Anda di halaman 1dari 127

DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

BAHASA MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN

TAHAP 1
201
2

DOKUMEN STANDARD
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MODUL TERAS ASAS

BAHASA MALAYSIA
SEKOLAH KEBANGSAAN

TAHAP 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Cetakan Pertama 2012


Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam
apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum
mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,
Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Muka Surat

RUKUN NEGARA

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

vi

KATA PENGANTAR
PENDAHULUAN

TUNJANG KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MATLAMAT

OBJEKTIF

FOKUS

ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM

Standard Kurikulum

Kemahiran Bahasa

Pendekatan Modular

Sistem Bahasa

Pengisian Kurikulum

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

10

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur

16

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca

23

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis

29

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni Bahasa

36

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa

39

Glosari

44
iii

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita
untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan
seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi
kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif
yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan
seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita
tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

K YAAN KEPADA TUHAN


E KESETIAAN KEPADA RAJA
P DAN NEGARA KELUHURAN
E PERLEMBAGAAN
R KEDAULATAN UNDANGC UNDANG KESOPANAN DAN
A KESUSILAAN
v

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha


berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan
insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan
untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

vi

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

PENDAHULU
AN
Dunia
pendidikan
mengalami
perkembangan
yang
sangat
dinamik dalam
arus
globalisasi.
Perkembangan
ini
juga
menuntut
perubahan
dalam
kurikulum.
Seiringan
dengan
itu,
Kementerian
Pelajaran
Malaysia
mengambil
inisiatif
menyemak dan
melakukan
penambahbaik
an
dalam
kurikulum.
Selaras
dengan
perubahan
tersebut,
Kurikulum
Bahasa
Malaysia turut

melalui proses
semakan
dan
penambahbaika
n
dalam
penggubalannya
hingga terhasil
Standard
Kurikulum
Bahasa
Malaysia.
Standard yang
diketengahkan
ini mengandungi
Standard
Kandungan dan
Standard
Pembelajaran.
Standard
Kurikulum
ini
merupakan
pernyataan yang
merangkumi
pengetahuan,
kemahiran dan
nilai murni yang
mesti dipelajari
dan
dikuasai
oleh murid di
sekolah
kebangsaan.
Penggubalan
Standard
Kurikulum
Bahasa
Malaysia
berpaksikan
Rukun Negara,
Dasar
Pendidikan

Kebangsaan
dan Falsafah
Pendidikan
Kebangsaan.
Standard
ini
menjunjung
peranan
bahasa Melayu
sebagai
bahasa
kebangsaan,
bahasa rasmi,
bahasa
perpaduan
negara, bahasa
ilmu
dan
bahasa
pengantar
di
sekolah.
Standard
ini
turut
menitikberatka
n
penggabungjali
nan kemahiran
bahasa,
penyerapan
ilmu dan nilai
murni.
Standard
Kurikulum
Bahasa
Malaysia boleh
dijadikan
pemangkin
untuk
memahami
akal
budi,
pemikiran dan
sosiobudaya

penuturnya ke
arah
melahirkan
semangat cinta
akan bahasa
dan tanah air
yang dikongsi
bersama dalam
satu wawasan
demi
memartabatka
n
bahasa
Melayu.
Pada asasnya,
pembinaan
kerangka
standard
ini
berdasarkan
prinsip
Kurikulum
Bersepadu
Sekolah
Rendah.
Standard
ini
mengetengahk
an pendekatan
berbentuk
modular
dan
pembelajaran
secara
didik
hibur
bagi
mencungkil
potensi murid
untuk
meneroka
pelbagai
bidang
ilmu
pengetahuan.
Seterusnya,
membolehkan

murid
memperkemban
gkan keupayaan
dan penguasaan
kemahiran
bahasa,
serta
berkomunikasi
1

menggunakan
bahasa
Melayu
secara
berkesan
dan
bertatasusila
dalam
semua
urusan.
Standard Kurikulum
Bahasa
Malaysia
Sekolah
Kebangsaan
mengambil
kira
pendekatan
pengajaran Bahasa
Malaysia sebagai
bahasa
pertama.
Kepelbagaian
pengajaran
dan
pembelajaran,
minat
dan
kecerdasan
yang
berbeza
dalam
kalangan
murid
turut
diberi
penekanan. Selain
itu,
aktiviti
kokurikulum di luar
bilik darjah turut
dijadikan landasan
bagi
membina
keyakinan
diri,
mengetengahkan
bakat,
memupuk
sifat
kepemimpinan, dan
ketokohan
murid
dalam
pelbagai
bidang.
Aktiviti
kokurikulum
juga

berupaya
memantapkan
penguasaan

berbahasa
murid
serta
menyokong
pelaksanaan

Standard Kurikulum
Bahasa Malaysia.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

D
T
U
N
J
A
N
G
K
U
R
I
K
U
L
U
M
S
T
A
N
D
A
R

S
E
K
O
L
A
H
R
E
N
D
A
H
Standard
Kurikulum Bahasa
Malaysia
dibina
berasaskan enam
tunjang,
iaitu
Komunikasi;
Kerohanian, Sikap
dan
Nilai;
Kemanusiaan;
Literasi Sains dan
Teknologi; Fizikal
dan Estetika; dan
Keterampilan Diri.
Enam
tunjang
tersebut

merupakan
domain
utama
yang menyokong
antara satu sama
lain
dan
disepadukan
dengan pemikiran
kritis, kreatif dan
inovatif.

membangunkan
modal insan yang
seimbang,
Kesepaduan
iniberpengetahuan
bertujuan
untukdan

berketerampilan
seperti
yang
terdapat
dalam
Rajah 1.
Standard
Kurikulum
Berasaskan
Enam
Tunjang

Rajah 1:

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

1.0
MATLAMAT
Standard
Kurikulum
Bahasa
Malaysia
Sekolah
Rendah
digubal
untuk
membole
hkan
murid
berketera
mpilan
dalam
berbahas
a
dan
boleh
berkomun
ikasi
untuk
memenuh
i
keperluan
diri,
memperol
eh
pengetah
uan, ilmu,
kemahira
n,
maklumat
, nilai dan
idea serta
hubungan

sosial
dalam
kehidupa
n harian.

2.0 OBJEKTIF
Murid
yang
mengikuti
pengajara
n
dan
pembelaj
aran
Standard
Kurikulum
Bahasa
Malaysia
Sekolah
Rendah
berkeupa
yaan
untuk:

1. men
deng
ar,
men
geca
m,
men
gaju
k
dan
men
entu
kan
arah

bu
ny
i
pe
rs
ek
ita
ra
n
de
ng
an
tel
iti
da
n
be
tul
;
2. m
en
de
ng
ar,
m
e
m
ah
a
mi
,
da
n
m
en
ye
bu
t
bu

nyi
baha
sa
iaitu
abja
d,
perk
ataa
n,
frasa
dan
ayat
deng
an
betul
;
3. men
deng
ar,
mem
aha
mi
dan
mem
berik
an
resp
ons
berd
asar
kan
arah
an,
pesa
nan
dan
perta
nyaa
n
deng
an
betul

4. bertu
tur
dan
berb
ual
serta
men
yata
kan
perm
intaa
n
tenta
ng
sesu
atu
perk
ara
dala
m
situa
si
form
al
dan
tidak
form
al
deng
an
betul
seca
ra
berta
tasu
sila;
5. berc
erita
sesu
atu

pe
rk
ar
a
da
n
m
en
ce
rit
ak
an
se
m
ul
a
pe
rk
ar
a
ya
ng
di
de
ng
ar,
di
ba
ca
da
n
dit
on
to
n
m
en
gg
un
ak
an
se

buta
n
yang
jelas
dan
inton
asi
yang
betul
;
6. berbi
cara
untu
k
men
yam
paika
n
makl
umat
tenta
ng
sesu
atu
perk
ara
darip
ada
pelb
agai
sum
ber
deng
an
tepat
seca
ra
berta
tasus
ila;
7. berbi
ncan

g
dan
men
gem
ukak
an
pend
apat
tenta
ng
sesu
atu
perk
ara
darip
ada
pelb
agai
sum
ber
seca
ra
berta
tasu
sila;

8.

9.

10.

membaca
pelbagai
perkataan,
frasa dan
ayat
secara
mekanis
dengan
sebutan
dan
intonasi
yang betul;
membaca,
memahami
perkataan,
frasa dan
ayat
daripada
pelbagai
sumber
dengan
lancar,
sebutan
yang jelas
dan
intonasi
yang betul;
membaca
dan
memahami
maklumat
yang
tersurat
dan
tersirat
daripada
pelbagai
bahan
untuk
memberi

11.

12.

13.

14.

15.

respons
dengan betul;
membaca
dan
menaakul
16.
untuk
memindahka
n maklumat
yang terdapat17.
dalam
pelbagai
bahan;
membaca
pelbagai
bahan
bacaan bagi
memperkaya
kosa
kata
dan
maklumat
18.
untuk
memupuk
minat
membaca;
melakukan
aktiviti
pramenulis 19.
dengan betul;
menulis
secara
mekanis
20.
dengan betul
dan kemas;
membina dan

menulis
perkataan,
frasa
dan
ayat dengan
betul;
menulis imlak
dengan
tepat;
mencatat dan
menulis
untuk
menyampaik
an maklumat
tentang
sesuatu
perkara
dengan
menggunaka
n
bahasa
yang santun;
menghasilka
n penulisan
kreatif dalam
pelbagai
genre
dengan betul;
mengedit dan
memurnikan
hasil
penulisan;
menulis
ulasan
berdasarkan
maklumat

21.
xxii.

23.

yang
diperoleh
daripada
pelbagai
sumber;
mengguna
kan sistem
bahasa
yang betul
dalam
pertuturan,
pembacaa
n dan
penulisan;
dan
menghayat
i
dan
mengamal
kan
nilai
murni,
bersikap
positif,
semangat
patriotik
dan
kewargane
garaan
melalui
aktiviti
berbahasa
.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

3.0 FOKUS
Pembelaj
aran
Bahasa
Malaysia
di
sekolah
rendah
berfokus
pada
kemahira
n literasi
dan
aplikasi
bahasa.
Pada
Tahap 1,
muridmurid
perlu
menguas
ai
asas
kemahira
n
mendeng
ar,
bertutur,
membaca
dan
menulis.
Ini
bermakna
konsep
kembali
kepada
asas

(back to
basic)
diberi
penekan
an yang
khusus.
Penekan
an juga
diberikan
kepada
pembelaj
aran
yang
menyero
nokkan
yang
berkonse
pkan
aktiviti
didik
hibur.
Pada
Tahap II
pula,
penekan
an
diberikan
kepada
penguku
han dan
aplikasi
kemahira
n
bahasa.
Melalui
penguas
aan
kemahira
n bahasa
ini, murid

dapat
berko
munik
asi
dalam
pelbag
ai
situasi
denga
n lebih
berkes
an,
manak
ala
melalu
i
kemah
iran
memb
aca,
murid
dapat
menin
gkatka
n kosa
kata di
sampi
ng
memu
puk
minat
memb
aca.
Pengu
asaan
tataba
hasa
yang
baik
dapat

membant
u murid
menghasi
lkan
penulisan
yang
kreatif
dan
berkualiti.
Aktiviti
didik
hibur
dalam
pengajara
n
dan
pembelaj
aran yang
mengapli
kasikan
pelbagai
pendekat
an
dan
teknik
seperti
nyanyian
dan
permaina
n
serta
pengguna
an
pelbagai
bahan
yang
menarik
dapat
membant
u murid
menguas
ai
dan
menghay
ati

pembelaj
aran.

4.0

ORGANI
SASI
KANDUN
GAN
KURIKU
LUM
4.1 Stand

ard
Kuriku
lum
Stan
dard
Kuri
kulu
m
Bah
asa
Mala
ysia
Sek
olah
Ren
dah
digu
bal
deng
an
mem
berik
an
pene

k
a
n
a
n
p
a
d
a
St
a
n
d
ar
d
K
a
n
d
u
n
g
a
n
d
a
n
St
a
n
d
ar
d
P
e
m
b
el
aj
ar

an
yang
perlu
diket
ahui
dan
bole
h
dilak
ukan
oleh
muri
d.
Stan
dard
Kand
unga
n
dan
Stan
dard
Pem
belaj
aran
ini
berp
aksik
an
Kem
ahira
n
Baha
sa
dan
Siste
m
Baha
sa
yang
disok

ong
4

oleh
elemen
Pengisian
Kurikulum.
Standard
ini digubal
dalam
bentuk
pernyataan
Standard
Kandunga
n
dan
Standard
Pembelaja
ran yang
perlu
dikuasai
oleh murid.
Standard
ini
dipersemb
ahkan
dalam
bentuk
modular
yang
dibahagika
n kepada
bahagian
dan
unit
yang
mengandu
ngi elemen
pengetahu
an,
kemahiran,
nilai murni,
kreativiti

dan
inovasi
yang
perlu
dikuasai oleh
murid.
Standard
Kandungan

Pernyataan
tentang
penetapan
kriteria untuk
memastikan
kualiti
pembelajaran
dan
pencapaian
murid
bagi
setiap
standard
kandungan.

Pernyataan
tentang
bidang
ilmu
yang
patut
diketahui dan
dapat
dilakukan oleh
murid dalam
suatu tempoh
4.2 Kemahiran
persekolahan
Bahasa
yang
merangkumi
aspek
Kemahiran
pengetahuan,
bahasa
kemahiran
merupakan
dan nilai.
teras kepada
Standard
Standard
Kurikulum
Pembelajaran
Bahasa

Malaysia
dan
pendekata
n modular.
Kemahiran
bahasa
meliputi
kemahiran
seperti
berikut:

1x

2x

3x

4x

Kemahi
ran
Mende
ngar
Kemahi
ran
Bertutu
r
Kemahi
ran
Memba
ca
Kemahi
ran
Menuli
s

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

4.3
Pendekatan
Modular
Standard
Kurikulum
Bahasa
Malaysia
distrukturk
an dengan
mengguna
kan
pendekata
n modular
untuk
memastika
n
penguasaa
n
kecekapan
berbahasa
yang baik.
Pendekata
n modular
bermaksud
memecahk
an
kemahiran
kepada
unit-unit
kecil yang
dikenali
sebagai
modul.
Dalam
mata
pelajaran

Bahas
a
Malay
sia
terdap
at lima
modul
iaitu
Modul
Mende
ngar
dan
Bertut
ur,
Modul
Memb
aca,
Modul
Menuli
s,
Modul
Seni
Bahas
a dan
Modul
Tataba
hasa.
Tiga
modul
yang
pertam
a
berasa
skan
empat
kemah
iran
iaitu
kemah
iran

me
nd
en
gar
,
ke
ma
hir
an
ber
tut
ur,
ke
ma
hir
an
me
mb
ac
a
da
n
ke
ma
hir
an
me
nuli
s.
Mo
dul
Se
ni
Ba
ha
sa
da
n
Mo
dul

Tatabahas
a
menyokon
g modulmodul
tersebut
untuk
mengukuh
kan
kecekapan
berbahasa
murid.

4.3.1 Modul
Kemahir
an
Menden
gar dan
Bertutur
Mod
ul
Kem
ahira
n
Men
deng
ar
dan
Bert
utur
mem
beri
pene
kana
n
pada
kem
ahira
n
men

d
e
n
g
a
r

e
r
u
j
u
k

d
a
n

p
a
d
a

b
e
r
t
u
t
u
r
.
K
e
m
a
h
i
r
a
n
m
e
n
d
e
n
g
a
r
m

k
e
u
p
a
y
a
a
n
m
u
r
i
d
m
e
n
d
e
n
g
a
r
d
e
n

gan
teliti,
mem
aha
mi
dan
men
ghay
ati
seca
ra
lisan
perk
ara
yang
dide
ngar
dala
m
pelb
agai
situa
si
peng
ucap
an,
serta
dapa
t
mem
berik
an
resp
ons.
Kem
ahira
n
bert
utur
pula
mer

u
j
u
k
k
e
u
p
a
y
a
a
n
m
u
r
i
d
b
e
r
k
o
m
u
n
i
k
a
s
i
u
n
t
u
k
m

e
n
j
a
l
i
n
h
u
b
u
n
g
a
n
d
a
n
m
e
n
y
a
m
p
a
i
k
a
n
m
a
k
l
u
m
a

t,
pend
apat,
pera
saan
serta
idea
yang
kreat
if
dan
kritis
deng
an
sebu
tan
dan
inton
asi
yang
betul
seca
ra
sopa
n
dan
bert
atas
usila
.
Pen
ggun
aan
tatab
ahas
a
yang
betul
diber
ikan
pene

k
a
n
a
n

4.3.2 Modul
Kemahiran
Membaca
Modul
Kemahiran
Membaca

d
a
l
a
m
k
e
m
a
h
i
r
a
n
b
e
r
t
u
t
u
r
.

memberikan
tump
uan
pada
kema
hiran
mem
baca
di
sampi
ng
peng
gabu
ngjali
nan
kema
hiran
bahas
a
yang
lain.
Kema
hiran
mem
baca
meruj
uk
keupa
yaan
murid
mem
baca

dengan
sebutan,
intonasi, jeda,
dan
kelancaran
yang
betul.
Penekanan
perlu
diberikan
pada aspek
pemahaman
dan
penaakulan
pelbagai
bahan secara
kritis dengan
menggunaka
n
teknikteknik
membaca. Di
samping itu,
melalui modul
kemahiran
membaca
murid
juga
berupaya
menghayati
teks
yang
dibaca.

4.3.3 Modul
Kemahiran
Menulis
Modul
Kemahiran
Menulis pula
berfokuskan
kemahiran
menulis.
Kemahiran

menulis
merujuk
keupaya
an murid
menulis
perkataa
n
dan
melahirk
an idea
melalui
pelbagai
jenis
penulisan
yang
berkaitan
dengan
ilmu
pengetah
uan dan
pengala
man
peribadi
yang
telah
dilalui.
Penekan
an perlu
diberikan
pada
penggun
aan ayat
yang
gramatis,
tanda
baca dan
ejaan
yang
betul,
serta
tulisan
yang

jelas
dan
kema
s.
Murid
juga
digala
kkan
meng
gunak
an
kreati
viti
mere
ka
untuk
meng
hasilk
an
penuli
san
berun
sur
peng
etahu
an
dan
imagi
nasi.
Peng
uasaa
n
kema
hiran
bahas
a ini
diper
oleh
melal
ui
situas

i dan konteks
dalam
pelbagai

bahan
prosa,
puisi dan

grafik.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

4.3.4 M
o
d
u
l
S
e
n
i
B
a
h
a
s
a
M
o
d
u
l
S
e
n
i
B
a
h
a
s
a
m
e
r
u

j
u
k
a
s
p
e
k
k
e
b
a
h
a
s
a
a
n
,
k
e
i
n
d
a
h
a
n
d
a
n
k
e
h
a
l
u
s
a
n

dalam
bahas
a
Melay
u
yang
perlu
difaha
mi
dan
dikua
sai
oleh
murid
.
Peng
uasaa
n
aspek
seni
bahas
a
mera
ngku
mi
kecek
apan
mem
ahami
,
meng
ungka
p dan
meng
hayati
bahas
a
yang
indah.
Melal

u
i
p
e
m
b
e
l
a
j
a
r
a
n
m
o
d
u
l
i
n
i
,
m
u
r
i
d
m
e
n
g
h
a
s
i

l
k
a
n
d
a
n
m
e
m
p
e
r
s
e
m
b
a
h
k
a
n
k
a
r
y
a
k
r
e
a
ti
f
p
e
l
b
a
g
a
i

genre
secar
a
lisan
dan
bertuli
s
melal
ui
varias
i
teknik
yang
mena
rik.
Aspe
k seni
bahas
a juga
menz
ahirka
n
pemb
elajar
an
yang
meny
erono
kkan
secar
a
didik
hibur.
.

4.3.5 M
o
d
u
l
T
a

t
a
b
a
h
a
s
a
M
o
d
u
l
T
a
t
a
b
a
h
a
s
a
m
e
r
u
j
u
k
a
s
p
e
k
m

o
rf
o
l
o
g
i
d
a
n
s
i
n
t
a
k
s
i
s
b
a
h
a
s
a
M
e
l
a
y
u
y
a
n
g
p
e
rl
u
d

ifaha
mi
dan
dikua
sai
oleh
murid
.
Aspe
k ini
perlu
diajar
kan
melal
ui
peng
ajara
n
yang
teran
cang
deng
an
teknik
yang
sesua
i dan
berke
san
supay
a
murid
mem
ahami
dan
meng
gunak
an
tatab
ahasa

d
e
n
g
a
n

n
t
e
k
s
s
e
c
a
r
a
li
s
a
n
d
a
n
b
e
rt
u
li
s
.

b
e
t
u
l
d
a
n
t
e
p
a
t
d
a
l
a
m
p
e
l
b
a
g
a
i
k
o

4.4

Sist
em
Bah
asa
Si
st
e
m
b
a
h
a
s

a
t
e
r
d
i
r
i
d
a
r
i
p
a
d
a
t
a
t
a
b
a
h
a
s
a
,
s
i
s
t
e
m
e
j

aan,
seb
utan
dan
into
nasi
,
kos
a
kata
dan
peri
bah
asa.
Pela
ksa
naa
n
sist
em
bah
asa
dala
m
pen
gaja
ran
dan
pem
bela
jara
n
Bah
asa
Mal
aysi
a
me
mbo
lehk

a
n
m
ur
id
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
d
a
n
m
e
n
g
a
m
al
k
a
n
b
a
h
a
s
a
M
el
a
y
u

b
a
k
u
.
P
e
n
e
r
a
n
g
a
n
b
a
g
i
p
e
r
k
a
r
a
t
e
r
s
e
b
u
t
d

inya
taka
n di
baw
ah.

4.4.1
Tatabahasa

Kandunga
n
tatabahas
a terdiri
daripada
morfologi
dan
sintaksis.

1.1 Morfol
ogi
Morfol
ogi
ialah
bidan
g ilmu
bahas
a
yang
meng
kaji
strukt
ur,
bentu
k dan
golon
gan
kata.
Strukt
ur
kata
ialah
susun
an
bentu

k
b
u
n
yi
u
j
a
r
a
n
a
t
a
u
l
a
m
b
a
n
g
(t
u
li
s
a
n
)
y
a
n
g
m
e
n
j
a
d
i
u

nit
bahasa
yang
bermakn
a.
Bentuk
kata
pula
ialah
unit
tatabaha
sa sama
ada
bentuk
tunggal
atau
hasil
daripada
proses
pengimb
uhan,
pemajm
ukan
dan
penggan
daan.
Golonga
n
kata
pula
ialah
proses
menjeni
skan
perkataa
n
berdasa
rkan
keserup
aan
bentuk
atau

fungsi
denga
n
anggo
ta
yang
lain
dalam
golon
gan
yang
sama.

1.

Struk
tur
kata
meru
juk
pola
suku
kata
bagi:
1. kat
a
asli
ba
ha
sa
Me
lay
u
2. kat
a
pinj
am
an
ba
ha
sa
Me

l
a
y
u

2.

B
e
n
t
u
k
k
a
t
a
t
e
r
d
ir
i
d
a
ri
p
a
d
a
:
1. k
a
t
a
t
u
n
g
g
a
l
2. k

3.

4.

a
t
a
t
e
r
b
it
a
n
k
a
t
a
g
a
n
d
a
k

ata
ma
jm
uk

3.

Prose
s
pemb
entuk
an
kata
melip
uti:
1. pe
ngi
mb
uh
an
2. pe

3.

n
g
g
a
n
d
a
a
n
p
e
m
a
j
m
u
k
a
n

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

Antara ketigatiga
proses
pembentukan
kata ini, yang
amat kompleks
ialah
pengimbuhan.
Oleh
itu,
penekanan
hendaklah
diberikan pada
aspek
penggunaan
imbuhan yang
betul dari segi
bentuk
dan
makna termasuk
aspek
baharu
dalam
proses
pengimbuhan.

4. Golongan
kata
terdiri
daripada:
1.
ka
ta
na
m
a
2.
ka
ta
ke
rja
3.
ka
ta
a
dj

ekti
f
kat
a
tug
as

4.

1.2 Sintak
sis
Si
nt
a
ks
is
ial
a
h
bi
d
a
n
g
il
m
u
b
a
h
a
s
a
y
a
n
g
m
e
n
g

k
a
ji
b
e
n
t
u
k
,
s
tr
u
k
t
u
r
d
a
n
b
i
n
a
a
n
a
y
a
t.
H
a
l
i
n
i
b
e
r
m

akna,
bidang
sintaksi
s ialah
kajian
tentang
hukum
atau
rumus
tatabah
asa
yang
menda
sari
kaedah
pengga
bungan
dan
penyus
unan
perkata
an atau
kelomp
ok
perkata
an
untuk
membe
ntuk
ayat.
Aspek
sintaksi
s yang
diberik
an
tumpua
n
adalah
seperti
yang

b
er
ik
ut
:

1. U
n
s
ur
ut
a
m
a
y
a
n
g
te
rd
iri
d
ar
ip
a
d
a
k
at
a,
fr
a
s
a,
kl
u
a
s
a
d

a
n
a
s
p
e
k
p
e
m
b
i
n
a
a
n
n
y
a
s
e
rt
a
p
e
m
b
a
h
a
g
i
a
n
s
u
b
j
e
k

dan
pred
ikat.
2. Jeni
s
ayat
iaitu
ayat
pen
yata
,
ayat
tany
a,
ayat
peri
ntah
dan
ayat
seru
an.
3. Ragam
ayat
iaitu
ayat
aktif dan
ayat
pasif.
4. Sus
una
n
ayat
,
iaitu
sus
una
n
bias
a
dan
son

g
s
a
n
g.

6. P

5. Bin

1.

2.

3.

aan
aya
t:
aya
t
das
ar
aya
t
tun
gga
l
aya
t
ter
bita
n
ata
u
aya
t
maj
mu
k

1.

2.

r
o
s
e
s
a
y
a
t
t
e
r
b
it
a
n
:
p
r
o
s
e
s
p
e
n
g
g
a
n
ti
a
n
p
r
o
s
e

s
p
e
n
g
g
u
g
u
r
a4.4.2 Tanda
n
Baca

3.

p
r
o
s
e
s
p
e
n
y
u
s
u
n
a
n
s
e
m
u
l
a

4.

p
r
o

s
e
s
p
el
u
a
s
a
n

Tanda
baca
penting
dikuasai
dalam
komunik
asi
tulisan
untuk
memast
ikan
keselar
asan
dan
juga
makna
yang
tepat.
Misalny
a, koma
dan
tanda
noktah
mewakil
i
hentian
dalam

pertutu
ran.
Pengg
unaan
tanda
baca
yang
betul
dapat
mewaki
li
intonas
i dalam
bacaan
dan
penulis
an.
4.4.3 Sistem
Ejaan
Perkar
a yang
diberik
an
penek
anan
ialah:
1. P
ol
a
k
e
s
el
ar
a
s
a
n
h

2.

3.

uruf
vokal
Ejaan
kata
pinjama
n
Ejaan
kata
dasar
dan
kata
terbitan

4.4.4 Sebutan dan


Intonasi
Sebutan dan
intonasi
diajarkan
supaya murid
dapat
menyebut
perkataan dan
ayat dengan
betul
serta
memahami
intonasi dan
jeda.
Kemahiran
yang

ditekank
an ialah
keboleha
n
mengen
al pasti
dan
membez
akan
pelbagai
aspek
dalam
sebutan
dan
intonasi
supaya
murid
dapat
menyam
paikan
maksud
dengan
tepat.

1. Sebu
tan
Sebu
tan
diajar
kan

sup
aya
muri
d
dap
at
men
yeb
ut
sesu
atu
kata
den
gan
betu
l.
Seb
utan
bah
asa
Mel
ayu
yan
g
diaja
rkan
di
seko
lah

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

h
e
n
d
a
k
l
a
h
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
s
e
b
u
t
a
n
b
a
h
a

s
a
M
e
l
a
y
u
b
a
k
u
.

2. I
n
t
o
n
a
si
I
n
t
o
n
a
s
i
a
y
a
t
b
a

h
a
s
a
M
e
l
a
y
u
y
a
n
g
b
e
t
u
l
h
e
n
d
a
k
l
a
h
d
i
a
j
a
r
k
a

n
m
e
n
g
i
k
u
t

2.

3.

p
o
l
a
y
a
n
g
b
e
r
i
k
u
t
:

1.

a
y
a
t
p
e
n
y
a
t

4.

5.

a
a
y
at
ta
n
y
a
a
y
at
p
e
ri
nt
a
h
a
y
at
s
e
r
u
a
n
a
y
at
te
r
b
al
ik
at
a
u
s
o
n
g

s
a
n
g

6.

a
y
a
t
a
k
t
i
f

7.

a
y
a
t
p
a
s
i
f

4.4.6 Kosa
kata
Ko
sa
ka
ta
ter
dir
i
da
rip
ad

a
ka
ta
u
m
u
m
da
n
ist
ila
h.
P
en
gu
as
aa
n
ko
sa
ka
ta
pe
rlu
dit
in
gk
at
ka
n
da
n
di
ke
m
ba
ng
ka
n
ag

ar
mur
id
dap
at
me
ngu
ngk
ap
ma
klu
mat
dan
bua
h
fikir
an
sel
ara
s
den
gan
pen
am
bah
an
ilm
u
dal
am
mat
amat
a
pel
ajar
an
yan
g
dip

el
aj
ari
pa
da
pe
rin
gk
at
se
ko
la
h
re
nd
ah
.

4.4.7 Periba
hasa
Pe
rib
ah
as
a
m
er
an
gk
u
mi
si
m
pu
la
n
ba
ha
sa

,
pe
ru
m
pa
m
aa
n,
pe
pa
ta
h,
bi
da
la
n,
pe
rbi
la
ng
an
da
n
ka
taka
ta
hi
k
m
at
pe
rlu
di
aj
ar
ka
n
da
la

m
mat
a
pel
ajar
an
Bah
asa
Mal
aysi
a.
Pe
mili
han
peri
bah
asa
hen
dak
lah
me
ngu
tam
aka
n
fals
afa
h,
kep
erib
adi
an,
dan
nilai
mur
ni
ma
sya
rak
at

M
al
ay
si
a
ya
ng
be
rbi
la
ng
ka
u
m.
Nota:
Buku Tatabahasa
Dewan Edisi
Terkini ialah buku
tatabahasa
pegangan yang
menjadi sumber
rujukan dalam
pengajaran dan
pembelajaran.

5.0 Pengisian
Kurikulum
Pengisian
kurikulum
mengambil
kira
elemen
merentas
kurikulum iaitu
unsur-unsur
yang diserap
dalam setiap
mata
pelajaran.
Elemen
Merentas
Kurikulum
ialah
unsur
nilai tambah
yang
diterapkan
dalam proses
pengajaran
dan
pembelajaran
selain
yang
ditetapkan
dalam
standard
kandungan.
Penerapan
elemen
ini
bertujuan
untuk
mengukuhkan
kemahiran
dan
keterampilan
modal insan

yang
dihasratkan
serta
dapat
menangani
cabaran
semasa
dan
masa hadapan.
Pengisian
kurikulum
tersebut
merangkumi
perkaraperkara yang
berikut:
5.1. Ilmu
Ilmu
merangk
umi
pelbagai
bidang
ilmu dan
disiplin,
contohny
a
ilmu
dalam
bidang
sains,
dan
geografi
dapat
digunaka
n untuk
memper
kemban
gkan
ilmu
bahasa
dan
kemahir

an
bahasa
. Ilmu
lain
yang
berkait
an
dengan
hal-hal
semasa
juga
boleh
diperti
mbang
kan
oleh
guru
dalam
pengaj
aran
dan
pembel
ajaran.
5.2 Nilai
Murni
Penyer
apan
nilai
murni
dalam
Kurikul
um
Bahasa
Malaysi
a
bertuju
an
melahir
kan

insan
yang
berkete
rampila
n dan
memilik
i akhlak
yang
mulia.
Selain
itu,
pengha
yatan
dan
amalan
murni
dapat
membe
ntuk
genera
si
muda
yang
berhem
ah
tinggi
dan
berkep
eribadi
an
luhur.
Pemah
aman
dan
keseda
ran
tentang
nilai
murni
dalam
masyar

akat
Malaysia
harus
dipupuk
secara
langsung
atau
tidak
langsung
selaras
dengan
nilai-nilai
sejagat.
Antara
nilai
murni
ialah:

1x B
ai
k
h
a
ti
2x B
e
r
di
k
a
ri

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

1x Hemah
tinggi

2x Hormatmenghor
mati
3x Kasih
sayang
4x Keadilan
5x Kebebas
an
6x Keberani
an
7x Kebersih
an fizikal
dan
mental
8x Kejujuran
9x Kerajinan
10xKerjasam
a
11x Kesederh
anaan
12xKesyukur
an
13xRasional
14xSemanga
t
bermasy
arakat

5.3 Patriotisme
dan
Kewarganegar
aan
Elemen
patriotisme

dan
kewarg
anegar
aan
dalam
pendidi
kan
Bahasa
Malaysi
a
mengut
amaka
n
pemup
ukan
seman
gat
cinta
dan
taat
akan
negara,
serta
berban
gga
sebagai
rakyat
Malaysi
a.
Seman
gat
patriotis
me dan
kewarg
anegar
aan
dipupuk
melalui
mata
pelajar

an
dan
aktiviti
kokuri
kulum
bertuj
uan
untuk
melah
irkan
warga
negar
a
yang
memp
unyai
jati
diri,
cinta
akan
bahas
a dan
bangs
a,
serta
menin
gkatk
an
komit
men
individ
u
terhad
ap
negar
a.

5.4 Peraturan
Sosiobud

aya
sosiobuday
a ini
mencermin
kan falsafah
dan
keperibadia
n
masyarakat
Malaysia.

Peraturan
sosiobuday
a
dalam
Kurikulum
Bahasa
Malaysia
merangkum
i
kesantunan
bahasa,
laras
5.5 Sains dan
bahasa dan
Teknologi
peribahasa
yang
Penerapan
diamalkan
empat
dalam
unsur sains
kalangan
dan
masyarakat
teknologi
Malaysia.
dalam mata
Peraturan
pelajaran
lain
9
dilaksanaka
n
melalui
kandungan,
aktiviti dan
bahan atau
prasarana.
Antara
unsurnya
ialah
pengetahua
n sains dan
teknologi.
kemahiran
saintifik dan
penggunaa
n teknologi

dalam
aktiviti
pengajara
n
dan
pembelaja
ran.

5.6 Pendidika
n
Alam
Sekitar
Pendidika
n
alam
sekitar
bertujuan
untuk
menanam
sikap
mencintai
dan
menyayan
gi
alam
sekitar
dalam jiwa
murid.
Aktiviti
berkaitan
dengan
alam
sekitar
boleh
memberik
an
kesedaran
dan
membentu
k
etika
murid
untuk

menghargai
alam.

5.7 Kreativiti

dan

Inovasi
Elemen
kreativiti
dan
inovasi
perlu
diintegrasikan
dalam
pengajaran dan
pembelajaran
KSSR
bagi
membangun
dan
mengembangka
n tahap potensi
kreativiti
mengikut

keupayaan
individu
murid.
Selain itu,
kreativiti
merujuk
kepada
tindakan
penghasilan
idea,
pendekatan
atau
tindakan
baharu.
Inovasi pula
ialah proses
menjana
idea
dan
mengaplika
si
idea,
serta kreatif

dalam
konteks
tertentu.
Kreativiti
dan
inovasi
perlu
diganding
kan dalam
pengajara
n
dan
pembelaja
ran untuk
membang
unkan
modal
insan
yang
dihasratka
n.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

5.8 Keusa
hawan
El
e
m
e
n
k
e
u
s
a
h
a
w
a
n
a
n
m
er
e
nt
a
s
k
ur
ik
ul
u
m
m
er
u
p
a
k

a
n
s
a
t
u
p
e
n
d
e
k
a
t
a
n
m
e
m
b
u
d
a
y
a
k
a
n
k
e
u
s
a
h
a
w

a
n
a
n
.
P
r
o
s
e
s
i
n
i
m
e
l
i
b
a
t
k
a
n
p
e
m
b
e
n
t
u
k
a
n
s
i

k
a
p
k
e
u
s
a
h
a
w
a
n
s
er
ta
a
m
al
a
n
nil
ai
m
or
al
d
a
n
et
ik
a
d
al
a
m
k
e
u
s

a
h
a
w
a
n
a
n
.

b
e
r
t
u
j
u
a
n

P
e
n
e
r
a
p
a
n

m
e
m
b
e
n
t
u
k

e
l
e
m
e
n

c
i
r
i
c
i
r
i
d
a
n

k
e
u
s
a
h
a
w
a
n
a
n

a
m
a
l
a
n

k
e
u
s
a
h
a
w
a
n
a
n
s
e
hi
n
g
g
a
m
e
nj
a
di
s
at
u
b
u
d
a
y
a
d
al
a
m
k
al
a

n
g
a
n
m
u
r
i
d
.

5.9 Tek
nolo
gi
Mak
lum
at
dan
Ko
mun
ikas
i
K
e
m
a
h
i
r
a
n
t
e
k
n
o

l
o
g
i
m
a
k
l
u
m
a
t
d
a
n
k
o
m
u
n
i
k
a
s
i
(
T
M
K
)
d
i
a
p
l
i
k
a
s
i

k
a
n
d
a
n
dii
nt
e
gr
a
si
k
a
n
s
u
p
a
y
a
m
ur
id
d
a
p
at
b
el
aj
ar
m
e
n
g
e
n
ai
p
er

k
a
k
a
s
a
n

d
a
n

m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n

p
e
r
i
s
i
a
n
.
S
e
l
a
i
n
i
t
u
,
g
u
r
u
d
a

m
u
r
i
d

T
M
K
s
e
b
a
g
a
i
a
l
a
t
u
n
t
u
k

m
e
n
g
aj
ar
d
a
n
b
el
aj
ar
.
M
ur
id
ju
g
a
b
el
aj
ar
m
el
al
ui
T
M
K
u
nt
u
k
m
e
n
g
a
ks

e
s
m
a
k
l
u
m
a
t
d
a
n

k
a
n
m
e
d
i
a
T
M
K

p
e
n
g
e
t
a
h
u
a
n

s
e
p
e
r
t
i
i
n
t
e
r
n
e
t
d
a
n

m
e
n
g
g
u
n
a

l
a
i
n
l
a
i

i
l
m
u

n
u
nt
u
k
m
el
u
a
sk
a
n
p
e
n
er
o
k
a
a
n
il
m
u
p
e
n
g
et
a
h
u
a
n
d
al
a
m
ur
u
s

a
n
k
e
h
i
d
u
p
a
n
.

S
T
R
A
T
E
G
I
P
E
N
G
A
J
A

R
A
N
D
A
N
P
E
M
B
E
L
A
J
A
R
A
N
6.1 P
e
n
e
k
a
n
a

n 5P
Da
la
m
me
nc
ap
ai
ha
sra
t
da
n
ma
tla
ma
t
KS
SR
,
str
ate
gi
pe
ng
aja
ra
n
da
n
pe
mb
ela
jar
an
Ba
ha
sa
Ma

l
a
y
s
i
a
p
e
r
l
u
m
e
n
e
k
a
n
k
a
n
p
r
i
n
s
i
p
5
P
i
a
i
t
u

p
e
n
g
g
a
b
u
n
g
j
a
l
i
n
a
n
,
p
e
n
y
e
r
a
p
a
n
,
p
e
n
i
l
a
i
a

n,
pe
mu
lih
an
da
n
pe
ng
ay
aa
n.
Ha
l
ini
sel
ar
as
de
ng
an
us
ah
a
me
me
nu
hi
ko
ns
ep
be
rse
pa
du
dal
am
Fal
saf
ah

P
e
n
d
i
d
i
k
a
n

pengajaran
dan
pembelajar
an tersebut
adalah
seperti
yang
berikut:
Penggabun
gjalinan

K
e
b
a
n
g
s
a
a
n
.
S
t
r
a
t
e
g
i
10

Penggabun
gjalinan
memainkan
peranan
penting
dalam
proses
pengajaran
dan
pembelajar
an. Melalui
proses ini,
beberapa
kemahiran
dapat
dikuasai
serentak.
Cara
ini
juga dapat
mengelakk
an
kebosanan
dalam
proses
pembelajar
an.
Kemahiran

dapat
digabungjalinkan, Penilaian
sama
ada
Penilaian
kemahiran
dianggap
mendengar,
bertutur, membaca sebagai
dan menulis yang sebahagian
terdapat
dalam daripada proses
pengajaran dan
standard
pembelajaran.
kandungan.
Penilaian
merupakan
Penyerapan
suatu
aktiviti
Dalam pengajaran untuk
dan pembelajaran mendapatkan
Bahasa Malaysia, maklumat yang
bagi
unsur ilmu, nilai berguna
menentukan
murni
dan
kemahiran bernilai pencapaian
tambah
boleh sesuatu objektif
pengajaran dan
diserapkan.
Penyerapan
ini pembelajaran.
Penilaian
mengandungi
pelbagai ilmu dan perlulah
disiplin daripada dijalankan
secara
mata-mata
berterusan
pelajaran lain.
dalam
proses

pengajara
n
dan
pembelajar
an. Melalui
proses
penilaian
berterusan
segala
kelemahan
dapat
dikenal
pasti dan
jenis
tindakan
susulan
dapat
diambil
terhadap
seseorang
murid
sama ada
berbentuk
pemulihan
atau
pengayaan
.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

Pemulihan
Program
pemulihan
disediaka
n
untuk
membant
u
murid
menguas
ai
kemahira
n
asas
yang
belum
dapat
dikuasai
dalam
tempoh
yang
ditetapkan
. Bahan
untuk
program
ini terdiri
daripada
kad,
carta,
bahan
maujud,
alat
permaina
n,
dan
lain-lain
yang
boleh
digunakan
secara
berpering

katpering
kat
daripa
da
yang
mudah
kepad
a yang
sukar.
Pelaks
anaan
progra
m ini
adalah
mengik
ut
kadar
kema
mpuan
murid
mengu
asai
sesuat
u
kemahi
ran.
Pengayaan
Progra
m
penga
yaan
disedia
kan
untuk
mema
ntapka
n

kebol
ehan,
keup
ayaa
n,
bakat
dan
minat
murid
.
Murid
hend
aklah
diberi
kan
baha
n
yang
berbe
za
untuk
digun
akan
secar
a
berse
ndiria
n
atau
deng
an
bimbi
ngan
guru.
Baha
n
baca
an
tamb
ahan,

kad,
permaina
n
dan
bahan
aktiviti
boleh
diberikan
kepada
murid
yang telah
menguas
ai
kemahira
n dalam
jangka
masa
yang
ditetapkan
atau lebih
awal
daripada
jangka
masa
yang
ditentukan
.

6.2

Pendekatan
Berpusatkan
Murid
Strategi
pengajara
n
dan
pembelaja
ran dalam
mata
pelajaran
Bahasa
Malaysia
haruslah

berpus
atkan
murid
bagi
memb
olehka
n
merek
a
berinte
raksi
dan
mengu
asai
kemahi
ran
belajar
melalui
pengal
aman
sendiri.
Oleh
itu,
murid
dapat
membi
na
keyaki
nan
berbah
asa.

6.3
Pendekatan
Tematik

11

Pengajara
n
dan
pembelaja
ran mata
pelajaran
Bahasa
Malaysia
diajar
berdasark
an tema.
Melalui
pengajara
n
dan
pembelaja
ran
bertema
kemahira
n bahasa,
pembelaja
ran
tatabahas
a
dan
pengemb
angan
kosa kata
dapat
disepaduk
an
dan
dikukuhka
n.
Di
samping
itu,
ilmu
daripada
mata
pelajaran
dan

disiplin
lain
lebih
mudah
diserapkan.
Bagi tujuan ini,
perancangan
dan penentuan
tema
pengajaran
meliputi
pelbagai
bidang
ilmu,
hal
persendirian
dan
isu
kemasyarakat
an,
menghargai
warisan,
mencungkil
daya kreativiti
dan
inovasi
dalam
diri
murid serta isu
- isu semasa.
Cakupan tema
yang
ditekankan
adalah seperti
yang berikut:
Kekeluargaan
Tema
kekeluargaan
merangkumi

hubungan
sesuatu
keluarga
yang
melibatkan
keluarga
asas dan
keluarga
kembanga
n. Tema ini
diajarkan
kepada
murid
sekolah
rendah
agar
mengharga
i
dan
menghorm
ati setiap
ahli
keluarga.
Kemasyara
katan
Tema
ini
merujuk
tanggungja
wab
individu
dan
kumpulan
dalam

kalangan
pelbagai
bangsa
untuk
mewujud
kan
keharmon
ian dan
kepenting
an hidup
bersama.
Tema ini
sesuai
diajarkan
kepada
murid
sekolah
rendah
agar
dapat
melahirka
n
masyarak
at yang
berakhlak
mulia,
hormat menghor
mati,
bekerjasa
ma dan
bertangg
ungjawab
.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

Kesihatan dan
Kebersihan
Tema kesihatan
dan kebersihan
merujuk
kesempurnaan
dari
segi
kesihatan
fizikal, mental
dan
sosial.
Tema ini sesuai
diajarkan
kepada murid
sekolah rendah
agar mendapat
pendedahan
awal berkaitan
penjagaan
kebersihan dan
kesihatan, dan
amalan
gaya
hidup sihat.
Keselamatan
Tema
keselamatan
merujuk
keupayaan
murid
melindungi diri
daripada
bahaya ketika
berada dalam
pelbagai
persekitaran.
Tema ini sesuai

diajarkan
kepada
murid
supaya
dapat
memberi
kesedara
n
agar
menguta
makan
keselam
atan.
Perpaduan
Tema
perpadu
an
merujuk
kepentin
gan
hubunga
n
erat
yang
terbentuk
hasil
daripada
toleransi
dalam
kalangan
pendudu
k
Malaysia
. Tema
ini sesuai
diajarkan
kepada
murid
dalam
usaha

memup
uk
seman
gat
perpad
uan.
Kebudayaan
, Kesenian
dan Estetika
Tema
kebuda
yaan,
kesenia
n dan
estetika
merang
kumi
elemen
elemen
budaya
yang
terdapa
t dalam
masyar
akat
pelbag
ai kaum
di
Malaysi
a yang
meliputi
adat
dan
budaya
. Tema
ini
sesuai

diajarkan
kepada murid
agar kehalusan
seni budaya ini
dapat dihayati
oleh
murid
sebagai
asas
pembentukan
jati diri warga
Malaysia.

Jati diri,
Patriotisme
dan
Kewarganega
raan
Tema jati diri,
patriotisme
dan
kewarganegar
aan merujuk
kepada
12keupayaan
murid
menzahirkan
keperibadian
insan
yang
seimbang dari
segi
fizikal,
mental, emosi
dan
rohani
serta
mempunyai
semangat
juang
dan
sanggup
berkorban
demi negara.
Tema
ini
sesuai
diajarkan
kepada murid
untuk
melahirkan
masyarakat
madani, yang
mempunyai
semangat
kekitaan dan

setia kepada
negara.
Sains,
Teknologi
dan Inovasi
Tema sains,
teknologi
dan inovasi
merujuk ilmu
pengetahua
n
yang
teratur atau
sistematik
yang boleh
diuji,
dibuktikan
kebenarann
ya
dan
dapat
menghasilka
n
sesuatu
yang
baharu.
Tema
ini
sesuai
diajarkan
kepada
murid agar
dapat
melahirkan
insan yang
berupaya
menjana
idea untuk
menghasilka
n
sesuatu
yang
berinovasi.

Alam Sekitar dan


Teknologi Hijau

ini
sesuai
diajarkan agar
murid
cinta
Tema alam sekitardan
prihatin
dan teknologi hijauserta
merujuk keupayaanbertanggungja
murid menjaga danwab
dalam
mengurus
alammenjaga alam
sekitar
untuksekitar
dan
kesejahteraan
teknologi
kehidupan manusia,hijau.
haiwan
serta
tumbuhan
bagiPertanian dan
Penternakan
kelangsungan
kehidupan generasi
akan datang. TemaTema

pertanian
dan
penternakan
memberi
murid
pendedahan
perihal
asas-asas
pertanian
dan
penternakan
secara
tradisional
dan moden.
Tema ini

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

sesuai
diajarkan
untuk
memupuk
kesedara
n tentang
kepenting
an bidang
bioteknol
ogi
pertanian
dan
penternak
an dalam
kehidupa
n.
Ekonomi,
Keusahawana
n dan
Pengurusan
Kewangan
Tema
ekonomi
memberi
murid
pendedah
an perihal
bidang
peniagaa
n
dan
keusaha
wanan
dalam
menjana
pendapat

an
dan
pen
guru
san
perd
aga
nga
n.
Tem
a ini
sesu
ai
diaja
rkan
untu
k
me
mup
uk
kese
dara
n
tent
ang
kepe
nting
an
bida
ng
ekon
omi
dan
me
mbu
daya
kan
sika
p
keus

a
h
a
w
a
n
a
n
d
a
l
a
m
k
e
h
i
d
u
p
a
n
.

6.4

Kepel
bagai
an
Kaed
ah
dan
Tekni
k
P
ro
s
e
s
p

engajaran
dan
pembelaja
ran mata
pelajaran
Bahasa
Malaysia
sekolah
rendah
menggala
kkan
pengguna
an
pelbagai
kaedah
dan teknik
mengajar.
Guru
boleh
memilih
kaedah
pengajara
n
dan
pembelaja
ran yang
sesuai
dengan
kebolehan
murid.
Keberkes
anan
pengajara
n
dan
pembelaja
ran
bergantun
g
pada
pengolah
an teknik
dan
pengguna

an
baha
n
bant
u
men
gajar
,
serta
tekn
ologi
yang
dapa
t
mera
ngsa
ng
dan
men
ggal
akka
n
muri
d
berk
omu
nikas
i dan
berin
terak
si
serta
berfi
kir
seca
ra
kritis,
kreat
if
dan
inova

tif
.
6.4.1
Kema
hiran
Berfiki
r
K
e
m
a
h
i
r
a
n
b
e
r
f
i
k
i
r
d
i
a
j
a
r
k
a
n
k
e
p
a

da
m
uri
d
m
ela
lui
pel
ba
gai
akt
ivit
i
ya
ng
m
e
m
erl
uk
an
pe
mi
kir
an
krit
is
da
n
kr
ea
tif
dal
a
m
ke
m
ahi
ra
n

m
e
n
d
e
n
g
a
r
,
b
e
r
t
u
t
u
r
,
m
e
m
b
a
c
a
,
d
a
n
m
e
n
u
l
i

s
.
K
e
m
a
h
i
r
a
n
b
e
r
f
i
k
i
r
s
a
m
a
a
d
a
d
a
r
i
s
e
g
i
m
e
n

gk
on
se
psi
ka
n
ide
a,
m
en
yel
es
aik
an
m
as
ala
h,
at
au
m
e
m
bu
at
ke
pu
tus
an
ad
ala
h

penting
dalam
kehidup
an
harian
dan
kerjaya
murid
pada
masa
hadapa
n.

6.4.2 Didik
Hibur

13

Satu
pendek
atan
dalam
proses
pengaja
ran dan
pembel
ajaran
secara
santai
dan
berhibur
yang
teranca
ng dan
bersiste
matik
dengan
peneka
nan
pelaksa

naan
nya
terh
adap
emp
at
kom
pone
n
sast
era
iaitu
nyan
yian,
berc
erita,
lako
nan
dan
puisi
.

6.4.3 Pen
yele
saia
n
Mas
alah
Pen
yele
saia
n
mas
alah
ialah
aktiv
iti
peng
ajara
n

dan
pembelajara
n
yang
melibatkan
masalah
berbentuk
perkataan,
masalah
bukan
mekanis,
teka-teki,
kuiz
atau
penggunaaa
n kemahiran
matematik
dalam situasi
sebenar.
Murid perlu
menggunaka
n kemahiran,
prinsip dan
teori
yang
telah mereka
pelajari
untuk
menyelesaik
an masalah
yang
diberikan.
Kaedah ini
menggalakk
an
murid
berfikir kritis
dan kreatif.

6.4.4 Pembelajara

n
Berasa
skan
Projek
Murid
menggu
nakan
maklum
at lama
dan
baharu
untuk
mengha
silkan
sesuatu
yang
nyata.
Kaedah
ini
melibat
kan
muridmurid
mengka
ji
sesuatu
isu,
menyia
sat dan
memper
sembah
kan
dapatan
nya. Ini
juga
dapat

mem
bant
u
guru
meni
lai
perk
emb
anga
n
atau
kuali
ti
pem
belaj
aran
muri
d.
Muri
d
lebih
ber
moti
vasi
kera
na
dapa
t
men
ghas
ilkan
sesu
atu
prod
uk.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

6.4.5 Pembelajara
n Koperatif
Kaedah
pengajar
an dan
pembelaj
aran
dalam
kumpula
n yang
membol
ehkan
murid
belajar
bersama
-sama,
saling
belajar
dan
memban
tu antara
satu
sama
lain
untuk
menyele
saikan
sesuatu
tugasan.
Ahli
kumpula
n
bekerja,
berkong
si idea,
bahan
dan

pe
ral
at
an
un
tu
k
m
en
ca
pa
i
m
atl
a
m
at
se
nd
iri
da
n
ku
m
pu
la
n.
P
e
m
be
laj
ar
an
ko
pe
rat
if
ini
da

p
a
t
m
e
n
g
h
a
s
il
k
a
n
s
a
t
u
t
u
g
a
s
a
n
k
u
m
p
u
l
a
n
,
d
i
s
a
m
p

ing
mewujud
kan
interaksi
antara
murid,
kerjasam
a
dan
semang
at
berpasu
kan yang
kuat.

6.4.6 Kecerdasan
Pelbagai
Kecerda
san
pelbagai
dapat
mengem
bangkan
potensi
kecerdas
an,
minat
dan
kecende
rungan
murid
kerana
setiap
individu
mempun
yai
kecerdas
an dan
keboleha
n yang
berbeza.

K
ec
er
da
sa
n
pe
lb
ag
ai
m
er
an
gk
u
mi
ke
ce
rd
as
an
ve
rb
al
lin
gu
ist
ik,
lo
gi
k
m
at
e
m
ati
k,
m
uz
ik,

k
i
n
e
s
t
e
ti
k
,
v
i
s
u
a
l
r
u
a
n
g
,
i
n
t
e
r
p
e
r
s
o
n
a
l,
i
n
tr
a
p

ersonal
dan
naturalis.

6.4.7 Pembelajara
n Kontekstual
Pembela
jaran
kontekst
ual ialah
kaedah
pembelaj
aran
yang
mengaitk
an
isi
pelajara
n
dengan
pengala
man
harian
individu,
masyara
kat dan
alam
pekerjaa
n.
Pembela
jaran
berlaku
apabila
murid
berupay
a
menghu
bungkait
kan
pengeta

hu
an
ba
ha
ru
se
ca
ra
be
rm
ak
na
da
n
m
en
gh
ay
ati
ke
rel
ev
an
an
pe
m
be
laj
ar
an
da
la
m
ke
hi
du
pa
n
m
er

e
k
a
.
14

6.4.8
Pembelajaran
Konstruktivisme
Pembelajara
n
konstruktivis
me
dalam
pendidikan
dapat
melahirkan
murid yang
berkeupaya
an
untuk
membina
pemahaman
dan
pengetahua
n
baharu
mereka
sendiri
berdasarkan
pengalaman
sedia ada.
Pembelajara
n
ini
menjadikan
murid lebih
faham, yakin
dan seronok
belajar
sepanjang
hayat
mereka.

6.4.9

Kemahiran
Belajar Cara
Belajar

Kemah
iran
belajar
cara
belajar
perlu
diajark
an
kepad
a
murid
supaya
merek
a peka
terhad
ap
teknik
pembe
lajaran
yang
berkes
an.
Pengu
asaan
kemahi
ran ini
memb
olehka
n
murid
menin
gkatka
n
penget
ahuan,
cekap
bertind
ak
untuk
mengh

adapi
dunia
yang
serin
g
berub
ah
dan
berke
upay
aan
meng
amalk
an
pemb
elajar
an
seum
ur
hidup
.

6.4.10 Kajian
Masa
Depa
n
Kajia
n
masa
depa
n
ialah
satu
pend
ekata
n
peng
ajara
n

untuk
mendidik
murid
agar
lebih prihatin
terhadap
sesuatu
perkara atau
isu
yang
berlaku pada
masa
lampau,
masa
kini
dan
masa
depan. Hal ini

berma
kna,
murid
dapat
memb
uat
ramala
n,
menja
ngka
akibat
serta
menan
gani

perub
ahan
supay
a
mere
ka
mend
apat
manf
aat
yang
maksi
mum.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

6.4.11 Pembelajaran
Akses Kendiri
Pembela
jaran
Akses
Kendiri
(PAK)
ialah
satu
program
yang
membol
ehkan
murid
belajar
secara
kendiri
melalui
penggun
aan
bahan
pembela
jaran.
Murid
diberi
peluang
memilih
aktiviti,
menilai
hasil
kerja
dan
memant
au
kemajua
n
mereka

send
iri
agar
mere
ka
berta
nggu
ngja
wab
dan
berdi
kari
terha
dap
pem
belaj
aran
mere
ka.
6.4.12
Pembelajaran
Luar Bilik
Darjah
Akti
viti
kuri
kulu
m
yan
g
dila
ksa
nak
an
di
luar
bilik
darj

ah
seca
ra
teran
cang
dan
berst
ruktu
r
serta
berp
usatk
an
muri
d.
Kaed
ah ini
dapa
t
men
guku
hkan
pem
aha
man
muri
d
terha
dap
kons
ep
yang
dipel
ajari
sem
asa
di
dala
m
bilik

darjah,
member
i
pengala
man
pembel
ajaran
dalam
situasi
yang
sebenar
,
menge
mbangk
an
kemahir
an
sosial
dan
kerja
berpasu
kan.
6.4.13
Pembelajaran
Masteri
Pembel
ajaran
Masteri
memast
ikan
semua
murid
mengua
sai hasil
pembel
ajaran
dalam
sesuatu
unit

seb
elu
m
berp
inda
h ke
unit
pem
bela
jara
n
yan
g
lain.
Pe
mbe
lajar
an
ini
dipe
cah
kan
kep
ada
unit
yan
g
lebi
h
kecil
untu
k
mud
ah
diku
asai
.
Muri
d
mes

ti
men
guas
ai
80%
aras
mast
eri
sebel
um
berpi
ndah
ke
unit
pem
belaj
aran
yang
baha
ru.

15

6.5 Kepelbagaian
Sumber Bahan
Penggunaan
pusat
sumber
dan
komputer
amatlah
digalakkan
dalam
pengajaran dan
pembelajaran
Bahasa
Malaysia.
Bahan-bahan
sumber seperti
akhbar, majalah,
buku
rujukan,
kamus, Internet,
bahan sastera
dan
bahan
berunsur
ilmu
hendaklah
digunakan
dalam
pengajaran dan
pembelajaran
serta
untuk
bacaan
ekstensif.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
Tahun 1

Tahun 2

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid


mengetahui dan berkeupayaan :

1.

mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam


persekitaran dengan teliti dan betul;

2.

mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul;

3.

mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang


mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat;

4.

mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan


betul dan tepat;

5.

mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau


gerak laku berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan
betul;

6.

bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat


yang mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti nama diri pertama
dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;

7.

bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang


didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat,

Tahun 3

Objektif Kemahiran
Mendengar dan
Bertutur adalah untuk
memastikan murid
mengetahui dan
berkeupayaan :

1.

mendengar,
memahami,
menyebut frasa,
ayat tunggal dan
ayat majmuk
dengan betul dan
tepat;

2.

mendengar,
memahami dan
memberikan
respons secara
lisan atau gerak
laku terhadap
arahan
berdasarkan ayat
perintah jenis ayat
silaan dan ayat
perintah jenis ayat
larangan dengan
betul;

3.

mendengar,
memahami dan
memberikan
respons secara
lisan atau gerak
laku berdasarkan
pelbagai soalan

bercapah dan
pesanan
mengikut urutan
yang betul;

4.

bertutur, berbual
dan menyatakan
permintaan
menggunakan
ayat yang
mengandungi
kata panggilan
bagi keluarga
bukan dalam
kalangan
keluarga asas
dan kata ganti
nama diri ketiga
dengan betul
dalam situasi
tidak formal
secara
bertatasusila;

5.

bercerita
tentang
sesuatu
perkara dan
menceritakan
perkara yang
didengar
dengan tepat
menggunakan
ayat majmuk
dengan
sebutan yang
jelas dan

intonasi yang
betul;

6.

berbicara untuk
mendapat dan
menyampaikan
maklumat
tentang sesuatu

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid


mengetahui dan berkeupayaan :

4.

1. mendengar, memahami, menyebut frasa dan ayat dengan struktur


yang betul dan tepat;

2.

mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau


gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat
permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul;

3.

mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan


berdasarkan soalan yang mengandungi kata tanya dan menyampaikan
pesanan dengan betul;

16

berbual tentang
sesuatu
perkara
menggunakan
pelbagai ayat,
kata panggilan
yang sesuai
dalam
kalangan
bukan ahli
keluarga dan
kata ganti
nama diri yang
betul dalam

pelbagai
situasi secara
bertatasusila;

5.

bertutur, berbual
dan menyatakan
permintaan
menggunakan
perkataan dan
ayat yang sesuai
dalam situasi
tidak formal
secara
bertatasusila;

6.

bercerita
dan
menceritak
an sesuatu
perkara
yang
dibaca
dengan
tepat
menggunak
an ayat
tunggal dan
ayat

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

usila.
perkara
daripad
a
pelbag
ai
sumber
dengan
tepat
mengg
unakan
ayat
yang
menga
ndungi
rangkai
kata
yang
sesuai
secara
bertata
susila;
dan

sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul; dan

8.

berbicara untuk
menyampaikan
maklumat
tentang
sesuatu
perkara dengan
tepat dengan
menggunakan
perkataan yang
sesuai secara
bertatasusila.

7.

berbinca
ng dan
menge
mukaka
n
pandan
gan dan
pendap
at
tentang
sesuatu
perkara
daripad
a
pelbagai
sumber
secara
bertatas

maj
muk
deng
an
sebu
tan
yang
jelas
dan
inton
asi
yang
betul
;

7.

berbicar
a untuk
menya
mpaika
n
maklum
at
tentang
sesuatu
perkara
daripad
a
pelbaga
i
sumber
dengan
tepat
menggu
nakan
ayat
yang
mengan
dungi
frasa
yang

sesuai secara
bertatasusila;
dan

8.

berbincang
dan
mengemukaka
n pandangan
dan pendapat

tentan
g
sesuat
u
perkar
a
daripa
da
pelba

gai
sumb
er
meng
guna
kan
perka
taan,
frasa

dan
ayat
yang
betul
secara
bertata
susila.

1
7

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR


STAN
DARD
PEMB
ELAJ
ARAN

STANDARD KANDUNGAN

Kandungan Kemahiran
Mendengar dan Bertutur
1.1 Asas mendengar dan
memberi respons dengan
betul terhadap pelbagai
bunyi dalam persekitaran.

TAHUN 1
1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi
dalam persekitaran dengan teliti
dan betul.
1.2 Mendengar, mengecam
dan menyebut
1.1.2 Mengecam dan mengajuk
pelbagai bunyi
bahasa,
bunyi dalam persekitaran yangiaitu abjad, suku

T
A
H
A
P
1

1.2.4 Mendengar, memahami,


menyebut, dan mengeja perkat
yang mengandungi suku kata
terbuka dan suka kata tertutup
dengan betul dan tepat.
18

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
Kandungan
Kemahiran
Mendengar dan
Bertutur

TAHAP 1

TAHUN 1

TAHUN 2
1.2.5 Mendengar, memahami,
menyebut, dan mengeja
perkataan yang mengandungi dua
atau tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan betul dan tepat.

1.3 Mendengar, memahami


dan memberi respons
terhadap sesuatu arahan,
soalan dan pesanan yang
didengar dengan betul.

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut frasa dan ayat tunggal
dengan betul dan tepat.

1.2.6

1.3.1 Mendengar, memahami dan


memberikan respons terhadap
sesuatu arahan secara lisan atau
gerak laku dengan betul.

1.3.1

1.3.2 Mendengar, memahami dan


memberikan respons dengan betul
secara lisan terhadap pelbagai
soalan bertumpu.

1.3.2

1.3.3 Mendengar, memahami pesanan


dan memberikan respons secara
gerak laku yang betul.

1.3.3

19

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

P1
S
T
STANDARD KANDUNGAN TAHA

dalam situasi formal dan


Kandungan Kemahiran
tidak formal secara
Mendengar dan Bertutur
bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan


menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

1.4.4 Bertut
permi
sesua
tidak

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

P1
S
T
STANDARD KANDUNGAN TAHA

intonasi yang betul.


Kandungan Kemahiran
Mendengar dan Bertutur
1.5 Bercerita dan
menceritakan sesuatu
perkara semula dengan
tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan

1.6.2 Berbic
maklu
pelba
bertat

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

P1
S
T
STANDARD KANDUNGAN TAHA

Kandungan Kemahiran
Mendengar dan Bertutur
1.7 Berbincang dan
mengemukakan pendapat
tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber
secara bertatasusila.
22

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Objektif
Kemahiran
Membaca adalah
membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan untuk
sebutan dan intonasi yang betul;
memastikan
murid
mengetahui dan
membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi berkeupayaan :
perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
1. membaca dan
konsonan bergabung dengan betul;
memahami
perkataan, frasa
dan ayat majmuk
membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan
yang
yang betul;
mengandungi
perkataan
dua
atau lebih suku
membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda mengikut tanda baca
kata,
diftong,
dengan betul;
vokal
berganding,
digraf,
dan
membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai
konsonan
bahan untuk mengenal pasti idea utama dan membuat klasifikasi dengan
bergabung
betul;
dengan sebutan
yang betul;

betul;

Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid


mengetahui dan berkeupayaan :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik


dengan betul dan memindahkan kepada bentuk bukan

2.

membaca
pelbagai
jenis
ayat
dengan
lancar, berjeda,
sebutan
yang
jelas, mengikut
tanda baca dan
intonasi
yang

3.

membaca dan
memahami
maklumat
tersurat
daripada bahan
multimedia
untuk mengenal
pasti idea utama
dan
idea
sampingan serta
menyatakan
urutan dengan
betul;

4.

membaca,
memahami dan
menaakul bahan
grafik dan bukan
grafik bertujuan
menyatakan
maksud
untuk
memindahkan
maklumat
dengan
betul;
dan

5.

membaca dan
memahami
pelbagai bahan
kreatif untuk

menambah
ilmu

Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid


mengetahui dan berkeupayaan :

1.

membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan


berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul;

2.

membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal


berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul;
23

3.

membaca kuat
bahan bacaan
yang
mengandungi
pelbagai
pola
ayat,
ayat
tunggal
susunan biasa

dan
ayat
tunggal
susunan
songsang
dengan lancar,
sebutan
dan
intonasi yang
betul dan jelas;

4.

membaca dan

memahami
maklumat
yang tersurat dan
pelbagai bahan
mengenal pasti
pertautan idea,
membuat
penilaian
dan
ramalan dengan
betul;

ter
mu

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

grafik; dan

pengetahuan, memperkaya kosa kata


serta meningkatkan kelancaran bacaan.

vii. membaca dan memahami pelbagai bahan


bacaan secara didik hibur untuk
memperkaya kosa kata dan menambah
pengetahuan.

24

v.

membaca, memahami dan menaakul


bahan grafik
untuk
memindahkan
maklumat kepada bentuk ayat dengan
betul; dan

vi.

membaca dan memahami


pelbagai
bahan sastera dan bukan sastera untuk
menambah ilmu
pengetahuan dan
mendapatkan pengajaran.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA


STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

Kandungan Kemahiran
Membaca

TAHAP 1

TAHUN 1
2.1 Asas membaca dengan
sebutan yang betul.

TAHUN 2

TAHUN 3

2.1.1 Membaca bentuk-bentuk,


abjad dan membunyikan
huruf vokal dengan sebutan
yang betul.
2.1.2 Mengeja dan membatang
suku kata terbuka dengan
sebutan yang betul.
2.1.3 Mengeja dan membatang
suku kata tertutup dengan
sebutan yang betul.

2.2 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat
daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang
betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan yang
mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul.

2.2.1

Membaca dan memahami


perkataan dalam ayat tunggal
yang mengandungi dua atau
tiga suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan berimbuhan
awalan dan berimbuhan
akhiran dalam ayat daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
perkataan dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul

2.2.2

Membaca dan memahami


frasa dalam ayat yang
mengandungi perkataan dua
atau tiga suka kata, diftong,
vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan
sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami


frasa yang mengandungi
diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan
bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang

25

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN

Kandungan
Kemahiran
Membaca

TAHAP 1

TAHUN 1

2.3

2.4

Membaca kuat pelbagai


bahan bacaan dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul.

Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat
dan tersirat daripada
pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan
betul.

TAHUN 2

2.2.3

Membaca dan memahami


ayat tunggal daripada
pelbagai bahan bacaan
dengan sebutan yang betul.

2.3.1

Membaca kuat ayat tunggal


dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi
yang betul.

2.2.3 M
ay
pe
de
2.3.1

M
de
je
be

2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal


dan ayat majmuk dengan
lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

2.3.2 Me
ay
ya
be

2.4.1

Membaca dan memahami


maklumat untuk mengenal
pasti idea utama dalam
pelbagai bahan dengan
tepat.

2.4.1

M
m
pa
sa
m

2.4.2

Membaca dan memahami


maklumat daripada pelbagai

2.4.2

M
m

26

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN

Kandungan
Kemahiran
Membaca

TAHAP 1

TAHUN 1

TAHUN 2
bahan bacaan untuk
membuat klasifikasi dengan
betul.
2.4.3 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat
dengan tepat daripada
pelbagai bahan.

2.5

2.6

Membaca, memahami dan


menaakul untuk
memindahkan maklumat
yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan
betul.

Membaca pelbagai bahan


sastera dan bukan sastera
yang sesuai bagi memupuk

m
m
de
2.4.3

M
m
de
m

2.5.1 Membaca dan memahami


maklumat dalam bahan
grafik dengan betul.

2.5.1 M
ba
pe

2.5.2 Membaca, memahami dan


menaakul maklumat dalam
bahan grafik dengan betul.

2.5.2 M
m
ba
be

2.5.3 Membaca dan menaakul


untuk memindahkan
maklumat daripada bahan
grafik kepada bentuk bukan
grafik dengan betul.

2.5.3

M
m
un
m
gr

2.6.1 Membaca dan memahami


pelbagai bahan bacaan
secara didik hibur untuk

2.6.1

M
kr
m
m

27

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Kemahiran
Membaca
minat membaca.

TAHUN 1

TAHUN 2

memperkaya kosa kata.


2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan
secara hibur untuk
menambahkan
pengetahuan.

bacaan.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan
berbentuk didik hibur untuk
menambahkan ilmu dan kosa
kata.

28

TAHUN 3
istilah.
2.6.2 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan bukan
sastera untuk mendapat ilmu
pengetahuan.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS


Tahun 1
Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk
memastikan murid mengetahui dan
berkeupayaan :
i.

melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;

ii.

menulis secara mekanis bentuk huruf dan


perkataan yang mengandungi suku kata
terbuka dan tertutup dengan cara yang
betul dan tulisan yang kemas;

Tahun 2
Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk
memastikan murid mengetahui dan
berkeupayaan :
i.

ii.
iii.

menulis perkataan dan frasa yang


mengandungi perkataan dua atau tiga suku
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul;

iii.

iv. menulis secara mekanis ayat tunggal


dengan betul dan tulisan yang kemas;
v.

membina dan menulis perkataan, frasa dan


ayat dengan betul;

iv.

vi. menulis imlak perkataan dan frasa yang


mengandungi suku kata terbuka dan suku
kata tertutup dengan ejaan yang tepat;
v.
vii. mencatat maklumat daripada pelbagai
sumber dengan betul untuk diklasifikasikan;

menulis secara mekanis pelbagai


perkataan, frasa dan ayat yang
mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
betul serta tulisan yang kemas dan cantik;
menulis secara mekanis abjad dan
perkataan dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas;
membina dan menulis, perkataan, frasa
dan ayat yang mengandungi perkataan
diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul serta
tulisan yang kemas dan cantik;
membina dan menulis ayat tunggal dan
ayat majmuk berdasarkan soalan dan
bahan grafik dengan betul dan tulisan
yang kemas;
menulis imlak perkataan dan frasa yang
mengandungi perkataan dua atau lebih
suku kata, diftong, vokal berganding,
digraf dan konsonan bergabung dengan
29

Tahun 3
Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk
memastikan murid mengetahui dan
berkeupayaan :
i.

menulis ayat tunggal dan ayat majmuk


secara mekanis dengan betul dan kemas;

ii.

menulis frasa dan ayat tunggal secara


mekanis dalam bentuk tulisan berangkai
dengan betul dan kemas;

iii.

membina dan menulis jawapan


pemahaman berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul;

iv.

membina dan menulis pelbagai jenis ayat


berdasarkan bahan grafik dalam satu
perenggan dengan betul;

v.

menulis imlak perkataan, frasa dan ayat


yang mengandungi perkataan berimbuhan
dengan tanda baca dan ejaan yang tepat;

vi.

mencatat maklumat yang betul mengikut


susunan dan membuat carta alir daripada
pelbagai sumber;

vii.

menulis untuk menyampaikan maklumat


yang betul menggunakan idea utama

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

8.

9.

menulis untuk
menyampaik
an maklumat
yang
tepat
menggunaka
n
bahasa
yang santun;

betul
dan
tepat
;

6.

menghasilkan
penulisan
berbentuk
naratif
dan
bukan
naratif
secara terkawal
dengan betul;
dan

10. mengedit

dan
memurnikan
hasil penulisan
daripada aspek
ejaan.

7.

men
catat
makl
uma
t
yang
betul
untu
k
me
mba
ndin
g
beza
dan
men
ghu
bun
g
kait
makl
uma
t
dari
pad
a
pelb
agai
sum
ber;

me
nuli

s
unt
uk
me
nya
mp
aika
n
ma
klu
mat
yan
g
ber
ben
tuk
puis
i
me
ngg
una
kan
per
kat
aan
,
diks
i,
fras
a
dan
aya
t
sert
a
me
neg
ask
an
kes
ant
una
n

berba
hasa;

8.

9.

mengh
asilkan
penuli
san
berben
tuk
naratif
dan
bukan
naratif
secara
separa
terkaw
al
denga
n
betul;
dan
m
en
ge
dit
da
n
m
e
m
ur
nik
an
pe
rk
at
aa
n
dal

am ayat
daripada
aspek
ejaan
dan
tanda
baca.

d
e
n
g
a
n
m
e
n
g
g
u
n
a
k
a
n
b
a
h
a
s
a
y
a
n
g
s
a
n
t
u
n
;

8.

me
nul
is
unt
uk
me
ny
am
pai
ka
n
ma
klu
ma
t
be
rb
ent
uk
pe
ng
um
um
an
ya
ng
bet
ul
da
n
jel
as
de
ng
an
me
ne
ga
sk
an
ke
sa

ntun
an
berb
aha
sa;

9.

me
ngh
asil
kan
pen
ulis
an
pelb
agai
gen
re
sec
ara
ber
pan
du
den
gan
bet
ul;
dan

10.

menge
dit dan
memur
nikan
hasil
penulis
an
daripa
da
aspek
pengg

unaan kata,
imbuhan,
kata majmuk,

ejaan
dan
tanda

baca.

3
0

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS


STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

Kandungan Kemahiran Menulis

TAHAP 1

TAHUN 1
3.1 Asas menulis dengan cara
yang betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata,


perkataan, frasa dan ayat
secara mekanis dengan
betul dan kemas.

TAHUN 2
3.1.1

Melakar pelbagai bentuk atau


corak dengan kemas dan
jelas.

3.1.2

Membentuk garisan yang


menyerupai bentuk huruf
dengan kemas dan jelas.

3.2.1

Menulis dan membentuk


huruf besar dan huruf kecil
dengan cara yang betul
serta tulisan yang kemas.

3.2.2

Menulis suku kata terbuka


dengan cara yang betul dan
tulisan yang kemas.

TAHUN 3

3.2.3 Menulis suku kata tertutup


dengan cara yang betul dan
tulisan yang kemas.
3.2.4

Menulis perkataan yang


mengandungi dua atau tiga
suku kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan
betul dan tulisan yang kemas.

3.2.4 Menulis pelbagai perkataan


dan frasa yang mengandungi
perkataan dua atau lebih
suka kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan
cara yang betul dan tulisan
yang kemas.
31

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Kemahiran Menulis

TAHUN 1
3.2.5

3.3 Membina dan menulis


perkataan, frasa dan ayat
dengan betul.

TAHUN 2

Menulis frasa yang


3.2.5
mengandungi perkataan dua
atau tiga suku kata, diftong,
vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan
betul dan tulisan yang kemas.

TAHUN 3

Menulis ayat yang


mengandungi yang
perkataan dua atau lebih
suka kata, diftong, vokal
berganding, digraf dan
konsonan bergabung
dengan cara yang betul dan
tulisan yang kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan


3.2.6
betul dan tulisan yang kemas.

Menulis ayat majmuk dengan


betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat


majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas.

Menulis secara mekanis


abjad dan perkataan dalam
bentuk tulisan berangkai
dengan betul.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat


tunggal secara mekanis
dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan
kemas.

3.2.7

3.3.1

Membina dan menulis


3.3.1
perkataan yang mengandungi
suku kata terbuka dan
tertutup dengan betul dan
kemas.

3.3.2

Membina dan menulis


3.3.2 Membina dan menulis ayat
perkataan yang mengandungi
yang mengandungi
diftong, vokal berganding,
perkataan dua atau lebih
digraf dan konsonan
suka kata, diftong, vokal
bergabung dengan betul.
berganding, digraf, dan
konsonan bergabung
32

Membina dan menulis


perkataan dan frasa dengan
cara yang betul dan kemas.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Kemahiran Menulis

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

dengan betul.

3.4

3.5

Menulis imlak dengan


tepat.

Mencatat maklumat yang


betul tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai
sumber.

3.3.3 Membina dan menulis frasa


dengan betul.

3.3.3

3.3.4 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk
dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik
dengan betul.

3.4.1

Membina dan menulis


jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul
berdasarkan soalan.

Menulis imlak perkataan yang 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan


mengandungi suku kata
frasa yang mengandungi
terbuka dan suku kata
perkataan dua atau lebih
tertutup dengan tepat.
suku kata, diftong dan vokal
berganding dengan tepat.

3.3.3 Membina dan menulis


jawapan pemahaman
berdasarkan soalan
bertumpu dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis
pelbagai jenis ayat
berdasarkan bahan grafik
dalam satu perenggan
dengan betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan
berimbuhan dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa yang


3.4.2 Menulis imlak perkataan dan
mengandungi perkataan suku
frasa yang mengandungi
kata terbuka dan suku kata
perkataan dua atau lebih
tertutup dengan tepat.
suku kata, digraf dan
konsonan bergabung
dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat


yang mengandungi perkataan
berimbuhan dengan tanda
baca dan ejaan yang tepat.

3.5.1

Mencatat maklumat yang


betul daripada pelbagai
sumber.

3.5.1

Mencatat maklumat penting


dengan betul daripada
pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang


betul mengikut susunan
daripada pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang


betul untuk diklafikasikan

3.5.2

Mencatat maklumat penting


yang betul untuk

3.5.2 Mencatat maklumat yang


betul untuk membuat carta

33

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Kemahiran Menulis

TAHUN 1

TAHUN 2

daripada pelbagai sumber.


3.6

3.7

3.8

Menulis untuk
menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan
bahasa yang santun.

Menghasilkan penulisan
kreatif dalam pelbagai
genre dengan betul.

Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan dengan
betul.

menghubungkaitkan fakta
daripada pelbagai sumber.

TAHUN 3
alir daripada pelbagai
sumber.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat yang betul
berdasarkan bahan yang
diberi dengan menggunakan
bahasa yang santun.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
perkataan, diksi, frasa dan
ayat dengan menegaskan
kesantunan berbahasa
secara berpandu.

3.6.1 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan
idea utama dan idea
sampingan dengan bahasa
yang santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
yang pelbagai dengan betul
menggunakan bahasa yang
santun.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk puisi dengan
menegaskan kesantunan
berbahasa secara berpandu.

3.6.2 Menulis untuk


menyampaikan maklumat
berbentuk pengumuman
dengan betul menggunakan
bahasa yang santun.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


berbentuk naratif secara
terkawal dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


berbentuk naratif secara
separa terkawal dengan
betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan


pelbagai genre kreatif secara
berpandu dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


naratif dan bukan naratif
secara terkawal dengan
betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


berbentuk naratif dan bukan
naratif secara separa
terkawal dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan


kreatif berbentuk imaginatif
dan deskriptif secara
berpandu dengan betul.

3.8.1 Mengedit hasil penulisan


daripada aspek ejaan.

3.8.1 Mengedit perkataan dalam


ayat daripada aspek ejaan
dan tanda baca.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada
aspek penggunaan kata,
imbuhan, kata majmuk dan

34

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Kemahiran Menulis

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3
tanda baca dengan betul.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan daripada
aspek ejaan.

3.8.2 Mengedit dan memurnikan


perkataan dalam ayat
daripada aspek ejaan dan
tanda baca.

3.9 Menulis ulasan tentang


pelbagai bahan sastera dan
bukan sastera yang
didengar, ditonton atau
dibaca dengan betul.

35

3.8.2 Mengedit dan memurnikan


hasil penulisan berbentuk
naratif daripada aspek
penggunaan kata, imbuhan,
ejaan dan tanda baca
dengan betul.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA


Tahun 1

Tahun 2

Objektif Aspek Seni Bahasa untuk memastikan murid mengetahui dan


berkeupayaan :

1.

menyebut dan memahami lirik lagu melalui nyanyian dengan gerak laku
secara didik hibur;

2.

mengujarkan ayat menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan yang


jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan secara
kreatif melalui penceritaan secara didik hibur;

3.

mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif
melalui lakonan secara didik hibur; dan

4.

melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan


intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.

Tahun 3

Objektif Aspek Seni


Bahasa untuk
memastikan murid
mengetahui dan
berkeupayaan :

1.

menyebut dan
memahami
perkataan dalam
lirik lagu melalui
nyanyian dan
gerak laku secara
didik hibur;

2.

mengujarkan
ayat dengan
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul serta
menggunakan
bahasa badan
yang kreatif
melalui
penceritaan
secara didik
hibur.

3.

mengujarkan
dialog dengan
sebutan yang
jelas dan
intonasi yang
betul tentang
sesuatu perkara
menggunakan

bahasa badan
dengan kreatif
melalui lakonan
secara didik
hibur; dan

4.

melafazkan
pantun empat
kerat
menggunakan
bahasa yang
indah dengan
intonasi yang
betul dan
memahami
maksud pantun
secara didik
hibur.

Objektif Aspek Seni


Bahasa untuk
memastikan murid
mengetahui dan
berkeupayaan :

1.

menyebut,
memahami dan
menghasilkan
lirik lagu yang
mengandungi
mesej secara
terkawal dan
menyampaikann
ya secara didik
hibur;

2.

mengujarkan ayat
dengan sebutan
dan intonasi yang
betul dan jelas,
dan susunan idea
yang tepat serta
gaya yang sesuai
untuk
menyampaikan
mesej melalui
penceritaan;

3.

mengujarkan
dialog dengan
sebutan yang
betul, intonasi
yang jelas,
bahasa badan
yang sesuai

untuk menyampaikan pengajaran melalui lakonan secara didik hibur;

4.

melafaz dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas, dipersembahkan dalam bahasa yang indah secara didik
hibur; dan

5.

membina pantun
empat kerat
secara berpandu
dan

melafazkannya
dengan sebutan
dan intonasi
yang betul dan

jelas serta
dipersembahkan
secara didik
hibur.
3
6

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA


STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN

Kandungan Aspek Seni Bahasa

TAHAP 1

TAHUN 1
Menyebut dan
4.1 memahami
unsur seni
dalam lagu
melalui
nyanyian secara

TAHUN 2

TAHUN 3

Menyebut lirik
4.1.1 lagu melalui
nyanyian secara
didik hibur.

Menyebut lirik
4.1.1 lagu dengan
jelas melalui
nyanyian
secara didik
hibur.

Menyebut
4.1.2 dengan jelas dan

Memahami dan
4.1.2 menyatakan
4.1.2
maksud
perkataan dalam
lirik
lagu melalui
nyanyian dan
gerak laku secara
didik

4.1.1

didik hibur.

memahami lirik
lagu melalui
nyanyian dan
gerak laku
secara didik
hibur.

hibur.
Mengujarkan
4.2 bahasa yang
indah dan
menggunakan
bahasa badan
secara kreatif
semasa
bercerita secara
didik hibur.

Mengujarkan
4.2.1 ayat dengan
sebutan yang
betul dan jelas
tentang sesuatu
perkara
melalui
penceritaan
secara
didik hibur.
Mengujarkan
4.2.2 ayat dengan
sebutan dan
intonasi yang
betul dan jelas
tentang
sesuatu perkara

Mengujarkan ayat
4.2.1 dengan
4.2.1
sebutan yang
betul, intonasi
yang jelas dan
diksi yang
tepat melalui
penceritaan
secara didik
hibur.
Mengujarkan
4.2.2 ayat dengan
sebutan yang
betul, intonasi
yang jelas dan
diksi yang
tepat serta

Menyebut dan
memahami
lirik lagu yang
mengandungi
mesej dalam
nyanyian yang
dipersembahkan
secara
didik hibur.
Memahami dan
menghasilkan lirik
lagu yang
mengandungi
mesej secara
terkawal dan
menyampaikan
melalui nyanyian
secara
didik hibur.
Mengujarkan ayat
dengan
sebutan yang
betul, intonasi
yang jelas dan
susunan idea
yang tepat
melalui
penceritaan
secara didik
hibur.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


dengan
menggunakan
bahasa yang
indah serta
gaya yang sesuai

serta
menggunakan
bahasa
badan yang
kreatif melalui
penceritaan
secara didik
hibur.

37

menggunakan
mimik muka yang
sesuai
melalui
penceritaan
secara

untuk
menyampaikan
mesej
melalui
penceritaan
secara

didik hibur.

didik hibur.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Aspek Seni Bahasa
4.3

4.4.

Mengujarkan bahasa yang


indah dan menggunakan
bahasa badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

Melafazkan dan memahami


puisi dengan intonasi yang
betul menggunakan bahasa
yang indah secara didik
hibur.

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas tentang
sesuatu perkara melalui
lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan diksi yang
tepat melalui lakonan
spontan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas dan bahasa badan
yang sesuai melalui lakonan
secara didik hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan


sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas tentang
sesuatu perkara serta
mengggunakan bahasa
badan dengan kreatif
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog dengan


sebutan yang betul, intonasi
yang jelas, diksi yang tepat
dan mimik muka yang sesuai
melalui lakonan secara didik
hibur.

4.3.2 Mengujarkan dialog secara


spontan berpandukan bahan
rangsangan dengan bahasa
badan yang sesuai untuk
menyampaikan pengajaran
melalui aktiviti lakonan secara
didik hibur.

4.4.1 Melafazkan pantun dua


kerat dengan intonasi yang
betul secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan dan memahami


pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas secara
didik hibur.

4.4.1 Melafazkan dan memahami


pantun empat kerat dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas menggunakan
bahasa yang indah secara
didik hibur.

4.4.2 Melafazkan pantun dua


kerat dengan intonasi yang
betul serta memahami
maksud pantun yang dilafaz
menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan yang betul dan
intonasi yang jelas secara
didik hibur.

4.4.2 Membina pantun empat


kerat secara berpandu dan
melafazkannya dengan
sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas secara didik
hibur.

38

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA


Tahun 1

Tahun 2

Objektif Kemahiran Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid


mengetahui dan berkeupayaan;

1.

memahami dan menggunakan kata nama am, nama khas, kata ganti
nama diri pertama dan kedua serta kata kerja dengan betul;

2.

memahami dan menggunakan kata adjektif warna dan kata hubung dengan
betul;

3.

Objektif Kemahiran
Aspek Tatabahasa
adalah untuk
memastikan murid
mengetahui dan
berkeupayaan;

1.

memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda


dengan betul;

4.

menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul;


dan

5.

Tahun 3

memahami dan membina ayat dasar dengan pola FN + FN , dan


FN + FK dengan betul.

2.

3.

memahami dan
menggunakan
kata nama am
hidup manusia,
kata
nama
khas
hidup
manusia dan
kata
ganti
nama
diri
dengan betul
mengikut
konteks;
memahami
dan
menggunakan
kata kerja
tunggal dan
kata adjektif
pancaindera
dengan betul
mengikut
konteks;

memahami dan
menggunakan
kata hubung dan
kata tanya
dengan betul

mengikut
konteks;

4.

memahami
dan
menggunaka
n
imbuhan
awalan,
imbuhan
akhiran dan
imbuhan
apitan
dengan betul
mengikut
konteks;

5.

memaham
i
dan
membina
ayat dasar
dengan
betul
mengikut
konteks;

6.

memahami
dan
membina
ayat
penyata
menggunak
an tanda
baca yang
betul
mengikut

konteks; dan

7.

memahami dan
menggunakan
kata
ganda
penuh
yang
betul mengikut
konteks.

Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid


mengetahui dan berkeupayaan;

1.

memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas


hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan
betul mengikut konteks;

2.

memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata


sapaan dengan betul mengikut konteks;

3.

memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif,
pelbagai jenis kata adjektif, kata hubung gabungan, kata sendi nama
dan kata seru dengan betul mengikut konteks;

4.

memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-, meN-,

rangkai kata
bebas dengan
betul dalam
pelbagai
konteks;

peN-, teR-dan
di- dengan
betul mengikut
situasi;

5.

39

memahami dan
menggunakan
kata ganda
penuh sebagai
penanda nama
haiwan, makna
kesamaan atau
keserupaan, dan
kata majmuk

6.

memahami
dan membina
ayat tunggal
susunan biasa
dan ayat
majmuk
dengan betul
dalam

pelbagai
situasi; dan

7.

memahami
dan membina
ayat penyata,
ayat
tanya
dengan kata
tanya
dan
ayat

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

tanya tanpa kata tanya, ayat seru dan


ayat perintah dengan betul dalam
pelbagai situasi.

40

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA


STANDARD
PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
Kandungan Aspek Tatabahasa

TAHAP 1

TAHUN 1
5.1 Memahami dan
menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut
konteks.

TAHUN 2

TAHUN 3

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama
am yang mudah dengan
betul mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup manusia dengan betul
mengikut konteks.

5.1.1 Memahami dan


menggunakan kata nama am
hidup yang merujuk bukan
manusia dan penjodoh
bilangan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas yang mudah dengan
betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup manusia dengan
betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan


menggunakan kata nama
khas hidup yang merujuk
bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri pertama dan
kedua dalam pelbagai
konteks dengan betul.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri ketiga dengan betul
mengikut konteks.

5.1.3 Memahami dan


menggunakan kata ganti
nama diri sebagai kata
sapaan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
tunggal dengan betul
mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan


menggunakan kata kerja
aktif transitif dan tak transitif
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan kata adjektif
warna dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul
mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan


menggunakan pelbagai jenis
kata adjektif dengan betul
mengikut konteks.

41

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Aspek Tatabahasa

5.2

Memahami dan
menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam
pelbagai situasi dengan
betul.

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan


menggunakan kata hubung
gabungan dengan betul
mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata tanya
merujuk manusia dan benda
dengan betul.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata tanya
dengan betul mengikut
konteks.

5.1.7 Memahami dan


menggunakan kata sendi
nama dan kata seru dengan
betul mengikut konteks.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan imbuhan
awalan dan imbuhan akhiran
dengan betul dalam pelbagai
konteks.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan imbuhan
awalan, imbuhan akhiran
dan imbuhan apitan dengan
betul dalam pelbagai
konteks.

5.2.1 Memahami dan


menggunakan Kata Terbitan
Awalan beR , meN, PeN, teR
dan di... dengan betul dalam
pelbagai situasi.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh dengan betul dalam
pelbagai konteks.

5.2.2 Memahami dan


menggunakan kata ganda
penuh sebagai penanda
nama haiwan, makna
kesamaan atau keserupaan
dengan betul dalam pelbagai
situasi.
5.2.3 Memahami dan
menggunakan kata majmuk
rangkai kata bebas dengan
betul dalam pelbagai situasi.

5.3

Memahami dan membina


ayat yang betul dalam

5.3.1 Memahami dan membina


ayat dasar menggunakan

5.3.1 Memahami dan membina


ayat dasar menggunakan
42

5.3.1 Memahami dan membina


ayat tunggal sususan biasa

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD KANDUNGAN
TAHAP 1
Kandungan Aspek Tatabahasa
pelbagai situasi.

TAHUN 1

TAHUN 2

pola ayat FN + FN, FN +FK


dengan betul dalam pelbagai
situasi.

pola ayat
FN + FN, FN + FK, FN + FA,
FN + FS dengan betul dalam
pelbagai konteks.
5.3.2 Memahami dan membina
ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca
yang betul dalam pelbagai
konteks.

43

TAHUN 3
dan ayat majmuk dengan
betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina


ayat penyata, ayat tanya
dengan kata tanya dan tanpa
kata tanya, ayat seru dan
ayat perintah dengan betul
dalam pelbagai situasi.

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

44
Perkataan

Perkataan

ayat songsang

deskriptif

diksi

ekstensif
aspek (aspk)
frasa
bahan grafik
grafik
berbicara
gramatis
berbual-bual
gerak laku
bertatasusila

bertutur

imaginatif

idea
diftong (lin)
idea utama
digraf

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

Perkataan

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

Perkataan

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard

idea dalam bentuk huraian dan contoh bagi


menyokong dan menerangkan idea utama

melakar

jeda atau berjeda

berhenti sebentar

mengajuk

meniru

karangan terkawal

karangan terkawal ialah segala isi dan bahasanya


sedia terkawal oleh guru (menurut Salleh Akib,
1975:135) atau susunan dikawal ketat dan sedikitsedikit dipimpin ke arah karangan bebas

mengecam

kenal atau ingat sesuatu yang dilihat dan didengar

mengedit

karangan berpandu

karangan berpandu ialah satu penulisan karangan


berdasarkan panduan guru atau
murid bebas mengeluarkan idea dengan panduan
atau batasan yang diberi

menyunting atau menandai kesalahan pada


perkataan, frasa atau ayat

memurnikan

membersihkan atau menulis semula perkataan,


frasa atau ayat yang betul hasil daripada
pengeditan

idea sampingan

klasifikasi

penyusunan mengikut kelas atau susunan


sistematik ke dalam kumpulan menurut kriteria
yang ditetapkan

konsep

pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu

kreatif

mempunyai kebolehan mengembangkan sesuatu


idea

melukis rangka secara kasar

45

mengimlak

menyebut atau membaca supaya ditulis oleh


orang lain

mengujarkan

mengucapkan, menuturkan atau menyebutkan

kritis

tidak dengan begitu sahaja menerima atau


mempersetujui sesuatu (menimbangkan buruk
baiknya terlebih dahulu)

multimedia

tulisan mekanis
(mkanis)

melakukan sesuatu tanpa perlu berfikir dan hanya


meniru dan menyalin sahaja

modul

pelbagai media seperti media cetak dan


media elektronik atau bahan elektronik yang
mengandungi pelbagai media seperti animasi,
data, suara, gerakan dan sebagainya yang
bersifat interaktif
unit atau bahagian tersendiri yang lengkap
dengan komponennya yang melaksanakan fungsi
tertentu dan dapat dirangkaikan dengan unit-unit
lain dalam sesuatu yang lebih besar

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SK TAHAP SATU

Perkataan

naratif

pandangan

pendapat

pendekatan modular

pertautan idea

perasaan

prinsip

pola ayat

respons

soalan bercapah

46

Perkataan
soalan bertumpu

Maksud Dalam Konteks Dokumen Standard


soalan yang memerlukan jawapan yang bersifat
objektif dan dinyatakan dalam teks

menaakul

hal membuat pertimbangan dan


penilaian dengan menggunakan akal atau tinjauan
akal atau membuat pertimbangan dengan logik

transformasi

perubahan bentuk atau sifat, rupa, keadaan dan


lain-lain

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN
KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan

62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 038888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk