.

8.2 Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi garis paduan


dan arahan yang
terkandung dalam Garis Panduan Kantin Sekolah yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia dari semasa ke semasa.
8.3 Makanan yang dihidangkan hendaklah
halal dan tidak berlawanan dengan
kehendak kehendak agama
Islam dan disediakan
mengikut peraturan
peraturan kesihatan yang ditetapkan oleh Kerajaan seperti yang terdapat dalam
Garis Panduan Kantin Sekolah.
8.4 Barang barang dapur,alat- alat memasak, pinggan mangkuk dan tempat tempat
menyimpan bahan makanan dan pekakas memasak hendaklah
semuanya
digunakan bagi tujuan memasak makanan yang halal sahaja.
8.5 Barang barang yang tidak halal, sama ada mentah,bermasak atau diproses,
adalah dilarang dibawa masuk ke dalam kantin.
8.6 Bahan makanan yang dibawa dari luar Sekolah hendaklah menggunakan alat
perkakasnya sendiri dan tidak boleh menggunakan barang barang atau alat
perkakas kantin.
8.7 Pengusaha Kantin hendaklah menjaga kebersihan kantin dan persekitaranya pada
setiap masa dan mematuhi peraturan peraturan yang ditetapkan oleh Kerajaan
seperti yang diperuntukan dalam Garis Panduan Kantin Sekolah.
8.8 Pengusaha kantin hendaklah mematuhi arahan dan peraturan yang dikeluarkan
oleh sekolah dari semasa ke semasa berhubung dengan kebersihan kantin,
penyediaan dan penjualan makanan dan minuman dan apa apa perkara lain yang
berkaitan.
9

Penjagaan Kantin
9.1 Pengusaha Kantin hendaklah memastikan perabot dan peralatan yang dipasang
atau disediakan oleh Sekolah untuk kegunaan kantin sentiasa dijaga dan
berada dalam keadaan yang baik.
9.2 Pengusaha Kantin bertanggungjawab untuk membaiki apa apa kerosakan
kepada perabot dan peralatan Kantin atau membayar ganti rugi kepada sekolah
bagi apa apa kerosakan yang tidak boleh dibaiki apabila diminta berbuat
demikian dan sebelum tarikh tamat perjanjian. Kerajaaan berhak untuk
mengambil mana mana bahagian daripada deposit sewa kantin yang dirujuk di
Fasal 5 jika pengusaha kantin gagal membayar ganti rugi dalam tempoh yang
ditetapkan.

10. Hak Kerajaan Mendapatkan Khidmat Pihak Ketiga

10.1 Sekiranya Pengusaha Kantin gagal mematuhi obligasi di klausa 8.1 yang dibaca
bersama
LAMPIRAN D. (berhubung spesifikasi makanan dan minuman dan LAMPIRAN D
(berhubung spesifekasi harga), maka Kerajaan hendaklah mempunyai hak untuk
menggunakan budi bicara mutlak untuk mendapatkan bekalan makanan dan
minuman daripada mana-mana pihak ketiga tanpa perlu memaklumkan kepada
Pengusaha Kantin.
10.2 Apabila Kerajaan memilih untuk mendapatkan khidmat pihak ketiga maka,
semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan bagi maksud mendapatkan khidmat
pihak ketiga tersebut hendaklah menjadi suatu tuntutan hutang terhadap
Pengusaha Kantin dan Kerajaan mempunyai opsyen berikut:
(a) Membuat potong secara terus di bawah klausa 6.2 daripada deposit yang
dibayar oleh Pengusaha Kantin di bawah klausa 6.1;
(b) Menggunakan hak untuk membuat potongan daripada penerimaan bayaran
sewa bulanan kantin yang diterima oleh Kerajaan dan Pengusaha Kantin
mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikan baki tunggakan sewa
bulanan tersebut setelah potongan dibuat.
11. Waktu Perkhidmatan
Pengusaha Kantin hendaklah
memastikan
kantin
dibuka
pada setiaphari
persekolahan dan pada hari hari yang ditetapkan oleh Sekolah dari pagi
hingga. petang/malam.
12. Pekerja Pengusaha Kantin
12.1

Pengusaha
Kantin bertanggungjawab ke atas setiap pekerja dan
kakitangannya yang mengurus dan mengendalikan kantin dan hendaklah
memastikan mereka disahkan oleh pegawai perubatan sebagai sihat dan tidak
berpenyakit dan
tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah yang menyebabkan
mereka tidak sesuai bekerja di sekolah.

12.2

Kerajaan melalui Guru Besar/Pengetua, berhak mengarahkan Pengusaha Kantin,


dan apabila diarahkan sedemikian, Pengusaha Kantin hendaklah menukarkan mana

mana pekerja atau kakitangannya yang, berdasarkan pemerhatian pihak Sekolah,


didapati melanggar mana mana peraturan dan arahan berhubung dengan
pengurusan dan pengendalian kantin sebagaimana
yang ditetapkan
oleh
Penjanjian
ini, atau didapati mempunyai masalah kesihatan yang berat atau
berkelakuan tidak
sopan atau tidak bermoral atau menggangu murid murid dan
kakitangan Sekolah.
13 Tanggung Rugi
Pengusaha Kantin bersetuju dengan kerajaan bahawa

(a)

Pengusaha Kantin akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mengusaha


Kantin dan, melepaskan kerajaan sepenuhnya sebagaimana yang
dibenarkan oleh undang undang, dari apa apa tuntutan dan tanggungan
daripada apa kemalangan,kerugian,kerosakan,kehilangan atau kematian
yang terbit daripada Pengusaha Kantin oleh Pengusaha Kantin di bawah
Perjanjian ini dan Kerajaan , kerugian , kerosakan , kehilangan atau
kematian itu;

(b)

Pengusaha Kantin hendaklah menanggung rugi Kerajaan daripada apa apa


tuntutan , prosiding, kerugian , kerosakan, kehilangan , ganti rugi dan kos
yang ditunggung, atau mungkin menjadi tanggungan Kerajaan berikut atau
terbit dari
(i.) Kecuaian dalam penggunaan atau salah guna atau,
penyelewengan oleh pengusaha kantin atau wakil, pekerja dan
ejennya;dan
(ii.) Apa apa kehilangan , kerosakan atau kerugian harta atau
kecederaan berikutan dari pelaksanaan Perjanjian ini.

14

Penyerahhakkan atau Sewaan


Pengusaha Kantin tidak boleh, melainkan dengan persetujuan bertulis Kerajaan
terlebih dahulu, menyerahhakkan Perjanjian ini atau menyewakan kantin atau mana
mana bahagian Kantin kepada mana mana pihak ketiga.

15 Pemeriksaan oleh Kerajaan


Guru Besar / Pengetua , Pegawai Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri,
Pejabat Pelajaran Daerah , Kementerian Kesihatan, Jabatan Kerja Raya dan mana
mana jabatan kerajaan hendaklah dibenarkan untuk memasukki mana mana
bahagian Kantin pada
bila bila masa yang sesuai untuk menjalankan
pemeriksaan Kantin menurut bidang kuasa masing - masing.
16
16.1

Struktur kantin
Pengusaha Kantin dilarang mengubah atau meminda struktur kantin, melainkan
bagi memasang atau meletakkan perabot dan lain lain peralatan yang telah
dipersetujui oleh pihak sekolah,dan Pengusaha Kantin hendaklah bertangungjawab
sepenuhnya ke atas pemasangan itu dan menanggung semua pembelanjaan yang
berkaitan.
16.2
Pengusaha Kantin hendaklah memastikan struktur asal kantin tidak
rosak atau menjadi rosak
berikutan dari pemasangan
perobat atau

peralatan itu.Jika berlaku sebarang kerosakan, Pengusaha Kantin


bertanggungjawab untuk membaiki kerosakan berkenaan atau membayar
rugi kepada pihak Sekolah.
17 Penyelesaian Pertikaian
17.1
Apa-apa pertikaian yang berbangkit daripada perjanjian ini antara kedua
dua pihak
hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian
yang terdiri daripada(a)
(b)

Pengarah Pelajaran Negeri sebagai pengerusi.

Seorang wakil Kerajaan yang dilantik oleh Pengarah Pelajaran Negeri


dari kalangan pegawai pegawai di Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran
Daerah; dan

(c)

Seorang wakil yang dilantik oleh Pengusaha Kantin.


17.2
Jawatkuasa Penyelesaian Pertikaian boleh menentukan prosedurnya
sendiri dan Pengerusi hendaklah menentukan tarikh dan tempat untuk
menyelesailkan pertikaian itu.
18 Penamatan perjanjian
18.1

Kerajaan berhak menamatkan Perjanjian ini dengan mengemukakan notis


bertulis tiga puluh (30) hari tentang niatnya untuk menamatkan Perjanjian jika

(a)
(b)

Pengusaha Kantin melanggar mana mana syarat Perjanjian ; atau


Perkhidmatan kantin yang diberikan tidak memuaskan.

18.2
Jika Pengusaha Kantin gagal untuk meremedi pelanggaran syarat syarat
perjanjian yang berkaitan atau meningkatan perkhidmatan kantin ke suatu taraf
yang memuaskan, maka Kerajaan boleh menamatkan Perjanjian dengan
mengemukakan notis penamatan secara bertulis yang berkuatkuasa pada tarikh
notis itu.
18.3 Kerajaan berhak menuntut apa apa ganti rugi daripada Pengusaha Kantin
berikutan dari penamatan Perjanjian ini.

18.4 (a)
Walau apapun peruntukan di dalam Perjanjian ini, kerajaan
boleh menamatkan
perjanjian ini dengan serta merta dengan
memberikan notis tanpa memberi sebarang alasan kepada pihak
Pengusaha kantin
sekiranya Kerajaan
berpendapat bahawa
penamatan tersebut adalah patut.
(b)

Sekiranya Kerajaan menamatkan Perjanjian di bawah klausa ini, kluasa


18.3 akan terpakai dan pihak Pengusaha Kantin
berhak
untuk
menuntut apa apa bayaran yang kena dibayar dan terhutang pada
masa penamatan tersebut daripada kerajaan.

19 Peruntukan Am.
19.1
Apa apa notis, kelulusan ,permohanan atau lain lain komukasi
yang perlu diberikan kepada suatu pihak oleh pihak yang satu lagi
hendaklah secara bertulis, dalam bahasa melayu dan diserahkan kepada
pihak yang berkenaan di alamat berikut, sama ada secara serahan tangan,
pos biasa atau pos berdaftar.
bagi pihak kerajaan :
(nama Sekolah dan alamat sekolah)
u.p Guru Besar/Pengetua Sekolah
Bagi pihak pengusaha kantin:
(nama dan alamat berdaftar Pengusaha Kantin)
19.2
Perjanjian ini hendaklah ditafsirkan menurut , dan dikawal oleh ,
undang undang Malaysia dan kedua dua pihak bersetuju untuk tertakluk
sepenuhnya kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia.
19.3
Pengusaha Kantin hendaklah menanggung apa apa kos duit setem
yang perlu dibayar berikutan dari Perjanjian ini.
19.4
Pengusaha Kantin hendaklah mematuhi undang undang Malaysia
yang terpakai kepadanya dan apa apa arahan atau peraturan yang
dikeluarkan kepadanya oleh pihak berkuasa yang dibuat di bawah undang
undang bertulis.
20. Pindaan

Salah satu pihak boleh secara bertulis meminta supaya suatu pindaan, tambahan atau
perubahan
pada keseluruhan atau sebahagian daripada Perjanjian ini dibuat
bila-bila masa dengan persetujuan kedua-dua pihak melalui suatu Perjanjian

Tambahan. Apa-apa pindahan, tambahan atau perubahan yang dipersetujui oleh pihakpihak hendaklah menjadi sebahagian daripada Perjanjian ini dan mula berkuat kuasa
pada suatu tarikh sebagaimana ditentukan oleh pihak-pihak. Apa-apa pindaan,
tambahan atau perubahan hendaklah dibuat tanpa menjejaskan hak dan obligasi yang
berbangkit daripada atau berdasarkan Perjanjian ini sebelum atau sehingga tarikh
pindaan, tambahan atau perubahan itu.
21. Bahasa
Semua notis dan komunikasi berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah menggunakan
Bahasa Melayu.
22. Pengganti
Perjanjian ini mengikut kedua-dua kepada Perjanjian ini dan juga pengganti manamana pihak tersebut.

PADA menyaksikan persetujuan dan peruntukan tersebut di atas, kedua dua pihak yang
diberi kuasa untuk tujuan ini menurunkan tandatangan masing masing pada tarikh yang
mula mula disebut di atas.

Ditandatangan
oleh:
.

Nama: .

Ditandatangan

Nama:

No.
KP:

No.

Jawatan :.. Jawatan


.

Tarikh
:

Bagi pihak Kerajaan Malaysia

oleh:

Bagi

pihak:.(nama

KP

Tarikh:

syarikat)

Dihadapan :

Dihadapan

Tandatangan dan Cop

Tandatangan dan Cop