Anda di halaman 1dari 6

SPM PRINSIP AKAUN MINGGU 20

TAJUK: MAKLUMAT UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN


A) Tips
Maklumat pengurusan sangat berguna kepada sesebuah entiti
perniagaan untuk tujuan perancangan dan kawalan.
Analisis-analisis nisbah dan kegunaannya ditunjukkan dalam jadual di
bawah.
Nisbah
Formula
Kegunaan
a.
Untuk menghitung peratus
Peratus untung
Untung kasar X
tambahan pada kos jualan
kasar atas kos
100
bagi mendapatkan harga
jualan
Kos jualan
jualan
b.
Untuk menghitung peratus
Peratus untung
Untung kasar X 100
untung kasar bagi setiap
kasar atas jualan
Jualan
ringgit jualan
c.
Peratus untung
Untung bersih X
Untuk menghitung peratus
bersih atas
100
untung bersih bagi setiap
jualan
Jualan
ringgit jualan
d.
Untung bersih X
Untuk menghitung peratus
Pulangan atas
100
untung bersih bagi setiap
modal
Modal awal
ringgit yang dilaburkan
e.
Untuk mengukur kemampuan
Aset semasa
Nisbah semasa
perniagaan membayar hutang
Liabiliti semasa
jangka pendek
f.
Untuk mengukur kemampuan
Nisbah ujian
Jumlah aset
perniagaan meneruskan
mampu
Jumlah liabiliti
operasinya
g.
Aset semasa stok Untuk mengukur kemampuan
Nisbah ujian asid
akhir
perniagaan membayar hutang
Liabiliti semasa
jangka pendek dengan segera
h.
Untuk menghitung berapa kali
Kadar pusing
Kos jualan
stok dijual sepanjang tempoh
ganti stok
Stok purata
perakaunan
i.
Untuk menghitung tempoh
Tempoh kutipan
Penghutang X 365 purata yang diambil oleh
hutang
Jualan kredit
firma untuk mengutip hutang
daripada penghutang
j.
Untuk menghitung purata
Tempoh
Pemiutang X 365
jangka masa yang diambil
pembayaran
Belian kredit
oleh firma untuk membayar
hutang
hutang kepada pemiutang

B) Kesilapan Lazim - SPM Prinsip Akaun Minggu 20


1.

Maklumat berikut diambil daripada buku Syarikat Syifa.


RM
Modal awal
45 000
Belian tunai
26 500
Belian kredit
92 000
Jualan kredit
34 200
Pemiutang
20 500
Penghutang
16 866
Hitung tempoh pembayaran hutang Syarikat Syifa.
A
63 hari
B
81 hari

C
120 hari
D
180 hari
Jawapan pelajar: A atau D
Jawapan betul: B

Pelajar mungkin memilih jawapan A 63 hari kerana menjumlahkan


belian sebelum dibahagi dengan pemiutang.
Pelajar perlu menghafal formula dengan baik untuk mengelakkan
daripada membuat kesilapan.
Pelajar mungkin juga memilih jawapan D kerana menghitung tempoh
kutipan hutang.
Tidak semua maklumat yang diberi dalam soalan berguna dalam
mencari jawapan.

C) Soalan Aneka Pilihan - SPM Prinsip Akaun Minggu 20


1.
Manakah padanan yang betul bagi kegunaan nisbah yang berikut?
Nisbah
Kegunaan
A
Kadar pusing ganti Mengukur kecekapan firma dalam
stok
mengurus stok
Pulangan atas
Mengukur kadar untung kasar atas
B
modal
setiap ringgit modal yang dilaburkan
Mengukur kemampuan firma
C
Nisbah semasa
menjelaskan hutang jangka panjang
Mengukur peratus untung bersih bagi
D
Margin
setiap ringgit jualan
Jawapan: A
2.
Data di bawah diambil daripada Perniagaan Talib bagi tahun
berakhir 31 Mac 2014.
RM
Untung Kasar
9 640
Belanja perniagaan
3 160
Modal pada 1 April
72 000
2013
10 800
Stok pada 31 Mac
2014
Hitung pulangan atas modal.
A
3%
B
9%
C
12 %
D
15 %
Jawapan: B
3.

Maklumat berikut diambil daripada buku Syarikat Syifa.


RM
Modal awal
45 000
Belian tunai
26 500
Belian kredit
92 000
Jualan kredit
34 200
Pemiutang
20 500
Penghutang
16 866
Hitung tempoh pembayaran hutang Syarikat Syifa.
A
63 hari
B
81 hari
C
120 hari
D
180 hari
Jawapan: B

4.

Antara berikut, nisbah perakaunan yang manakah menggunakan


maklumat daripada Kunci Kira-kira?
I
Margin
II
Tokokan
III
Nisbah Semasa
IV
Pulangan atas modal

A
I dan II
B
I dan IV
C
II dan III
D
III dan IV
Jawapan: D
5.

Petikan Penyata Pendapatan berikut diambil daripada Perniagaan


Sinar bagi tahun berakhir 30 Jun 2013.
RM
Jualan bersih
Tolak: Kos Jualan
Stok awal
Belian bersih
Tolak: Stok akhir
Kos Jualan
Untung kasar

5
48
53
4

RM
75 700

000
500
500
400

49
100
26 600
Berapakah peratus untung kasar atas kos jualan?
A
35.14%
B
49.72%
C
54.18%
D
54.85%
Jawapan: C
6.
Maklumat berikut diperoleh daripada Perniagaan Syawal pada 31
Disember 2013.
RM
Stok awal
2 400
Stok akhir
1 600
Jualan
12 000
Untung kasar
4 000
Berapakah kadar pusing ganti stok?
A
2 kali
B
4 kali
C
5 kali
D
6 kali
Jawapan: B
7.

Kadar pusing ganti stok Syarikat Sammy ialah 4 kali setahun. Pilih
tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan kecekapan
pengurusan stok syarikat itu?
A
Membeli stok tambahan

B
C
D

Memanjangkan tempoh jualan kredit


Meningkatkan promosi untuk meningkatkan jualan
Sentiasa memastikan jumlah tunai lebih tinggi daripada nilai

stok
Jawapan: C

8.

Maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan Kedai Buku Alia.


RM
Tunai
2 000
Bank
10 000
Alatan pejabat
16 000
Pemiutang
4 000

Berapakah nisbah semasa Kedai Buku Alia?


A
1:2
B
1:3
C
2:1
D
3:1
Jawapan: D
9.
Maklumat berikut berkaitan dengan nisbah semasa dua buah
perniagaan.
Perniagaan Aman
Dahlia Enterprise
Nisbah Semasa
3:1
2:1
Apakah tafsiran yang betul menggambarkan kedua-dua perniagaan
tersebut?
A
Perniagaan Aman memperoleh kadar keuntungan kasar lebih
tinggi berbanding Dahlia Enterprise.
B
Kedudukan untung keseluruhan Dahlia Enterprise adalah
lebih baik berbanding Perniagaan Aman
C
Harga jualan Perniagaan Aman lebih tinggi berbanding harga
jualan
Dahlia Enterprise
D
Kedua-dua perniagaan berkemampuan untuk menjelaskan
liabiliti semasa
Jawapan: D
10.

Nisbah semasa sebuah syarikat didapati tidak memuaskan iaitu 1:


4. Apakah tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi keadaan
ini?
I
Menambahkan stok dengan membuat belian
II
Mendapatkan pinjaman daripada pihak bank
III
Menjual sebahagian daripada aset bukan semasa
IV
Meminta penghutang menjelaskan hutang mereka

A
B
C
D
Jawapan: C

I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

D) Soalan Subjektif - SPM Prinsip Akaun Minggu 20


1.

Jika jumlah Jualan dan kos jualan untuk Syarikat Lestari adalah
RM100 000 dan RM88 000 masing-masing, hitungkan margin yang
diamalkan oleh syarikat ini?

Jawapan:
Margin
=
=
2.

Untung kasar X 100


Jualan
(RM100 000 88 000) x 100
(RM100 000)
12%

Butir-butir berikut dipetik daripada Syarikat Bestari.


RM
Stok pada 1 Januari 2014
25 455
Stok pada 31 Januari
20 545
2014
141 100
Jualan
1 100
Pulangan jualan
Maklumat tambahan:
Kadar pusing ganti stok ialah 5 kali sebulan.
Anda
(a)
(b)
(c)

Jawapan:
(a)
(b)
(c)

dikehendaki menghitung:
Kos jualan
Untung kasar
Tokokan
Kos jualan = RM115 000
Untung kasar
= RM25 000
Tokokan
= 21.74 %

Jalan kerja:
(a)
Kadar pusing ganti stok

= Kos jualan
Stok purata

Stok purata = Stok awal + stok akhir


2
Kadar pusing ganti stok
5

= Kos jualan
Stok purata

= Kos jualan
RM23 000
Kos jualan = RM115 000

(b)

Untung kasar
= Jualan bersih Kos jualan
= RM140 000 RM115 000
= RM25 000

(c)

Tokokan

= Untung Kasar X 100


Kos jualan
= RM25 000
RM115 000
= 21.74 %

X 100