Anda di halaman 1dari 38

Rancangan Pengajaran Tahunan

2016
Sekolah Kebangsaan Parit
Rambai
BAHASA MELAYU Tahun 6
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MINGGU /
TARIKH

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU

MINGGU
1
3 – 7HB
JAN
2016

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

UNIT 1 –BAKAT ISTIMEWA

Sayangi
Keluarga

1.2

Mendengar, mengecam dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

1.2.6

Mendengar, memahami dan
menyebut jenis ayat dan ragam
ayat dengan struktur binaan ayat
yang betul dan tepat.

Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Pendidikan moral
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB - Mengecam

Buku Teks
m/s -2

Permata
Keluarga

2.2

Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul

2.2.3

Membaca dan memahami ayat
yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan
prosa dan puisi dengan sebutan
yang betul

Nilai murni : Tanggungjawab
Ilmu : Bimbingan dan
Kaunseling
KP: Verbal -linguistik
Strategi P&P:
KB – Menjana idea

Buku Teks
m/s 3

Hebatnya
Adikku

3.2

Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa, dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas

3.2.6

Menulis teks prosa dan pusi secara
mekanis dengan betul dan kemas

Nilai murni : Kesungguhan
Ilmu : Pendidikan Seni Visual
KP: Visual-ruang
Strategi P&P:
KB – Menjana idea

Buku Teks
m/s 4

Adikku
Istimewa

4.1

Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.1.1

Menyebut dan memahami seni
kata lagu dengan melahirkan
imaginasi melalui penghasilan
karya sastera

Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Pendidikan moral
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Mengecam

Buku Teks
m/s 5

Seronoknya
Keluarga Amar

MINGGU /
TARIKH

5.1

TAJUK

Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks

5.1.1

STANDARD KANDUNGAN

Memahami dan menggunakan
pelbagai kata nama am dan
penjodoh bilangan mengikut
konteks dengan betul

STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU
DUA BUDAYA

MINGGU
2
10-14HB
JAN
2016

Nilai murni :Hormat
menghormati
Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Mengecam

PENGISIAN KURIKULUM

Buku Teks
m/s -6

CATATAN

UNIT 2 –SATU KELUARGA

Uniknya
Keluargaku

1.3

Mendengar, mengecam dan
menyebut bunyi bahasa,
iaitu abjad, suku kata,
perkataan, frasa dan ayat
dengan betul

1.3.1

Mendengar, memahami dan
memberikan respons terhadap
sesuatu arahan berdasarkan
ayat perintah dalam pelbagai
situasi dengan betul

Nilai murni : Hormat-menghormati
Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB - Mengecam

Buku Teks
m/s -7

Rahsia
Kebahagian

2.3

Membaca kuat pelbagai
bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul

2.3.1

Membaca sesuatu bahan yang
mengandungi pelbagai jenis
ayat dan ragam ayat secara
mekaniss

Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Sosiobudaya
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Mengecam

Buku Teks
m/s 8

Sambutan
Ulang Tahun
Perkahwinan

3.2

Menulis huruf, suku kata,
perkataan, frasa, dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas

3.2.7

Menulis teks prosa dan puisi
secara mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai dengan betul
dan kemas

Nilai murni : Kesyukuran
Ilmu :Sosiobudayal
KP: Interpersonal
Strategi P&P:
KB – Menghubungkait

Buku Teks
m/s 9

Lagu
Keluargaku

4.1

Menyebut dan memahami
unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara
didik hibur

4.1.2

Memahami dan mengubah suai
seni kata lagu secara bebas
dan mempersembahkannya
melalui nyanyian didik hibur

Nilai murni : Kasih sayang
Ilmu : Pendidikan muzik
KP: Muzik
Strategi P&P:
KB – Mencipta

Buku Teks
m/s 10

1 Memahami dan 5. soalan.sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2 Mendengar.1.3.3. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan.4 Menulis imlak dengan tepat 3.2 Memahami dan menggunakan Nilai murni : Kesyukuran Buku Teks . dan pesanan yang didengar dengan betul 1.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak Nilai murni : Kasih sayang Ilmu : Kepenggunaan KMD : Mengumpul maklumat Strategi P&P: KB – Menyelesai masalah Buku Teks m/s 13 Malam Jalinan 5.2 Membaca pelbagai bahan yang mengndungi ayat tunggal.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA : ISTIMEWA KELUARGAKU DEKAT DI HATI MINGGU 3 17-21HB JAN 2016 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 3 – JAUH DI MATA Rindu akan Keluarga 1. memahami dan memberikan respon terhadap ayat tanya dengan betul Nilai murni : Kasih sayang Ilmu : Pendidikan moral KP: Interpersonal Strategi P&P: KB – Menjana idea Buku Teks m/s -11 Corat-coret dari Glasgow 2. dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis Nilai murni : Kasih sayang Ilmu : TMK BCB :Bacaan luncuran Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s 12 Kepulangank u 3.3 Mendengar.

frasa dan ayat yang betul 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons yang betul 2.Menganalisis Buku Teks m/s -18 Minda dan Emosi yang Sihat 2.Kasih MINGGU / TARIKH TAJUK menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks pelbagai kata nama khas mengikut konteks yang betul Bacaan luas – Pelukan Keluarga / Pemulihan / Pengayaan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 2 : KESIHATAN MENTAL DAN EMOSI MINDA.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.20 Rahsia Sarapan 4.OH.2. dan pesanan yang didengar dengan betul 1.3 Mendengar.3.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan.3 Membina dan menulis perkataan.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas Nilai murni : Bertanggungjawab Ilmu : Pendidikan Kesihatan KP: Verbal-Linguistik Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan Nilai murni : Kebersihan Fizikal dan Mental Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjana idea Buku Teks m/s. memahami. memberikan respon terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi Nilai murni : Amanah Ilmu : Pendidikan Kesihatan KP: Interpersonal Strategi P&P: KB .MINDA! MINGGU 4 24-28HB JAN 2016 Ilmu : Kemasyarakatan KP: Pembelajaran Kosnstruktivisme Strategi P&P: KB – Mencipta m/s -14 Buku Teks m/s 15-16 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 4 – Ceramah Pengurusan Minda 1.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan yang betul Nilai murni : Kebersihan Mental Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s -19 Otak Manusia 3.21 .4. soalan.3.

1.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Nilai murni : Kebersihan Mental Ilmu : Pendidikan Kesihatan BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menganalisi Buku Teks m/s -25 Keresahan Sang Kancil 4.3 STANDARD KANDUNGAN Memahami dan menggunakan pelbagai kata ganti nama mengikut konteks yang betul STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 2 : MINDA.Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pembagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila Nilai murni : Rasional Ilmu : Pendidikan Kesihatan KP: Verbal -linguistik Strategi P&P: KB .Kawal Minda semasa Bermain MINGGU / TARIKH 5.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara 4.Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -23 Kenali Kemurungan 2. OH.1 TAJUK Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5. MINDA! MINGGU 5 30HB JAN – 4HB FEB 2016 Nilai murni :Rasional Ilmu : Pendidikan Kesihatan KP: Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P : KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s – 22 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 5 –USAHLAH STRESS Atasi Stres 1.2.2 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang Nilai murni : Rasional Ilmu : Pendidikan moral KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: Buku Teks m/s -26 .8.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dan tersurat untuk membuat rumusan dengan betul Nilai murni : Kebersihan Mental Ilmu : Pendidikan Kesihatan Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mengitlak Buku Teks m/s -24 Kesan Stress Kepada Manusia 3. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul 3.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons ang betul 2.1 .4 Bertutur.

. CIKGU 1.. Nilai murni : Bertindak bijak Ilmu : Pendidikan Kesihatan BCB : Bacaan luncuran Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s -29 .Menganalisis Buku Teks m/s -27 TAHUN BARU CINA Dilema Amar 2... frasa dan ayat dengan betul 3....3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan Nilai murni : Rasional Ilmu : Kokurikulum Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menilai Buku Teks m/s 28 Selamat Tinggal Stres 3....9HB FEBRUARI – Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila .3. OH.2 8.didik hibur MINGGU / TARIKH TAJUK kreatif STANDARD KANDUNGAN KB – Menghubungkaitkan STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 2 : MINDA.4.3 Membina dan menulis perkataan..3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif denganbetul. MINDA! Semangat Juang MINGGU 6 7 – 11HB FEBRUA RI 2016 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons ang betul 2..4.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 6 – TERIMA KASIH.. Nilai murni : Bekerjasama Ilmu : Pendidikan moral KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB .....

3.4.4 Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu mengikut konteks yang betul.1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidk formal secara bertatasusila 1. dan ayat dengan betul 3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betu secara bertatasusila Nilai murni : Bekerjasama Ilmu : Kemasyarakatan KP: Interpersonal Strategi P&P: KB .Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -38 Mentor Prihatin.3 Membina dan menulis perkataan.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik Nilai murni : Bermuafakat Ilmu : Kemasyarakatan BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Membuat gambaran mental Buku Teks m/s 39 Ibu Pendorong Kejayaan Murid 3.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakn 4.5.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menti Cemerlang 2.3.4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan Nilai murni : Bekerjasama Ilmu :Kemasyarakatanl KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjana idea Buku Teks m/s 40 Teater”Menar a Tanggang” 4.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.Seronoknya Terapi Minda 5.4 Bertutur. frasa. Nilai murni : Kasih sayang Ilmu : Kemasyarakatan Buku Teks m/s 41 . Nilai murni : Berwaspada Ilmu : Pendidikan Kesihatan KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menaakul Buku Teks m/s -3336 PENILAIAN 1 MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN MINGGU 7 14-18HB FEBRUA RI 2016 Buku Teks m/s -30 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 7 – PROGRAM SARANA Tanggungjaw ab Bersama 1.5 Membaca .

5. berbal dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidk formal secara bertatasusila 1. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2. 2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : Sejarah Pembelajaran Konstekstual Strategi P&P: KB – Menbandingbezakan Buku Teks m/s 45 .5.5 Membaca . kata adverba. 4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila Nilai murni : Prihatin Ilmu : Reka Bentuk dan Teknologi KP: Interpersonal Strategi P&P: KB – Menjana idea Buku Teks m/s -43 Sumbangan Kelab Alumni 2. 2 Membaca.1.1 Jayakan Aktiviti Sekolah MINGGU / TARIKH TAJUK Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5. kata penguat. memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk prosa Nilai murni : Rasional Ilmu : Kemasyarakatan Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menaakul Buku Teks m/s -44 Dahulu dan Sekarang 3.4 Bertutur.bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.5 STANDARD KANDUNGAN dan jelas. bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan KP: Kinestetik Strategi P&P: KB – Menjana idea Memahami dan menggunakan pelbagai jeis kata adjektif.4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai bahan 3. dan kata penegas mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Bekerjasama Ilmu : Kemasyarakatan KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Mengecam STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN MINGGU 8 21-25HB FEBRUA RI 2016 PENGISIAN KURIKULUM Buku Teks m/s -42 CATATAN UNIT 8 – KELAB ALUMNI Projek Taman Refleksologi 1.

puisi atau prosa Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : Kemasyarakatan BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Menaakul Buku Teks m/s -48 3. Menulis ulasan tentang bahan Nilai murni : Kegigihan Buku Teks .9 Menulis ulasan tentang 3. memahami.6.Orang Budi Kita Berbahasa MINGGU / TARIKH 4.9. dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik. 2 STANDARD KANDUNGAN Mengujarkan diolag yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 3 : KOMUNITI PRIHATIN Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : Kemasyarakatan KP: Kinestetik Strategi P&P: Kinestetik KB – Menilai PENGISIAN KURIKULUM Buku Teks m/s 46 CATATAN UNIT 9 – PERKONGSIAN PINTAR MINGGU 9 28HB FEB -3HB Bekerjasama demi Kecemerlanga n 1.5. 2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila Nilai murni : Prihatin Ilmu : Kemasyarakatan KP: Interpersonal Strategi P&P: KB – Menjana Idea Buku Teks m/s -47 Program Sekolah Angkat 2.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 1.3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.3 TAJUK Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakn bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 3 Membaca.5 Membaca .

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila 1. 6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Prihatin Ilmu : Kemasyarakatan Pembelajaran Konteksual Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Bacaan Luas – Jawatankuasa MINGGU / TARIKH TAJUK Persatuan Penduduk Taman Melati / Pemulihan / Pengayaan STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN PERJALANAN MINGGU 10 6-10HB MAC PENGISIAN KURIKULUM m/s. 1 Berbicara untuk mendapatkan maklumatyang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertatasusila Nilai murni : Mematuhi peraturan Ilmu : PKJR BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menganalisis Buku Teks m/s -54 Memori Perjalanan 2. ditonton atau dibaca dengan betul 1 sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis Ilmu :Kemasyarakatanl Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mengitlak Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.6. 1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu Nilai murni : Mematuhi Peraturan Ilmu : PKJR Pembelajaran Kontesktual Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s.6.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 2.1 pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.55 .49 Buku Teks m/s -50 Buku Teks m/s 51-52 CATATAN UNIT 10 – SELAMAT DALAM Peraturan Lawatan 1.MAC 2016 Kejayaan Milik Kita Kelas Bimbingan 5.

1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5..6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.4. 1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang jeas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut Nilai murni : Berwaspada Ilmu : Pendidikan Moral Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menganalisis Buku Teks m/s.6.57 Prihatin Semasa 5..Menganalisis Buku Teks m/s -59 ..4 Melafazkan dan memahami puisi denngan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 4...1.. 7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Menjaga Keselamatan Ilmu : Pendidikan Moral Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Membuat inferens Buku Teks m/s -58 10 – 19HB CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 MAC .2016 Berwaspada di Kawasan Rehat dan Rawat 3.7. 1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren Nilai murni : Menjaga Keselamatan Diri Ilmu :Pendidikan Moral Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s – 56 Awasi Keselamatan mu 4.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila Nilai murni : Mementingkan Keselamatan Ilmu : Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Pembelajaran luar bilik darjah Strategi P&P: KB .7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1. MINGG U/ TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 11 – PASTIKAN SELAMAT Awasi Diri di dalam Feri 1.

2 Mencipta puisi menggunakan bahasa yang indahdan melafazkannya dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut Nilai murni : Mengutamakan keselamatan Ilmu : Pendidikan Moral KP: Verbal -linguistik Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s – 62 TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 4 : KESELAMATAN DIUTAMAKAN SEBELUM KLIK PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 12 – FIKIR .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 2.61 Waspada Sentiasa 4.6.6.MINGGU 11 20 -24HB MAC 2016 MINGGU / TARIKH Peka akan Keselamatan Diri di Pasar 2.4.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu Nilai murni : Berhati hati Ilmu : Pendidikan Moral BCB : Membuat imbasan dan luncuran Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s – 60 Keselamatan di Pangsapuri 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.2 Menulis dan menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun Nilai murni : Prihatin Ilmu : Pendidikan Moral BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s.4 Melafazkan dan memahami puisi denngan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 4.

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.5.3 Membina dan menulis perkataan.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan Nilai murni : Keberanian Ilmu : Kemasyarakatan Buku Teks m/s -74 .1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik Nilai murni : Berwaspada Ilmu : TMK Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s. dan ayat dengan betul 3. frasa.4 Bertutur.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagi sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal Secara bertatasusila Nilai murni : Berhati-hati Ilmu : Teknologi Maklumat dan Komunikasi KP: Interpersonal Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -63 Pembayaran dalam Talian 2. Memahami dan menggunakan pelbagai kata kerja dan kata bantu megikut konteks yang betul Nilai murni : Prihatin Ilmu : TMK KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Membuat gambaran mental Buku Teks m/s -66 MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN PERPADUAN Sahutlah Cabaran 1.3. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.4.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul Nilai murni : Bertindak bijak Ilmu :Kemasyarakatanl BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Menilai Buku Teks m/s -65 Bersama – sama Melayari Internet 5.MINGGU 12 27-31HB MAC 2016 Nasihat Guru 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1.64 Pujukan dalam talian 3.4 .1.5 Membaca .1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula Buku Teks m/s 67-72 Pengayaan / Penilaian 2 Bacaan luas / Pemulihan / PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 13 – FORMULA 1.5.

2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 5.2.2 Membaca dan memahami perkataan.dengan tepat menggunakan sebuatan yang jelas dan intonasi yag betul MINGGU 13 3-7HB APRIL 2016 MINGGU / TARIKH menggunakan pelbagi ayat yang mengandungi bahasa yang indah KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB . frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya satera Nilai murni : Hormat-menghormati Ilmu : Pendidikan Muzik Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Merekacipta Buku Teks m/s -77 Hari Keluarga Kampung Sejahtera 5.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul Nilai murni : Perpaduan Ilmu : Sosiobudaya BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Menganalisis Buku Teks m/s -75 Harmoninya Kampung Sentosa 3.2.Menaakul Trio Kesateria 2.2 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata ganda dalam pelbagai situasi dengan betul Nilai murni : Hormat menghormati Ilmu : Sosiobudaya Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menjana idea Buku Teks m/s -78 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN STANDARD PEMBELAJARAN UNIT 14 – BERKAT HIDUP .7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 3.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul Nilai murni : Toleransi Ilmu :Kemasyarakatanl Pembelajaran Kontestual Strategi P&P: KB – Menjana idea Buku Teks m/s -76 1 Malaysia 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.

2 Memahami dan mengubah suai seni kata lagu secara bebas dan mempersembahkannya melalui nyayian secara didik hibur Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Pendidikan Muzik Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s – 82 .SEPAKAT MINGGU 14 10-14HB APRIL 2016 Seikat bagai Sirih.7.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul menggunakan pelbagi ayat yang menggunakan bahasa yang indah Nilai murni : Semangat bermasyarakat Ilmu : Pendidikan moral KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB .1 Membaca sesuatu bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat dan ragam ayat secara mekanis Nilai murni : Berkerjasama Ilmu : Pendidikan Muzik KP : Interpersenal Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s – 80 Suburkan Perpaduan 3.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.5.1. Serempun bagai Serai 1.Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -79 Juara Persembahan Multimedia 2.7 Menghasilakan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 3.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebuatan yang jelas dan intonasi yag betul 1.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik Nilai murni : Toleransi Ilmu : Sejarah Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menganalisis Buku Teks m/s -81 Mekarnya Perpaduan 4. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.

memahami dan memberikan respon terhadap ayat Tanya dengan betul Nilai murni : Hormatmenghormati Ilmu : Pendidikan moral KP: verbal linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -83 Perpaduan Menjana Pelaburan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons ang betul 2.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul 3.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 5. 2 Mendengar. dan pesanan yang didengar dengan betul 1. 3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : Ekonomi BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Menganalisis Buku Teks m/s -84 Nikmat Perpaduan 3.3 Mendengar. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan.8.3. 2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : Ekonomi KP: TMK Strategi P&P: KB – Megecam Buku Teks m/s – 85 Sehati Memburu Impian 5. 3 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul Nilai murni : Harmoni Ilmu : Ekonomii KP: Verbal linguistik Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s 86 Penubuhan Malaysia Bacaan Luas / Pemulihan / Pengayaan Buku Teks m/s -87-88 .2.4.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 5 : PUPUK PERPADUAN MEMAJUKAN NEGARA MINGGU 15 17-21HB APRIL 2016 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 15 – PERPADUAN Rahsia Kejayaan Negara 1. soalan.

sebuatan yang jelas dan intonasi yang betul 2. kata adverba. Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Pendidikan moral BCB : Menulis secara mekanis Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s 92 Saya Bangga Berbahasa Melayu 4. dan kata penegas mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Pendidikan moral BCB : Mencatat nota Strategi P&P: Buku Teks m/s -94 . memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan.3. Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Pendidikan moral KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s 93 Catatan Jian Hui 5.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif. kata penguat.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA BAHASA KITA MINGGU 16 24-28HB APRIL 2016 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 16 – PERKASAKAN Terapkan Jati Diri 1.1. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Pendidikan moral KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -90 Karnival Bahasa Melayu 2. dan pesanan yang didengar dengan betul 1. dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Pendidikan moral BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 91 Pejuang Bahasa 3.4. soalan.4 Menulis imlak dengan tepat 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.1 Mendengar.3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.3 Mendengar.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan ejaan yang tepat secara imlak.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.

..... Nilai murni : Bertanggungjawab Ilmu : Sejarah Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s 97 Biar Putih Tulang 5.2 Menulis pelbagi teks prosa dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan. memahami dan memberikan respons terhadap ayat tanya ddengan betul PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 17– BUDI YANG Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Sejarah Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB ...KB – Menjanakan idea MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA BAIK DIKENANG JUA Hormati Bendera Kita MINGGU 17 1-5HB MEI 2016 1.4..3.1.4..7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Berani Ilmu : Pendidikan moral KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menaakul Buku Teks m/s – 98 .4 Menulis imlak dengan tepat 3. Mendengar.2 1HB MEI AHAD .Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -95 HARI PEKERJA Harumkan Nama Malaysia 2....2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul Nilai murni : Patriotisme Ilmu : Pendidikan moral Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Mengitlak Buku Teks m/s 96 Jeneral Tan Sri Rodzali bin Daud 3. dan pesanan yang didengar dengan betul 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.. soalan..3 Mendengar..4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2..

4 Bertutur.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheren dengan betul Nilai murni : Prihatin Ilmu : Sejarah BCB : Membuat nota Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 101 Kita Sudah Berjaya 5.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks yang betul Nilai murni : Semangat bermasyarakat Ilmu : TMK Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 102 Kenali Bacaan Luas / / Pengayaan / Penilaian 3 Buku Teks m/s -103- .7 Menghsilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre yang betul 3.4.4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul Nilai murni : Cinta akan negara Ilmu : Ekonomi KP : Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Membuat kesimpulan Buku Teks m/s 100 Pengorbanan Wira Negara 3.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.7. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 6 : SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA MINGGU 18 8-12HB MEI 2016 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 18 – BERSYUKUR Citra Pendidik 1.1.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betu secara bertatasusila Nilai murni : Prihatin Ilmu : Kemasyarakatan KP: Interpersonal Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -99 Utamakan Barangan Buatan Malaysia 2.

3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2. frasa.3.2.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila Nilai murni : Menghargai warisan Ilmu : Kebudayaan KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -110 Persembahan Muzik yang Istimewa 2.2 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah dan ayat yang gramatis untuk menyampaikan idea dengan bahasa badan yang kreatif Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : Kesenian KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 113 . frasa. Nilai murni : Rasional Ilmu : Pendidikan Muzik Pembelajaran Koperatif Strategi P&P: KB – Menyelsaikan masalah Buku Teks m/s 111 Kisah Penggiat Seni Telepuk 3. dan ayat dengan betul Nilai murni : Kegigihan Ilmu :Pen.3 Membina dan menulis perkataan.Seni Visual KMD : Meramal Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 112 Kisah Hidup Sepotong Kayu 4.4 Bertutur.4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1.3 Membina dan menulis perkataan.Pemulihan Benteng Negara Kita MINGGU / TARIKH TAJUK 108 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA KESENIAN BANGSA MINGGU 19 15-19HB MEI 2016 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 19 –KHAZANAH Seni Persembahan 1. dan ayat dengan betul 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.

2 TAJUK Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 5. dan ayat dengan betul 3.4. 2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertatasusila Nilai murni : Menghargai warisan Ilmu : Sejarah KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -115 Menghayati Karya Sastera 2. 1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan bersirat untuk membuat ulasan dengan betul Nilai murni : Menghargai warisan Ilmu : Sejarah Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Merumus Buku Teks m/s -116 Menimba Ilmu di Muzium Diraja 3.3.3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 22HB – 26HB MEI 2016 - MINGGU 20 TAJUK Nilai murni : Merendah diri Ilmu : Pendidikan Muzik Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s -114 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 27 HB MEI – 16HB JUN 2016 – MINGGU / TARIKH Memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul CUTI PERTENGAHAN TAHUN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 20 – WARISAN BERHARGA MINGGU 21 19-23HB JUN 2016 Peliharalah Warisan Kita 1. frasa.2.4 Bertutur.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1.Ikutlah Resmi Padi MINGGU / TARIKH 5.4. 4 Membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan Nilai murni : Menghayati warisan Ilmu : Sejarah Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s 117 .3 Membina dan menulis perkataan.

Tetamu dari Planet Zefira MINGGU / TARIKH 4.5. memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat mengikut keutamaan ke dalam bentuk prosa.4. 3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betu secara bertatasusila Nilai murni : Bekerjasama Ilmu : Kebudayaan Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -119 Meraikan Tetamu 2. bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 7 : INDAHNYA WARISAN KITA BUDAYA KITA MINGGU 22 26-30HB JUN 2016 Nilai murni : Menghargai warisan Ilmu : Kesenian Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mereka cipta PENGISIAN KURIKULUM Buku Teks m/s 118 CATATAN UNIT 21. 2 Membaca. dan jelas. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1. 1 STANDARD KANDUNGAN Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.INDAHNYA Bagai Aur dengan Tebing 1. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.4 Bertutur.3. Nilai murni : Berbudi bahasa Ilmu : Kebudayaan Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menyelesaikan masalah Buku Teks m/s 120 .3 TAJUK Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakn bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.5 Membaca .

Nilai murni : Menghargai alam Ilmu : Sains Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: Buku Teks m/s 127 . 2 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik Nilai murni : Menghargai warisan Ilmu :Kebudayaan KP: Visual ruang Strategi P&P: KB – Membuat gambaran mental Buku Teks m/s 121 Masakan dalam Buluh 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 5.Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -126 Penghalau Serangga Organik 2.BUMIKU SEJAHTERA Baja Organik Cecair mesra Bumi 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila 1. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.3.4.4 Bertutur.Permainan Tradisional Masyarakat Kita 3.5.4 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan memberikan alas an yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila Nilai murni : Menghargai alam Ilmu :RBT KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB .5 Membaca .3 Membaca. 1 Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi Nilai murni : Rasional Ilmu : Kemasyarakatan Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s 122 Bacaan Luas MINGGU / TARIKH TAJUK - STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU MINGGU Buku Teks m/s 123124 Pemulihan / Pengayaan PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 22.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 3. puisi atau prosa.5. memahami dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik.

1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul secara bertatasusila Nilai murni : Rasional Ilmu : Sains KP: Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB .1 Melafazkan puisi dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut Nilai murni : Bertanggungjawab Ilmu : Pen.2 Memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul Nilai murni : Menjaga kesihatan Ilmu : RBT Penyelesaian masalah Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -130 6 – 7 HB JULAI KHAMIS) .23 3-7HB JULAI 2016 KB – Mereka cipta Satu Murid Satu Pokok 3.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi 5.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan secara bertatasusila PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 23. MINGGU / TARIKH TAJUK (RABU & HARI RAYA AIDILFITRI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU Damainya Teratak Hamba 1.Alam Sekitar KP: Menyelesaikan masalah Strategi P&P: KB – Verbal-linguistik Buku Teks m/s 129 Mari Nyamanka n Udara 5.4.PENCINTA ALAM 1.3.9.9 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar.1 Menulis ulasan tentang bahan sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis Nilai murni : Bekerjasama Ilmu : Sains Pertanian BCB : Bacaan imbasan dan luncuran Strategi P&P: KB – Menyelesaikan masalah Buku Teks m/s 128 Pesta Pantun Alam Sekitar 4. ditonton atau dibaca dengan betul 3.6.Merumus Buku Teks m/s – 131 .4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 4.

1 Menulis untuk menyampaikan makumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren Nilai murni : Menghargai alam Ilmu : Sains BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 133 Lampu Tanpa Elektrik 5. Nilai murni : Kerjasama Ilmu : Pendidikan alam sekitar KP: Interpersonal Buku Teks m/s – 135 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu Nilai murni : Menghargai alam sekitar Ilmu : Sains KP : Interpersenal Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 132 Manfaatkan Air Hujan 3.1 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama dan penjodoh bilangan mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Menghargai alam sekitar Ilmu : Sains KP: Pembelajaran Kontektual Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s 134 TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 8 : DAMAINYA BUMIKU KEINDAHAN ALAM Segar Tanpa Asap 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 24 – LESTARIKAN 1.1.6.6.MINGGU 24 10-14HB JULAI 2016 MINGGU / TARIKH Bijak Nenekku 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 2.6.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila.

dengan secara bertatasusila MINGGU 25 17-21HB JULAI 2016 Bas Mesra Alam 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.1. dan kata penegas mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Menghargai alam sekitar Ilmu : Pendidikan moral BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 138 Bacaan Luas - MINGGU / TARIKH Strategi P&P: KB – Menjanakan idea TAJUK Panorama Royal Belum. kata penguat.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk karangan berformat dengan menggunakan bahasa yang santun Nilai murni : Prihatin Ilmu : RBT KP: Pembelajaran Konstektual Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s 137 Kembara dalam Keindahan 5.6.6. Perak / STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI SAINS Buku Teks m/s 139144 Pemulihan / Pengayaan / Penilaian 4 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 25 – KEAJAIBAN . Nilai murni : Prihatin Ilmu : Sains BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s – 136 Kelab Sahabat Alam 3.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. kata adverba.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 2.2 Membaca bahan bukan sastera untuk menghasilkan idea baharu. 3.

3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puiisi dengan sebutan yang betul. Nilai murni : Kerajinan Ilmu : Kemasyarakatan BCB : Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s 147 Ahli Sains Bertaraf Dunia 3.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila Nilai murni : Rasional Ilmu : Sains Pembelajaran Koperatif Strategi P&P: KB . kata adverba.Menaakul Buku Teks m/s -146 Tentera Berkaki Enam 2.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkan untuk menyampaikan mesej menggunakan bahasa yang indah serta bahasa badan yang kreatif melalui lakonan Nilai murni : Bertanggungjawab Ilmu : Sains KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s 149 Bahaya Ribut Petir 5.MINGGU 26 24-28HB JULAI 2016 Sains Aerodinamik 1.7.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 3.1 Menghasilkan perenggan yang kohesi dan koheran dengan betul. Nilai murni : Kerajinan Ilmu : Sejarah Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 148 Istimewa lagi Benar 4. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebuatan yang betul 2.2.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.2 Membaca dan memahami perkataan.1. kata penguat. dan kata penegas mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Bekerjasama Ilmu : Kemasyarakatan KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s -150 .3.

4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul Nilai murni : Berdaya usaha Ilmu : Sains Kreativiti dan Inovasi Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s 152 Pembakar Lemang Moden 3.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 4.1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah.2 Mencipta puisi menggunakan bahasa yang indah dan melafazkan dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut Nilai murni : Kegigihan Ilmu : Sains Kreativiti dan Inovasi Strategi P&P: KB – Menjana idea Buku Teks m/s 154 .4. 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.6.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheran Nilai murni : Rasional Ilmu : Sains Kreativiti dan Inovasi Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s 153 Syair Pencipta Tangan Robotik 4. Nilai murni : Berdaya usaha Ilmu : RBT Kreatif dan Inovasi Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s -151 Mengurangka n Populasi Anai-anai 2.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI DAN INOVATIF MINGGU 27 31HB JULAI -4HB OGOS 2016 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 26 – MASYARAKAT KREATIF Masyarakat Kreatif dan Inovatif 1.5.

6 Mendengar.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 9 : TEROKAI SAINS TERAJUI TEKNOLOGI DAN INOVASI TEKNOLOGI MINGGU 28 7-11HB 0G0S 2016 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 27 – MANFAATKAN KEMAJUAN Teknologi Rumah Pintar 1. frasa dan ayat dengan betul 1. suku kata. perkataan.2.4. iaitu abjad.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2.7. mengecam dan menyebut bunyi bahasa.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul Nilai murni : Berdaya usaha Ilmu : Sains Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mengitlak Buku Teks m/s 156 Tablet yang Istimewa 3.6 Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Kejujuran Ilmu : Sains KP: Pembelajaran Koperatif Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s 158 Bacaan Luas – Saksofon Buluh / Pemulihan / Pengayaan Buku Teks m/s 159160 . Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : Sains KP: TMK Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 157 Permainan Terowong 5.2 Menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif dengan bahasa yang menarik.2 Mendengar.1. memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul 3. Nilai murni : Rasional Ilmu : Sains Pembelajaran Koperatif Strategi P&P: KB – Mengenal pasti Buku Teks m/s -155 Pengesan Penyakit Denggi 2.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.

dan pesanan yang didengar dengan betul 1. memahami.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat keputusan dengan memberikan alasan Nilai murni : Rasional Ilmu : Sains Pertanian KP : verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Membandingbezakan Buku Teks m/s 163 Jagailah Diriku 3.3 Membina dan menulis jawapan secara kritis dan kreatif dengan betul Nilai murni : Menghargai alam sekitar Ilmu : RBT BCB: Bacaan intensif Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s 164 Tanya Pada Pokok 4. soalan. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan. memberikan respon terhadap pesanan dan menyampaikan pesanan dengan menggunakan bahasa yang santun dalam pelbagai situasi Nilai murni : Rasional Ilmu : Sains Pertanian BCB : Bacaan imbasan Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -162 Pilihan Bijak 2. frasa. dan ayat dengan betul 3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2.3.3 Mendengar.3 Mendengar.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 28 – HARGAILAH POKOK Tut Pokok 1.1 Menyebut dan memahami seni kata lagu dengan melahirkan imaginasi melalui penghasilan karya sastera Nilai murni : Menghargai alam sekitar Ilmu : RBT KP: Muzik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 165 MINGGU 29 14-18HB OGOS 2016 .4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.3 Membina dan menulis perkataan.1.3.

7 Memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul Nilai murni : Kesyukuran Ilmu : RBT KP: Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 170 .1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.3.1.1.4 Membina kerangka dan menulis pelbagi jenis karangan Nilai murni : Berwawasan Ilmu : RBT Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 169 Sinar Kebahagian 5.Keistimewaan Kantan MINGGU / TARIKH 5.1 TAJUK Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 5.5. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.5 Membaca.1 Membaca dan memahami bahan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik Nilai murni : Bertanggungjawab Ilmu : RBT BCB : Mencatat nota Strategi P&P: KB – Menganalisis Buku Teks m/s 168 Ikan Patin Mengubah Hidupku 3. Nilai murni : Daya usaha Ilmu : RBT KP : Interpersonal Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -167 Kenali Kambing Jamnapari 2.6.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan secara bertatasusila 1. dan ayat yang betul 3. frasa.2 Berbicara dengan menerapkan bahasa yang indah untuk menyampaikan maklumat dengan tepat secara bertatasusila.3 Membina dan menulis perkataan.4 STANDARD KANDUNGAN Memahami dan menggunakan pelbagi kata kerja dan kata bantu mengikut konteks yang betul STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA PENTERNAKAN MODEN MINGGU 30 21-25HB 0G0S 2016 Nilai murni : Kerajinan Ilmu : RBT Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -166 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 29 – Ikan Keli Lubuk Rezeki 1.

2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis dan kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila Nilai murni : Tekun Ilmu : Sains Pertanian KP : Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -171 Oh. dan ayat majmuk dengan pelbagai keterangan secara mekanis Nilai murni : Rasional Ilmu : Perdagangan Pembelajaran luar bilik darjah Strategi P&P: KB – Mengena lpasti Buku Teks m/s 172 3.9 Menuis ulasan tentang 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat tunggal.MINGGU / TARIKH TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 10 : SEMERAKKAN PERTANIAN DAN PENTERNAKAN KITA SUMBER REZEKI MINGGU 30 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 30 – PERTANIAN Fungsi RISDA 1.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 2.9. Begitu Caranya! 2.3.1 Menulis ulasan tentang bahan Nilai murni : Tekun Buku Teks .

.1 Bacaan Luas -Taman Agroteknologi 31HB RABU MINGGU / TARIKH TAJUK OGOS . ditonton atau dibaca dengan betul Susah Dahulu Senang Kemudian Hilangnya Duka 5.3..... 1 Bercerita dengan sebutan dan intonasi yang betul dengan menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah Nilai murni : Kerajinan Ilmu : Ekonomi KP : Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -183 Resepi Kejayaan Brahim’s 2..pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar......5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 1....5.3 Memahami dan membina ayatyang betul dalam pelbagai situasi 5..6 Membaca pelbagi bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 2. sastera dan bukan sastera dengan menggunakan ayat yang gramatis Ilmu : Keusahawanan Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Memahami dan membina ayat songsang yang betul dalam pelbagai situasi Nilai murni : Kegigihan Ilmu : RBT Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menganalisis MARDI Langkawi – STANDARD KANDUNGAN Buku Teks m/s 174 Buku Teks m/s 175176 HARI KEBANGSAAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA MINGGU 31 / Pemulihan / Pengayaan m/s 173 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 32 – BERJIWA USAHAWAN Potret Kejayaan 1.. 1 Membaca bahan sastera untuk menghasilkan idea baharu Nilai murni : Kegigihan Ilmu : Ekonomi Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s 184 .6...

5.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul 1.MINGGU / TARIKH Upin dan Ipin 3.4.2.4 Menulis imlak dengan tepat 3. 1..2 Membaca bahan bukan sastera untuk Nilai murni : Berjimat cermat Buku Teks .6 Membaca pelbagi bahan 2. 2 Menulis pelbagai teks prosa dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak Nilai murni : Berdaya usaha Ilmu : Ekonomi Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Mengecam Buku Teks m/s 185 Warung Bas 4.6..2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4. 2 Mencipta puisi menggunakan bahasa yang indah dan melafazkannya dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta memahami puisi tersebut Nilai murni : Kegigihan Ilmu : Ekonomi KP: Interpersenal Strategi P&P: KB – Menaakul Buku Teks m/s 186 TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN UNIT 33 – KAD DAN DIRIKU Sesal Dahulu Pendapatan.2 Menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul menggunakan pelbagai ayat yang mengandungi bahasa yang indah Nilai murni : Rasional Ilmu : Kewangan KP : Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -187 Istimewanya 2.

3 Membina dan menulis jawapan secra kritisdan kreatif dengan betul Nilai murni : Rasional Ilmu : Ekonomi Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Mensintesis Buku Teks m/s 189 Bertindak Segara 5.3 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 5. frasa. 3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila Nilai murni : Berbudi bahasa Ilmu : Ekonomi KP : Verbal-linguistik Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s -178 .sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca Kami MINGGU 31 MINGGU / TARIKH meghasilkan idea baharu Ilmu : Ekonomi Kajian Masa Depan Strategi P&P: KB – Menganalisis m/s 188 Penggunaan Kad Kredit 3.4 Bertutur.3 Membina dan menulis perkataan. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak 1.4.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat dalam teks menggunakan penanda wacana dengan betul Nilai murni : Bertindak bijak Ilmu : Ekonomi Pembelajaran Konstruktivisme Strategi P&P: KB – Menaakul Buku Teks m/s 190 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TEMA 11 : RANCAKKAN EKONOMI KITA UNIT 31 – BERSAMA –SAMA MENJANAKAN EKONOMI Kilang Kerepek Warisan 1.3. dan ayat dengan betul 3.

8HB SEPTEMBER 2016 ..5 Membaca.1. puisi atau prosa Nilai murni : Berusaha Ilmu : Ekonomi Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menaakul Buku Teks m/s 179 Perusahaan Songkok Safwan 3. 3 Membaca...2. memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul 2.formal secara bertatasusula MINGGU 31 Kraf tangan Sumber Pendapatan 2... 2 Memahami dan mengubag seni kata lagu secara bebas dan mempersembahkannya melalui nyanyian secara didik hibur Nilai murni : Kerajinan Ilmu : Ekonomi KP: Muzik Strategi P&P: KB – Mereka cipta Buku Teks m/s 181 Kedai dalam Taman 5. 1 Memahami dan menggunakan pelbagai imbuhan dalam pelbagai situasi dengan betul Nilai murni : Berusaha Ilmu : Ekonomi KP : Interpersonal Strategi P&P: KB – Menghubungkaitkan Buku Teks m/s -182 5 . UPSR 2016 9 .6.17hb SEPTEMBER 2016 TARIKH /MINGGU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 AKTIVITI / PROGRAM PASCA UPSR PROGRAM PRA MENENGAH . dan menaakul bahan untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik.. 1 Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan secara kohesi dan koheren Nilai murni : Berbudi bahasa Ilmu : Ekonomi Pembelajaran Kontekstual Strategi P&P: KB – Menjanakan idea Buku Teks m/s 180 Mari Berniaga 4.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai daam pelbagai situasi dengan betul 5...1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4. memahami..6 Menuis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.5.

MINGGU 33 – 43 18HB SEPTEMBER -24HB NOVEMBER LAWATAN SAMBIL BELAJAR PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PENGUMUMAN KEPUTUSAN UPSR HARI ANUGERAH CEMERLANG JAMUAN AKHIR TAHUN .