Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

Pensejarahan Malaysia
(Malaysian Historiography)

1.

Nama
Kursus/Modul

2.

Kod Kursus

SJHK3033

3.

Nama Staf
Akademik

BAHARUDDIN BIN AB. LATIF

4.

Rasional
Kursus/Modul
dalam Program

5.

Semester dan
Tahun ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Kursus ini membolehkan pelajar memahami pensejarahan Malaysia bagi mencapai


kemahiran pemikiran kritis, kemahiran berkomunikasi, kerja berpasukan , meningkatkan nilai
profesionalisme dan pembelajaran berterusan.
Semester 2 Tahun 1
Bersemuka

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Tidak Bersemuka

Tidak Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

30

15

2.75

35

18

19.25

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan secara lisan konsep pensejarahan Malaysia dari aspek
Kursus (Course
pendekatan, masalah filolog dan anakronisme (C2,A1,PLO1, PLO4)
Learning
Outcomes, CLO)
2. Membincangkan secara beretika karya pensejarahan Malaysia dalam Bahasa Melayu
abad ke 14 sehingga abad ke-18 (C2,A2,PLO2,PLO6)

120

3. Membuat perbandingan secara kritis hasil karya penulis kolonial dan penulis
Tempatan (C4,A2,PLO3)
4. Menilai maklumat daripada pelbagai sumber berasaskan sentrik-Malaysia dan
sentrik-Eropah secara berkumpulan (C5,A3,PLO5)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

C
1
1

3
4

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable
Skills, TS):

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

Menghayati nilai

Mengorganisasi

Menilai

Memberi maklum balas

Menerima

Lakuan tulen

DOMAIN AFEKTIF

Adaptasi

Respons ketara kompleks

Mekanisme

Respons berpandu

Set

Mencipta

Persepsi

DOMAIN PSIKOMOTOR

Menilai

Menganalisis

Mengapikasi

Mengingat

CLO

Memahami

DOMAIN KOGNITIF

A
4

A
5

x
x
x

x
x

Pada akhir kursus ini pelajar dapat menguasai kemahiran saintifik, kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah, berkomunikasi, kerja berpasukan dan pembelajaran berterusan.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


1

11. Strategi Pengajaran


Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran
Kuliah dan tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan
Peperiksaan Akhir (50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala
Peperiksaan dijalankan di akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada ulasan kritis, penulisan akademik dan pembentangan
yang dibina merujuk kepada Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk kepada Buku Panduan
Penggubalan Kertas Peperiksaan.
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis/esei

PLO2 Mengaplikasi
pengetahuan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis/esei

PLO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan
menyelesaikan masalah

Kerja Kumpulan
Projek/ tutorial

Pembentangan/ulasan
kritis

PLO4 - Berkomunikasi

Kerja Berkumpulan/ kuliah /


tutorial

Pembentangan

PLO5 Kerja berpasukan

Kerja berkumpulan
Projek

pembentangan

PLO6 Pembelajaran
berterusan

Projek

Projek/Assignment

Kursus ini memfokuskan pengenalan pensejarahan Malaysia,pensejarahan Malaysia abad


ke-14 hingga abad ke-18 masihi; kajian ke atas beberapa karya agung/utama, wacana karyakarya agung utama, pensejarahan berbentuk undang-undang, pensejarahan Malaysia
daripada perspektif penulisan kolonial, dan persoalan sentrik-Malaysia dan sentrik-Eropah
dalam pensejarahan Malaysia.
This course introduces students to the Malaysian historiography and the early Malay
Historiography from 14thto 18th century. Students will conduct studies on selected main
historical text, historiography in the form of legal text, Malaysian history from the perspectives
of colonial writers, and the issues of Malaysian-centric and European-centric in Malaysian
historiography.

13. Mod Penyampaian

Kuliah,Tutorial dan Penerokaan

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus

: 50% ( Penulisan ilmiah 30%, pembentangan 5%, ulasan kritis


15%)
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan akhir

50

Penulisan ilmiah

30

Tugasan

Pembentangan

Ulasan kritis

15

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO 1

PEO 3

PEO 4

CLO 2

PEO4
PEO5

PEO6

CLO 2
CLO 3
CLO 4

PLO1
PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang


keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)
PLO 1

CLO 1

CLO 4

PEO3

PEO 6

CLO 3

PEO2

PEO 5

CLO 1

PEO1

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning
Outcomes, CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)

PEO 2

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO 7

PLO 8

PLO 9

x
x

x
x
x

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori


dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Sejarah
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaiakan masalah dalam
bidang Sejarah bagi membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


3

Jumlah SLT
Pentaksiran

AmaliBukan BersemukaInteraksi

Tutorial

Kuliah

Pentaksiran

Interaksi
Bersemuka
Tutorial

Amali

Kuliah

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

1.0 Pengenalan Pensejarahan Malaysia

Pengertian Pensejarahan Malaysia


-

Konsep Penulisan Bahan


Sejarah

Pendekatan kajian
-

Penekanan tema penulisan

Satu disiplin pengkajian

- Motif penulisan
Permasalahan Filolog
-

12

18

Perbandingan sumber Alam


Melayu

Anakronisme

Konsep masa

2.0 Pensejarahan Malaysia abad ke-14


hingga abad ke-18: Kajian ke atas
beberapa Karya agung/utama

Sinopsis karya-karya agung


-

Sulalatus-Salatin/ Sejarah
Melayu

Misa Melayu

Hikayat Abdullah

Tuhfat Al-Nafis

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


4

3.0 Wacana karya-karya


agung/utama

Keunikan

Karya-karya

agung

terpilih;

( Sejarah Melayu, Hikayat Abdullah, Tuhfat


Al-Nafis )
- Pembinaan jati diri bangsa
- Pembentukan masyarakat
- Kritikan sosial
- Pendidikan
- Pemikiran
- Peranan wanita
4.0

18

14

21

Pensejarahan berbentuk undangundang

Hukum Kanun Melaka

Undang-undang laut Melaka

Undang-undang 99 Perak

Undang-undang Kedah

5.0 Pensejarahan Malaysia daripada


perspektif penulisan kolonial

Konsep Pensejarahan Barat


- Kepentingan fakta
- Perbandingan konsep
pensejarahan Barat dan Alam
Melayu
- Tujuan penulisan kolonial
Corak penulisan Pensejarahan Kolonial
Kebolehpercayaan penulisan Kolonial
Tokoh penulis Barat di Malaysia
- R.O. Winstedt
- R.J. Wilkinson
- J.M. Gullick

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


5

6.0 Persoalan sentrik-Malaysia dan


sentrik-Eropah dalam Pensejarahan
Malaysia

Konsep sentrik-Malaysia dan sentrik


Eropah
-

Era selepas merdeka


penulisan berorientasikan
Malaysia
Hasil karya Syed
Muhammad Naquib Al-Attas

Hasil karya Muhammad Yusuf


Hashim

Hasil karya Khoo Kay Kim

Hasil karya Nik Anuar Nik Mahmud

15

Isu-isu utama
-

Konsep sejarah nasional

Persoalan Bias/Memihak

Kerja Kursus

0.25

11.75

Ulangkaji Peperiksaan

7.5

Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

2.75

35

18

19.25

120

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


6

Bersemuka

Tidak Bersemuka

Kuliah

30

35

Tutorial

15

18

Ulusan kritis 500


perkataan

Penulisan Esei 1200


perkataan

Satu Pembentangan
kumpulan (setiap 1
pembentangan 15
minit)

0.25

0.75

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

47.75

72.25

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN


BERSEMUKA DAN TIDAK BERSEMUKA

18. Rujukan Asas

Jumlah Jam
Pembelajaran
Pelajar (SLT)

120

Jam Kredit

Andaya, B.W & L.Y. Andaya. (1982). A History of Malaysia. London: The Macmillan Press.
Khoo Kay Kim. (1975). Pensejarahan Malaysia. Syarahan Tun Seri Lanang. Kuala Lumpur:
Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Muhd Yusof Ibrahim. (1996). Pensejarahan Melayu 1800-1960. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Tambahan Ali Ahmad. (1987). Karya-karya Sastera Bercorak Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Haron Daud. (1989). Sejarah Melayu:Satu Kajian Daripada Aspek Pensejarahan Budaya.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Yusuf Hashim.(1988 ). Persejarahan Melayu Nusantara. Kuala Lumpur : Teks
Publishing Sdn. Bhd.
Muhd. Yusof Ibrahim. (1988). Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

19.

Maklumat
Tambahan

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


SJHK3033 Pensejarahan Malaysia (3 Kredit)
(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)
7

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

Menjelaskan secara lisan konsep


pensejarahan Malaysia dari aspek
pendekatan, masalah filolog dan
anakronisme

Membincangkan secara beretika karya


pensejarahan Malaysia dalam Bahasa
Melayu abad ke 14 sehingga abad ke-18
Membuat perbandingan secara kritis hasil
karya penulis kolonial dan penulis
Tempatan
Menilai maklumat daripada pelbagai
sumber berasaskan sentrik-Malaysia dan
sentrik-Eropah secara berkumpulan

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kuliah
Tutorial

Kuliah
Tutorial
Projek

Pentaksiran

Ujian bertulis/esei

Ujian bertulis/esei

Kerja Kumpulan
Projek / kuliah /
tutorial

Pembentangan /
ulasan kritis

Kerja
berkumpulan
Projek

pembentangan

KESELURUHAN

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

Dr.Ramli bin Ismail

B.A (Hons), USM


Master Pentadbiran Pendidikan, UPM
PhD (Pendidikan Kurikulum dan Pengajaran), USM
Mengajar:Malaysia Negara Kita,Kaedah Pengajaran Sejarah,
Pentaksiran Dalam Pembelajaran Sejarah, Kurikulum Sejarah
Sekolah Rendah

Mohd Noor bin Chin

B.A (Hons) Sejarah


Sarjana (Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan)
Sekolah Menangah Sains Tuanku Syed Putra, Perlis (1990-1995)
Sekolah Menengah Sains Pokok Sena, Kedah (1995-2003)
IPG Kampus Perlis (2003 hingga sekarang)
Mengajar :Hubungan Etnik, Isu dan Cabaran, Pengajian Malaysia,
Pembinaan Negara Bangsa Malaysia, Pensejarahan Malaysia,
Kurikulum Sejarah KSSR, Penulisan Sejarah

Nama Pakar Rujuk:


Bil.

Nama

Jawatan

Universiti/Bahagian

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


8

1
2
3
4
5
6

Prof. Madya Datin Dr. Mahani Binti


Musa
Dr. Sah Hadiyatan Bin Ismail
Cik Umi Salamah binti A.Manaf
En. Azman Bin Sharif
Pn. Norhatini Binti Abd. Hamid
Pn. Zanariah Binti Yoep Ahmad

Pensyarah

Pusat Ilmu Kemanusiaan USM

Pengerusi Rancangan Sejarah


PJJ
Ketua Unit Sejarah dan
Kewarganegaraan
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
Setiausaha Panitia Sejarah
PPD Kubang Pasu
Pen. Setiausaha Panitia
Sejarah PPD Kubang Pasu.

Pusat Pengajian Pendidikan


Jarak Jauh, USM
Bahagian Pembangunan
Kurikulum, KPM
Pen. Peng Kanan Unit Kajian
Kemasyarakatan JPN Selangor
PPD Kubang Pasu
PPD Kubang Pasu.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)


9