Anda di halaman 1dari 66

h

AFATI janar 2016

Viti I

Lnda

SALA

ORA

Dega

Kimi mjeksore
Fizik mjeksore me
biofizik
Biologji me gjenetik
Gjuh shqipe
Ndihma e par
Anatomi I

AMF-DEK

9.00

MP

AMF-DEK

10.00

AMF-DEK

10.00

AMF-DEK

10.00

AMF-ORL

10.00

AMF-ORL

10.00

MP
MP
MP
MP
MP

Anglishte e mjeksis

AMF-ORL

10.00

MP

AMF-DEK

10.00

MP

IKSHPK

10.00

IKSHPK

10.00

AMF-DEK

13.00

AMF-DEK

11.00

MP
MP
MP
MP

SALA

ORA

Dega

AMF-DEK

9.00

AMF-ORL

9.00

AMF-ORL

10.00

MP
MP
MP

AMF-DEK

11.00

AMF-ORL

10.00

MP
MP

IKSHPK

9.00

MP

AMF-DEK

10.00

MP

SALA

ORA

Dega

Imunologji mjeksore
Anatomi patologjike
Fiziologji patologjike

InstB1

10.00

IFP

10.00

InstB1

10.00

MP
MP
MP

Mikrobiologji mjeksore
Propedeutik e mjeksis
klinike

AMF-ORL

9.00

MP

9.00

MP

Farmakologji me toksikologji
Radiologji
Mjeksi nukleare
Lnda

AMF-ORL

9.00

AMF-ORL

9.00

AMF-ORL

9.00

MP
MP
MP

SALA

ORA

Dega

Epidemiologji
Higjien
Neurologji

IKSHPK 1

9.00

IKSHPK

13.00

Neurologji

10.00

MP
MP
MP

Psikologji dhe shkathtsi


komunikimi
Statistik mjeksore me
informatik
Etik mjeksore
Hyrje n mjeksi
Biologji molekulare
Lnda
Anatomi II
Fiziologji mjeksore
Biokimi
Histologji me embriologji

Viti IV

Viti III

Viti II

Mjeksi familjare
Metodologji e puns
shkencore
* LZ Citologji
submikroskopike
Lnda

AMF-ORL

sh

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

Viti IV
Viti V
Viti I

Onkologji
Biokimi klinike
Mjeksi interne
Psikiatri
Anesteziologji dhe
reanimacion
Dermatovenerologji

AMF-ORL

13.00

AMF-ORL

13.00

Klinika Interne 9.00

MP
MP
MP
MP

Neurologji

12.00

AMF-ORL

13.00

Dermatologji

9.00

Mjeksi sociale
Smundjet infektive
Gjenetik mjeksore
Lnda

IKSHPK 1

9.00

Kirurgji
Otorinolaringologji

Klinika Kirurgj. 9.00


9.00

MP
MP

Kirurgji maksillofaciale
Mjeksi fizikale me
rehabilitim
Mjeksi urgjente
Farmakologji klinike
Ortopedi
Pediatri

Klinika Kirurgj. 9.00

MP

InstB1

9.00

AMF-ORL

13.00

Amf-ORL

9.00

Ortopedi

8.00

Pediatri

9.00

MP
MP
MP
MP
MP

Gjinekologji me obstetrik
Mjeksi e puns
Oftalmologji

Gjinekologji

10.00

AMF-DEK

9.00

Mjekesi transfuzive (LZ)


Alergologji (LZ)
Mjeksi ligjore
Lnda

InstB1

9.00

InstB1

9.00

AMF-ORL

9.00

MP
MP
MP

SALA

ORA

Dega

Biologji me gjenetik
Fizik mjeksore me
biofizik
Kimi mjeksore
Anatomi I
Etik mjeksore
Hyrje n stomatologji
Statistik mjeksore me
informatik
Biokimi

AMF-DEK

9.00

InstB1

9.00

AMF-DEK

13.00

IA

9.00

AMF-DEK

13.00

QSKUK

13.00

S
S
S
S
S

IKSHPK

9.00

AMF-ORL

13.00

Anglishte e mjeksis
Gjuh shqipe

InstB1

9.00

QKSUK

13.00

S
S

Biologji molekulare (LZ)

QKSUK

9.00

Histori e stomatologjis (LZ)

QKSUK

9.00

AMF-DEK

13.00

MP
MP
MP
MP
MP

SALA

ORA

Dega

Klinika Infektive9.00

Klinika ORL

Klinika Oftalmo 8.00

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

MP
MP
MP

S
S

Viti II

Lnda

SALA

ORA

Dega

Fiziologji mjeksore

AMF-ORL

9.00

Histologji me embriologji
Morfologji e dhmbit

InstB1

9.00

QKSUK

9.00

S
S

Materialet n stomatologji

QKSUK

9.00

Propedeutik stomatologjike

QKSUK

9.00

Mikrobiologji mjeksore
Anatomi patologjike

AMF-ORL

10.00

IAP

9.00

S
S

IKSHPK 1

9.00

Protetik paraklinike mobile


Mikrobiologjia e kavitetit oral
(LZ)

QKSUK

9.00

IKSHP

9.00

Gjenetik orofaciale (LZ)


Metodologji e puns
shkencore
Anatomi II
Lnda

QKSUK

9.00

IKSHPK

9.00

AMF-DEK

9.00

S
S

SALA

ORA

Dega

Fiziologji patologjike

AMF-DEK

13.00

AMF-ORL

9.00

9.00

Epidemiologji, Higjien dhe


Mjeksi sociale

Farmakologji me toksikologji

ti IV

Viti III

Protetik stomatologjike
fikse paraklinike

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

QKSUK

Radiologjia stomatologjike
Imunologji

Radiologji

9.00

InstB1

Dermatologji

9.00

IKSHP

9.00

S
S
S
S
S
S
S
S

9.00

Kariesologji
Mjeksi interne
Neuropsikiatri
Smundjet infektive
Dermatologji
Gnatologji

QKSUK

9.00

Shndeti publik oral (LZ)


Lnda

QKSUK

9.00

SALA

ORA

Dega

Kirurgji
Pediatri
Oftalmologji
Otorinolaringologji
Kirurgji orale

Klinika Kirurgj. 9.00

Klnika Interne 9.00


Neurologji

9.00

Klinika Infektive9.00

Pediatri

9.00

Oftalmologji

8.00

Klinika ORL

9.00

QKSUK

13.00

S
S
S
S
S

Viti IV

Stomatologji restaurative

QKSUK

9.00

Protetik stomatologjike
klinike mobile
Ortodonci paraklinike

QKSUK

9.00

QKSUK

9.00

S
S

Implantologji stomatologjike

QKSUK

9.00

Stomatologji preventive
Mjekesi fizikale me
rehabilitim
Urgjenca n stomatologji
(LZ)

QKSUK

9.00

InstB1

9.00

QKSUK

11.00

Bazat e gjinekologjise (LZ)


Lnda

Gjinekologji

9.00

SALA

ORA

Dega

9.00

9.00

Viti V

Smundjet e dhmbit me
endodoncion
Protetik klinike fikse
Pedodonci
Kirurgji orale- klinika
Parodontologji
Mjeksi orale
Ortodonci
Kirurgji maksillofaciale
Mjeksi ligjore
Smundjet prof.e t S me
Rehabilitim (LZ)
Menaxhimi n stomatologji
(LZ)
Lnda

Viti I

Projekti shkencor
VITI VI
Smundjet e Gojs
Lnda
Matematik
Kimi inorganike
Fizik
Biologji me gjenetik
Anatomi
Stekiometri
Kimi analitike I
Statistik mjeksore me
informatik

QKSUK
QKSUK
QKSUK

9.00

QKSUK

9.00

QSKUK

9.00

S
S
S
S
S
S

AMF-ORL

9.00

S
S

InstB1

11.00

13.00

SALA

ORA

Dega

IKSHP

9.00

QKSUK

13.00

S
S

SALA

ORA

Dega

Farnaci

9.00

Farnaci

9.00

AMF-DEK

9.00

AMF-DEK

9.00

Anatomi

9.00

Farnaci

9.00

Farnaci

9.00

F
F
F
F
F
F
F

IKSHPK

13.00

InstB1

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

Viti
Viti II

Anglishte e mjeksis
Gjuh Shqipe
Lnda

IKSHPK 1

9.00

AMF-DEK

13.00

F
F

SALA

ORA

Dega

Fiziologji mjeksore
Kimi organike
Kimi analitike II
Kimi fizike

IFP

9.00

9.00

AMF-DEK

9.00

9.00

F
F
F
F

Botanik farmaceutike

9.00

Radikalet e lira n biologji


dhe n mjeksi (LZ)

9.00

Lndt e para n industrin


farmaceutike (LZ)

9.00

Mikrobiologji mjeksore

AMF-DFK

13.00

Biokimi e prgjithshme

AMF-DEK

10.00

Bazat e histologjis dhe


patologjis (LZ)

InstB1

9.00

Bazat e areobiologjis dhe


alergologjis (LZ)

9.00

9.00

SALA

ORA

Dega
F
F
F
F

Viti III

Sinteza e komponentve
eutomerik (LZ)
Lnda

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

Kimi farmaceutike I
Farmakognozi
Biokimi klinike
Farmakologji

9.00

9.00

AMF-DEK

13.00

AMF-ORL

9.00

Teknik instrumentare n
laborator (LZ)
F sociale (LZ)

IKSHPK

9.00

Analiza e drogave (LZ)


Higjien (LZ)
Fiziologji patologjike
Lnda

9.00

IKSHPK

9.00

InstB1

9.00

F
F
F

SALA

ORA

Dega

Teknologji farmaceutike I

9.00

BioF me farmakokinetik
Bromatologji
Kimi toksikologjike

9.00

9.00

9.00

F
F
F

9.00

25 26 27 28 29 30 31

F
F

Viti IV

Kozmetikologji
Sistemet e reja terapeutike
(LZ)

9.00

13.00

Ndrveprime t barnave (LZ)


Kimi farmaceutike II

9.00

9.00

F
F

9.00

13.00

SALA

ORA

Dega

F klinike dhe F me
kemoterapi

9.00

Teknologji farmaceutike II

9.00

Metodika e punimit shkencor

16.00

Informatik farmaceutike

IKSHP

13.00

Administrim farmaceutik
Analiza dhe kontrolli i
barnave
Epidemiologji (LZ)
Bazat e mjeksis ligjore
(LZ)
Lnda

11.00

9.00

IKSHP

9.00

F
F

AMF-ORL

9.00

SALA

ORA

Dega

Anatomi

AMF-DEK

9.00

FT

IFP

9.00

Biotekn. farm. (kapituj t


zgjedhur) (LZ)

Viti V

Organizimi dhe legjislacioni


farmaceutik (LZ)
Lnda

Fiziologji me patofiziologji
Fizika me elektronik
Bazat e transformimit
motorik I

Viti I

Bazat e kineziologjis me
biomekanik
Hyrje n fizioterapi
Higjien dhe mjeksi sociale
Kineziologji klinike me
kineziometri I
Bazat e transformimit
motorik II

Ft.

9.00

FT
FT

9.00

FT

Ft
9.00

Ft.

9.00

FT
FT

IKSHP

13.00

FT

Ft

11.00

FT

Ft

9.00
Ft

FT

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

Viti II

Bazat e kujdesit shndetsor

FT

Bazat e epidemiologjis
Bazat e patologjis
Statistik mjeksore me
informatik
Zhvillimi i njeriut dhe
degjenerimi i indeve
Lnda

IKSHPK 1

9.00

Ft.

9.00

SALA

ORA

Dega

Kirurgji me traumatologji
Kineziologjia klinike me
kineziometri II
Ortopedia

Ft.

9.00

FT

Ft

9.00

Ortopedi

9.00

FT
FT

Bazat e mjeksis fizikale


dhe rehabilitimit

Ft

11.00

FT

FT te rregullimet e sistemit
osteomuskular I

Ft

13.00

FT

Shkathtsit komunikuese
Ndihma e par

IKSHPK 1

9.00

Ft.

9.00

FT
FT

Kardiologji me pulmologji

Ft

9.00

FT

Fizioterapia te rregullimet e
sistemit osteomuskular II

Fizoterapi 2

16.00

FT

9.00

FT

Fizioterapia n kirurgji

IKSHPK 1
SD-1-DEK

Ft.

9.00
9.00

FT
FT
FT
FT

Fizioterapia n gerantologji

Ft.

9.00

FT

Fizioterapia n gjinekologji
Neurologji
Gjinekologji +FT n
gjinekologji

Ft.

10.00

Neurologji

9.00

FT
FT

Ft.

9.00

FT

Paraliza a nervit facial


Etika mjeksore
Sporti i personave me
paaftsi

Ft

13.00

IKSHPK 1

13.00

FT
FT

Ft.

11.00

FT

Anglishte e mjeksis
Lnda
Fizioterapi n neurologji I
dhe II

AMF-DEK

9.00

FT

SALA

ORA

Dega

Ft.

9.00

FT

Fizioterapi n reumatologji

Ft.

9.00

FT

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

Viti III

Protetik dhe ortotik

FT.

13.00

FT

Fizioterapi n kardiologji dhe


pulmologji
Mjeksia e sportit

Fizoterapi 2

13.00

Ft.

9.00

FT
FT

Fizioterapi n onkologji

Ft.

11.00

FT

Fizioterapi te personat me
ekstremitete t amputuara
Pediatri

Ft

9.00

Ft.

13.00

FT
FT

13.00

FT

Menaxhmenti n fizioterapi
Fizioterapi n pediatri

Ft.

13.00

FT

Bazat e terapis s puns

Ft

13.00

FT

Ft.

9.00

FT

Ft.

9.00

FT

9.00

Bazat e transformimit
motorik III dhe IV
Rehabilitimi i bazuar n
komunitet
Metodat krkimore n
fizioterapi
Reumatologji
Praktika klinike IV
Praktika klinike V
Praktika klinike I,II,III
Lnda

IKSHPK
B-ORL

9.00

Ft.

9.00

Ft.

9.00

Ft.

9.00

FT
FT
FT
FT
FT

SALA

ORA

Dega

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

Biokimi, Biofizik dhe


Farmakologji

DIM

9.00

Mikrobiologjia me
Parazitologji dhe
Higjien

DIM

9.00

Anglishte e
infermierise

DIM

9.00

Anatomia dhe
Fiziologjia me Fiziologji
patologjike
Kujdesi Infermieror I
Etika Infermierore me
Legjislacion
Hulumtimi dhe
Informatika n
Infermieri
Viti I

IKSHPK

25 26 27 28 29 30 31

Programi
Diagnostik/Terapeutik

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

I
I

SALA

ORA

Dega

DIM

9.00

Infermieria Kirurgjike
dhe Onkologjike

DIM

9.00

Monitorimi n
Infermieri

DIM

9.00

Shndeti Publik me
Epidemiologji dhe
Nutricioni

DIM

9.00

Kujdesi Infermieror II

DIM

9.00

Metodologjia e
Edukimit dhe
Promovimit
Shndetsor

DIM

9.00

Sociologjia e Shndetit
dhe e Smundjes

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

I
I
I

SALA

ORA

Dega

Infermeria ObstetrikeGjinekolgjike

DIM

9.00

Infermieria Pediatrike
dhe e Adoleshentve

DIM

9.00

Infermieria Psikiatrike
dhe Shndeti Mendor

DIM

9.00

Infermieria Teritoriale
(Komuniteti) jasht
ambulancave klinike

DIM

9.00

Infermieria Geriatrike
dhe Rehabilitimi
LZ te vitit te I-re
Lnda

Viti II

Kujdesi Infermieror tek


pacientt internistik

Psikologjia n
Infermieri
Praktika Klinike II
LZ vitit II-te

Viti III

Lnda

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

Viti III
Praktika Klinike III

DIM

9.00

Organizimi dhe
Menaxhimi n
Infermieri

DIM

9.00

Kujdesi Infermieror n
rastet kritike

DIM

9.00

Praktika Klinike III/2

DIM

9.00

Lnd zgjedhore
profesionale

DIM

9.00

SALA

ORA

Dega

Anatomi dhe Fiziologji


me Patofiziologji

DIM

13.00

Mamia n Kontekstin
Psikosocial

DIM

13.00

Shkencat Natyrore dhe


Farmakologjia

DIM

13.00

DIM

13.00

DIM

13.00

M
M

Shndeti Riprodhues
dhe Etika

DIM

13.00

Mamit dhe Praktika e


Mamive I

DIM

13.00

SALA

ORA

Dega

Bazat e Mjeksis
Klinike dhe Ndihma e
Par

DIM

13.00

Obstetrika dhe
Gjinekologjia

DIM

13.00

Kujdesi pr Fmijn e
Smur

DIM

13.00

Prgjegjsit Ligjore
dhe Profesionale t
Mamive

DIM

13.00

DIM

13.00

DIM

13.00

M
M

SALA

ORA

Dega

Viti I

Lnda

Mbrojtja e Shndetit
Anglishte e Mamive

Viti II-te

Lnda

Mamit dhe Praktika e


Mamive II
Shndeti si Vler
Lnda

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

Viti I III-te

Hyrje n Metodologjin
Krkimore

DIM

13.00

Mamit dhe Praktika e


Mamive III

DIM

13.00

Lnd zgjedhore te
vitit te III-te

DIM

13.00

sh

sh

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

9 10 11 12 13 14

AFATI qershor-korrik 2016


Lnda

SALA
AMFDEK

ORA

Dega

10.00

MP

10.00

Gjuh shqipe

AMFDEK
AMFDEK
AMFDEK

Ndihma e par

AMFORL

Kimi mjeksore
Fizik mjeksore me biofizik
Biologji me gjenetik

ORL

Statistik mjeksore me informatik

IKSHPK

Etik mjeksore

IKSHPK 10.00

MP

Hyrje n mjeksi

ORL
AMFDEK

10.00

MP

SALA
Institutin
e
Anatomis
e (PP)
ORL (PT)

ORA

Dega

9.00
(PP)
12.00
(PT)

MP

AMFORL

9.00

Viti I-re

Biologji molekulare
Lnda

Fiziologji mjeksore
Biokimi

Histologji me embriologji

10.00

10.00

9.00
(PP)
11.00
(PT)

AMFORL
Inst.A,
salla e
Histologji 9.00
se

Mjeksi familjare

ORL

Metodologji e puns shkencore

IKSHPK

* LZ Citologji submikroskopike
Lnda

Histologji

10.00
10.00
9.00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MP
MP

MP

MP

MP

MP
MP
MP
MP

Imunologji mjeksore

InstB1

Anatomi patologjike

IAP

Fiziologji patologjike

InstB1

Farmakologji me toksikologji

sh

MP

99.00
10.00
MP
(PP)
10.00
(Shorti),
MP
10.00
9.00
(PT)
MP

Propedeutik e mjeksis klinike

MP

ORA

Mikrobiologji mjeksore

m m e

MP

SALA

IKSHPK 9.00
(PP) ORL
(PT)
AMFORL
11.00
(Test)
(Testi)
Klinika
8.00
Interne (PPT)
(PPT)
AMF11.00
ORL

MP

Psikologji dhe shkathtsi komunikimi

10.00

sh d

MP

Anglishte e mjeksis

Anatomi II

Viti II

16.00

MP

10.00
10.00
(PP)
Institutin 12.00
AMF(PT)
10.00
ORL

Anatomi I

Viti III

10.00

m m e

Dega

MP

MP
MP

Radiologji

Radiologj 8.00
i

MP

Mjeksi nukleare

AMFORL

9.00

MP

SALA

ORA

Lnda

Epidemiologji

IKSHPK 10.00
1

Higjien

IKSHPK

Neurologji

ORL
AMFORL
AMFORL
ORL
(Test)
Klinika
Interne
ORL
(PPT)

Onkologji

Viti IV

Biokimi klinike
Mjeksi interne
Psikiatri

10.00

MP

Dermatovenerologji

Dermatol
9.00
ogji

10.00

SALA

ORA

Dega

9.00

MP

9.00

MP

Kirurgji maksillofaciale

Klinika
Kirurgj.

Mjeksi fizikale me rehabilitim

9.00
9.00

Mjeksi urgjente

InstB1
AMFORL

Farmakologji klinike

Amf-ORL

Ortopedi

Ortopedi

Pediatri

Pediatri

Gjinekologji me obstetrik

Gjinekolo 10.00
gji

Mjeksi e puns
Oftalmologji

9.00
11.00
9.00
9.00

AMF9.00
DEK
Klinika
Oftalmolo
8.00
gjise

Mjekesi transfuzive (LZ)

InstB1

9.00

Alergologji (LZ)

InstB1

9.00

AMFORL

9.00

SALA

ORA

AMFDEK

10.00

Mjeksi ligjore
Lnda

Biologji me gjenetik

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MP

Pediatri

Otorinolaringologji

MP

Gjenetik mjeksore

Kirurgji

MP

Smundjet infektive

Klinika
Kirurgj.
Klinika
ORL

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MP

IKSHPK 9.00
1
Klinika
8.00
Infektive

Lnda

MP

11.00
11.00
(Test)
8.00
(PPT)
10.00
9.00

MP

MP

Anesteziologji dhe reanimacion

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MP

13.00

AMFORL

Mjeksi sociale

Viti V

10.00

Dega

MP
MP
MP

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
Dega
S

Fizik mjeksore me biofizik

Anatomi I

Institutin
AMFe
DEK
Anatomis
e (PP)
ORL (PT)

Etik mjeksore

AMFDEK

Hyrje n stomatologji

QSKUK

Statistik mjeksore me informatik

IKSHPK

Biokimi

AMFORL

Anglishte e mjeksis

InstB1

Gjuh shqipe

AMFDEK

Biologji molekulare (LZ)

QKSUK

Histori e stomatologjis (LZ)


Lnda

QKSUK

Kimi mjeksore

Viti I

AMFDEK

SALA

Viti II

10.00
9.00
(PP)
12.00
(PT)
13.00
13.00
9.00
9.00
(PP)
11.00
(PT)
9.00
16.00
9.00
9.00

ORA

Histologji me embriologji
Morfologji e dhmbit

AMFInstA,
9.00
ORL e
salla
Histologji
9.00
se
QKSUK 9.00

Materialet n stomatologji

QKSUK

Propedeutik stomatologjike

IKSHPK
QKSUK 9.00
(PP)
AMF9.00
ORL (PT)

Fiziologji mjeksore

Mikrobiologji mjeksore

9.00

9.00

Anatomi patologjike
Epidemiologji, Higjien dhe Mjeksi
sociale

IAP
IKSHPK
12.00
1

Protetik paraklinike mobile

QKSUK

Mikrobiologjia e kavitetit oral (LZ)

IKSHP

Gjenetik orofaciale (LZ)

Institutin
QKSUK
e
Anatomis
IKSHPK
e (PP)
ORL (PT)

9.00

SALA

ORA

Metodologji e puns shkencore


Anatomi II
Lnda

9.00
9.00

10.00
9.00
(PP)
12.00
(PT)

AMFDEK

13.00

Farmakologji me toksikologji

AMFORL

11.00

Protetik stomatologjike fikse


paraklinike

QKSUK

9.00

Fiziologji patologjike

Viti III

10.00

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Dega

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Dega

S
S
S

Radiologjia stomatologjike

Radiologj 9.00
i

Imunologji

InstB1

9.00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Viti III
Kariesologji
Mjeksi interne
Neuropsikiatri

ORL
(Test)
Klinika
QKSUK
Interne
(PPT)

Smundjet infektive

ORL
Klinika
9.00
Infektive

Dermatologji

Dermatol 9.00
ogji

Gnatologji
Shndeti publik oral (LZ)
Lnda

QKSUK

QKSUK
SALA

Kirurgji

9.00

ORA
9.00

Otorinolaringologji
Kirurgji orale

QKSUK

Stomatologji restaurative

QKSUK

Oftalmologji

Viti IV

Klinika
Kirurgj.

11.00

9.00
Pediatri
Oftalmolo
8.00
gji
Klinika
9.00
ORL

Pediatri

Protetik stomatologjike klinike mobile QKSUK


Ortodonci paraklinike

QKSUK

Implantologji stomatologjike

QKSUK

Stomatologji preventive

QKSUK

Mjekesi fizikale me rehabilitim

InstB1

Urgjenca n stomatologji (LZ)

QKSUK

Bazat e gjinekologjise (LZ)


Lnda

Smundjet e dhmbit me endodoncion


Protetik klinike fikse
Pedodonci

Viti V

9.00
11.00
(Test)
8.00
(PPT)
12.00

13.00
8.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
11.00

S
S
S
S

S
S
S
Dega

S
S
S
S
S
S
S

ORA

Dega

QKSUK

8.00

QKSUK

9.00

QKSUK

9.00

S
S
S

Parodontologji

9.00

Kirurgji maksillofaciale
Mjeksi ligjore

S
S
S

AMFORL

9.00

SALA

QSKUK

Ortodonci

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

9.00

Gjinekolo 9.00
gji

QKSUK

Kirurgji orale- klinika

Mjeksi orale

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Smundjet prof.e t S me Rehabilitim


(LZ)
Menaxhimi n stomatologji (LZ)
Lnda

Projekti shkencor
VITI VI

Viti I

11.00

InstB1

13.00

SALA

ORA

Dega

IKSHP

9.00

13.00

Smundjet e Gojs
Lnda

QKSUK

Matematik

Farnaci

Kimi inorganike

AMFDEK

10.00

Fizik

AMFDEK

12.00
10.00

Anatomi

AMFInstitutin
DEK
e
Anatomis
e (PP)
ORL (PT)

Stekiometri

AMFDEK

10.00

Kimi analitike I

AMFDEK

10.00

Statistik mjeksore me informatik

IKSHPK

Anglishte e mjeksis

IKSHPK 9.00
1

AMFDEK

16.00

SALA

ORA

Dega

Fiziologji mjeksore

IFP

9.00

Kimi organike

9.00

Kimi analitike II

AMFDEK

10.00

Kimi fizike

9.00

Botanik farmaceutike

9.00

Biologji me gjenetik

Gjuh Shqipe
Lnda

Viti II

InstB1

Radikalet e lira n biologji dhe n


mjeksi (LZ)
Lndt e para n industrin
farmaceutike (LZ)
Mikrobiologji mjeksore
Biokimi e prgjithshme
Bazat e histologjis dhe patologjis
(LZ)
Bazat e areobiologjis dhe
alergologjis (LZ)
Sinteza e komponentve eutomerik
(LZ)
Lnda

SALA

F
IKSHPK
(PP)
F
AMFORL (PT)
AMFIns.A
ORL e
salla
Histologji
se
F
F
SALA

ORA
9.00

10.00
(PP)
12.00
(PT)

9.00

9.00
9.00

Dega

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

F
F
F
F

F
F
F
F

F
F
F

9.00

ORA

9.00
9.00
(PP)
11.00
(PT)
11.00

9.00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

F
F

F
Dega

9.00

Farmakognozi

10.00

Biokimi klinike

AMFDEK

11.00

Farmakologji

AMFORL

11.00

Teknik instrumentare n laborator


(LZ)

AMFDEK

10.00

F sociale (LZ)

IKSHPK

Viti III

Kimi farmaceutike I

Viti IV

12.00

F
F
F

Analiza e drogave (LZ)

Higjien (LZ)

IKSHPK

Fiziologji patologjike
Lnda

InstB1

9.00

SALA

ORA

Dega

12.00

BioF me farmakokinetik

9.00

Bromatologji

9.00

Kimi toksikologjike

12.00

Kozmetikologji

Dermatol 9.00
ogji

Sistemet e reja terapeutike (LZ)

Ndrveprime t barnave (LZ)

Kimi farmaceutike II

Teknologji farmaceutike I

Biotekn. farm. (kapituj t zgjedhur) (LZ) F


Organizimi dhe legjislacioni
farmaceutik (LZ)
Lnda

F
SALA

F klinike dhe F me kemoterapi

Viti V

9.00

9.00

13.00
9.00
12.00
12.00
9.00
ORA
10.00
12.00

F
F

Dega

Administrim farmaceutik

10.00

Analiza dhe kontrolli i barnave

9.00
ORA

Anatomi

Institutin
SALA
e
Anatomis
e (PP)
ORL (PT)

Fiziologji me patofiziologji

IFP

10.00
(PP)
12.00
(PT)
9.00

9.00

Bazat e mjeksis ligjore (LZ)


Lnda

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

IKSHP

AMFORL

Informatik farmaceutike

IKSHP

Epidemiologji (LZ)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Metodika e punimit shkencor

9.00

9.00

Teknologji farmaceutike II

10.00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

F
F

F
F
F
Dega

FT
FT

Fizika me elektronik

AMFDEK

Bazat e transformimit motorik I

Ft

Viti I

Bazat e kineziologjis me biomekanik Ft

9.00
9.00

FT
FT
FT

Hyrje n fizioterapi

Ft.

9.00

Higjien dhe mjeksi sociale

IKSHP

11.00

Kineziologji klinike me kineziometri I

Ft

Bazat e transformimit motorik II

Ft

Bazat e kujdesit shndetsor

IKSHPK 10.00
1

FT

Bazat e epidemiologjis

IKSHPK 10.00
1

FT

Bazat e patologjis

Ft.

9.00

FT

Statistik mjeksore me informatik

IKSHPK 9.00
1

FT

salla e
9.00
Histologji
se

FT

SALA

ORA

Dega

Ft.

9.00

FT

Zhvillimi i njeriut dhe diferencimi i


indeve
Lnda
Kirurgji me traumatologji

Kineziologjia klinike me kineziometri II Ft.

Viti II

12.00

11.00
9.00

9.00
11.00

FT
FT
FT
FT

FT

Ortopedia

Ortopedi

Bazat e mjeksis fizikale dhe


rehabilitimit

Ft.

FT te rregullimet e sistemit
osteomuskular I

Ft.

Shkathtsit komunikuese

IKSHPK 9.00
1

FT

Ndihma e par

AMFORL

FT

Kardiologji me pulmologji

Klinika e 9.00
kardiologj
ise

FT

Fizioterapia te rregullimet e sistemit


osteomuskular II

Fizoterap 9.00
i2

FT
FT

9.00
9.00

10.00

FT
FT
FT

Fizioterapia n kirurgji

Ft.

9.00

Fizioterapia n gerantologji

Ft.

9.00

FT

Fizioterapia n gjinekologji

Ft.

9.00

FT

Neurologji

ORL

11.00

FT

Gjinekologji +FT n gjinekologji

Ft.

9.00
9.00

Paraliza a nervit facial

Ft.

Etika mjeksore

IKSHPK 10.00
1

Sporti i personave me paaftsi

Ft.

9.00

FT
FT
FT
FT

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Anglishte e mjeksis
Lnda

Fizioterapi n neurologji I dhe II

9.00

SALA

ORA

Ft.

9.00

Dega

Protetik dhe ortotik

AmfORL

Fizioterapi n kardiologji dhe


pulmologji

Fizoterap 9.00
i2

FT

Mjeksia e sportit

Ft.

9.00

FT

Ft.

9.00

FT

Fizioterapi te personat me ekstremitete


t amputuara
Ft.

9.00

Pediatri

Fizioterapi n pediatri
Bazat e terapis s puns

Pediatri

Metodat krkimore n fizioterapi


Reumatologji

12.00

IKSHPK 9.00

FT

B-ORL

9.00

FT

Ft.
Ft.

9.00

FT

Praktika klinike I,II,III


Lnda

Ft.

9.00

FT

SALA

ORA

Dega

Kujdesi Infermieror I

DIM

Etika Infermierore me Legjislacion DIM


Hulumtimi dhe Informatika n
Infermieri

DIM

Biokimi, Biofizik dhe Farmakologji DIM

9.00
9.00
9.00
9.00

Mikrobiologjia me Parazitologji dhe


Higjien
DIM

9.00

Anglishte e infermierise

DIM

9.00

Programi Diagnostik/Terapeutik

DIM

Infermieria Geriatrike dhe


Rehabilitimi

DIM

LZ te vitit te I-re
Lnda

9.00
9.00

FT

Praktika klinike V

9.00

FT

Praktika klinike IV

DIM

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FT

9.00

Anatomia dhe Fiziologjia me


Fiziologji patologjike

FT

Ft.

IKSHPK 9.00

FT

FT

9.00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FT

9.00

Ft.

FT

Ft.

9.00

FT

9.00

Bazat e transformimit motorik III dhe IV Ft.


Rehabilitimi i bazuar n komunitet

12.00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FT

Ft.

Menaxhmenti n fizioterapi

Viti I

9.00

FT

Fizioterapi n reumatologji

Fizioterapi n onkologji

Viti III

AMFDEK

FT

I
I
I
I
I
I
I
I
I

DIM

9.00

SALA

ORA

Dega

Viti II

Kujdesi Infermieror tek pacientt


internistik

DIM

Infermieria Kirurgjike dhe


Onkologjike

DIM

Viti III

9.00

DIM

Shndeti Publik me Epidemiologji


dhe Nutricioni

DIM

Kujdesi Infermieror II

DIM

Metodologjia e Edukimit dhe


Promovimit Shndetsor

DIM

Sociologjia e Shndetit dhe e


Smundjes

DIM

Psikologjia n Infermieri

DIM

9.00

Praktika Klinike II

DIM

9.00

DIM

9.00

SALA

ORA

Dega

9.00
9.00

I
I
I

9.00

Infermeria Obstetrike-Gjinekolgjike DIM

Viti I

9.00

Monitorimi n Infermieri

LZ vitit II-te
Lnda

Viti II-te

9.00

Infermieria Pediatrike dhe e


Adoleshentve

DIM

Infermieria Psikiatrike dhe


Shndeti Mendor

DIM

I
9.00

9.00
9.00
9.00

Infermieria Teritoriale (Komuniteti)


jasht ambulancave klinike
DIM

9.00

Praktika Klinike III

DIM

9.00

Organizimi dhe Menaxhimi n


Infermieri

DIM

Kujdesi Infermieror n rastet


kritike

DIM

Praktika Klinike III/2

DIM

Lnd zgjedhore profesionale


Lnda

DIM
SALA

Anatomi dhe Fiziologji me


Patofiziologji

DIM

Mamia n Kontekstin Psikosocial

DIM

Shkencat Natyrore dhe


Farmakologjia

DIM

9.00
9.00
9.00
9.00
ORA
11.00
11.00
11.00

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

I
I
I
I
Dega

M
M
M

DIM

Shndeti Riprodhues dhe Etika

DIM

Mamit dhe Praktika e Mamive I


Lnda

DIM

DIM

Anglishte e Mamive

Obstetrika dhe Gjinekologjia

DIM

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11.00

Bazat e Mjeksis Klinike dhe


Ndihma e Par

DIM

SALA

11.00

Mbrojtja e Shndetit

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11.00
11.00
ORA
11.00
11.00

M
M
Dega

M
M

Viti II-te

Kujdesi pr Fmijn e Smur

DIM

Prgjegjsit Ligjore dhe


Profesionale t Mamive

DIM

Mamit dhe Praktika e Mamive II

DIM

Viti I III-te

Shndeti si Vler
Lnda

11.00
11.00
11.00

M
M
M

DIM

11.00

SALA

ORA

Dega

Hyrje n Metodologjin Krkimore DIM


Mamit dhe Praktika e Mamive III

DIM

Lnd zgjedhore te vitit te III-te

DIM

11.00
11.00
11.00

M
M
M

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

m m e

sh d

m m e

sh d

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Viti I

AFATI shtator 2016


Lnda

SALA

ORA

Deg
a

Kimi mjeksore

AMFDEK

9.00

MP

Fizik mjeksore me biofizik

AMFDEK

10.00

MP

Biologji me gjenetik

AMFDEK

10.00

MP

Gjuh shqipe

AMFDEK

9.00

MP

Ndihma e par

AMFORL

10.00

MP

Anatomi I

AMFORL

10.00

MP

Anglishte e mjeksis

AMFORL

9.00

MP

Psikologji dhe shkathtsi


komunikimi

AMFDEK

10.00

MP

Statistik mjeksore me
informatik

IKSHPK 10.00

MP

IKSHPK 10.00
AMFDEK
13.00

MP

Etik mjeksore
Hyrje n mjeksi
Biologji molekulare

AMFDEK

Lnda

SALA
AMFDEK

Viti II

Anatomi II

ORA

sh d

9 10 11 12 13

31

9 10 11 12

MP
Deg
a
31

9 10 11 12

MP
MP
Deg
a

MP

Biokimi

9.00

MP

Histologji me embriologji

AMFDEK

11.00

MP

Mjeksi familjare

AMFORL

10.00

MP

IKSHPK 9.00
AMFDEK
10.00

MP

Lnda

SALA

ORA

Imunologji mjeksore

InstB1

10.00

MP

IFP

10.00

MP

InstB1

10.00

MP

9.00

MP

9.00

MP

9.00

MP

Farmakologji me toksikologji

9.00

AMFORL

AMFORL

AMFMikrobiologji mjeksore
ORL
AMFPropedeutik e mjeksis klinike
ORL

Fiziologji mjeksore

Fiziologji patologjike

MP

* LZ Citologji submikroskopike

9.00

Metodologji e puns shkencore

sh d

AMFORL

Anatomi patologjike

Viti III

11.00

Viti
Radiologji

AMFORL

9.00

MP

Mjeksi nukleare

AMFORL

9.00

MP
Deg
a
31

Lnda
Epidemiologji
Higjien
Neurologji

Viti IV

Onkologji

IKSHPK 13.00
Neurolo
gji
10.00
AMF13.00
ORL

9 10 11 12

9 10 11 12

MP
MP
MP
MP

Biokimi klinike

AMFORL

13.00

Mjeksi interne

Klinika
Interne

9.00

Psikiatri

Neurolo
12.00
gji

MP

Anesteziologji dhe reanimacion

AMFORL

MP

Dermatovenerologji

Dermato
9.00
logji

Mjeksi sociale

IKSHPK 9.00
1

MP

MP

Smundjet infektive

Gjenetik mjeksore
Lnda
Kirurgji

13.00

Klinika
Infektive 9.00
AMF13.00
DEK
SALA
Klinika
Kirurgj.

ORA

MP
MP

MP
MP
Deg
a
31

9.00

MP

Klinika
ORL

9.00

MP

Klinika
Kirurgj.

9.00

MP

InstB1

9.00

MP

Mjeksi urgjente

AMFORL

13.00

MP

Farmakologji klinike

AmfORL

9.00

MP

Ortopedi 8.00

MP

Pediatri 9.00

MP

Otorinolaringologji

Kirurgji maksillofaciale

Mjeksi fizikale me rehabilitim

Viti V

ORA
SALA
IKSHPK
1
9.00

Ortopedi
Pediatri

Viti V
Gjinekologji me obstetrik
Mjeksi e puns

Oftalmologji

MP

MP

InstB1

9.00

MP

InstB1

9.00

MP

Mjeksi ligjore

AMFORL

9.00

Lnda

SALA
AMFDEK

ORA

MP
Deg
31
a

9.00

InstB1

9.00

AMFDEK
IA

13.00
9.00

S
S

AMFDEK

13.00

QSKUK 13.00

IKSHPK 9.00
AMFORL
13.00

InstB1

Alergologji (LZ)

Biologji me gjenetik
Fizik mjeksore me biofizik
Kimi mjeksore
Anatomi I
Etik mjeksore
Viti I

MP

Klinika
Oftalmo 8.00

Mjekesi transfuzive (LZ)

Hyrje n stomatologji
Statistik mjeksore me
informatik
Biokimi
Anglishte e mjeksis
Gjuh shqipe
Biologji molekulare (LZ)
Histori e stomatologjis (LZ)
Lnda
Fiziologji mjeksore
Histologji me embriologji
Morfologji e dhmbit
Materialet n stomatologji

Viti II

Gjinekol
ogji
10.00
AMFDEK
9.00

QKSUK 9.00

QKSUK 9.00

S
Deg
31
a

SALA
AMFORL

ORA
9.00

InstB1

9.00

9.00

QKSUK 9.00

QKSUK

QKSUK

Mikrobiologji mjeksore

AMFORL
IAP

Epidemiologji, Higjien dhe


Mjeksi sociale

9.00

10.00
9.00

S
S

IKSHPK
1
9.00

9 10 11 12

9 10 11 12

QKSUK 11.00

Propedeutik stomatologjike

Anatomi patologjike

9.00

Viti
Protetik paraklinike mobile
Mikrobiologjia e kavitetit oral (LZ)
Gjenetik orofaciale (LZ)
Metodologji e puns shkencore

Viti III

Anatomi II

IKSHP

9.00

QKSUK 9.00

IKSHPK 9.00
AMFDEK
9.00

S
S

Lnda

SALA

ORA

Deg
a
31

Fiziologji patologjike

AMFDEK

13.00

Farmakologji me toksikologji

AMFORL

9.00

Protetik stomatologjike fikse


paraklinike

QKSUK
9.00

Radiologjia stomatologjike

Radiolog
ji
9.00

Imunologji

InstB1

Kariesologji

Mjeksi interne

Neuropsikiatri

Smundjet infektive

Dermatologji
Gnatologji
Shndeti publik oral (LZ)
Lnda
Kirurgji
Pediatri
Oftalmologji

Otorinolaringologji
Kirurgji orale
Viti IV

QKSUK 9.00

9.00

QKSUK 9.00

Klnika
Interne

9.00

Neurolo
gji
9.00

Klinika
Infektive 9.00

Dermato
logji
9.00

IKSHP

9.00

QKSUK 9.00
SALA
Klinika
Kirurgj.

ORA

S
Deg
a
31
S

Pediatri 9.00

Oftalmol
ogji
8.00

Klinika
ORL

QKSUK 13.00

9 10 11 12

9 10 11 12

9.00

9.00

Viti IV

Stomatologji restaurative
Protetik stomatologjike klinike
mobile
Ortodonci paraklinike
Implantologji stomatologjike
Stomatologji preventive
Mjekesi fizikale me rehabilitim
Urgjenca n stomatologji (LZ)

Viti V

Bazat e gjinekologjise (LZ)

QKSUK 9.00

QKSUK 9.00

QKSUK 9.00

QKSUK 9.00

QKSUK 9.00

InstB1

9.00

QKSUK 11.00
Gjinekol
ogji
9.00

Lnda

SALA

Smundjet e dhmbit me
endodoncion

QKSUK

Protetik klinike fikse

QKSUK

Pedodonci

QKSUK

ORA

Ortodonci

9.00

9.00

S
S
S

QKSUK 9.00

QSKUK

9.00

S
S

AMFORL

9.00

Smundjet prof.e t stom. me


Rehabilitim (LZ)

InstB1

11.00

Menaxhimi n stomatologji (LZ)

InstB1

13.00

Lnda

SALA

ORA

S
Deg
a
31

IKSHP

9.00

Kirurgji maksillofaciale
Mjeksi ligjore

Projekti shkencor
VITI VI
Smundjet e Gojs

QKSUK 13.00

S
Deg
a
31

SALA

Matematik

Farnaci 9.00

Farnaci 9.00
AMFDEK
9.00

Fizik
Biologji me gjenetik
Anatomi

AMFDEK

ORA

9 10 11 12

9 10 11 12

9 10 11 12

Lnda

Kimi inorganike

Viti I

S
Deg
a
31

9.00

Kirurgji orale- klinika


Parodontologji
Mjeksi orale

9.00

Anatomi 9.00

Viti I

Stekiometri
Kimi analitike I
Statistik mjeksore me
informatik
Anglishte e mjeksis

Farnaci 9.00

IKSHPK 9.00
IKSHPK
1
13.00

F
F

AMFDEK

13.00

Lnda

SALA

ORA

Fiziologji mjeksore

IFP

9.00

Farmaci 9.00
AMFDEK
9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00
AMFDFK
13.00

Kimi analitike II
Kimi fizike
Botanik farmaceutike

Viti II

9.00

Gjuh Shqipe

Kimi organike

Radikalet e lira n biologji dhe n


mjeksi (LZ)
Lndt e para n industrin
farmaceutike (LZ)
Mikrobiologji mjeksore

F
Deg
a
31

Bazat e histologjis dhe


patologjis (LZ)

InstB1

9.00

Bazat e areobiologjis dhe


alergologjis (LZ)

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

F
Deg
a
31

SALA

Kimi farmaceutike I

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00
AMFDEK
12.00

Farmakognozi
Biokimi klinike
Farmakologji

AMFORL

Teknik instrumentare n
laborator (LZ)

Farmaci

Farmaci sociale (LZ)


Analiza e drogave (LZ)
Higjien (LZ)

9 10 11 12

9 10 11 12

Lnda

ORA

9.00

Sinteza e komponentve
eutometrik (LZ)

AMFDEK

Biokimi e prgjithshme

Viti III

Farnaci

9.00

9.00

IKSHPK 9.00

Farmaci 9.00

IKSHPK 9.00

Viti III
Fiziologji patologjike

InstB1

9.00

Lnda

SALA

ORA

Teknologji farmaceutike I

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 13.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 13.00

F
Deg
a
31

Biofarmaci me farmakokinetik
Bromatologji
Kimi toksikologjike
Kozmetikologji
Sistemet e reja terapeutike (LZ)
Ndrveprime t barnave (LZ)

Viti IV

Kimi farmaceutike II
Biotekn. farm. (kapituj t
zgjedhur) (LZ)
Organizimi dhe legjislacioni
farmaceutik (LZ)
Lnda

SALA

Farmaci klinike dhe farmaci me


kemoterapi

Farmaci 9.00

Farmaci 9.00

Farmaci 16.00

IKSHP

13.00

Farmaci 11.00

Farmaci 9.00

IKSHP

9.00

Bazat e mjeksis ligjore (LZ)

AMFORL

9.00

Lnda

ORA

Anatomi

SALA
AMFDEK

F
Deg
a
31

Fiziologji me patofiziologji

IFP

9.00

Fizika me elektronik

Ft.

9.00

Teknologji farmaceutike II

Viti V

Metodika e punimit shkencor


Informatik farmaceutike
Administrim farmaceutik
Analiza dhe kontrolli i barnave
Epidemiologji (LZ)

Bazat e transformimit motorik I


Bazat e kineziologjis me
biomekanik
Hyrje n fizioterapi
Higjien dhe mjeksi sociale
Viti I

F
Deg
a
31

Kineziologji klinike me
kineziometri I

Ft
Ft
Ft.

ORA

9.00

9.00
9.00

FT
FT
FT
FT

9.00

FT
FT

IKSHP

13.00

FT

Ft

11.00

FT

9 10 11 12

9 10 11 12

9 10 11 12

Viti I
Bazat e transformimit motorik II

Ft

9.00

Bazat e kujdesit shndetsor


Bazat e epidemiologjis
Bazat e patologjis
Statistik mjeksore me
informatik

FT
IKSHPK
1
9.00
9.00
Ft.

FT
FT

IKSHPK 9.00
1

FT

Zhvillimi i njeriut dhe degjenerimi SD-1i indeve


DEK

9.00

Lnda

SALA

ORA

Kirurgji me traumatologji

Ft.

9.00

FT

Kineziologjia klinike me
kineziometri II

Ft

9.00

FT

Ortopedi 9.00

FT

Ft

11.00

FT

Ft

13.00

FT

Ortopedia
Bazat e mjeksis fizikale dhe
rehabilitimit
FT te rregullimet e sistemit
osteomuskular I
Shkathtsit komunikuese
Ndihma e par
Viti II

FT

Kardiologji me pulmologji
Fizioterapia te rregullimet e
sistemit osteomuskular II
Fizioterapia n kirurgji
Fizioterapia n gerantologji
Fizioterapia n gjinekologji

FT
Deg
a
31

IKSHPK
1
9.00
Ft.
9.00

FT
FT

Ft

FT

9.00

Fizotera
pi 2
16.00
Ft.
9.00

FT
FT

Ft.

9.00

FT

Ft.

10.00

FT

Neurolo
gji
9.00

FT

Ft.
Ft

9.00
13.00

FT
FT

IKSHPK
1
13.00

FT

Ft.

11.00

FT

Anglishte e mjeksis

AMFDEK

15.00

Lnda

SALA

ORA

FT
Deg
a
31

Fizioterapi n neurologji I dhe II

Ft.

9.00

FT

Ft.
FT.

9.00
13.00

FT
FT

Neurologji
Gjinekologji +FT n gjinekologji
Paraliza a nervit facial
Etika mjeksore
Sporti i personave me paaftsi

Fizioterapi n reumatologji
Protetik dhe ortotik

9 10 11 12

9 10 11 12

Fizioterapi n kardiologji dhe


pulmologji

Fizotera
pi 2
13.00
Ft.
9.00
Ft.
11.00

FT
FT
FT

Pediatri

Ft
Ft.

9.00
13.00

FT
FT

Menaxhmenti n fizioterapi

IKSHPK

Fizioterapi n pediatri

Ft.

13.00
9.00

FT
FT

9.00

FT

9.00

FT

9.00

FT

13.00

FT
FT
FT
FT
FT
Deg
a
31

Mjeksia e sportit
Fizioterapi n onkologji

Viti III

Fizioterapi te personat me
ekstremitete t amputuara

Bazat e terapis s puns

Ft
Bazat e transformimit motorik III
dhe IV
Ft.
Rehabilitimi i bazuar n
komunitet
Ft.
Metodat krkimore n fizioterapi IKSHPK
Reumatologji
Praktika klinike IV
Praktika klinike V
Praktika klinike I,II,III

B-ORL
Ft.
Ft.
Ft.

9.00
9.00
9.00
9.00

Lnda

SALA

ORA

Viti I

Anatomia dhe Fiziologjia me


Fiziologji patologjike
DIM
Kujdesi Infermieror I
DIM
Etika Infermierore me
Legjislacion
DIM

9.00
9.00

I
I

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

Anglishte e infermierise
Programi
Diagnostik/Terapeutik
Infermieria Geriatrike dhe
Rehabilitimi
LZ te vitit te I-re

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM
DIM

9.00
9.00

Lnda

SALA

ORA

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

Hulumtimi dhe Informatika


n Infermieri
Biokimi, Biofizik dhe
Farmakologji
Mikrobiologjia me
Parazitologji dhe Higjien

Kujdesi Infermieror tek


pacientt internistik
Infermieria Kirurgjike dhe
Onkologjike

Viti II

Monitorimi n Infermieri

I
I
Deg
a
31

9 10 11 12

9 10 11 12

Viti II

Shndeti Publik me
Epidemiologji dhe Nutricioni DIM
Kujdesi Infermieror II
DIM

Metodologjia e Edukimit dhe


Promovimit Shndetsor
DIM
Sociologjia e Shndetit dhe e
Smundjes
DIM

Viti III

9.00

9.00

DIM
DIM
DIM

9.00
9.00
9.00

Lnda

SALA

ORA

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM

9.00

DIM
DIM

9.00
9.00

I
I

9.00

9.00
9.00

I
I

Infermieria Teritoriale
(Komuniteti) jasht
ambulancave klinike
Praktika Klinike III

Organizimi dhe Menaxhimi


n Infermieri
DIM
Kujdesi Infermieror n rastet
kritike
DIM
Praktika Klinike III/2
DIM

Viti I

I
I

Psikologjia n Infermieri
Praktika Klinike II
LZ vitit II-te

Infermeria ObstetrikeGjinekolgjike
Infermieria Pediatrike dhe e
Adoleshentve
Infermieria Psikiatrike dhe
Shndeti Mendor

I
I
I
Deg
a
31

Lnd zgjedhore profesionale DIM

9.00

Lnda

SALA

ORA

DIM

10.00

DIM

10.00

DIM
DIM
DIM

10.00
10.00
10.00

M
M
M

DIM

10.00

DIM

10.00

SALA

ORA

Anatomi dhe Fiziologji me


Patofiziologji
Mamia n Kontekstin
Psikosocial
Shkencat Natyrore dhe
Farmakologjia
Mbrojtja e Shndetit
Anglishte e Mamive
Shndeti Riprodhues dhe
Etika
Mamit dhe Praktika e
Mamive I
Lnda

Bazat e Mjeksis Klinike dhe


Ndihma e Par
DIM
Viti II-te

9.00
9.00

Obstetrika dhe Gjinekologjia DIM


Kujdesi pr Fmijn e
Smur
DIM

I
Deg
a
31

M
Deg
a
31

10.00

10.00

10.00

9 10 11 12

9 10 11 12

9 10 11 12

Viti II-te

Prgjegjsit Ligjore dhe


Profesionale t Mamive
Mamit dhe Praktika e
Mamive II
Shndeti si Vler

Viti I III-te

Lnda

DIM

10.00

DIM
DIM

10.00
10.00

SALA

ORA

Hyrje n Metodologjin
Krkimore
DIM
Mamit dhe Praktika e
Mamive III
DIM
Lnd zgjedhore te vitit te IIIte
DIM

M
M
M
Deg
a
31

10.00

10.00

10.00

9 10 11 12

sh d

14 15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

13 14 15 16 17 18 19 20

Data e
Afati i
paraqitjes se Data e
rregullt
provimeve
provimeve
Janar-Shkurt 20.01-22.02
25.01-13.02

Numri i
provimeve
pa limit

Ndryshimi i
Regjistrimi i notave nga
notave
studentet
deri 15.02
deri 22.02

Prill

16.03-20.03

02.04-09.04

1 provim

deri 13.04

deri 15.04

Qershor
Shtator

06.06-10.06
29.08-31.08

13.06-15.07
01.09-21.09

pa limit
pa limit

deri 20.07
deri 22.09

deri 22.07
deri 23.09

Nentor

14.11-18.11

21.11-26.11

1 provim

deri 29.11

deri 30.11

Paraqitja e
provimit
Provimi
perfundimtar perfundimtar
25.02-27.02
04.03.2016
20.04-22.04
25.05-26.05
25.07-26.07
26.09-27.09
02.11-03.11
19.12-21.12

29.04.2016
30.05.2016
29.07.2016
30.09.2016
11.11.2016
30.12.2016