Anda di halaman 1dari 1

RINGKASAN PEDAGOGI DAN PENDEKATAN DALAM PdP

BIL

PEDAGOGI

1

Konstruktivisme

Murid dapat menyelesaikan masalah dalam pelbagai situasi.

2

Pembelajaran
Konstektual

Kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan
pengalaman harian.

3

Kajian Masa
Depan

Pembelajaran yang membolehkan murid sedar tentang sesuatu isu atau
permasalahan yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa
depan.

CONTOH AKTIVITI PDP
Aktiviti PdP yang melibatkan
pemasalahan dan
penyelesaian oleh pelajar
dengan apa jua cara.
Berkaitan dengan aspek
persekitaran sama ada di bilik
darjah, makmal, tempat kerja
atau kehidupan harian.
Aktiviti PdP yang melibatkan
persoalan Apa?, Bagaimana?
dan Dimana?.

Kemahiran
Berfikir

Kebolehan murid menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan
sikap yang ada pada dirinya agar dapat membuat keputusan yang
bijaksana dan menyampaikan idea melalui kreativiti tersendiri.

Kemahiran berfikir kreatif
Strategi berfikir
Kemahiran berfikir menaakul

Belajar Cara
Belajar

Aktiviti-aktiviti yang memberi satu idea atau maklumat baru kepada
murid.

Kecerdasan
Pelbagai

Kebolehan murid mengaplikasikan kecerdasan pelbagai yang ada
melalui bakat semulajadinya seperti mengumpul, mengelas dan
menyusun maklumat dan data, melukis peta, rajah dan jadual, serta
mempersembahkan laporan dalam bentuk lisan dan tulisan.
(Kepelbagaian cara pembelajaran)

Theory Of
Constrains
(TOC)

TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir
dan penyelesaian masalah yang berdasarkan pemikiran logik dan
sistematik. Teknik dan proses TOC menggunakan teknik pemikiran kritis
dan kreatif yang mudah dan konkrit.

Aktiviti perbincangan yang
berkaitan isu sebab akibat dan
kesan sesuatu aktiviti.

8

Pembelajaran
Masteri

Merupakan suatu pendekatan yang memastikan semua murid
menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit
pembelajaran sebelum berpindah ke unit seterusnya. Pendekatan ini
memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran
dan pembelajaran yang berkualiti.

Hasil pembelajaran perlu
ditentukan dan membuat
penilaian berasaskan Ujian
Rujukan Kriteria (URK) iaitu
ujian berasaskan objektif yang
dirancang oleh guru.

9

Pembelajaran
Akses Kendiri

Satu kaedah yang memberi peluang kepada murid mengakses maklumat
dan bahan sendiri.

Apa saja aktiviti pembelajaran
yang berpusatkan kepada
murid.

4
5

6

7

MAKSUD

Cara Mendengar, Membaca,
Menulis, Mencatat Nota,
Mengingat
Ada 8 jenis kecerdasan :
Verbal linguitstik, LogikMatematik, Visual Ruang,
Kinestetik, Muzik,
Interpersonal, Intrapersonal
dan Naturalis.

BIL

PENDEKATAN

MAKSUD

CONTOH AKTIVITI PDP

1

Penggunaan ICT
Dalam
Pengajaran Dan
Pemudahcaraan

Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran secara terancang
dapat menjadikan pengajaran dan pemudahcaraan lebih menarik dan
berkesan.

ICT sebagai :
1. Alat tutorial
2. Alat aplikasi
3. Alat penerokaan
4. Alat pemudah komunikasi

2

3

i-Think

Frog VLE

Program i-Think merupakan satu program yang memberi perhatian
kepada peta pemikiran yang digunakan untuk meningkatkan daya
pemikiran seseorang. Setiap peta pemikiran mempunyai proses pemikiran
yang disesuaikan mengikut tajuk atau unit pelajaran.

Persekitaran Pembelajaran Maya Frog, atau lebih dikenali sebagai VLE
(Virtual Learning Environment) ialah satu sistem pembelajaran
berdasarkan jaringan yang menyerupai pembelajaran dunia sebenar
dengan mengintegrasikan konsep pendidikan konvensional dengan
kaedah maya.

Program i-Think ini,
mengemukakan 8 jenis peta
iaitu Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta Alir.
Peta Pelbagai Alir dan yang
terakhir adalah Peta Titi.
Guru-guru dapat memberi
tugasan, ujian dan menyemak
tugasan secara maya,
sementara pelajar dapat
menghantar tugasan serta
menyemak markah menerusi
VLE.